Jogszabályváltozások

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2008. március 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 116. számában (2008. március 1.)

Rovatunk a 2008. február 20-áig kihirdetett jogszabályokat dolgozza fel.

Átakakuló egészségügy

#?-:nbsp;

Az Országgyělés elfogadta az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 2008. évi I. törvényt. Az egészségügyet átalakító jogszabály egyes rendelkezései február 20-tól, más szabályai 2009. január 1-jétől, illetve február 1-jétől alkalmazandók. A törvény bizonyos részei 2010. január 1-jén, illetve 2011. január 1-jén lépnek hatályba.

(Magyar Közlöny, 2008/25. szám)

Elszámolható üzemanyagárak

#?-:nbsp;

Az APEH közzétette a 2008. március 1-je és március 31-e között alkalmazható üzemanyagárakat. Ha a személyijövedelemadó-törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 292 Ft/l

Gázolaj 296 Ft/l

Keverék 314 Ft/l

LPG autógáz 189 Ft/l

(Magyar Közlöny, 2008/22. szám)

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

#?-:nbsp;

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosult. A változásokat a 25/2008. (II. 14.) Korm. rendelet foglalja össze.

A kormány – meghatározott körben – építésügyi hatóságként jelöli ki a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt. A Hivatal – ha jogszabály másként nem rendelkezik – építésügyi hatóságként jár el az alábbi sajátos építményfajták tekintetében:

– az összetettsége alapján építménynek minősülő nyomástartó berendezések és rendszerek,

– nyomástartó berendezések töltésére szolgáló berendezések,

– az összetettsége alapján építménynek minősülő veszélyes folyadék- és olvadéktárolók,

– közforgalmú üzemanyagtöltő állomások,

– az összetettsége alapján építménynek minősülő nyomástartó,

– autógáztöltő állomások,

– ipari és mezőgazdasági célú hőfejlesztő-hőhasznosító berendezések,

– hőtermelés és hőszolgáltatás berendezései,

– megújuló energiahordozót előállító vagy hasznosító energetikai berendezések, a villamosmű kivételével, valamint

– a külön jogszabályban meghatározott villamosmű, a termelői vezeték, a magánvezeték és a közvetlen vezeték építése tekintetében.

(Magyar Közlöny, 2008/22. szám)

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának rendje

#?-:nbsp;

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági tevékenységének és piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályait tartalmazza a 27/2008. (II. 14.) Korm. rendelet. Ezek szerint a Hivatal illetékes területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága műszaki biztonsági hatósági tevékenységének keretében ellenőrzi a Hivatalról szóló jogszabályban meghatározott létesítmények, berendezések

– létesítésére, kivitelezésére, felállítására,

– üzembe helyezésére,

– üzemeltetésére,

– időszakos ellenőrzésére,

– vizsgálatát végző szervezetek tevékenységének ellenőrzésére,

– kezelését végzők szakképesítésére

vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartását és érvényesülését.

Ha a műszaki biztonsági hatóság eljárása során a megfelelő biztonsággal és megbízhatósággal kapcsolatos előírások teljesülésében hibát, hiányosságot állapít meg, és a létesítmény, berendezés az egészség, az anyagi javak vagy a környezet sérülésének, károsodásának forrásává válhat, vagy a működése ezek sérülését okozó helyzetet teremthet, úgy jogosult

– a hiányosság megszüntetését, illetve a hiba kijavítását – a körülmények figyelembevételével, a teljesítéshez szükséges határidő vagy határnap megállapítása mellett – elrendelni,

– a létesítménynek, berendezésnek – közvetlen veszélyhelyzetet előidéző hibája esetén – a használatát azonnali hatállyal véglegesen, vagy ha a veszélyhelyzet megszüntethető, annak megszüntetéséig ideiglenesen megtiltani,

– az engedélyek kiadását megelőzően vizsgált feltételek megváltozása vagy rendeltetéstől eltérő használat esetén a vonatkozó engedélyt ideiglenesen vagy véglegesen visszavonni.

(Magyar Közlöny, 2008/22. szám)

A műszaki ellenőr mentesülése az építésfelügyeleti bírság megfizetése alól

#?-:nbsp;

Az építésfelügyeleti bírság változása mellett az egyes építési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 9/2008. (I. 26.) Korm. rendelet egyebek mellett azokat a feltételeket is felsorolja, amelyek megléte esetén az építési műszaki ellenőr mentesül a bírság megfizetése alól. Például abban az esetben mentesül a bírság megfizetése alól, ha bizonyítja, hogy az adott jogsértő cselekményt az építési naplóban rögzítette, és arról az építtetőt tájékoztatta. Ez esetben a bírság az építtetőt terheli, ha az építési műszaki ellenőr bizonyítja, hogy az adott jogsértő cselekményt az építési naplóban rögzítette, e tényről az építtetőt tájékoztatta, és az építtető ennek ellenére a szükséges intézkedés megtételét elmulasztotta.

Ha a kivitelező az építési napló vezetésével a felelős műszaki vezetőt bizonyíthatóan megbízza, akkor az építési napló hiánya vagy az építési napló vezetésére vonatkozó szabályok megsértése miatt a kivitelezőt terhelő bírságtétel 50%-a a felelős műszaki vezetőt, 50%-a a kivitelezőt terheli.

Az építtetővel szemben az építésfelügyeleti bírság a beruházáslebonyolítót terheli, ha a külön jogszabályban meghatározott építtetői feladat teljesítését, vagy annak részét a beruházáslebonyolító átvállalta. A meghatározott építtetői feladat- és felelősségi kör beruházáslebonyolító részére történő átadásának bizonyítása az építtetőt terheli.

A bírság az építésfelügyeleti hatóságnak a jogsértő cselekményről való tudomásszerzésétől számított egy éven belül, de legkésőbb a cselekmény elkövetésétől számított 5 éven belül szabható ki.

Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet, az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet, valamint az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet is változott.

(Magyar Közlöny, 2008/13. szám)

Veszélyes anyagokkal, veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenység korlátozása

#?-:nbsp;

A 6/2008. (II. 5.) EüM-KvVM együttes rendelet módosítja az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendeletet.

(Magyar Közlöny, 2008/18. szám)

Egyes tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések

#?-:nbsp;

Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendeletet módosítja az 1/2008. (II. 8.) GKM rendelet.

(Magyar Közlöny, 2008/20. szám)

A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételei

#?-:nbsp;

A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeit módosítja az 1/2008. (I. 31.) OKM rendelet.

(Magyar Közlöny, 2008/15. szám)

Képesítési szabályok

#?-:nbsp;

Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések szabályait az 1/2008. (II. 8.) GKM rendelet rögzíti.

(Magyar Közlöny, 2008/20. szám)

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos Kiosztási Terv hatálya alá tartozó létesítmények listája és a kibocsátási egységek

#?-:nbsp;

A 2008-2012 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetését, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályait foglalja össze a február 7-étől hatályos 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelet.

A Kiosztási Terv hatálya alá tartozó létesítmények előzetes listáját és üzemeltetőik részére kiosztani tervezett kibocsátási egységek mennyiségét is e rendelet tartalmazza.

(Magyar Közlöny, 2008/14. szám)

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelme

#?-:nbsp;

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelme végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosult. A 14/2008. (I. 30.) Korm. rendelet szerint a kibocsátási engedély alapján létesítmény a kibocsátási engedély közlésétől számított három éven belül, illetve az engedély lejártának időpontjáig helyezhető üzembe. Az üzembe helyezést az üzemeltető köteles a hatóságnak 15 napon belül bejelenteni.

Amennyiben az üzemeltető az üvegházhatású gázok nyomon követését és jelentését nem e rendeletnek megfelelően végzi, a környezetvédelmi hatóság az üzemeltetőt határozatban ötvenezertől ötszázezer forintig terjedő egyszeri bírság megfizetésére kötelezi.

(Magyar Közlöny, 2008/14. szám)

Befektetési szolgáltatást folytatók üzletszabályzata

#?-:nbsp;

A befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, valamint árutőzsdei szolgáltatást folytató gazdálkodó szervezet üzletszabályzatának kötelező tartalmi elemeit a kormány a 22/2008. (II. 7.) Korm. rendeletben határozza meg.

Így a vállalkozás üzletszabályzata tartalmazza

– az állományátruházásra vonatkozó általános szabályokat,

– a vállalkozás ügyféllel szembeni kötelezettségét,

– ügyletfajtánként a vállalkozás, illetve az ügyfél kötelezettségét, kockázatviselését a vállalkozás tevékenységének a tőzsde vagy a Felügyelet részéről történő korlátozása, felfüggesztése, illetve az elszámolóháznak vagy központi szerződő félnek az ügyfél megbízását érintő intézkedése esetén.

Ha a vállalkozás az ügyféltől megbízást telefonon, telefaxon vagy egyéb elektronikus úton is elfogad, az üzletszabályzatban rendelkezni kell ennek részletes szabályairól, így különösen

– a telefonon, telefaxon vagy egyéb elektronikus úton adott megbízás esetén követendő eljárásról (hangrögzítés vagy a megbízás felvevője általi írásban való rögzítés), az írásba foglalt szerződés elkészítésének módjáról, az írásba foglalás idejéről,

– a hangfelvétel megőrzésének időtartamáról.

(Magyar Közlöny, 2008/19. szám)

Pályázat szakmai vizsga szervezésére

#?-:nbsp;

Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történő jogosultság elnyerésére az igazságügyi és rendészeti minisztérium pályázatot hirdet.

Pályázatot április 8-áig nyújthatnak be a szakképzést folytató intézmények. A pályázattal elnyerhető vizsgaszervezési jogosultság 2008. július 1-jétől 2012. június 30-ig, illetve visszavonásig érvényes. A pályázattal kapcsolatos további információk a Magyar Közlöny 20. számában megjelent felhívásban találhatók.

(Magyar Közlöny, 2008/20. szám)

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályai

#?-:nbsp;

A 12/2008. (I. 26.) Korm. rendelet módosítja a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályait.

(Magyar Közlöny, 2008/13. szám)

A végrehajtói kézbesítés módosuló szabályai

#?-:nbsp;

A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletet módosító 11/2008. (I. 26.) Korm. rendelet február 3-ától hatályos. A jogszabály egyebek mellett a földhivatali határozat kézbesítésére vonatkozó szabályokkal egészíti ki a korábbi rendelkezéseket.

(Magyar Közlöny, 2008/13. szám)

Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendje

#?-:nbsp;

A hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjét szabályozza a 15/2008. (II. 15.) FVM rendelet.

(Magyar Közlöny, 2008/23. szám)

Ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások

#?-:nbsp;

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételei változtak. A módosításokat a 11/2008. (II. 14.) FVM rendelet foglalja össze.

(Magyar Közlöny, 2008/22. szám)

Energianövény-feldolgozó és -felvásárló elismerése

#?-:nbsp;

A piaci szereplőknek az 1973/2004/EK rendelet 37. cikke alapján energianövény-feldolgozóként, illetve -felvásárlóként történő elismeréséről a 141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szól. Elismert piaci szereplőként nyilvántartásba vehető az a regisztrációs számmal rendelkező ügyfél, aki nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás, természetes személy esetében pedig gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, vagy elsődleges feldolgozóként a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel, és az elismerésre kérelmet nyújtott be.

Az elismerésre vonatkozó kérelmet szeptember 1-jétől október 31-ig lehet az MVH Központi Hivatalához benyújtani.

(Magyar Közlöny, 2007/162. szám)

Magyar Takarmánykódex

#?-:nbsp;

A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásait módosító 142/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2007. december 13-ától hatályos.

(Magyar Közlöny, 2007/162. szám)

Mezőgazdasági szaktanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtandó támogatás

#?-:nbsp;

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételei módosultak. A változásokat a 151/2007. (XII. 18.) FVM rendelet foglalja össze.

Az ügyfél a támogatás igénybevételére egyebek mellett akkor jogosult, ha még nem vett igénybe e rendelet alapján támogatást, vagy e rendelet alapján egy alkalommal igénybe vett támogatást, de a benyújtott támogatási kérelme benyújtási időszakának utolsó napját követően gazdálkodási körülményeiben jelentős változás következett be.

Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki rendelkezik az MVH által kibocsátott, a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatási kérelmet jóváhagyó támogatási határozatával. Tárgyévi támogatási határozattal odaítélt támogatási összegre legkésőbb a következő év első kifizetési kérelem benyújtási időszakában nyújtható be kifizetési kérelem.

(Magyar Közlöny, 2007/177. szám)

Méhészeti tevékenység támogatása

#?-:nbsp;

A 152/2007. (XII. 22.) FVM rendelet a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályait rögzíti.

A 153/2007. (XII. 22.) FVM rendelet a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján 2007/2008. évi végrehajtási időszakban nyújtott méhészeti támogatások igénybevételének részletes szabályait fogalmazza meg.

(Magyar Közlöny, 2007/181. szám)

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2008. március 1.) vegye figyelembe!