Pénzforgalmi szolgáltatások

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. június 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 109. számában (2007. június 1.)
2007 márciusától változtak a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó szabályok. A téma mindenkit érint, akinek bankszámlája van.

Bankszámlanyitás

Számlanyitásra kötelezettek

A pénzforgalmi szolgáltatásokra és az elektronikus fizetési eszközökre vonatkozó korábbi szabályozást idén márciustól felváltó 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint a belföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével, köteles pénzeszközeit pénzforgalmi bankszámlán tartani, pénzforgalmát pénzforgalmi bankszámlán lebonyolítani, s ennek érdekében bankszámlaszerződést kötni. E rendelkezést alkalmazni kell a gazdasági tevékenységgel kapcsolatos pénzeszköz tekintetében az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyre, ideértve az egyéni vállalkozót is.

Csőd és felszámolás idején csak egy bankszámla

Pénzforgalmi bankszámla nyitására kötelezett a vele szemben folyó csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt csak egyetlen pénzforgalmi bankszámlával rendelkezhet, és fizetési forgalmát azon köteles lebonyolítani. Ennek érdekében a csődeljárásban a fizetési haladékot tartalmazó végzés, illetőleg a felszámolási eljárásban a felszámolást elrendelő végzés Cégközlönyben történő közzétételét követően haladéktalanul köteles az általa választott pénzforgalmi bankszámláján kívüli bankszámlájára vonatkozó bankszámlaszerződést azonnali hatállyal felmondani, és a bankszámlaszerződés felmondásának napján kezdeményezni az egyéb bankszámlán lévő egyenleg összegének átutalását.

A számlanyitás feltétele

Pénzforgalmi bankszámlát a hitelintézet akkor nyithat, ha

– a jogi személy és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság létrejöttéhez szükséges nyilvántartásba már bejegyzett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a nyilvántartást vezető szervezettől származó, 30 napnál nem régebbi okirattal igazolta, hogy a nyilvántartásban szerepel, valamint adószámát és statisztikai számjelét közölte,

– a nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság létesítő okiratát (társasági szerződését) egy másolati példányban átadta, valamint – ha cégbejegyzésre kötelezett, és a pénzforgalmi bankszámla megnyitása nem feltétele a cégbejegyzési kérelem benyújtásának – csatolta a cégbejegyzési kérelem benyújtásakor a cégbíróságon kapott tanúsítvány másolatát,

– az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személy, illetve az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett egyéni vállalkozó az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolati példányát átadta, egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói, illetőleg a tevékenység végzéséhez szükséges más igazolvány másolatát csatolta,

– a pénzforgalmi bankszámla nyitására nem kötelezett szervezet – a szervezet jogi formájára vonatkozó előírások szerint – a létrejöttére, illetve nyilvántartásba vételére vonatkozó okmányokat, iratokat bemutatta.

A hitelintézet köteles a bankszámlák megnyitásához benyújtott dokumentumokat, illetőleg azok másolatát a bankszámla fennállása során, valamint a megszűnését követően legalább 10 évig megőrizni.

A számla azonnali hatályú megszüntetése

A pénzforgalmi bankszámlát a hitelintézet azonnali hatállyal megszünteti, ha a számla megnyitását követő 90 napon belül a pénzforgalmibankszámla-nyitásra kötelezett szervezet a nyilvántartást vezető szervezettől származó, 30 napnál nem régebbi okirattal nem igazolja, hogy a nyilvántartásban szerepel.

Korlátozások

A gazdasági társaság és szövetkezet részére megnyitott pénzforgalmi bankszámla terhére, illetve – az alapítói vagyon kivételével - javára fizetési megbízást teljesíteni mindaddig nem lehet, amíg a számlatulajdonos nem igazolta, hogy nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelmét benyújtotta, valamint adószámát és statisztikai számjelét nem közölte.

A nyilvántartásba vétellel létrejövő egyéb jogi személyek részére megnyitott pénzforgalmi bankszámla terhére, illetve – az alapítói vagyon kivételével – javára fizetési megbízást teljesíteni a fenti feltételek teljesítése esetén is kizárólag a nyilvántartásba vétel megtörténtének igazolását követően lehet.

Rendelkezés a bankszámla felett

A bankszámla felett természetes személy számlatulajdonos a bankszámlaszerződésben meghatározott módon, önállóan vagy más személlyel együttesen vagy külön-külön rendelkezhet.

Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság számlatulajdonos bankszámla feletti rendelkezéséhez a nyilvántartásba bejegyzett, illetőleg bejegyzésre bejelentett teljes vagy rövidített nevének (cégnevének) betű szerinti használata, valamint a számlatulajdonos által a bankszámla feletti rendelkezésre bejelentett személy vagy személyek aláírása szükséges.

A rendelkezési jog visszavonása

A számlatulajdonos vagy a képviseletében jogszabály alapján eljárni jogosult személy által feljogosított rendelkezésre jogosult rendelkezési joga bármikor visszavonható vagy – a bankszámlaszerződésben meghatározott esetben és módon – korlátozható.

A rendelkezés módja

A bankszámla feletti rendelkezés bankszámlaszerződésben meghatározott esetben és módon írásban vagy távközlési eszközön keresztül szóban vagy elektronikusan történhet. Az aláírás – külön megállapodásban meghatározott módon – elektronikus kódolással helyettesíthető, ha a hitelintézet és a számlatulajdonos elektronikus adatátviteli kapcsolatban áll egymással.

A hitelintézet felelőssége

A hitelintézet a tőle elvárható gondossággal köteles biztosítani, hogy a rendelkezési jogosultságot csak a számlatulajdonos és az általa feljogosított gyakorolhassa. A rendelkezési jog gyakorlása során a hitelintézet a tőle elvárható gondossággal köteles ellenőrizni, hogy a megbízáson feltüntetett aláírás (ideértve az elektronikus kódot is) megegyezik-e a rendelkezésre jogosult hitelintézetnél bejelentett aláírásával (elektronikus kódjával).

A hitelintézet az aláírások bejelentésének, nyilvántartásának és vizsgálatának belső eljárási rendjét köteles szabályozni.

Bejelentés

A számlatulajdonos vagy számlatulajdonos szervezet esetében a szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályban a szervezet képviseletére jogszabály erejénél fogva jogosultként meghatározott személy – a hitelintézet által rendszeresített módon – írásban vagy elektronikus okirat formájában jelenti be a bankszámla felett rendelkezni jogosultat.

A számlavezető hitelintézet nem vizsgálja, hogy a számlatulajdonos, illetve a vezető által a bankszámla feletti rendelkezésre bejelentett személy az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel-e.

Ha a számlatulajdonos szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályból következően a szervezetnek több, önálló képviseleti joggal rendelkező vezetője van, bármelyik vezető bejelentése érvényes. Ha a számlatulajdonos szervezet létesítő okirata alapján a vezetők közül egy vagy több személy kizárólagosan jogosult a bejelentésre, akkor az általuk tett bejelentés az érvényes. Több, egymásnak ellentmondó bejelentés közül a legutolsó bejelentés az érvényes. Együttes képviseleti jog esetében a jogosultak a bejelentést csak együttesen tehetik meg.

Ha vitatott a bejelentő jogosultsága a szervezet képviseletére, a hitelintézet a bejelentés szempontjából a szervezet képviseletére jogosultnak tekinti a bejelentőt mindaddig, amíg a szervezet nyilvántartására vonatkozó jogszabályok szerint a szervezet képviseletére jogosult.

Igazolás

A vezető bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását (kinevezését), valamint aláírását – a szervezet jogi formájára vonatkozó sajátosságok figyelembevételével – hitelt érdemlő módon (pl. illetékes cégbíróság által érkeztetett bejegyzési vagy változásbejegyzési kérelemmel és aláírási címpéldánnyal) igazolja. A hitelintézet nem felel a változásbejegyzési kérelem utóbb történő elutasítása esetén a számlatulajdonosnál bekövetkező károkért. Ha a vezető megbízatása megszűnik, az általa bejelentett aláírók rendelkezési joga mindaddig érvényes, amíg az új vagy más vezető másként nem rendelkezik.

A rendelkezési jog korlátai

A számlatulajdonos a bankszámlája felett főszabály szerint szabadon rendelkezik. A meghatározott célból elkülönített, a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült pénzeszközök (például az óvadékként elkülönített pénzeszközök, a fedezetigazolással kapcsolatos befektetési eszköz vásárlására adott megbízás fedezeteként történő elkülönítés) az elkülönítés tartama alatt csak a meghatározott célra használhatók fel.

A számlatulajdonos rendelkezése nélkül vagy rendelkezése ellenére a bankszámla csak a következő esetekben terhelhető meg:

– a számlavezető hitelintézet téves bejegyzésének a bankszámlán történő helyesbítése,

– jogszabályon alapuló azonnali beszedés,

– felhatalmazáson alapuló azonnali beszedés,

– a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerint átutalási végzésre történő teljesítés,

– váltóbeszedés,

– a számlavezető által a számlatulajdonos részére nyújtott pénzügyi szolgáltatás körében keletkezett esedékes követelés, továbbá az ügyfelével kötött megállapodás alapján a befektetési szolgáltatás körében keletkezett esedékes követelés érvényesítése.

Fizetési megbízások csőd idején

Csődeljárás esetén a hitelintézet a csődeljárás alatt álló számlatulajdonos számlájáról bankszámlák közötti elszámolást csak átutalással teljesíthet a fizetési haladékot tartalmazó végzésnek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) szerinti közzététele napjától a csődeljárást befejezetté nyilvánító végzés bemutatásáig. * A fizetési haladékkal érintett követelések érvényesítése érdekében végrehajtható bírósági és közigazgatási határozat alapján benyújtott azonnali beszedési megbízást a hitelintézet a fizetési haladék tartama alatt is köteles befogadni, illetve teljesíteni. * A csődeljárás alatt álló számlatulajdonos legkésőbb a fizetési haladékot tartalmazó végzés közzétételével egyidejűleg köteles a hitelintézetnek bejelenteni * a csődeljárásban kirendelt vagyonfelügyelő jóváhagyásával teljesíthető fizetési megbízások értékhatárát (összegét) és * a vagyonfelügyelő hitelt érdemlő módon (pl. közjegyző által) igazolt aláírását. * A vagyonfelügyelő a jóváhagyását a fizetési megbízásra rávezetett – előzőleg bejelentett - aláírásával ("ellenjegyzem" szöveg feltüntetése mellett) gyakorolhatja. * A csődeljárás alatt álló számlatulajdonos köteles a hitelintézetnek haladéktalanul bemutatni a fizetési haladék meghosszabbításáról rendelkező, illetve a csődeljárást befejezetté nyilvánító vagy megszüntető jogerős bírósági végzést.

A fizetési megbízások sorba állítása

Előnyösen rangsorolt fizetési megbízások

A hitelintézet a pénzügyi fedezet hiánya miatt részben vagy egészben nem teljesíthető, a következőkben felsorolt fizetési megbízásokat a jogosult azonnali visszaküldést kérő rendelkezése hiányában a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig – legfeljebb azonban 35 napig – sorba állítja az alábbiak szerint:

a) a számlát vezető hitelintézet téves bejegyzésének a számlán történő helyesbítése;

b) jogszabályon alapuló azonnali beszedési megbízás és átutalási végzés, ezen belül

ba) a végrehajtást foganatosító, továbbá az adóhatóság által benyújtott azonnali beszedési megbízás és a bíróság által hozott átutalási végzés,

bb) törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott egyéb esetekben a jogosult által pénzkövetelés behajtására benyújtott azonnali beszedési megbízás, amely a ba) alpontban meghatározottakon kívüli végrehajtás alapjául szolgáló okiraton alapul,

bc) a ba)-bb) alpontokban meghatározott eseteken kívüli, törvény vagy kormányrendelet alapján benyújtott azonnali beszedési megbízás, ide nem értve a felhatalmazó levélen és a váltón alapuló beszedési megbízást;

c) a Kincstár által benyújtott, a helyi önkormányzatok nettó finanszírozása során megelőlegezett követelések.

Teljesítési sorrend

A felsorolás teljesítési sorrendet is jelöl. Az azonos pont alá tartozó megbízások között – függetlenül az alpontoktól – az érkezés időpontja határozza meg a teljesítés sorrendjét.

A számlatulajdonosnak az ugyanazon hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi bankszámlái ebből a szempontból egy bankszámlának minősülnek.

A felsorolás b) pontjának bc) alpontjában és c) pontjában foglalt fizetési megbízás teljesítése során, amennyiben a megbízásban megjelölt számlán nem vagy csak részben volt fedezet, és a hitelintézet a számlatulajdonos javára forintban és külföldi pénznemben is vezet pénzforgalmi bankszámlát, először a számlatulajdonos forintban vezetett, majd azt követően az egyéb pénznemben vezetett pénzforgalmi bankszámláját kell figyelembe venni. Pénznemek közötti átváltás esetén a terhelést végző hitelintézet által jegyzett - a bankszámla megterhelésének napján érvényes – devizavételi árfolyamot kell alkalmazni.

A b) pont bb) alpontjában meghatározott fizetési megbízás teljesítése során – ha a kötelezett rendelkezik ilyen pénzforgalmi bankszámlával – a fizetési megbízásban szereplő pénznemmel azonos pénznemben vezetett pénzforgalmi bankszámlát kell figyelembe venni. Amennyiben a kötelezett nem rendelkezik ilyen pénznemben vezetett pénzforgalmi bankszámlával, illetve az azonos pénznemben vezetett számlán nem vagy csak részben volt fedezet, akkor a forintban, majd az egyéb pénznemben vezetett pénzforgalmi bankszámlát kell figyelembe venni. Pénznemek közötti átváltás esetén a terhelést végző hitelintézet által jegyzett – a bankszámla megterhelésének napján érvényes – devizavételi árfolyamot kell alkalmazni. A terhelést végző hitelintézet által nem jegyzett pénznemre szóló fizetési megbízás esetén a megbízást forintban kell teljesíteni. A forintra történő átváltást az MNB által közzétett, a terhelés napján érvényes árfolyamon kell elvégezni.

Az azonnali beszedési megbízásra és az átutalási végzésre a rendelkezésre álló részfedezet erejéig részfizetést kell teljesíteni.

A számlatulajdonos és a hitelintézet eltérő tartalmú megállapodása hiányában a hitelintézet a bankszámla terhére benyújtott fizetési megbízásokat a bankszámlához kapcsolódó hitelkeret terhére is teljesíti. Az előnyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítését megelőzően más, terhelésre vonatkozó megbízás vagy bankkártyával történő fizetés a hitelkeret terhére nem teljesíthető.

Bankszámla-megszüntetés a sorba állítás időtartama alatt

A sorba állítás időtartama alatt kezdeményezett bankszámla-megszüntetésre irányuló kérelem, illetve a számlatulajdonos súlyos szerződésszegése miatti, a bankszámlaszerződés hitelintézet részéről történő azonnali hatályú felmondása esetén a bankszámla legkorábban a sorba állítás időtartamának leteltét követő napon szüntethető meg. A bankszámla-megszüntetési igény befogadását vagy a hitelintézet általi azonnali hatályú felmondást követően a hitelintézethez beérkezett azonnali beszedési megbízások legfeljebb a számla megszűnésének időpontjáig állíthatók sorba, melyről a hitelintézet az azonnali beszedési megbízás benyújtóját a megbízás befogadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül tájékoztatni köteles.

Fizetési megbízások végelszámolás idején

Végelszámolás alatt álló számlatulajdonos bankszámlája feletti rendelkezés a végelszámolás megindításáról szóló cégbírósági értesítés kézhezvételét követően csak a végelszámolótól, illetve az általa bejelentett rendelkezésre jogosulttól fogadható el. Végelszámolás alatt álló számlatulajdonos részére bankszámlát nem vezető ügyfélszámla-vezető ezt a rendelkezést a végelszámolási eljárásról szóló bírósági végzés Cégközlönyben történő közzétételét követően köteles alkalmazni. * A számlát vezető hitelintézet a végelszámolás kezdő időpontjáról történő értesülése időpontjában a számla elnevezését "v. a." toldattal látja el. A számla felett a végelszámoló, illetve az általa bejelentett rendelkezésre jogosult a számlatulajdonos "végelszámolás alatt" toldattal ellátott neve megjelölésével rendelkezhet.

Nemzetközi átutalások

A kormányrendelet külön fejezetben foglalkozik az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok közötti olyan átutalásokkal – ide nem értve azt az átutalást, amely esetében a megbízó pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás vagy biztosító -, melyeket legfeljebb 50 000 euró vagy ennek megfelelő, a részt vevő államok egyéb devizanemében meghatározott összegben teljesítenek.

Költségviselés

A felek eltérő megállapodása vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a részt vevő államok közötti átutalási megbízás esetén a megbízó és a kedvezményezett viseli saját intézményének költségeit.

Az intézmény köteles az átutalást a megállapodásban rögzített határidőben és – az átutalás során szükség szerint alkalmazott átváltási árfolyamtól eltekintve – az előzetesen közölt díj és költség fejében teljesíteni.

A megbízó eltérő rendelkezése hiányában az átutalás összegét a jogosult javára teljes összegben, levonás nélkül kell átutalni. A jogosult által igénybe vett intézmény köteles a jogosultat tájékoztatni, ha a megbízó úgy rendelkezik, hogy az átutalás díja és költsége részben vagy egészben a jogosultat terheli. A megbízó által igénybe vett intézmény – a megbízó írásbeli kérésére – köteles saját költségére átutalni a jogosult részére az ismertetett előírás ellenére levont összeget, kivéve, ha a megbízó úgy rendelkezik, hogy az összeget neki írja jóvá.

A közvetítő intézmény a saját költségére köteles a fenti előírás ellenére levont összeget jóváírni a megbízó által igénybe vett intézmény részére, illetve a megbízó által igénybe vett intézmény ez irányú rendelkezése esetén átutalni a jogosult részére.

A jogosult által igénybe vett intézmény köteles saját költségére jóváírni az ismertetett előírás ellenére levont összeget a jogosult részére.

Késedelmi kamat

A megbízó által igénybe vett intézmény késedelmi kamatot fizet a megbízó részére, ha a megállapodásban rögzített határidőt nem tartották be, vagy határidőre vonatkozó megállapodás hiányában az összeg jóváírása a jogosult által igénybe vett intézmény bankszámláján nem történt meg a részt vevő államok közötti átutalási megbízás befogadásának időpontját követő banki munkanaptól számított ötödik banki munkanapon.

A késedelmi kamatot az átutalás összegére vonatkozóan az irányadó kamatláb alkalmazásával kell kiszámítani a megállapodásban rögzített határidő elteltétől, vagy ennek hiányában a részt vevő államok közötti átutalási megbízás befogadásának időpontját követő banki munkanaptól számított ötödik banki munkanap végétől az összegnek a jogosult által igénybe vett intézmény bankszámláján történő jóváírásáig terjedő időszakra.

Amennyiben a részt vevő államok közötti átutalás egy közvetítő intézménynek tulajdoníthatóan nem teljesül a megállapodásban rögzített határidőben, illetve ennek hiányában a részt vevő államok közötti átutalási megbízás befogadásának időpontját követő banki munkanaptól számított öt banki munkanapon belül, a közvetítő intézmény köteles a megbízó által igénybe vett intézmény részére késedelmi kamatot fizetni.

A jogosult által igénybe vett intézmény köteles a jogosult részére késedelmi kamatot fizetni, ha a megállapodásban rögzített határidőt nem tartotta be, vagy a határidőre vonatkozó megállapodás hiányában a részt vevő államok közötti átutalás összegét a jogosult által igénybe vett intézmény a bankszámláján történő jóváírás, illetőleg az intézmény részére az átutalásról érkezett értesítés közül az utóbbi napot követő banki munkanapon nem írta jóvá a jogosult bankszámláján. (A most említett késedelmi kamat az átutalás összegére vonatkozó, az irányadó kamatláb alkalmazásával kiszámított kamat a megállapodásban rögzített határidő elteltétől, vagy ennek hiányában az összegnek a jogosult által igénybe vett intézmény bankszámláján történt jóváírását követő banki munkanap végétől az összegnek a jogosult bankszámláján történő jóváírása napjáig terjedő időszakra illeti meg a jogosultat.)

Nem jár késedelmi kamat, ha a megbízó vagy a jogosult által igénybe vett intézmény bizonyítani tudja, hogy a késedelem a megbízónak vagy a jogosultnak róható fel.

Banki munkanapok

A nemzetközi utalásokkal kapcsolatosan nem minősülnek banki munkanapnak azok a napok, amelyeken a fizetési megbízás teljesítésében közreműködő bármely intézmény üzletvitel céljából nem tart nyitva.

Eljárás jóváírás hiányában

A megbízó által igénybe vett intézmény a megbízó kérelmének igazolt kézhezvételét követő tizennégy banki munkanapon belül köteles a megbízó javára jóváírni egyrészt legfeljebb 12 500 eurónak megfelelő összeg erejéig az átutalás összegét, másrészt az átutalás összege után a megbízás befogadásának időpontjától a jóváírásáig terjedő időszakra az irányadó kamatláb alkalmazásával kiszámított kamatot és az átutalás megbízót terhelő költségét, ha a részt vevő államok közötti átutalási megbízást a megbízó által igénybe vett intézmény befogadta, de az összeg jóváírása a jogosult által igénybe vett intézmény bankszámláján nem történt meg. E kötelezettség alól a megbízó által igénybe vett intézmény mentesül, ha az átutalás összegét időközben a jogosult által igénybe vett intézmény bankszámláján jóváírják.

A megbízó kérelmét a megállapodásban rögzített határidő leteltét követően, vagy határidőre vonatkozó megállapodás hiányában a megbízás befogadásának időpontját követő banki munkanaptól számított hatodik banki munkanaptól kezdve terjesztheti elő.

A közvetítő intézmény köteles legfeljebb 12 500 eurónak megfelelő összeg erejéig az átutalás összegét költségekkel és kamattal növelten visszatéríteni az őt megbízó intézménynek, ha a részt vevő államok közötti átutalási megbízást befogadta, de az összeg jóváírása a jogosult által igénybe vett intézmény bankszámláján nem történt meg, kivéve, ha az átutalás a megbízó intézmény hibás vagy hiányos megbízása miatt nem teljesült. A közvetítő intézménynek ez utóbbi esetben is haladéktalanul intézkednie kell az átutalás összegének visszatérítésére.

Ha a részt vevő államok közötti átutalás a jogosult által igénybe vett intézmény által választott közvetítő intézmény magatartása vagy mulasztása miatt nem teljesült, a jogosult által igénybe vett intézmény köteles legfeljebb 12 500 eurónak megfelelő összeg erejéig az átutalás összegét, valamint az irányadó kamatláb alkalmazásával kiszámított kamatot a jogosult javára jóváírni.

Visszafizetés

A fentiek alapján átutalt legfeljebb 12 500 eurónak megfelelő összeget és az átutalás költségét a megbízó, illetve a jogosult haladéktalanul, de legfeljebb két banki munkanapon belül köteles az általa igénybe vett intézménynek visszafizetni, ha annak átutalását követően az átutalás eredeti összegét jóváírták a jogosult javára.

A megbízó mulasztása miatt meghiúsult utalás

Ha a részt vevő államok közötti átutalás a megbízó által adott hibás vagy hiányos megbízás, vagy a megbízó kifejezett rendelkezésére választott közvetítő intézmény magatartása vagy mulasztása miatt nem teljesült, a megbízó által igénybe vett intézménynek, valamint az átutalás teljesítésében részt vevő más intézményeknek ez esetben is haladéktalanul, de legfeljebb két banki munkanapon belül intézkedni kell az átutalás összegének visszatérítésére. Ha a megbízó által igénybe vett intézmény bankszámlájára az átutalás összege jóváírásra kerül, köteles azt a megbízó javára haladéktalanul, de legfeljebb két banki munkanapon belül jóváírni. A visszatérített összeg jóváírásakor ez esetben az intézmények mentesülnek a megbízó felé fennálló kamatfizetési és költség-visszatérítési kötelezettség alól. Az átutalás összegének visszatérítéséből adódó költséget az intézmények a visszatérített összegből levonhatják, amennyiben tételesen felsorolják azokat.

Vis maior

A részt vevő államok közötti átutalási megbízás végrehajtásában részt vevő intézmény mentesül a késedelmes teljesítés jelen rendeletben foglalt jogkövetkezménye alól, ha bizonyítja, hogy a késedelmet tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Fizetési megbízások adósságrendezés idején

Az adósságrendezési eljárás megindításáról szóló végzés közzétételét követően a hitelintézet számlamegterhelésre vonatkozó fizetési megbízást csak a pénzügyi gondnok ellenjegyzésével rendelkező megbízások alapján teljesíthet. * Az adósságrendezési eljárás alatt álló számlatulajdonos a pénzügyi gondnok hitelt érdemlő módon (pl. közjegyző által) igazolt aláírását legkésőbb az adósságrendezési eljárást megindító végzés közzétételét követő 8 napon belül köteles a saját, valamint a felügyelete alatt működő költségvetési szerv bankszámláját vezető hitelintézetnek bejelenteni. * Az azonnali beszedési megbízás jogosultja az adósságrendezési eljárás alatt álló számlatulajdonossal, valamint a felügyelete alatt működő költségvetési szervvel szemben az adósságrendezési eljárás tartama alatt benyújtott beszedési megbízásokat benyújtás előtt köteles ellenjegyzés céljából megküldeni a pénzügyi gondnoknak. * A pénzügyi gondnok az ellenjegyzési jogát a fizetési megbízásra rávezetett – és megfelelően bejelentett – aláírásával ("ellenjegyzem" szöveg feltüntetése mellett) gyakorolhatja. * Az adósságrendezési eljárás alatt álló számlatulajdonos köteles a hitelintézet részére haladéktalanul bemutatni az adósságrendezési eljárás megszüntetéséről szóló jogerős bírósági végzést.

Fogalmak

Értéknap

Az a nap, amelyet a hitelintézet a fizetési műveletek tekintetében kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz.

Fizetési megbízás

A 21/2006. (XI. 24.) MNB rendeletben meghatározott művelet:

– a megbízónak a számlavezető részére adott megbízása a számlatulajdonos számlájáról meghatározott pénzösszegnek a jogosult számlájára történő átutalására (átutalás),

– a jogosultnak a számlavezető részére adott megbízása meghatározott pénzösszegnek az általa megjelölt kötelezett számlatulajdonos számlájáról saját számlájára történő beszedésére (beszedés),

– számlára készpénzben történő befizetésre, vagy az onnan készpénzben történő kifizetésre szóló megbízás (készpénzfizetés),

– készpénzátutalásra szóló megbízás (a továbbiakban: készpénzátutalás),

– belföldi postautalvány-szolgáltatásra vonatkozó megbízás (készpénzfizetés belföldi postautalvánnyal).

Fizetési művelet

A 21/2006. (XI. 24.) MNB rendeletben meghatározott bármely fizetési mód alkalmazása útján történő fizetés:

Irányadó kamatláb

Magyarország vonatkozásában: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 301. §-ának (2) bekezdésében vagy a 301/A. §-ának (2) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat.

(Ha a jogosultnak a késedelembe esés időpontjáig kamat jogszabály vagy szerződés alapján jár, a kötelezett a késedelembe esés időpontjától e kamaton felül – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a késedelemmel érintett naptári fél évet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat egyharmadával megegyező mértékű kamatot, de összességében legalább a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot köteles megfizetni. Gazdálkodó szervezetek között a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári fél évet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege.)

Más részt vevő állam vonatkozásában: annak a részt vevő államnak a szabályaival összhangban megállapított, késedelmi kamat számítása során alkalmazandó kamatláb, amelyben a késedelmi kamat fizetésére kötelezett intézmény székhelye található.

Jogosult

Az az ügyfél, akinek javára a fizetési megbízás összegét jóvá kell írni egy olyan számlán, amely felett rendelkezni jogosult (amelyről számára az összeg hozzáférhetővé válik), vagy akinek a készpénzt ki kell fizetni azzal, hogy ezen esetekben a jogosult és a megbízó személye megegyezhet.

Közvetítő intézmény

A megbízó vagy a jogosult által megbízott intézményektől elkülönülő olyan intézmény, amely részt vesz a részt vevő államok közötti átutalás lebonyolításában.

Megbízó

A jogosult részére történő fizetési megbízás teljesítésére rendelkezést adó ügyfél.

Részt vevő államok közötti átutalás

A megbízó rendelkezése alapján végzett olyan fizetési művelet, amelynek során az átutalás összege az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok egyikében lévő intézmény közreműködésével a jogosult számára egy másik részt vevő államban lévő intézménynél válik hozzáférhetővé.

Részt vevő államok közötti átutalási megbízás

A megbízó egy intézménynek adott bármely formájú, feltétel nélküli rendelkezése az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok közötti átutalás teljesítésére.

Számla

Bankszámla

A Ptk. szerinti bankszámlaszerződés alapján megnyitott számla, amely elnevezésétől és pénznemétől függetlenül a számlatulajdonos pénzköveteléseinek és pénztartozásainak nyilvántartására, kezelésére szolgál, és amelynek terhére vagy javára – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a pénzforgalmi jogszabályban meghatározott bármely fizetési mód alkalmazható.

Belföldi bankszámla

A Magyar Köztársaság területén nyitott és vezetett bankszámla.

Kincstári számla

A Kincstár által – jogszabályban meghatározott pénzforgalmi feladataihoz kapcsolódóan – vezetett számla.

Pénzforgalmi bankszámla

Az a belföldi bankszámla, amelyet a számlatulajdonos az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) szerinti vállalkozási tevékenységével kapcsolatos pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben vagy kormányrendeletben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott – ideértve a 2002. január 1. előtt a korábban hatályban volt devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény alapján nyitott devizaszámlákat, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a helyi, helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési elszámolási számláját, valamint a külföldi vállalkozásnak az Art. alapján nyitott pénzforgalmi bankszámláját is -, továbbá az a bankszámla, amely a számlatulajdonos rendelkezésének megfelelően kifejezetten pénzforgalmi bankszámlaként kerül megnyitásra.

Ügyfélszámla

Az ügyfélnek vezetett olyan számla, amely kizárólag a befektetési szolgáltatás, árutőzsdei szolgáltatás és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetés által keletkezett egyenlegének terhére adott megbízások lebonyolítására szolgál.

Számlatulajdonos

A számlavezetővel számlaszerződést kötő fél, továbbá az a szervezet, amelynek a számlavezető jogszabály alapján számlát vezet.

Számlavezető

A hitelintézet és az ügyfélszámla vezetésére törvényben felhatalmazott jogi személy.

Fizetési megbízások felszámolás idején

Felszámolás alatt álló számlatulajdonos bankszámlája, ügyfélszámlája feletti rendelkezés a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételét követő naptól csak a felszámolótól fogadható el. * A számlavezető hitelintézet a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételét követő naptól a számlatulajdonos nevét "felszámolás alatt", illetve a számla elnevezését "f. a." toldattal látja el. A számla felett az igazolt felszámoló által bejelentett rendelkezésre jogosult a számlatulajdonos "felszámolás alatt" toldattal ellátott neve megjelölésével rendelkezhet. * Ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelése esetén az ideiglenes vagyonfelügyelő tevékenységének megkezdésével egyidejűleg a számlatulajdonos köteles a hitelintézetnek bejelenteni az ideiglenes vagyonfelügyelő hitelt érdemlő módon (pl. közjegyző által) igazolt aláírását. * Az ideiglenes vagyonfelügyelő a Cstv.-ben meghatározott hozzájárulását a fizetési megbízásra rávezetett - bejelentett – aláírásával ("ellenjegyzem" szöveg feltüntetése mellett) gyakorolhatja

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. június 1.) vegye figyelembe!