Jogszabályváltozások

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. december 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 103. számában (2006. december 1.)
Rovatunk a 2006. november 22-éig kihirdetett jogszabályokat dolgozza fel.

Jegybanki alapkamat

A jegybanki alapkamat mértéke 2006. október 25-étől 8 százalék. A változást a 20/2006. (X. 24.) MNB rendeletben hirdették ki.

(Magyar Közlöny, 2006/130. szám)

Elszámolható üzemanyagárak

Az APEH közzétette a 2006. december 1-je és december 31-e között alkalmazható üzemanyagárakat.

Ólmozatlan motorbenzinek:

ESZ-95 262 Ft/l

ESZ-98 272 Ft/l

Gázolaj 271 Ft/l

Keverék 280 Ft/l

Ha a magánszemély az üzemanyagot a közleményekben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszereznie.

(Magyar Közlöny, 2006/141. szám)

Nem lesz házipénztáradó

Alkotmányellenes a házipénztáradóról szóló 2006. évi LX. törvény. A 61/2006. (XI. 15.) AB határozat szerint a társas vállalkozásoknak 2007. január 1-jétől nem kell a törvényben megállapított 20 százalékos különadót megfizetniük, mert az említett törvényt az Alkotmánybíróság megsemmisítette

Mint ismeretes, az Országgyűlés a 2006. évi LX. törvénnyel megszavazta, hogy a társas vállalkozások 20 százalék mértékkel különadót fizessenek. Ennek az adónak az alapja az átlagos napi készpénz-záróegyenleg elismert pénzkészlettel csökkentett pozitív összege lett volna.

(Magyar Közlöny, 2006/139. szám)

Sorszámozott nyugták és számlák

2007. január 1. után számla- és nyugtanyomtatványok kizárólag az állami adóhatóság által a nyomtatvány előállítója részére kijelölt sorszámtartományba illeszkedő nyomtatott sorszám alkalmazásával, az adott sorszám egyszeri felhasználása mellett állíthatók elő. A forgalmazó kizárólag ennek a követelménynek megfelelő bizonylatot forgalmazhat a 25/2006. (X. 27.) PM rendelet szerint.

Az állami adóhatóság a nyomtatvány-előállítók részére kijelölt sorszámtartományokat honlapján rendszeresen közzéteszi.

A rendelet hatálybalépése előtt előállított számla-, egyszerűsítettszámla- és nyugta-nyomtatványtömböket a nyomtatványforgalmazó 2007. június 30-ig forgalmazhatja, a bizonylat kibocsátójánál azok 2007. december 31-éig használhatók fel. A megkezdett nyomtatványtömböket 2007. december 31. napjával le kell zárni. A fel nem használt nyomtatványtömböket utólag is ellenőrizhető módon, bizonylattal alátámasztottan 2008. január 31-éig selejtezni kell.

(Magyar Közlöny, 2006/131. szám)

Pénzforgalom

Egy rendelkezés kivételével jövő márciusban lépnek hatályba a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet szabályai. Az előírások többek között foglalkoznak a bankszámlanyitással, a bankszámlák feletti tendelkezéssel, a fizetési megbízások sorba állításával.

(Magyar Közlöny, 2006/141. szám)

Külföldön nyilvántartásba vett adóalany számára adható áfa-visszatérítés

A külföldön nyilvántartásba vett adóalany a 215/2006. (X. 31.) Korm. rendeletben meghatározott esetekben jogosult arra, hogy a gazdasági tevékenységhez belföldön beszerzett és kifizetett termék és igénybe vett szolgáltatás árában foglalt, illetve – importált termék esetén – a megfizetett általános forgalmi adót, valamint az általa kifizetett kompenzációs felárat visszaigényelje. A korábbi szabályokat módosító rendelet alapján a külföldön nyilvántartásba vett adóalany akkor jogosult az adó-visszaigénylésre, ha:

– az Európai Közösség valamely tagállamában székhellyel, illetve állandó telephellyel, ezek hiányában pedig állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy

– az Európai Közösségen kívüli olyan államban rendelkezik székhellyel, illetve állandó telephellyel, ezek hiányában pedig állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel, mely állam és a Magyar Köztársaság között viszonosság áll fenn.

A rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit – bizonyos eltéréssel – a 2006. december 31. napját követően beszerzett termékekre és igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott visszatérítési kérelmekre kell először alkalmazni.

A visszatérített adó összegét az adóhatóság a külföldön nyilvántartásba vett adóalany választása szerinti bankszámlájára utalja. Az átutaláshoz kapcsolódó költségek a külföldön nyilvántartásba vett adóalanyt terhelik, amely a visszatérített adóból visszatartandó.

Nem téríthető vissza az adó olyan termék és szolgáltatás után, amelynek adóval növelt ellenértékét a külföldön nyilvántartásba vett adóalany az adó-visszatérítés iránti kérelem benyújtásának napjáig nem fizette meg.

Az adó-visszatérítés az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságához az e célra rendszeresített, írásban benyújtott kérelemre történik. A jogszabály részletesen felsorolja, hogy a kérelemnek pontosan mit kell tartalmaznia.

(Magyar Közlöny, 2006/133. szám)

Hitel pályamódosításhoz

A "Pályamódosító hitelprogram" keretében, legfeljebb 3 millió forintig kedvezményes kamatozású hitelhez juthat a 212/2006. (X. 27.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint az a jogviszonya megszűnéséig közszférában foglalkoztatott személy, aki ilyen hitelt igényel. Hitelkérelem a közalkalmazotti jogviszony megszűnését követő egy éven belül és abban az esetben nyújtható be, ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnését közvetlenül megelőzően megszakítás nélkül legalább egy évig – pályakezdők esetén legalább hat hónapig – a kérelmező a közszférában állt alkalmazásban, és a felmentése (rendes felmondása) munkáltató általi közlésére 2006. július 1. és 2008. december 31. között került sor.

A kedvezményes hitelt kizárólag

– gazdasági társaság alapításához nyújtott pénzbeli hozzájáruláshoz,

– gazdasági társaságban történő tőkeemeléshez,

– egyéni vállalkozó részére a vállalkozás indításához szükséges beruházáshoz lehet felhasználni.

A hitel összege legfeljebb 3 millió forint, lejárata legfeljebb tíz év, a türelmi idő legfeljebb három év. A hitelből szerzett üzletrész vagy részvény futamidő alatti értékesítése esetén a hitel fennálló teljes összegét egy összegben vissza kell fizetni.

Nem vehet fel kedvezményes kamatozású hitelt az, aki

– a hitelkérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik, kivéve ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

– a hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitelszerződésből eredő lejárt tartozással rendelkezik,

– ellen a hitelkérelem benyújtásának időpontjában végrehajtási eljárás van folyamatban.

A kedvezményes hitel igénybevételére vonatkozó hitelkérelmeket a finanszírozó hitelintézetekhez folyamatosan, de legkésőbb 2009. december 31-éig lehet benyújtani.

A hitel folyósításának feltétele, hogy a hitelfelvevő a hitel tőkeösszege 2 százalékának megfelelő kezességvállalási díjat a Magyar Államkincstár 10032000-01034066 számú, "Kincstár Pályamódosító hitelprogram kezességvállalási díj" elnevezésű számlájára befizesse.

(Magyar Közlöny, 2006/131. szám)

Prémiumévek program

Amellett, hogy a prémiumévek programban való részvételhez való hozzájárulással egyidejűleg a közalkalmazott magasabb vezetői, illetve vezetői beosztása, valamint a köztisztviselő és az ügykezelő vezetői megbízása megszűnik, a prémiumévek programba való belépéskor meg kell állapítani, hogy a programban részt vevőnek eddig az időpontig mennyi a ki nem adott szabadsága.

A prémiumévek programról szóló korábbi jogszabályt módosító 2006. évi XCII. törvény megfogalmazza azt is, hogy a munkáltató a munkavégzésre nem adhat utasítást naptári évenként legfeljebb két olyan időtartamra vonatkozóan, melyek együttes mértéke a programban részt vevőnek a prémiumévek programba belépését közvetlenül megelőző évi rendes szabadságának felel meg.

Ha a prémiumévek programban való részvétel év közben kezdődik vagy szűnik meg, a programban részt vevőnek ennek az időnek az arányos része jár. A programba való belépés évében, illetve szükség esetén a következő naptári évre áthúzódóan ezt az időtartamot meg kell növelni a ki nem adott szabadság napjaival. A munkáltató legkésőbb a programba történő belépését követő tizenöt napon belül, illetőleg minden év január 15-éig felhívja a programban részt vevő figyelmét erre a jogosultságra. A programban részt vevő az igénybevételt megelőzően legalább tizenöt nappal jelzi a munkáltatónak az említett időszakok kezdő időpontját és időtartamát.

(Magyar Közlöny, 2006/140. szám)

A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartása

A hitelesített környezeti nyilatkozattal rendelkező természetes és jogi személyeket, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer nyilvántartásába kell venni. Erről az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF) dönt.

Az OKTVF megkeresésére az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség tájékoztatja az OKTVF-et arról, hogy a szervezet betartja-e a hatályos környezetvédelmi jogszabályokat.

A nyilvántartásba vételi kérelmet a 214/2006. (X. 31.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

Az OKTVF a szervezetnek a nyilvántartásból való felfüggesztését rendeli el egyebek mellett,

– ha a szervezetnek elmarasztaló hatósági határozattal vagy bírósági ítélettel megállapított környezetvédelmi, illetve természetvédelmi kötelezettsége keletkezik,

– ha a szervezet évente nem frissíti és hitelesíti a környezeti nyilatkozatát,

Aki az EMAS-nyilvántartásban nem szerepel, és az ezt igazoló logót jogosulatlanul használja, 5000 forinttól 500 000 forint összegig terjedő bírsággal sújtható.

(Magyar Közlöny, 2006/133. szám)

Üvegházhatású gázok kibocsátási engedélye

Üvegházhatású gáz kibocsátásával járó tevékenység (ideértve a próbaüzemet is) csak az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség által kiadott kibocsátási engedély alapján végezhető. A kibocsátási engedély iránti kérelem részletes tartalmi követelményeit a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 2. melléklete állapítja meg.

(Magyar Közlöny, 2006/131. szám)

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. december 1.) vegye figyelembe!