Jogszabályváltozások

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. március 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 95. számában (2006. március 1.)
Rovatunk a 2006. február 17-ig kihirdetett jogszabályokat dolgozza fel.

Elszámolható üzemanyagárak

Az APEH közzétette a 2006. március 1-je és március 31-e között alkalmazható üzemanyagárakat. Ha a magánszemély az üzemanyagot a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

ESZ-95 267 Ft/l

ESZ-98 277 Ft/l

Gázolaj 260 Ft/l

(Magyar Közlöny, 2006/18. szám)

Rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratok

A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratok köréről rendelkezik a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter az 1/2006. (II. 2.) FMM rendeletben. A február 5-étől hatályos jogszabályt kell alkalmazni

– a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény,

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

– a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény,

– a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény,

– a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény,

– a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény,

– az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény,

– az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóra, valamint a támogatást nyújtó költségvetési szervre a külön jogszabályban meghatározott, a központi költségvetésből és az elkülönített állami pénzalapokból nyújtható állami támogatás igénylésével kapcsolatos eljárás és az állami támogatásra vonatkozó jogosultság megállapítása során.

A rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben meghatározott feltételeit a következő iratok alapján állapítják meg:

– az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a alapján kiállított hatósági bizonyítvány,

– az Áht. 15. §-a (9) bekezdése a) pontjának aa) alpontjában meghatározott feltétel tekintetében az Egyenlő Bánásmód Hatóság által a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83-84. §-a alapján kiállított hatósági bizonyítvány,

– az Áht. 15. §-a (9) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott feltételek tekintetében a munkáltató nyilatkozata.

A munkáltató a nyilatkozata egy példányát nyolc napon belül eljuttatja a nála működő szakszervezet, illetve az üzemi tanács (üzemi megbízott) részére. A nyilatkozat átvételéről – amennyiben az nem postai könyvelt küldeményként kerül megküldésre - a szakszervezet, illetve az üzemi tanács (üzemi megbízott) elismervényt ad át a munkáltatónak.

(Magyar Közlöny, 2006/11. szám)

Munkaadók támogatásának szigorítása

A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet több részlete is változott február 5-étől. A 2/2006. (II. 2.) FMM rendelet bővíti azokat az eseteket, amelyek meglétekor a munkaadó számára nem nyújtható támogatás.

Nem részesülhet e rendelet szerinti támogatásokban például az a munkaadó, aki nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek (az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-a), illetőleg e feltételek fennállását nem, vagy nem a külön jogszabályban meghatározott módon igazolja.

A 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosítása meghatározott támogatások további feltételéül szabja, hogy a támogatást kérő a rendezett munkaügyi feltételeinek megfeleljen, és azok teljesülését a külön jogszabályban meghatározott módon igazolja.

A munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs eljárásáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkoztatását elősegítő egyes támogatásokról szóló 11/1998. (IV. 29.) MüM rendelet módosítása szintén a munkaadókat érintő támogatások odaítélésének feltételeit szigorítja. Ezek szerint a támogatás további feltétele, hogy a munkaadó

– a támogatással érintett munkaviszony létrejöttét megelőző hat hónapban hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a működésével összefüggő okból rendes felmondással nem szüntette meg, és kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatott foglalkoztatásban részt vevő munkavállaló munkaviszonyának az előbbi módon történő megszüntetésére a támogatás időtartama alatt nem kerül sor, valamint

– megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, és azok teljesülését a külön jogszabályban meghatározott módon igazolja.

A Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keretének felhasználásáról szóló 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet módosítása szerint – az eddig meghatározott feltételek hiányán túl – azzal a pályázóval sem köthető szerződés, aki az adott pályázatra vonatkozó felhívásban meghatározott egyéb feltételeket – különösen a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott feltételeit – nem teljesítette, illetve azok teljesülését nem vagy nem a külön jogszabályban meghatározott módon igazolta.

(Magyar Közlöny, 2006/11. szám)

Új Országos Képzési Jegyzék

Az oktatási miniszter az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 1. számú mellékletében kiadta az új Országos Képzési Jegyzéket (OKJ). Az április 1-jétől hatályos jogszabály az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjét is tartalmazza.

(Magyar Közlöny, 2006/18. szám)

Pályázati felhívás szakképzést folytató intézmények részére

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázatot hirdet szakképzést folytató intézmények részére.

A pályázat célja anyagmozgatógép-szerelő, gázautó-szerelő, hajóépítő, repülőgép-javító, repülőgépsárkány-javító, szállítmányozási ügyintéző, útfenntartó szakmunkás szakképesítések szakmai vizsga szervezésére való jogosultságának megszerzése.

Pályázatot nyújthat be minden olyan szakképzést folytató intézmény,

– amely jogi személyiséggel rendelkezik, vagy egyéni vállalkozó,

– szerepel a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 8. §-ában meghatározott felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában, és nyilvántartásba vétele óta legalább 2 év eltelt,

– eleget tett az Fktv. 9. §-ának (5) bekezdése szerinti beszámolókészítési kötelezettségének,

– nincs az illetékes adó- és vámhatóság által nyilvántartott, lejárt köztartozása,

- nem áll csőd-, végelszámolási, illetve felszámolási eljárás alatt, valamint,

– az Fktv. szerint akkreditált.

A pályázat benyújtásának határideje április 18., 14 óra.

(Magyar Közlöny, 2006/16. szám)

Zajkibocsátás mérése, korlátozása

Változott az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet. A változást a jogszabály 1. számú melléklete tartalmazza.

(Magyar Közlöny, 2006/13. szám)

Szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézmények

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter felelősségi körébe tartozó iskolarendszeren kívül oktatható államilag elismert szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére a 4/2006. (II. 2.) KvVM rendelet mellékletében felsorolt intézmények jogosultak.

(Magyar Közlöny, 2006/11. szám)

Környezetvédelmi szakképesítések szakmai követelményei

A környezetvédelmi és vízügyi ágazatba tartozó szakképesítésekkel kapcsolatos szakmai követelményeket, a vizsgáztatás követelményeit az 5/2006. (II. 2.) KvVM rendelet tartalmazza. Az új szabályokat 2006/2007-es tanévtől kezdődően kell alkalmazni.

(Magyar Közlöny, 2006/11. szám)

A közvetítői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díja

A közvetítői névjegyzékbe felvételét kérő természetes vagy jogi személynek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak a névjegyzékbe történő felvételért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie. A kérelem postai úton vagy személyesen nyújtható be.

A 3/2006. (I. 26.) IM rendelet szerint a díj összege 7500 forint. A díj tartalmazza a névjegyzékbe felvettek részére kiállítandó közvetítői igazolvány, cégek esetében – külön kérelem alapján – az Igazságügyi Minisztérium nyilvántartásából történő cégkivonat beszerzésének, továbbá a névjegyzékbe bejegyzett adatok módosításának és a névjegyzékből való törlésnek a díját is.

A díjat banki átutalással vagy a minisztérium által kibocsátott postai készpénz-átutalási megbízással az Igazságügyi Minisztérium elnevezésű 10032000-01483305-00000000 számú számlára kell befizetni.

A díjat a kérelmezőnek akkor is meg kell fizetnie, ha a névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet a kérelmező visszavonja, vagy azt az igazságügyi miniszter elutasítja, vagy ha az igazságügyi miniszter a névjegyzékbe történő felvétel iránti eljárást megszünteti, kivéve, ha az eljárás megszüntetésére a díj meg nem fizetése miatt került sor.

A díjat a minisztérium visszatéríti, ha a névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelem visszavonásáról – a kérelmező írásbeli vagy szóbeli bejelentése alapján – az érdemi intézkedést megelőzően tudomást szerzett.

A természetes személy és a jogi személy postai úton vagy személyesen nyújthatja be a névjegyzékbe történő felvétel iránti írásos kérelmet a minisztériumhoz egy példányban, az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével.

(Magyar Közlöny, 2006/7. szám)

Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díja

Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvételét, vagy a szakterület kiterjesztését kérő természetes személynek és a jogi személynek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak a 4/2006. (I. 26.) IM rendelet szerint március 1-jét követően 7400 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A rendelet alapján a díj tartalmazza a névjegyzékbe felvettek részére kiállítandó szakértői igazolvány, továbbá a névjegyzékbe bejegyzett adatok módosításának és a névjegyzékből való törlésnek a díját is.

A díjat az Igazságügyi Minisztérium 10032000-01483305-00000000 számú számlájára banki átutalással vagy postai készpénz-átutalási megbízással kell befizetni.

A díjat akkor is meg kell fizetni, ha a kérelmet visszavonták, továbbá, ha azt az igazságügyi miniszter elutasítja, vagy az eljárást megszünteti. A díjat az Igazságügyi Minisztérium a rendeletben meghatározott esetekben kérelemre visszatéríti.

(Magyar Közlöny, 2006/7. szám)

Módosult a tőkepiacról szóló törvény

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása szerint az értékpapír forgalomba hozatala zártkörűnek minősül, ha a részvénytársaság szövetkezet átalakulásával jön létre, és a részvényeket kizárólag az átalakuló szövetkezet tagjainak, üzletrész-tulajdonosainak ajánlják fel.

A február 19-étől hatályos 2006. évi XXII. törvény alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete indokolt kérelemre az elfogadó nyilatkozat megtételére a vételi ajánlatban meghatározott határidőt egyszer, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja. A kérelmező legkésőbb az eredeti határidő lejártáig köteles közzétenni a határidő meghosszabbításának tényéről szóló tájékoztatást.

Az ajánlattevőt, ha a vételi ajánlat következtében a szavazati jogok több mint kilencven százalékát megszerezte és az ellenérték teljesítésére vonatkozó kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, a bejelentés közzétételét követő harminc napon belül vételi jog illeti meg a tulajdonába nem került részvények tekintetében. A vételi jog gyakorlása során az ellenérték nem lehet kevesebb, mint a vételi ajánlat során alkalmazott ellenérték vagy az egy részvényre jutó saját tőke közül a magasabb. Az egy részvényre jutó saját tőkét a legutolsó könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámoló alapján kell meghatározni.

(Magyar Közlöny, 2006/17. szám)

Fogyasztóvédelem

Az uniós irányelveknek megfelelően módosultak azok a jogszabályok, amelyek a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányulnak. A megváltozott jogszabályokat a 7/2006. (II. 8.) IM rendelet sorolja fel.

(Magyar Közlöny, 2006/14. szám)

Nyomástartó berendezések hatósági felügyelete

A 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szól. A jogszabály február 18-ától hatályos.

(Magyar Közlöny, 2006/12. szám)

A Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

A vizsgálólaboratóriumoknak, a mintavevő szervezeteknek, a kalibrálólaboratóriumoknak, a jártassági vizsgálatot szervező szervezeteknek, a terméktanúsító szervezeteknek, az irányítási rendszereket tanúsító szervezeteknek, a személyzettanúsító szervezeteknek, a hatóságok kivételével az ellenőrző szervezeteknek, a referenciaanyag-gyártó szervezeteknek, a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert hitelesítő szervezeteknek és természetes személyeknek, a közbeszerzési eljárásokat tanúsító szervezeteknek és természetes személyeknek az akkreditálásért, a felügyeleti vizsgálatért, a külföldi akkreditálási okirat elismeréséért a 4/2006. (II. 16.) GKM rendeletben és annak mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetniük.

A jogszabály február 24. óta hatályos.

(Magyar Közlöny, 2006/17. szám)

Újabb adómentes jövedéki termékek

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása szerint március 1-jétől adómentes célú felhasználásnak minősül

– a 2707 50 vámtarifaszámú tüzelőanyagként értékesített egyéb ellenőrzött ásványolaj, a 2710 19 41, a 2710 19 45 és a 2710 19 49 vámtarifaszámú gázolaj, a 2710 19 61 vámtarifaszámú fűtőolaj, a 3824 90 99 vámtarifaszámú biodízel, valamint a vámhatóság által engedélyezett biodízel-adóraktárban történő biodízel-előállítás során melléktermékként keletkezett 2905 45 vámtarifaszámú glicerin, továbbá – amennyiben a felhasználó teljesíteni tudja a környezetvédelmi jogszabályokban foglalt, a füstgáz kéntartalmára vonatkozó kibocsátási határértékeket, és azt a környezetvédelmi hatóság igazolja – a 2710 19 63, a 2710 19 65 és a 2710 19 69 vámtarifaszámú fűtőolaj-erőműben villamos energia előállításához, vagy erőműben vagy távhőtermelő létesítményben kapcsolt hő- és villamos energia előállításához történő felhasználása is.

A 18-as számú Magyar Közlönyben megjelent 2006. évi XXV. törvény alapján visszaigényelhető továbbá a vámhatóság által engedélyezett biodízel-adóraktárban előállított,

– az SZJ 10.10, 10.20, 10.30, 11.10.90, 11.20.11, 12.00, 13. és 14. számon jelölt bányászati tevékenység során bányaterületen, valamint

– a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerinti közfeladat ellátása során közúti forgalomban nem használt gépek és mechanikus berendezések üzemeltetéséhez ténylegesen felhasznált, adózottan beszerzett biodízel után a beszerzéskor megfizetett adóból literenként 79 forint.

(Magyar Közlöny, 2006/18. szám)

Veszélyes anyagok jegyzéke

A 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet mellékletei tartalmazzák az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok módosított jegyzékét.

(Magyar Közlöny, 2006/8. szám)

Az egyszerűsített adóraktár engedélyesének nyilvántartási kötelezettségei

A borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjének módosítása szerint a szőlőbort az egyszerűsített adóraktár engedélyese - bizonyos kivétellel – belföldön borkísérő okmánnyal, az Európai Unió tagállamaiban a Jöt. szerinti termékkísérő okmánnyal, egyszerűsített kísérő okmánnyal, illetve a Jöt. 20. § (4) bekezdése szerinti esetben az ott megjelölt okmánnyal szállíthatja. A nyilvántartási és elszámolási kötelezettségek egyéb változásáról a 8/2006. (I. 27.) FVM-PM együttes rendelet tartalmaz szabályokat.

(Magyar Közlöny, 2006/8. szám)

Biometrikus útlevél

A 2006. évi XXI. törvény rendelkezik a biometrikus útlevél bevezetéséről. Az útlevél - kivéve a tizenkét hónapra vagy annál rövidebb érvényességi időre szóló ideiglenes magánútlevél – biometrikus azonosítót tartalmazó tárolóelemet tartalmaz. A tárolóelem a szükséges adatokat elektronikus formában tartalmazza.

(Magyar Közlöny, 2006/17. szám)

Szigorodó környezetvédelem

Február 18-ától változott néhány, a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárási szabály. A 24/2006. (II. 3.) Korm. rendelet szigorítja az ellenőrző hatóság fellépésének eszközeit a környezetvédelem érdekében.

(Magyar Közlöny, 2006/12. szám)

Szerves oldószert tartalmazó festékek forgalmazása

Egyes szerves oldószert tartalmazó festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek akkor hozhatók forgalomba, ha az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, lakk gyártóját vagy forgalomba hozóját a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági nyilvántartásba vette. A 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékekkel kapcsolatban egyebek mellett azt is előírja, hogy az évente legalább 100 kg VOC-t tartalmazó termékek gyártói vagy első forgalomba hozói minden év január 30-éig kötelesek a hivatal részére jelentést tenni a a jogszabályban meghatározott termékek VOC-tartalmáról.

(Magyar Közlöny, 2006/12. szám)

Vámtarifa Magyarázat

Február 20-a óta hatályos a Vámtarifa Magyarázatról szóló, korábbi jogszabályt módosító 6/2006. (II. 10.) PM rendelet.

(Magyar Közlöny, 2006/15. szám)

Borok eredetvédelme

A védett eredetű bor földrajzi eredetjelölésére szolgáló származáshely-megnevezéseket és azok használatát az adott védett eredetű bort szabályozó miniszteri rendelet tartalmazza. A borok eredetvédelmi szabályairól szóló 9/2006. (II. 3.) FVM rendelet szerint a védett eredetű bor megnevezése kizárja annak más, az adott meghatározott termőhelyről származó minőségi borra való használatát.

A jogszabály meghatározza a tájborok földrajzi eredetjelölésére használható földrajzi egységek megnevezéseit, és felsorolja a borvidékeket, borvidéki körzeteket, borvidéki településeket.

(Magyar Közlöny, 2006/12. szám)

Agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénylésének határideje

A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet módosult. A 13/2006. (II. 7.) FVM rendelet szerint változott a különféle támogatások igénylési határideje, valamint az igénylők köre is.

Például az erdőbirtokossági társulat, valamint egyéb, a gazdálkodói együttműködést segítő szervezetek megalakulásához, működési költségeihez támogatást lehet igénybe venni. A változtatás alapján a támogatást a tárgyévet megelőző év november l-jét követően megalakult erdőbirtokossági társulatok, illetőleg az erdőtulajdonos tagokból álló és kizárólag erdőgazdálkodási, valamint ahhoz kapcsolódó tevékenységet végző szövetkezetek vehetik igénybe, amelyek megfelelnek a társult erdőgazdálkodás külön jogszabály szerinti feltételeinek.

(Magyar Közlöny, 2006/13. szám)

Találmányok, védjegyek, használati minták kiállítási kedvezménye

A 2006. szeptember 7-e és 9-e között Hódmezővásárhelyen megrendezendő "IDEA 2006" (Ötlet – Újdonság – Találmány) nemzetközi kiállításon és vásáron bemutatásra kerülő találmányokat, védjegyeket, formatervezési és használati mintákat kiállítási kedvezmény, illetve kiállítási elsőbbség illeti meg. Erről a 2/2006. (MK 8.) MSZH közlemény szól.

(Magyar Közlöny, 2006/8. szám)

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. március 1.) vegye figyelembe!