A vállalkozás viszonya a beszállítókhoz, a lakossághoz

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. március 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 95. számában (2006. március 1.)
Gazdaságunk jelenlegi fejlettségi szintjén rendkívül jelentősek a gazdaság szereplői között fennálló kooperációs kapcsolatok. A hatékonyság érdekében szükségszerű a széles körű specializáció. Így nagyon fontos azoknak a beszállítói és alvállalkozói kapcsolatoknak a helyes kezelése, amelyek nagymértékben hozzájárulnak a vállalkozások sikeres tevékenységéhez. Lényeges, hogy ezek a kapcsolatok kétoldalúak, csak a kölcsönös érdekek tiszteletben tartása mellett jelenthetnek igazi előnyt mindkét fél számára.

Ma már jószerével alig lehet úgy ipari tevékenységbe fogni, hogy az ne keltsen gyanakvást a lakosság köreiben. Sajnos számos fontos beruházás maradt félbe, vagy el sem jutott az első kapavágásig a lakosság hiányos, késedelmes vagy szakszerűtlen tájékoztatása következtében. Nem könnyű feladat, de azért van lehetőség az ilyen ellenállás leküzdésére.

A lakossággal kapcsolatos felelősség elemei

A lakossággal kapcsolatban felmerülő társadalmi felelősség néhány eleme: * a vállalkozás működtetésével összefüggő hatósági (például a biztonsági és egészségügyi) előírások szigorú betartása, * mindazon lehetséges intézkedések megtétele, amelyek a kötelező előírásokon túlmenően hozzájárulhatnak a lakosság nyugalmának és jó közérzetének biztosításához, * a lakosság számára fontos információk eljuttatása hozzájuk, illetve annak lehetővé tétele, hogy kérdéseiket feltehessék és arra érdemi választ kaphassanak, * a térség fejlesztésében való aktív közreműködés, a közös célokhoz való hozzájárulás a lehetőségek határain belül, * a helyi közösség pozitív kezdeményezéseinek felkarolása, lehetőség szerinti támogatása, hozzájárulás például a kulturális igények, illetve a szociális szükségletek kielégítéséhez vagy az esélyegyenlőség javításához, * a térségben betöltött foglalkoztatási szerepből adódó felelősség tudatos felvállalása a lakosság érdekében, és keresése azoknak a lehetőségeknek, amelyek segítenek ennek fenntartásában, illetve továbbfejlesztésében.

Beszállítók és alvállalkozók

Ezt a két megnevezést eléggé következetlenül használják mind a gazdasági társaságok, mind a szakirodalom. Mi a következőkben a beszállító kifejezést arra a gazdasági társaságra használjuk, amelytől a megrendelő a tevékenysége ellátásának támogatásához szükséges szabványos, normál kereskedelmi forgalomban kapható eszközöket, anyagokat (például irodaszerek, tisztítószerek, bútorok stb.) vásárol, illetve ilyen jellegű szolgáltatásokat (például takarítás, informatikai szolgáltatás, tanácsadás, oktatás) vesz igénybe tartós üzleti kapcsolat keretében. Idesorolhatók továbbá azok a cégek is, amelyek eseti megbízások alapján számunkra meghatározott műszaki paraméterekkel rendelkező berendezéseket legyártanak (a hangsúly az eseti kapcsolaton van). A beszállítói kapcsolat lényeges vonása, hogy a beszállító hozzájárulása ezekben az esetekben a megrendelő gazdasági tevékenységéhez alapvetően közvetett jellegű.

Alvállalkozónak azokat a gazdasági társaságokat tekintjük, amelyek közvetlenül részt vesznek a termék előállításának folyamatában, beleértve a terméknek a vevőhöz való eljuttatását és az eladás utáni szolgáltatásokat (például szerviz) is. Egy termelő jellegű vállalkozás esetén ennek számtalan formája létezik. Ilyen lehet az elterjedten alkalmazott bérmunka, amikor például a megrendelő által rendelkezésre bocsátott megmunkálandó munkadarabokon az alvállalkozó alkalmazottai elvégzik a megrendelt munkákat, és a kész munkadarabot számára leszállítják. De ilyen lehet az az eset is, amikor például a vevők által megrendelt termékeket az ezzel megbízott alvállalkozók juttatják el a rendeltetési helyükre. Nem ritka az sem, hogy a termék alvállalkozók láncolatának eredményeként jut el a vevőkig.

Az, hogy egy vállalkozást hogyan minősítünk, beszállítóként, avagy alvállalkozóként, nem egyszerűen játék a szavakkal. A két eltérő minősítés ugyanis eltérő kezelési módot is igényel.

Kapcsolat a beszállítókkal

Beszállítóinktól általában annyit várunk el, hogy a megrendelt terméket megfelelő minőségben, mennyiségben, időben és helyen rendelkezésünkre bocsássák, illetve a megrendelt szolgáltatást a szerződésben foglaltak szerint végezzék el. Ezeket a cégek többnyire számos különböző cég ellátására hozták létre, és többnyire nem kötődnek szorosabban ezek egyikéhez sem. A tartós kapcsolat többnyire csupán mennyiségi árengedményre, esetleg kedvezőbb fizetési feltételekre vonatkozó kedvezménnyel jár. Tehát ezekkel a cégekkel általában normál kereskedelmi kapcsolatokat ápolunk. Nincs olyan szoros egymásra utaltság a kapcsolatokban, mint az alvállalkozói területen. Ha nem vagyunk megelégedve a beszállítónkkal, és reklamációink sem járnak megfelelő eredménnyel, többnyire kereshetünk helyette mást, és vele folytathatjuk az együttműködést.

Megállapodás a folyamatos ellátás érdekében

Óvatosnak kell azonban lennünk egyes speciális területeken. Erre éppen az informatikai szolgáltatások területe a legjobb példa. Nem árt már a szerződéskötéskor tisztázni és pontosan rögzíteni azokat a feltételeket, amelyek egy esetleges kényszerű szolgáltatóváltás esetén is garantálják a zökkenőmentes átállást és a munka folyamatosságát. Ha ezt elmulasztjuk biztosítani, akkor túlságosan kiszolgáltatottá válhatunk.

Alvállalkozókkal kapcsolatos felelősség

Az alvállalkozókkal kapcsolatos felelősségi elemek körébe tartozik többek között: * a végrehajtandó műveletek megfelelő minőségben történő elvégzéséhez, illetve a szolgáltatás kifogástalan teljesítéséhez szükséges valamennyi információnak az alvállalkozó részére való rendelkezésre bocsátása, * az alvállalkozó folyamatos segítése feladatának minél színvonalasabb elvégzésében, az erre vonatkozó szerződéses keretek között, * az elkészített termék vagy a szolgáltatás minőségével kapcsolatos észrevételek folyamatos visszacsatolása, hogy az alvállalkozó minél hamarabb megtehesse a szükséges intézkedéseket, * a szerződésben rögzített saját kötelezettségeink maradéktalan betartása, beleértve a fizetési feltételek betartását, * az üzleti kapcsolat esetleges megszakítása esetén is az ezzel kapcsolatos tisztességes eljárás biztosítása.

Beszállítók kiválasztása

A beszállítók nagyon fontosak a zökkenőmentes működés szempontjából, ezért gondot kell fordítanunk megfelelő kiválasztásukra, szükség esetén a gondos szerződéskötésre, a szerződés teljesítéséhez szükséges információkkal való folyamatos ellátásukra, teljesítményük folyamatos értékelésére, az ezzel kapcsolatos visszacsatolásra és a mindezekkel kapcsolatos intézkedések végrehajtására.

A kiválasztás során kérjünk olyan információkat is, amelyekből képet alkothatunk az adott beszállító üzletpolitikájáról, hosszú távú elképzeléseiről, dinamikájáról, a környezetvédelemmel kapcsolatos elképzeléseiről, a megrendelőivel fennálló kapcsolatáról, és ezeket az információkat is használjuk fel döntésünk meghozatalánál.

Kapcsolat az alvállalkozókkal

Az alvállalkozókkal a beszállítóknál sokkal szorosabb kapcsolatot kell kialakítani, mivel ők közvetlen részesei a vevőink kiszolgálására tett erőfeszítéseinknek. Ha alaposabban megvizsgáljuk ezt a kapcsolatot, csupán jogi formájában tér el a saját alkalmazottak munkájától. Hiszen például egy forgácsolt alkatrészeket előállító műhely felépíthetne egy galvanizálóüzemet is a technológiai sorba, ahol saját emberei végeznék ezt a munkát, de ezt azért nem teszi, mert a munka specializálódása következtében ez nem lenne gazdaságos, a beruházás megtérüléséről nem is beszélve. Vagyis gazdaságosabb ezt a munkát egy erre szakosodott cégre bízni, amelynek alkalmazottai helyettünk elvégzik ezt a munkafolyamatot.

Alvállalkozók kiválasztása

A vállalkozások számára elsőrendűen fontos a megfelelő alvállalkozók kiválasztása. A megfelelőség azt jelenti, hogy az alvállalkozó képes a vevőnk által kívánt termék előállításához tőle elvárt feladatok kifogástalan teljesítésére.

A gyakorlatban a kiválasztásra alkalmazott alapvető módszerek a következők:

– a korábbi együttműködés során szerzett tapasztalatok,

– személyes ajánlások, referenciák, valamint

– ajánlatkérés és mintadarab elkészítése.

Nagymértékben csökkenti a kiválasztással kapcsolatos kockázatot, ha az adott beszállítóval már van vagy már volt korábbi együttműködésünk. Ez esetben sok információval rendelkezünk a képességeivel kapcsolatban, és jobban fel tudjuk mérni az alkalmasságukat.

Alvállalkozók felkészítése feladatuk elvégzésére

Az alvállalkozók munkatársainak képzését rájuk kell bíznunk, de ennek kivitelezéséhez természetesen megfelelő segítséget kell nyújtanunk. Ez elsősorban az alvállalkozó megbízottjának felkészítését jelenti a szükséges ismeretek minél tökéletesebb átadása érdekében. Ennek a módszertani segítségnyújtás mellett, így például oktatási anyagok, illetve gyakorlati példák átadása, ki kell terjednie a napi kapcsolattartás lehetőségének megteremtésére is.

A képzéshez nyújtott segítség mellett rendkívül jelentős a jól kiépített és hatékony kommunikációs rendszer működtetése. Hatékonyság alatt itt azt értjük, hogy a tevékenységével kapcsolatban szükséges üzeneteket eljuttatjuk az alvállalkozóhoz, az alvállalkozó azt hiánytalanul felfogja, végrehajtja azokat az intézkedéseket, amelyeket szükségesnek lát, és erről, illetve ennek eredményéről minket megfelelő részletességgel tájékoztat. A kommunikáció nemcsak akkor fontos, ha valamilyen hiba fordult elő, hanem akkor is, ha meg kívánjuk erősíteni az alvállalkozót abban, hogy erőfeszítései elérték a kívánt eredményt, meg vagyunk elégedve a teljesítményével.

Természetesen az alvállalkozóival ilyen, a hagyományos üzleti kapcsolatokon messze túlmutató tartalmú kapcsolatban álló vállalkozásoknak arról is gondoskodni kell, hogy az e téren kifejtett erőfeszítéseinek hasznával a segített alvállalkozók ne tudjanak visszaélni. Vagyis a szerződéses kapcsolatban meg kell jeleníteni azokat a jogi garanciákat is, amelyek a megbízó érdekeit védik.

Az időszakos értékelés fontossága

Amennyiben problémák tapasztalhatók az alvállalkozó teljesítményében, akkor amellett soha nem mehetünk el szó nélkül, még akkor sem, ha látszólag könnyen helyrehozható apróságokról van szó. Egyrészt a kis hibák mögött akár súlyosabb problémák is megbújhatnak, másrészt ha a kis hibákat nem tesszük szóvá, biztosan számíthatunk további, egyre jelentősebb rendellenességekre. Egy alvállalkozó hamar rájön arra, hogy kik az igénytelen megbízók, és ezekre ennek megfelelően kisebb figyelmet is fordítanak. Éppen ennek elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy minden, a szerződésben előírttól eltérő termék vagy szolgáltatás esetén éljünk jogainkkal és kérjük a hiba kijavítását, illetve a nagyobb súlyú problémák esetén követeljük meg a hiba előfordulását okozó hiba okának megszüntetésére irányuló helyesbítő intézkedéseket és az ezekről történő tájékoztatást. A továbbiakban pedig kísérjük figyelemmel a megtett intézkedések eredményét.

Gazdálkodó szervezetek programjai a megfelelő társadalmi közeg kialakítása érdekében

A civil szervezetek érdekét szolgáló alapítványi, illetve egyesületi szándékok programokon keresztül öltenek testet, mint például: * az egészségügyi intézmények műszerbeszerzésének támogatása, * a gyógyítómunka tárgyi feltételeinek biztosítása, illetve meglévő színvonalának emelése, * a korszerű diagnosztikai lehetőségek megteremtésének, illetve szükséges bővítésének támogatása, * a prevenciós tevékenység segítése, tanácsadással, tájékoztató anyagok előállításával, szűrések finanszírozásával, * az egészséges életmód kialakításának segítése, amelynek kiemelten fontos területe a szabadidős, a verseny- és a tömegsport fejlesztése, * a helyi szociálpolitikai feladatok koordinálása, segítése és támogatása, * a helyi oktató-nevelő munka szakmai színvonalának, valamint a közösségi nevelés módszertanának fejlesztése, * az oktatási intézmények fejlesztése, felszereltségük javítása, * a közoktatás képzési szintjének emelésével a kistérségi kapcsolatok erősítése, * a közművelődés személyi és tárgyi feltételeinek állandó javítása, * a közösségi szemlélet alakítása, az összetartozás és a közösségi tudat fejlesztése, * a hagyományőrzés, például népviselet, népmese gyűjtése, közzététele, népitánc-együttes, kórus fenntartása, tájház létrehozása, támogatása, * képző- és iparművészeti tevékenység támogatása, * az épített és a természeti környezet védelme, természetjárás támogatása, * szakmai együttműködés, idegennyelv-oktatás és ismeretterjesztő tevékenység támogatása, * a felnövekvő gyermek- és ifjúsági korosztályok védelme, * a fiatalok esélyegyenlőségének javítása, a tehetséges, de hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulásának támogatása, * a kistérségi, a határ menti, illetve nemzetközi együttműködés javításával az európai integrációból adódó lehetőségek optimális kihasználása, * a vállalat korábbi dolgozóiból vagy a település idős lakóiból alakult nyugdíjasklub működtetése, * a közbiztonság javításával kapcsolatos összefogás támogatása és szervezése, például polgárőrség létrehozása, felszerelésének biztosítása, * a diszkrimináció különböző fajtáinak minden formája elleni küzdelem, az ezzel kapcsolatos felvilágosítás és érdekvédelem stb. * A számtalan kezdeményezés és értékes tevékenység közötti választás során úgy gondoljuk, hogy jelentős mértékben érvényesülhet a döntésre jogosult vezetők személyes megítélése, akár személyes ízlése, akár a hosszabb távú, a helyi közösség életére ható összefüggések kapcsán. Természetesen, ha van rá mód, meg lehet kérdezni az alkalmazottakat is, de ez sok esetben túlságosan nehézkessé teszi a döntéshozatalt. Így inkább arra kell figyelni, hogy a támogatások tényéről és annak céljáról minél gyorsabban tájékoztassák a munkatársaikat. * A tájékoztatást azonban ki kell terjeszteni a helyi közösség irányába is, vagyis az arra alkalmas kommunikációs csatornákat felhasználva informálni kell az embereket is.

Felelősség a lakossággal szemben

A gazdasági társaságok, vállalkozások közvetlenül vagy közvetve a lakosság számára állítják elő termékeiket, illetve más vállalkozásokat segítenek ebben. Ez az egyik figyelembe veendő szempont a társadalmi felelősség elemzésekor. Másrészt a vállalkozások a tevékenységüket a lakosság életterében végzik, befolyást gyakorolva arra. Mivel nem mindegy, hogy milyen intenzitású, illetve jellegű ez a befolyás, célszerű megkülönböztetni a közvetlenül a vállalkozás fizikai környezetében élő lakosságot és a lakosságnak azt a részét, amely szintén abban a tágabb értelemben vett környezetben él, amelyben a vállalkozás működik, de a rájuk gyakorolt hatás sokkal közvetettebb.

Feltehető a kérdés, hogy miért kellene egy nyereségérdekelt gazdasági társaságnak, vállalkozásnak a lakosság problémáival, véleményével foglalkoznia. Egy vállalkozás csak hasznos lehet a számukra, hiszen munkahelyeket teremt, adót fizet, így inkább adjanak hálát azért, hogy vannak vállalkozások, akik éppen az ő településüket választották működésük helyszíneként. Természetesen van ennek az eszmefuttatásnak is valami igazságtartalma, de a kérdés ennél sokkal bonyolultabb. Számtalan olyan pontja van egy ilyen kapcsolatnak, amely súrlódásokhoz vezethet, állandó konfliktusok forrása lehet, sőt nagyon kellemetlen peres ügyek kiindulópontjává is válhat. Ezek elkerülése és a hosszú távú, nyugodt és harmonikus fejlődés érdekében van szükség az ezzel kapcsolatos problémák kezelésére, illetve ezek lehetőség szerinti megelőzésére.

A lakosság érdekében végzett feladatok

Alapvető követelmény, hogy a vállalkozás tartsa be a működtetésével összefüggő hatósági előírásokat, mind a munkavállalók, mind az érintett lakosság biztonságának és egészségének védelme érdekében.

Egy vállalkozásnak számtalan olyan lehetősége van, amellyel a törvényben előírtakon túlmenően is módja van a lakosság nyugalmának és jó közérzetének javítására. Ehhez természetesen odafigyelés és empátia szükséges. Egy jó vezetőnek bele kell képzelnie magát a panaszkodó környékbeli lakos helyébe, és meg kell találnia azt a megfelelő megoldást, amivel a környékbeliek is elégedettek, és ami a munka hatékonyságát sem rontja. Gyakran apró ésszerűsítésekkel vagy szervezési intézkedésekkel is jelentős eredmények érhetők el.

A félelmek eloszlatása

Ma már jószerével alig lehet úgy ipari tevékenységbe fogni, hogy az ne keltsen gyanakvást a lakosság köreiben. Sajnos számos fontos beruházás maradt félbe, vagy el sem jutott az első kapavágásig a lakosság hiányos, késedelmes vagy szakszerűtlen tájékoztatása következtében. Nem könnyű feladat, de azért van lehetőség az ilyen ellenállás leküzdésére. Az illetékes hatóságokkal, az önkormányzattal, a civil szervezetekkel együttműködve van esély a békés beruházásra. Előfordulhat persze, hogy ez kicsivel többe kerül az eredetileg tervezettnél, mert például egy pár méterrel szélesebb védősávot kell telepíteni, vagy más, a kedélyeket megnyugtató kérést kell teljesíteni, de a társadalmi béke megéri.

A már működő vállalkozásoknak is oda kell figyelniük arra, hogy ne keltsenek indokolatlan félelmeket a lakosságban. Az emberek hajlamosak szóbeszéd alapján terjedő információkat is elfogadni, még ha azok minden alapot nélkülöznek is. Hogy ezeknek elejét vegyük, fontos a lakosság rendszeres és tényszerű tájékoztatása a tevékenységünkkel kapcsolatban. Hogy ez milyen formában történjen, azt az illetékes szakembereknek kell eldönteni, a vonatkozó jogszabályok és más szempontok alapján. Minden jelentősebb rendellenes eseményről is célszerű szakszerű tájékoztatást adni, hogy minden találgatásnak és rémhírnek elejét vegyük.

Hatékony eszköz a lakosság félelmeinek eloszlatására, sőt rokonszenvének elnyerésére a nyílt napok szervezése, amikor az emberek belülről is megnézhetik az egyébként elzárt üzemeket. Ezek természetesen csak akkor szervezhetők meg, ha a biztonsági előírások ezt lehetővé teszik. Ezek a napok jól szolgálhatják a szakszerű tájékoztatás mellett a munkaerő-toborzást is. Sok fiatal ezeken kaphat kedvet ahhoz, hogy később az adott üzemben dolgozzon.

A vállalkozások szerepe a térség fejlesztésében

Egy társadalmi felelősségét tudatosan felvállaló vállalkozás számára nagyon fontos a térség fejlesztésében való aktív közreműködés. Ha azt szeretné, hogy a lakosság magához közel állónak érezze, akkor a lehetőségek határain belül magának is hozzá kell járulnia a közös célokhoz. A megfelelő lehetőségek kiválasztása, a hozzájárulás módja és formája, valamint ennek megfelelő kommunikálása az emberek felé jelentős mértékben növelheti egy-egy, a felelősségével helyesen élő vállalkozás presztízsét. Ez pedig növeli a népszerűségét, könnyebben jut színvonalas munkaerőhöz, könnyebben jut be olyan regionális fejlesztési projektekbe, amelyek fejlődési lehetőségeket jelenthetnek számára.

Presztízsfenntartás

Vannak természetesen olyan nagy múltú és jelentős vállalkozások is, amelyek sorsa gyakorlatilag egybefonódott az adott, székhelyükként szolgáló település sorsával. Ezeknek az a feladata, hogy megőrizzék, és ha lehet, mindig újabb elemekkel gazdagítsák már megszerzett presztízsüket. Nagyon fontos, hogy az ilyen cégek mindig tartsák szem előtt, hogy a velük kapcsolatban bekövetkező minden negatív esemény is sokkal nagyobb port ver fel, így nagyon gondosan kell őrködniük jó hírük felett. Ezt és ennek fontosságát minden munkavállalójukkal is tudatosítani szükséges. Előfordulhat azonban, hogy önmagában még ez sem elég. Amikor például egy régi, híres kézműves cég alkalmazottai termékhamisítási ügybe keveredtek, nem volt könnyű dolga a cég vezetésének a nevén ejtett csorba kiküszöbölése során, hiszen jó hírüket termékeik kifogástalan minősége mellett éppen azok eredetiségének garantálása alapozta meg. Az ilyen esetek elkerülése érdekében tehát célszerű egy nagyon szigorú biztonsági rendszert is működtetni, ami kizárja az illetéktelen felhasználást, illetve forgalmazást. Ugyanez okból célszerű bizonyos technológiai ismeretek titkos kezelése is, mint arról később még szó lesz. Már itt meg kell azonban jegyezni, hogy hazánkban ezt ma még meglehetősen nehéz feladat meghonosítani.

Részvétel a közösség életében

A vállalkozásoknak valamilyen formában és mértékben részt kell vállalniuk a helyi közösség életében is. Ilyen lehetőség számukra például a pozitív helyi kezdeményezések felkarolása, lehetőség szerinti támogatása, hozzájárulás például a kulturális igények vagy a szociális szükségletek kielégítéséhez. Ezeket a feladatokat elsősorban a civil szervezetekkel együttműködve lehet elérni.

Civil szervezetek

A társadalom önszerveződésének legfontosabb keretét a civil szervezetek jelentik. Működésük létfontosságú egy egészséges társadalmi közeg kialakulásában. A gazdasági vállalkozásoknak pedig fontos az egészséges társadalmi közeg, hiszen tevékenységüket ennek keretei között sokkal nyugodtabb, kiszámíthatóbb feltételek mellett folytathatják.

Lokálpatrióták

Nagyon fontos lehet a vállalkozások számára azoknak a civil szervezeteknek a tevékenysége, amelyek azon dolgoznak, hogy az adott helység, kistérség vagy régió meglévő, de nem valós értékükön ismert értékeit felkutassák, feltárják, megmentsék, azokat szakszerű módon népszerűsítsék, így növelve az idegenforgalmi vonzerőt. Ezeknek a kezdeményezéseknek leggyakrabban a legjobb értelemben vett lokálpatriotizmus a mozgatórugója, olyan emberek állnak mögöttük, akik, szeretve a lakóhelyüket, az ott élő embereket, képesek meglátni azokat a potenciális értékeket, amelyek mások számára vonzóak lehetnek. Sok példa van már ilyen kezdeményezések sikerére, gondoljunk csak a falusi turizmussal vagy az ún. borutakkal kapcsolatos kezdeti sikerekre. Ezeknek az embereknek és az általuk mozgatott szervezeteknek az anyagi támogatás mellett nagyon fontos az erkölcsi bátorítás is. Ha érzik, hogy mások is készek tenni lakóhelyükért, még a szűkös anyagi források mellett is komoly eredményeket tudnak elérni. Természetesen ezeknek a projekteknek van egy olyan pontja, amikor már a megalapozott gazdasági siker érdekében az egészet üzleti alapokra kell helyezni. Nagyon fontos ebben a szakaszban a tisztességes üzleti magatartás, hogy az ötletgazdák is megkapják az őket megillető szerepet az üzleti alapra helyezett együttműködésben.

Rendezvények támogatása

Egyes esetekben hasznos lehet egy-egy, a helyi közösség életében kiemelkedő fontosságú kulturális vagy sport jellegű esemény támogatása. Például támogatható egy helyi népitánc-együttes vagy énekkar. Az esetek nagy többségében ennek nincs olyan reklámértéke, ami miatt ez anyagilag megtérülne, de maga a gesztus nagyon fontos üzenetet hordoz a közösség irányába, és segíti a támogatásban részt vevő vállalkozásokról kialakult pozitív arculat megerősítését.

Részvétel társadalmi kezdeményezésekben

Bár ez a részvételi forma nem feltétlenül valamely civil szervezethez kötődik, jellegénél fogva mégis célszerű itt is szót ejteni róla. A kiindulópontja az lehet, hogy mivel senki nem tud mindent maga kitalálni, érdemes figyelni a különböző, ötletes és egyúttal hasznos külső kezdeményezésekre, mozgalmakra, amelyekhez csatlakozva élvezhetjük egy-egy jól kidolgozott koncepció alkalmazásából adódó előnyöket.

A kamarák szerepe

Az elsődlegesen szakmai alapon szerveződő, alulról építkező, önkéntes tagságú ipari és kereskedelmi kamarák célja és feladata, hogy előmozdítsák a nemzetgazdaság fejlődését és szerveződését, a piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülését, a gazdasági verseny szabadságának tiszteletben tartásával és annak saját eszközein keresztül történő védelmével, a gazdasági kamarákról szóló törvénynek, más vonatkozó jogszabályoknak és az alapszabályuknak megfelelően, önkormányzati elvű működés keretében.

A kamaráknak az Európai Unióval kapcsolatos kiemelt feladatai közé tartozik a magyar gazdaság képviselete és a tagjai érdekében kifejtendő, a vonatkozó jogszabályok keretei között folytatott lobbitevékenysége. Feladataikat csak a vállalkozásokkal közösen tudják ellátni. Mit tehetnek ennek érdekében a vállalkozások? Önkéntes tagság lehetősége esetén elsősorban meg kell ismerniük a tevékenységi körük és telephelyük szerint illetékes kamara tevékenységét, szolgáltatásait, és ha az számukra vonzó, be kell lépniük abba. Ha pedig beléptek, akkor viszont már csak rajtuk múlik, hogy élnek-e azokkal a lehetőségekkel, amiket a kamara, illetve a többi taggal kialakítható sokrétű kapcsolatrendszer nyújt.

Szakmai egyesületek

A kamarák mellett nagyon fontos színterei a vállalkozások együttműködésének a szakmai alapon szerveződő egyesületek. A mai jogi szabályozás bonyolultsága és folyamatos változásai miatt kiemelkedő jelentősége van az ilyen szervezetekkel való szoros együttműködésnek, mivel az ezekben koncentrálódó magas szintű szaktudás segíti az e téren történő jobb eligazodást. A teljes értékű kapcsolat természetesen leginkább tagként lehetséges, de számos szolgáltatás nem tagok részére is elérhető ingyenesen vagy térítés ellenében.

Ezek a szakmai egyesületek részben saját apparátusuk szaktudásán, részben a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolataikon, valamint szakmai kiadványokon és rendezvényeken keresztül képesek segíteni a vállalkozásokat az adott iparág speciális jogi, illetve szakmai problémáinak megoldásában. Az így hozzáférhető információk más csatornákon keresztül történő beszerzése csaknem biztosan sokkal több pénzbe és sokkal több időbe kerülne.

Emellett hasznosak lehetnek még az egyesületek által rendszeresen összehívott, fórum jellegű rendezvények, amelyeken az adott iparágban működő különböző vállalkozások szakembereinek, illetve vezetőinek személyesen találkozva lehetőségük nyílik megosztani egymással gyakorlati tapasztalataikat. Sőt lehetőséget biztosítanak még arra is, hogy a személyes kapcsolatok felhasználásával később is segíteni tudják egymást.

Nem elhanyagolható annak jelentősége sem, hogy ezek a szakmai egyesületek lehetővé teszik azt is, hogy a vállalkozások közösen fellépve nagyobb sikerrel érvényesíthessék érdekeiket a magyar, sőt az uniós törvényhozás irányában is.

Felelősség a civil szervezetek irányába

A civil szervezetekkel kapcsolatos néhány fontos felelősségi elem: * a vállalkozás vezetősége legyen tájékozott a civil szervezetek tevékenységével kapcsolatban, * a vállalkozás, illetve annak vezetői az értékrendjüknek megfelelő célokért dolgozó civil szervezetekkel vegyék fel a kapcsolatot, illetve fogadják azok közeledését, és keressék azokat a támogatási lehetőségeket, amik saját preferált céljaikkal és a vállalkozás lehetőségeivel is egybeesnek, * a vállalkozás használja fel a különböző szervezetekben meglévő tagsági viszonyát olyan, közös érdekeken nyugvó együttműködések kialakítására, illetve azokban való részvételre, amelyekben egybeesik a saját és a helyi közösségi érdek, * fontos a példamutató magatartás, például ha a vállalkozás támogatni kívánja a diszkriminációellenes tevékenységet, ez nyilvánuljon meg a saját falain belül is konkrét formában, a vállalkozás munkaerő-felvétele és az alkalmazás során, vagy a környezetvédelem elveinek támogatása tükröződjön a vállalkozás saját tevékenységében, üzleti és fejlesztési stratégiájában is

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. március 1.) vegye figyelembe!