Tévedések a végrehajtás során

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. december 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 92. számában (2005. december 1.)
Sajnos előfordul, hogy megfelelő végrehajtható határozat nélkül indul meg a végrehajtási eljárás a mit sem sejtő adós ellen, vagy a végrehajtás során jogszerűtlenség történik. Milyen lehetőségek vannak a végrehajtás leállítására, a jogszerűtlen eljárási cselekmények orvoslására?

 

Jogorvoslatok a végrehajtás elrendelése ellen

Alapvető garanciális szabály, hogy a végrehajtás csak akkor és úgy induljon meg, ahogy erre a jogszabályok lehetőséget adnak. Különösen fontos tehát, hogy a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban milyen jogorvoslati lehetőségekkel élhet a sérelmet szenvedő fél.

A végrehajtási lap visszavonása

Ha a bíróság a végrehajtási lapot a törvény megsértésével állította ki, a végrehajtási lapot vissza kell vonni. Amenynyiben a bíróság az okiratot a törvény megsértésével látta el végrehajtási záradékkal, a végrehajtási záradékot is törölni kell. A bíróság akkor is visszavonja a végrehajtási lapot, valamint törli a végrehajtási záradékot, ha az adós kérelmére megállapítja, hogy a 805/2004/EK rendelet 21. cikke alapján a végrehajtás visszautasításának feltételei fennállnak.

A végrehajtást elrendelő bíróság a végrehajtási lap visszavonását, illetőleg a végrehajtási záradék törlését bármelyik fél kérelmére, a végrehajtó jelentése alapján vagy saját kezdeményezéséből végzéssel bármikor elrendelheti. Az erről szóló végzést kézbesíteni kell a feleknek akik a végzés ellen fellebbezhetnek.

Fellebbezés a végrehajtás elrendelése ellen

Ha a bíróság a végrehajtást végzéssel rendelte el, a felek e végzés ellen fellebbezhetnek. Fellebbezésnek van helye akkor, ha a végrehajtható okiratot a kérelemtől eltérően állították ki, s erről a bíróság végzést hozott.

Ha a végrehajtás közvetlen bírósági felhíváson alapul, a felek azt a határozatot fellebbezhetik meg, amely a közvetlen bírósági felhívást tartalmazza.

A végrehajtást elrendelő végzés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya a végrehajtás foganatosítására. A fellebbezés elbírálásáig azonban főszabályként a lefoglalt dolgokat nem lehet értékesíteni, és a végrehajtás során befolyt összeget nem lehet a jogosult részére kifizetni.

Fellebbezés a végrehajtás megtagadása ellen

A végrehajtható okirat kiállítását megtagadó végzés ellen a végrehajtást kérő fellebbezhet.

Felülvizsgálati kérelem a végrehajtás elrendelése ellen

Felülvizsgálati kérelemnek van helye a másodfokon jogerőre emelkedett olyan végzés ellen, amellyel a bíróság külföldi határozat végrehajtási tanúsítvánnyal való ellátásáról, illetőleg végrehajtásának elrendeléséről döntött.

Jogorvoslatok a végrehajtás folyamán

A jogszerűen megindult végrehajtás során is előfordulhatnak jogellenes cselekmények, döntések, amelyek ellen az adós vagy a végrehajtást kérő jogorvoslattal élhet.

A bíróság határozata elleni jogorvoslatnak halasztó hatálya van, kivéve ha

– a törvény eltérően rendelkezik, vagy

– a jogorvoslat a rendőrség közreműködésének elrendelésével függ össze.

A végrehajtó és a rendőrség intézkedése elleni jogorvoslatnak nincs halasztó hatálya.

Végrehajtási kifogás

A végrehajtó törvénysértő intézkedése, illetőleg intézkedésének elmulasztása ellen a fél vagy más érdekelt végrehajtási kifogást terjeszthet elő a végrehajtást foganatosító bírósághoz.

A végrehajtási kifogást a végrehajtó intézkedésétől számított 15 napon belül kell előterjeszteni. Ha az intézkedés később jutott a kifogást előterjesztő tudomására, vagy ez a kifogás előterjesztésében a végrehajtó intézkedésétől számított 15 napon túl is akadályozva volt, a végrehajtási kifogás előterjesztésének határidejét a tudomásszerzéstől, illetőleg az akadály megszűnésétől kell számítani. A végrehajtó intézkedésétől számított 6 hónap eltelte után azonban nem lehet végrehajtási kifogást előterjeszteni. E határidő elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak sem.

A végrehajtási kifogásról a bíróság – szükség esetén a felek meghallgatása után – végzéssel határoz.

Fellebbezés a végrehajtás foganatosításával kapcsolatban

A bíróságnak a végrehajtás foganatosítása során hozott végzése ellen fellebbezésnek van helye. Ha a bíróság helyt adott a végrehajtási kifogásnak, az erről szóló végzés ellen a végrehajtó is fellebbezhet, feltéve, hogy a végzésben a bíróság

– a végrehajtó intézkedésének megsemmisítéséről döntött, vagy

– a végrehajtó által előterjesztett díjjegyzéket vagy a végrehajtási költségek tekintetében a felosztási tervet módosította.

Felülvizsgálati kérelem a végrehajtás foganatosításával kapcsolatban

Felülvizsgálati kérelemnek van helye a másodfokon jogerőre emelkedett olyan végzés ellen, amellyel a bíróság az ingatlanárverés vagy a nyilvános pályázat megsemmisítéséről döntött.

Egyéb jogorvoslatok

Ha a végrehajtás foganatosítása során a jogsérelem a rendőrség, a földhivatal vagy más szerv eljárásában történt, az említett szervek eljárásáról szóló jogszabályok szerint van helye jogorvoslatnak.

Ügyészi jogorvoslatok

Az ügyész mindazokkal a jogorvoslatokkal élhet, amelyeket e törvény szerint a fél, illetőleg más érdekelt terjeszthet elő. A bíróság határozata és intézkedése ellen azonban csak akkor élhet jogorvoslattal, ha abban a bíróság az ügyész által előterjesztett végrehajtási kifogásról döntött.

Az ügyész az alatt az idő alatt terjeszthet elő jogorvoslati kérelmet, amely a fél vagy más érdekelt részére nyitva áll, végrehajtási kifogással azonban a végrehajtó intézkedésétől számított 6 hónapon belül bármikor élhet.

A polgári perrendtartás alkalmazása

A végrehajtható okiratok és a végrehajtás során hozott bírósági határozatok kijavítására és kiegészítésére, a fellebbezés és más jogorvoslatok előterjesztésének határidejére, a határidők elmulasztása miatt benyújtható igazolásra, valamint általában a jogorvoslatokkal összefüggő egyéb eljárási kérdésekre a Polgári Perrendtartás (Pp.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A végrehajtó kérelemre vagy hivatalból saját hatáskörben kijavíthatja és kiegészítheti az általa készített jegyzőkönyvet. A kijavításról és a kiegészítésről a végrehajtó jegyzőkönyvet készít, amelyet a feleknek kézbesít.

Végrehajtási perek

A végrehajtás megszüntetése, korlátozása

Ha a végrehajtás megszüntetésére, illetőleg korlátozására a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) említett szabályai szerint a bírósági végrehajtási eljárás keretében nincs lehetőség, az az adós, aki a végrehajtást sérelmesnek tartja, végrehajtás-megszüntetési, illetőleg korlátozási pert indíthat a végrehajtást kérő ellen.

A végrehajtás-megszüntetési, illetőleg-korlátozási perre kizárólag az a bíróság illetékes, amely a végrehajtási eljárást elrendelte; ha pedig a végrehajtási eljárást a megyei bíróság vagy a munkaügyi bíróság rendelte el, kizárólag az adós lakóhelye szerinti helyi bíróság illetékes.

A végrehajtási lappal és a vele egy tekintet alá eső végrehajtható okirattal elrendelt végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránt pert akkor lehet indítani, ha a perben közölni kívánt tény

– akkor történt, amikor az már nem volt közölhető a végrehajtható okirat kiállításának alapjául szolgáló határozat meghozatalát megelőző eljárásban, vagy

– a végrehajtható okirat kiállításának alapjául szolgáló egyezség megkötése után következett be.

A végrehajtási záradékkal ellátott okirattal és a vele egy tekintet alá eső végrehajtható okirattal elrendelt végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránt pert akkor lehet indítani, ha

– a végrehajtani kívánt követelés érvényesen nem jött létre,

– a követelés egészen, illetőleg részben megszűnt,

– a végrehajtást kérő a teljesítésre halasztást adott, és az időtartama nem járt le,

– az adós a követeléssel szemben beszámítható követelést kíván érvényesíteni.

A végrehajtás-megszüntetési és -korlátozási perben eljáró bíróság az ügyben a végrehajtást felfüggesztheti.

Eljárás soron kívül

A bíróság a végrehajtás-megszüntetési és -korlátozási perben soron kívül jár el, a tárgyalást legkésőbb a keresetlevél benyújtásától számított 15. napra tűzi ki. A perben szünetelésnek nincs helye. Az első tárgyalás megtartásának nem akadálya, ha a felperes vagy az alperes nem jelent meg. Amennyiben azonban egyik fél sem jelent meg az első tárgyaláson, az eljárást meg kell szüntetni.

Bizonyítás

Bizonyítás felvételének csak olyan bizonyítékokra vonatkozóan van helye, amelyek a tárgyaláson rendelkezésre állnak, és amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a keresetlevélben előadottakat vagy az alperes védekezését igazolják. Bizonyítás felvételének helye van a felek által nyomban felajánlott bizonyítékokra is.

Tárgyalás, döntés

A tárgyalást - legfeljebb 8 napra – csak akkor lehet elhalasztani, ha ez a felek által felajánlott bizonyítás lefolytatása érdekében szükséges.

A bíróság a keresetlevelet azzal küldi meg az ügyben eljárt végrehajtónak, hogy nyilatkozzon az eljárással kapcsolatban felmerült költségeiről, díjáról, valamint az azokat megalapozó körülményekről és az általa lefolytatott eljárási cselekményéről. A végrehajtót a tárgyalás napjáról értesíteni kell. Ha a végrehajtó a nyilatkozatot a perben előterjesztette, a bíróságnak a végrehajtást megszüntető határozatában a végrehajtási költségek viseléséről is döntenie kell. A bíróság határozata ellen a végrehajtási költségek tekintetében a végrehajtó is fellebbezhet.

Igényper

Az, aki a lefoglalt vagyontárgyra tulajdonjoga vagy más olyan joga alapján tart igényt, amely a végrehajtás során történő értékesítésnek akadálya, végrehajtási igénypert indíthat a végrehajtást kérő ellen a vagyontárgynak a foglalás alóli feloldása iránt.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem tarthat igényt a lefoglalt vagyontárgyra az, aki a végrehajtandó tartozásért az adóssal egysorban felel. Az a házastárs azonban, akinek a felelőssége csak a közös vagyonból rá eső hányad értékéig áll fenn, igényt tarthat a lefoglalt különvagyon tárgyára. Haszonélvezeti jog alapján a haszonélvező ingatlanigénypert nem indíthat. Közös tulajdonban levő vagyontárgy lefoglalása esetén ellenben bármelyik tulajdonostárs önállóan is igénypert indíthat.

Ha a vagyontárgyat több végrehajtást kérő követelésének végrehajtása végett foglalták le, az igénypert mindegyik végrehajtást kérő ellen meg kell indítani. Ha a bűnügyi zárlatot polgári jogi igény biztosítására rendelték el, az igénypert a sértett (magánfél) ellen kell megindítani.

A végrehajtási igényperre kizárólag az a helyi bíróság illetékes, amelynek területén a foglalás történt.

Igényperben nincs helye viszontkeresetnek. Az igényperben hozott határozat jogereje az igénylő felperes és a perben nem állott adós közötti jogviszonyra nem terjed ki. Ők a jogaikat egymás ellen külön perben érvényesíthetik. Az igényperben hozott jogerős határozatot a végrehajtó részére, ingatlanigényper esetén pedig a földhivatal részére is kézbesíteni kell.

A végrehajtás felfüggesztése

Az igényperben eljáró bíróság az ügyben a végrehajtást felfüggesztheti. A felfüggesztés csak az igényelt vagyontárgyra terjed ki. A bíróság a halasztó hatályú igényperről a bírósági végrehajtót (a továbbiakban: végrehajtó), ingatlanigényperről pedig a földhivatalt is köteles haladéktalanul értesíteni. A halasztó hatályú igényperben a keresetlevelet az alperes részére haladéktalanul kézbesíteni kell.

Feloldás a foglalás alól

Ha a bíróság az igénykeresetnek helyt ad, az igényelt vagyontárgyat feloldja a foglalás alól. Amennyiben a vagyontárgyat már értékesítették, a pernyertes felperes részére a vételárnak megfelelő összeget kell kiutalni.

Ha a bíróság a haszonélvezeti joggal terhelt vagyontárgy iránt a haszonélvező által indított igénykeresetnek helyt ad, ez a foglalás hatályát nem érinti. A vagyontárgyat azonban csak a haszonélvezeti jog megszűnése után lehet értékesíteni.

Perköltség

Az igényperben az alperest a keresetnek helyt adó határozat esetén is csak akkor lehet a perköltség megfizetésére kötelezni, ha a foglalásnál jelen volt és rosszhiszemű magatartást tanúsított. Az alperest terheli az eredménytelen fellebbezése miatt felmerült költség.

Igényper házastársi közös vagyonra

Ha a házastársi vagyonközösséghez tartozó vagyontárgyat olyan tartozásért foglalták le, amely kizárólag az egyik házastársat terheli, a másik házastárs igényperrel kérheti a vagyontárgy foglalás alóli feloldását a közös vagyonból rá eső hányad értékéig. A házastársi vagyonközösségi igénypert az adós (az igénylő felperes házastársa) ellen is meg kell indítani.

A házastársi vagyonközösségi igényperben a bíróság a házastársi vagyonközösséghez tartozó valamennyi lefoglalt vagyontárgy figyelembevételével dönt. Ha a bíróság az igénykeresetnek helyt ad, az igénylőt megillető hányad értékének megfelelő meghatározott vagyontárgyakat feloldja a foglalás alól. Ha az igénylőt így nem lehet teljesen kielégíteni, a természetben meg nem osztható vagyontárgyat a keresetnek helyt adó ítélet esetén is értékesíteni kell. Az értékesítés mellőzhető, ha az igénylő az őt megillető hányad értékét meghaladó értékkülönbözetet 15 napon belül befizeti a végrehajtói letéti számlára.

A foglalás alól feloldott vagyontárgyak az igénypert indító házastársnak, a fel nem oldott vagyontárgyak az adósnak a különvagyonába kerülnek.

 

Végrehajtható okiratok

* A bírósági végrehajtást végrehajtható okirat kiállításával kell elrendelni. A végrehajtható okiratok a következők: * a bíróság által kiállított végrehajtási lap, * az olyan okirat, amelyet a bíróság végrehajtási záradékkal látott el, * a bíróság végrehajtást elrendelő, letiltó, illetőleg átutalási végzése, továbbá közvetlen bírósági felhívást tartalmazó határozata, * a bíróság pénzbüntetésről, pénzbírságról, rendbírságról, vagyonelkobzásról, elkobzás alá eső érték és vagyoni előny megfizetésére kötelezésről, valamint bűnügyi költségről szóló értesítése, továbbá a bírósági gazdasági hivatalnak az ügyészség által kiszabott rendbírságról szóló értesítése, * a bűnügyi zárlatot elrendelő határozat. * A végrehajtható okiratot akkor lehet kiállítani, ha a végrehajtandó határozat * kötelezést (marasztalást) tartalmaz, * jogerős vagy előzetesen végrehajtható, és * a teljesítési határidő letelt. * A bíróság által jóváhagyott egyezség alapján akkor is lehet végrehajtható okiratot kiállítani, ha a jóváhagyó végzést megfellebbezték. Ez a rendelkezés a közjegyző által jóváhagyott – a bírósági egyezséggel azonos hatályú – egyezségre is irányadó. * Az említett feltételek az okiraton alapuló követelés végrehajtására megfelelően irányadók. * Tartásdíj, szüléssel járó költség és tartásra irányuló járadékszerű szolgáltatás behajtására elrendelt végrehajtás esetén a végrehajtható okiratot a lejárt, 6 hónapnál régebbi tartásdíjrészletekre nézve akkor lehet kiállítani, ha a végrehajtást kérő valószínűsítette, hogy * a tartásdíjhátralék az adós rosszhiszemű magatartására vezethető vissza, vagy * annak érvényesítését alapos okból mulasztotta el.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. december 1.) vegye figyelembe!