Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. december 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 92. számában (2005. december 1.)
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk – a rengeteg újfajta kötelezettség mellett – a hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatási feladatok teljesítését is maga után vonta. Az Unió ezeket az információkat nemcsak felügyeleti ellenőrzésre, hanem a tagországok és a csatlakozni kívánó országok felé való politikájának kialakítására is használja. Az említett két kiragadott példán túl még számos – a továbbiakban részletezett – egyéb feladat végrehajtását is segíti a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (HIR), amely tavaly kezdte meg működését.

 

A környezettel kapcsolatos információk gyűjtésének és szolgáltatásának, valamint nyilvánosságának alapelveit a környezet védelméről szóló törvény határozza meg. A környezet állapotának és használatának figyelemmel kísérése, igénybevételi és terhelési adatainak mérése, gyűjtése, feldolgozása és nyilvántartása érdekében a környezetvédelemért felelős miniszter Országos Környezetvédelmi Információs Rendszert (OKIR) létesít és működtet. A HIR az OKIR önálló részeként működik.

A HIR lényege

A HIR informatikai fejlesztése a 2001-ben indult Phare Twinning program keretében, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hulladékgazdálkodási és informatikai szakemberei és flamand szakértők közreműködésével valósult meg. A HIR kialakítása során az alábbi követelmények teljesítése állt a középpontban:

– egyszerű, hatékony és költséghatékony (a meghatározott célok szerinti adatokat szolgáltatja, de a szükséges és ésszerű igények kiszolgálásán túl nem terjed ki a nehezen működő, költséges adatszolgáltatási eljárásokra),

– átlátható (az adatgyűjtési és feldolgozási folyamat egyértelmű és könnyen áttekinthető),

– könnyen hozzáférhető információkat tartalmaz (a HIR-ből származó hulladékgazdálkodási adatok könnyen elérhetők a közigazgatási intézmények, szakértők számára, és a rendelkezésre álló adatokból közérdekű tájékoztatások is összeállíthatók),

– rugalmas (az adatbázis a jövőben továbbfejleszthető, bővíthető, mind a bejövő adatok, mind a lekérdezések tekintetében)

– kompatibilis (a rendszer kompatibilis az országos környezetvédelmi információs rendszerrel),

– tárgyilagos és megbízható.

A HIR forrásai

A HIR bemeneti adatainak meghatározó részét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) kormányrendelet alapján beérkező adatok képzik. A rendelet szerint a hulladék termelője, birtokosa és kezelője köteles naprakész nyilvántartást vezetni a tevékenysége során képződő vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről. A naprakészen vezetett nyilvántartás alapján rendszeres adatszolgáltatásra telephelyenként – a szállító kivételével – a hulladék kezelője, továbbá az a termelő kötelezett, amely esetében a gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatottak száma eléri a 10 főt, vagy a tárgyévben a telephelyen keletkezett hulladékok összes mennyisége meghaladja

– veszélyes hulladékok esetében a 200 kg-ot, vagy

– nem veszélyes hulladékok esetében a 2000 kg-ot, vagy

– nem veszélyes építési és bontási hulladékok esetében az 5000 kg-ot.

Rendszeres adatszolgáltatást a keletkezett hulladékok mennyiségéről, valamint a nem veszélyes hulladékok kezeléséről évente, míg a veszélyes hulladékok kezeléséről negyedévente kell teljesíteni. A rendszeres adatszolgáltatás történhet nyomtatványon vagy elektronikus adathordozón, illetve interneten is, de az interneten történő adatszolgáltatásra csak azoknak lesz lehetőségük, akik rendelkeznek elektronikus aláírási joggal.

Eseti adatszolgáltatás

A rendszeres adatszolgáltatásra nem kötelezett gazdálkodó szervezeteknél keletkezett hulladékok mennyisége gazdálkodói szinten nem nagy, országos szinten azonban a kistermelőknél keletkezett összes hulladék mennyisége jelentős. Ezért a környezetvédelmi miniszter minden évben elrendeli az eseti adatszolgáltatást, amely a rendszeres adatszolgáltatásra nem kötelezett hulladéktermelőkből statisztikai módszerekkel kiválasztott gazdálkodó szervezeteket érinti. Az eseti adatszolgáltatást nyomtatványon kell teljesíteni.

Hulladékbegyűjtő vagy hasznosítást koordináló szervezetnek átadott hulladék

Nem kell sem nyilvántartást vezetni, sem adatot szolgáltatni a gazdálkodó szervezetnél képződő azon települési hulladékról, amelyet szerződés alapján közszolgáltatónak adnak át. Nem kell továbbá adatszolgáltatást teljesíteni a különleges kezelést igénylő hulladékról, ha azt szerződés alapján begyűjtő szervezetnek adják át, valamint azon hulladékról, amelyet hasznosítást koordináló szervezettel kötött szerződés alapján meghatározott kezelőnek adnak át.

HIR-ADAT program

A nyilvántartási és adatszolgáltatási korm. rendelet hatálybalépését megelőzően csak a veszélyes hulladékokról létezett rendszeres adatszolgáltatás. A nemveszélyeshulladék-termelő és -kezelő gazdálkodó szervezetek köre azonban ennél jóval szélesebb. Az adatszolgáltatás elősegítése érdekében a minisztérium összeállított egy útmutatót, amely a http://www.kvvm.hu/hir honlapon található meg. Ugyanerről a honlapról érhető el az összes, adatszolgáltatással kapcsolatos információ, innen tölthetők le a szükséges nyomtatványok, illetve a HIR-ADAT program is. A HIR-ADAT program alkalmazása a felügyelőségi munkatársak és az adatszolgáltatók munkáját is segíti. A program által elvégzett alapvető ellenőrzésekkel az adatszolgáltató a postázás előtt ki tudja szűrni a felmerülő hibákat. A hatóságok munkáját az adatlapokra nyomtatott, háromdimenziós vonalkód segíti, amelynek leolvasásakor az adatok betöltődnek a HIR-be.

Országos szintű adatösszesítés

A különböző módon szolgáltatott adatok gyűjtéséért és ellenőrzéséért az illetékes környezetvédelmi felügyelőségek felelősek. A felügyelőségeken gyűjtött adatok rendszerezését, lezárását követően történik az országos szintű adatok összesítése, azok statisztikai értékelése.

A HIR nemcsak a fent részletezett 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet alapján szolgáltatott adatokat, hanem az Országos Statisztikai Program hulladékgazdálkodási tárgyú adatait is tartalmazni fogja.

Az országos adatgyűjtés előnyei, a felhasználók köre

Az adatgyűjtés és a statisztikai ellenőrzések után az összegyűjtött adatok, információk rendszerezésével nyílik lehetőség a különböző összetételű adatigények teljesítésére. A HIR-ből nyerhető információk alapján, a felhasználók alábbi csoportjai különböztethetők meg:

- EU-adatszolgáltatást végzők (A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium EU felé történő adatszolgáltatásért felelős egységei számára rendelkezésre fog állni az Unió követelményei szerint összegzett, az adatszolgáltatás végrehajtásához szükséges országos szintű éves adat. Hosszú távú cél, hogy a lekérdezés eredménye az EU által biztosított szoftver része legyen.),

- OECD-adatszolgáltatást végzők (Az OECD-adatszolgáltatásért a KSH, a KvVM és a GKM különböző egységei a felelősek. Hasonlóan az előző csoporthoz, számukra is rendelkezésre állnak az OECD követelményei szerint rendszerezett, éves, országos szintű adatok.),

– környezetvédelmi tervezők (Az előző két csoporttal ellentétben a környezetvédelmi tervezők köre jóval szélesebb adatigénylői kört fed le, hiszen ide tartoznak a KvVM, intézményei, területi szervei, valamint az önkormányzatok, illetve az általuk megbízott szakértők is. A különböző szintű és témájú tervek elkészítésekor általában ismerni kell a képződő hulladékok mennyiségét, a gyűjtéssel, kezeléssel összefüggő adatokat és azok várható alakulását. Ezek az adatok országos, megyei, kistérségi, települési szinten is rendelkezésre állnak majd. A tervkészítéshez általában elegendőek a főbb hulladékfajtákra vonatkozó adatok, de bizonyos esetekben ágazatonkénti információkra is szükség van. ),

– hulladékgazdálkodási tervezők (A környezetvédelmi tervezők egy szűkebb csoportja a jogszabályok által előírt tartalmú, országos, területi és helyi hulladékgazdálkodási tervet készítő szakértők köre. Ezen tervezők részletesebb keletkezési, kezelési adatokat igényelnek, de ezen adatoknak is legfeljebb települési szinten kell rendelkezésre állniuk.),

– gazdaság- és területfejlesztési tervezők (területfejlesztési koncepciók, területrendezési tervek, az Átfogó Fejlesztési Terv, a Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítéséhez az országos és területi adatokon túl nélkülözhetetlen a települési adatok csoportosítása. Az adatigény részletessége ezen csoport esetében azonban – még a környezetvédelmi tervezőkéhez képest is - jóval alacsonyabb szintű.),

- környezetvédelmi szakértők az engedélyezésben (Az engedélykérelmek előkészítése során a HIR-rel szemben minimális adatigény jelentkezik, hiszen az engedélyek nagy része konkrét létesítményre, tevékenységre vonatkozik, amit az engedélykérő saját maga ismer, tehát nem a HIR-től várja az információt. Ritkán ugyan, de szükség van hulladékgazdálkodással kapcsolatos háttér jellegű információkra, amelyek természetesen elérhetőek lesznek.),

– környezetvédelmi szakértők a környezetvédelmi iparban (A környezetvédelmi szolgáltatást nyújtó, környezetvédelmi célokat szolgáló termékek gyártását és eladását végző cégek mint adatigénylők lehetnek mind a környezetvédelmi ipar szolgáltató cégei (kínálati oldal), mind pedig a környezetvédelmi ipar szolgáltatásait igénybe vevő cégek (keresleti oldal). Általában konkrét és egyedi adatokat igényelnek, gyakran az üzleti partnerek keresése az elsődleges céljuk. Piackutatási feladataikhoz összevont, különböző regionális szintű adatokra is szükségük lehet.),

– a hulladékgazdálkodás iránt érdeklődők (A gazdálkodók, állami szervek, jogi és magánszemélyek is hozzáférhetnek az őket érdeklő általános, legfeljebb települési szinten részletezett hulladékgazdálkodási adatokhoz.),

– a hulladékgazdálkodás egyedi adata iránt érdeklődő személy (A hulladékgazdálkodás egyedi adata iránt érdeklődő személy egyedi adathoz – az adatvédelmi előírások alapján – korlátozottan férhet hozzá, ezért ezen csoport kezelése az információs rendszerben igen eltérő lesz.),

– hatóságok [A környezetvédelmi hatóságok (felügyelőségek és önkormányzatok), valamint az egyéb hatóságok – akiknek saját eljárásuk lefolytatásához környezetvédelmi, azon belül is hulladékgazdálkodási adatra van igénye – az államigazgatási eljárás szabályai alapján a teljes HIR-adatbázishoz hozzáférhetnek, azzal a megszorítással, hogy a statisztikai célra gyűjtött adatokat csak egyedi azonosítóktól megfosztva kaphatják meg.].

A HIR adatai interneten is hozzáférhetőek

Természetesen a legkönnyebben elérhető módon, interneten is megjelennek majd a feldolgozott adatok, és ugyanígy letölthetőek lesznek a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéseként szolgáltatott adatsorok is. Lehetőség lesz egyes adatcsoportok grafikus vagy térinformatikai megjelenítésére is.

Ez a honlap lesz az az internetes oldal, amely folyamatos tájékoztatást ad az adatszolgáltatással kapcsolatos hírekről, és itt lesznek elérhetőek a már rendelkezésre álló, végleges adatok is. Jelenleg itt találhatók meg a 1996-2003-as időszakra vonatkozó, veszélyeshulladék-keletkezési adatok.

A HIR adatforgalma

A HIR – a 2004. január 1-jén hatályba lépett nyilvántartási és adatszolgáltatási rendelet szerint – 2004-ben fogadott először adatokat, de ekkor csupán a veszélyes hulladékot kezelők negyedéves bejelentései érkeztek be, az igazi próbára idén került sor, amikor a többi adatszolgáltató egyszerre nyújtotta be a 2004 tárgyévre vonatkozó adatszolgáltatását.

Ez a korszerű, átfogó adatbázisra épülő informatikai rendszer a felhasználók adatigényét megfelelő mélységben és összetettségben teljesíteni fogja. Bízunk benne, hogy a HIR-rel kapcsolatba kerülők nemcsak a megnövekedett adatszolgáltatási kötelezettséget és többletmunkát, hanem a korrekt, hiteles hulladékgazdálkodási adatokat, valamint a közvélemény környezettudatosságának erősítését célzó hatását is érzékelni fogják.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. december 1.) vegye figyelembe!