Jogszabályváltozások

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. október 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 54. számában (2002. október 1.)

Elszámolható üzemanyagárak

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye szerint a 2002. október 1. és december 31. között alkalmazható üzemanyagárak a következők:

– ESZ-95 ólmozatlan

motorbenzin: 239 Ft/l,

– ESZ-98 ólmozatlan

motorbenzin: 250 Ft/l,

– keverék: 239 Ft/l,

– gázolaj: 209 Ft/l.

Ha a magánszemély az üzemanyagot ezek szerint az árak szerint számolja el, nem szükséges számlát beszereznie az üzemanyagról.

(Magyar Közlöny, 121. szám)

Széchenyi-kártya

A vállalkozásoknak nyújtott átmeneti likviditási problémákat kezelő hitelek kamatterheinek és garanciadíjainak támogatását a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Széchenyi-kártya konstrukció keretében biztosítja. A 2002. szeptember 14-én hatályba lépett 15/2002. (IX. 14.) GKM rendelet szerint a Széchenyi-kártya igénylésének rendjét és további feltételeit, valamint az igényléshez szükséges formanyomtatványokat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a hivatalos lapjában, felhívás formájában teszi közzé. A kamattámogatás mértéke az igénybe vett hitel napi állományára vetítve évi 5 százalék, a garanciadíj-támogatás mértéke pedig a garanciadíj 50 százaléka. Az igénylőlapot a felhívásban meghatározott regisztráló szervezetekhez kell benyújtani.

(Magyar Közlöny, 2002/120. szám)

Képernyő előtti munka

Módosították a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendeletet. 2003. január 1-jétől a munkáltató köteles a munkavállalót szükség szerint, de legalább kétévente látásvizsgálatra küldeni. A munkavállaló ezen a vizsgálaton köteles részt venni. A vizsgálatot a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvos végzi el. Ha az orvos megállapítja, hogy a munkavállalónak képernyő előtti éles látást biztosító szemüveg kell, a munkavállalót beutalja a szemészeti szakvizsgálatra. Az orvos akkor is beutalja a munkavállalót szemészeti szakvizsgálatra, ha fennállhatnak panaszokat okozó látórendszeri eltérések, vagy ha a munkavállalót olyan munkakörben foglalkoztatják, ahol a munkavégzése során váltakozva kell a különböző távolságban lévő tárgyakra fokuszálnia. El kell küldeni a munkavállalót a szemészetre az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat során akkor is, ha nincs ugyan panasza, de korábban nem végzett képernyő előtti munkát.

A rendelet 2. számú mellékletében olvashatjuk a képernyő előtti munkavégzéssel kapcsolatban leggyakrabban panaszokat okozó látórendszeri eltéréseket. Ilyen a 45 év felettiek állandó kontaktlencse-viselése vagy a hypermetropia is.

A rendelet kiegészült a képernyős munkakör és a képernyő előtti munkavégzéshez éles látást biztosító szemüveg fogalmi meghatározásával. Képernyős munkakör az olyan munkakör, amely a munkavállaló napi munkaidejéből legalább négy órában képernyős munkahelyen képernyős eszköz használatát igényli, ideértve a képernyő figyelésével végzett munkát is.

A 3/2002. (VIII. 30.) ESZCSM rendelet 2003. január 1-jén fog hatályba lépni.

(Magyar Közlöny, 2002/113. szám)

Alkalmi foglalkoztatás

Megváltozott a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet. A munkaadó csökkentett mértékű közteherjegyet róhat le, ha az alkalmi munkavállalói könyvvel (AM-könyv) rendelkező személyt a munkaügyi központ kirendeltsége munkanélküliként nyilvántartja. A munkaadónak nyilvántartást kell vezetnie a munkanélküli foglalkoztatásáról, amelynek – az 1997. évi LXXIV. törvényben meghatározott adatokon túlmenően – tartalmaznia kell a munkavégzés időpontját, a foglalkoztatottat munkanélküliként nyilvántartó kirendeltség megnevezését, továbbá a munkavállaló arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy munkanélküliként tartják nyilván. A munkaadónak ezenkívül a naptári évet követő január 15-éig a székhelye szerint illetékes kirendeltségnek adatot kell szolgáltatnia a munkanélküliek foglalkoztatásáról. Az 1/2002. (VIII. 23.) FMM rendelet 2002. szeptember 1-jén lépett hatályba.

(Magyar Közlöny, 2002/111. szám)

Családi gazdálkodók

A gazdálkodó család tagjai a vagyoni és az elszámolási viszonyukat szerződésben szabályozzák. A 193/2002. (IX. 6.) Korm. rendelet szerint a szerződésben a családtagoknak – legalább öt évre – a családi gazdálkodó használatába kell adniuk a tulajdonukban és használatukban lévő termőföldterületet és az annak megműveléséhez szükséges vagyontárgyakat. Rendelkezniük kell továbbá a családi gazdaság nyilvántartásba vételét megelőzően a gazdálkodásuk folytatása érdekében vállalt kötelezettségek és megszerzett jogoknak a családi gazdaság keretein belüli továbbvitelének módjáról.

A családi gazdaságot csak akkor veszik nyilvántartásba, ha a családi gazdálkodó nyilatkozik arról, hogy a családi gazdaság rendelkezésére bocsátott termőföldterületekre vonatkozóan bejelentett adatok megegyeznek a nevükre szóló földhasználati lapokon szereplő adatokkal.

A családi gazdálkodó jogosult a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitelprogramról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet szerinti kibontakozási támogatás igénybevételére is. A kibontakozási támogatást a családi gazdálkodó akkor veheti igénybe, ha a finanszírozó hitelintézetek hozzájárulnak ahhoz, hogy a családi gazdálkodó az érintett kibontakozási hiteleket a kötelezettektől változatlan feltételekkel átvállalja, és olyan új üzleti tervet készít, amely biztosítja az érintett kötelezettek részére a jóváhagyott kibontakozási programjukban meghatározott célkitűzések együttes teljesítését. A gazdálkodónak a feltételek teljesítését igazoló dokumentumokat legkésőbb az éves jelentési (önértékelési) kötelezettség teljesítésével egyidejűleg a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium illetékes tárcaközi bírálóbizottságának meg kell küldenie. A rendelet melléklete a családi gazdaság nyilvántartásba vételéhez szükséges új kérelmet tartalmazza. A rendelet 2002. szeptember 6-án lépett hatályba, rendelkezéseit 2002. január 1-jétől kell alkalmazni azzal, hogy a rendelet hatálybalépésének napján már nyilvántartásba vett családi gazdaságnak 2003. december 31-ig kell eleget tennie a megváltozott követelményeknek.

(Magyar Közlöny, 2002/116. szám)

Csomagolás

A 195/2002. (IX. 6.) Korm. rendelet módosította a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendeletet. A módosítás szerint a nyilvántartásba vételre, a nyilvántartás kezelésére, a hasznosítási díj megállapítására, a csomagolással és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó szabályok nem 2003. január 1-jétől, hanem 2002. szeptember 15-étől hatályosak. A rendeletnek nem megfelelően előállított termékeket és csomagolásokat 2004. január 1-jéig kell kivonni a forgalomból.

(Magyar Közlöny, 2002/116. szám)

Kötelező felelősségbiztosítás

2002. szeptember 14-ét a gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításával kapcsolatosan az eredeti tulajdonos (üzembentartó) köteles a biztosítónál 15 napon belül bemutatni azokat az okiratokat, amelyek igazolják, hogy a gépjárművet kivonták a forgalomból, illetve átruházták. A 198/2002. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján a biztosító az érdekmúlással megszűnt szerződésről az okiratok bemutatását követően – az informatikai rendszerén keresztül – haladéktalanul értesíti a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalát.

(Magyar Közlöny, 2002/120. szám)

Vásár, piac

Módosították a vásárokról és a piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendeletet, amelynek meghatározása szerint a vásár nem más, mint országos vagy helyi jellegű, nem rendszeres, általában időszaki vagy szakjellegű adásvételi lehetőség, ahol az árukat az erre kijelölt helyen – általában nyílt területen – rendszerint kirakodással mutatják be. A piac ezzel szemben általában napi, esetenként heti rendszerességű – és általában szabadtéri – adásvételi lehetőség, ahol elsősorban élelmiszereket, napicikkeket árusítanak.

A 2002. október 1-jétől hatályos rendelet szerint a vásárrendező köteles legalább 60 nappal a megrendezést megelőzően – az időpont megjelölésével – írásban tájékoztatni a vásár helye szerinti rendőrkapitányságot, a vámhivatalt és a területileg illetékes kamarát az általa tartandó vásárról, a vásár jellegéről, az ott árusítandó termékek köréről. Ennek alapján a kamarák vásárnaptárt tehetnek közzé.

(Magyar Közlöny, 2002/120. szám)

Üzletek működési engedélye

2002. december 13-tól megváltozik az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet. Az új szabályok – többek között – a mozgóboltokra, az engedélyezésben működő hatóságokra, a működési engedélyekre, a vendéglátóüzletekre, a csomagolásra vonatkoznak. A 203/2002. (IX. 14.) Korm. rendelet meghatározza az üzlet, a szexuális áru, a mozgóbolt, az utazási iroda, az üzemanyagtöltő állomás, a csomagküldő kereskedés fogalmát is. A rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a forgalomba hozható gyógynövények jegyzékét.

(Magyar Közlöny, 2002/120. szám)

A 2002/2003. tanév

A 2002/2003. tanév rendje szerint az őszi szünet időpontja 2002. október 31. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 30. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő).

Az érettségi, szakmai (képesítő) írásbeli vizsgák kezdő napja

– a nemzetiségi és a két tanítási nyelvű középiskolákban 2003. május 9.,

– a gimnáziumokban és szakközépiskolákban nappali rendszerű oktatás esetén 2003. május 12.,

– a gimnáziumokban és szakközépiskolákban felnőttoktatás esetén 2003. május 26.

A közös írásbeli érettségi-felvételi vizsgák ideje 2003. május 19-21.

Az érettségi szóbeli vizsgákat a nappali tagozaton 2003. június 12. és június 25. között, az esti, levelező tagozaton június 23. és július 2. között kell megtartani.

Az 50/2002. (IX. 10.) OM rendelet szerint a szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli részét 2003. május 12-étől, a gyakorlati és a szóbeli vizsgákat május 26-ától kell megtartani. A másfél éves szakmai képzésben tanulók számára 2003. február 1-jétől kell a szakmai vizsgát folyamatosan megtartani.

(Magyar Közlöny, 2002/117. szám)

Tej, tejtermékek

A tehéntej-termékpályával kapcsolatos változás, hogy az a báziskvótával rendelkező termelő, aki a részére megállapított kvótát részben vagy egészében nem kívánja igénybe venni, 2003. január 1-jét követően a kvótajogosultságot másra átruházhatja vagy arról lemondhat. Az erről szóló 79/2002. (VIII. 30.) rendelet szerint az átruházást vagy a lemondást a Tej Terméktanácsnak előzetesen be kell jelenteni.

Támogatásban részesíthető a 2002. január 1. és 2002. december 31. közötti időszakban felvásárolt, az EU minőségi követelményeknek megfelelő extra minőségű tehéntej. A 83/2002. (IX. 5.) FVM rendelet szerint a termék után mindösszesen 3,5 milliárd forint minőségi támogatás vehető igénybe, amelynek mértéke a január 1. és június 30. között felvásárolt tej esetében literenként 1,2 forint, a július 1. és december 31. között felvásárolt tejnél pedig literenként 5,4 forint. A rendelet melléklete tartalmazza a felvásárlást és a kifizetést igazoló bizonylatokról az összesítő kimutatást.

(Magyar Közlöny, 2002/113., 115. szám)

Sertés- és marhahús-támogatás

Új rendelet született a feldolgozott sertés- és marhahústermékek minőségmegőrzése érdekében igénybe vehető támogatásokról. A Vágóállat és Hús Terméktanács (VHT) tagjai pályázat útján támogatást igényelhetnek a feldolgozott sertés- és marhahústermékek minőségének megőrzése és javítása érdekében 2002. január 1. és 2002. november 15. közötti időszakban felmerült és a közvetlen költségek között elszámolt csomagolóanyag, a bér- és társadalombiztosítási, valamint a tevékenység végzésével összefüggő élelmiszer-higiéniai költségek csökkentése érdekében. A támogatás összege 1,5 milliárd forint, amelyet a 80/2002. (VIII. 30.) FVM rendelet melléklete szerinti részletes pályázati kiírás alapján lehet igénybe venni. A támogatást a csomagolóanyag költségeire, a csomagolással összefüggő bér- és társadalombiztosítási költségekre, az egyszeri fagyasztási díjra, illetve a tevékenység végzésével összefüggő élelmiszer-higiéniai költségekre lehet igényelni. A rendelet részletesen ismerteti a pályázati feltételeket. A pályázatokat az év folyamán két alkalommal lehet benyújtani, a 2002. január 1. és július 30. közötti időszakban felmerült költségekre szóló első pályázat benyújtásának határideje 2002. október 20., a 2002. augusztus 1. és a november 15. között felmerült költségekre szóló második pályázaté pedig 2002. november 30.

(Magyar Közlöny, 2002/113. szám)

Élelmiszer-higiénia

A 77/2002. (VIII. 23.) FVM-ESZCSM együttes rendelet szabályozza a vagdalt, darált, és előkészített (fűszerezett) hús előállításának, forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai követelményeit. A szigorú – EU-követelményekhez igazodó – előírásokat 2002. augusztus 31-től kell alkalmazni.

(Magyar Közlöny, 2002/111. szám)

Élő sertés exporttámogatása

2002. augusztus 23-ától támogatásban részesíthető élősertés-export árualapja legfeljebb 180 000 db egyed, illetve 20 370 élőtesttömeg-tonna. A támogatáshoz igénybe vehető összeg legfeljebb 754 millió forint, az exporttámogatás mértéke 37 Ft/kg. Az exporttámogatás igénybevételének feltétele, hogy a kereskedő exportőr a termelő részére legalább a 290 Ft/élőtesttömeg-kg vételárat megfizesse. A 754 millió Ft-os támogatás és/vagy 180 000 élő egyed, illetve 20 370 élőtesttömeg-tonna exportkeret 90 százalékos, majd annak teljes kimerülését követően az Agrárintervenciós Központ (a továbbiakban: AIK) tájékoztatja az Agrárrendtartási Hivatalt.

A 78/2002. (VIII. 23.) FVM-KüM-PM együttes rendeletben foglalt új feltételeket csak az augusztus 23-át követően benyújtott pályázatokra kell alkalmazni.

(Magyar Közlöny, 2002/111. szám)

Termelői csoportok

Október 18-ától államilag elismert termelői csoportokat alakíthatnak a mezőgazdasági, erdészeti vagy halászati tevékenységet végző termelők. Nem tartoznak ide a zöldség-, gyümölcstermelői, -értékesítő szervezetek. A termelői csoport az azonos termék, illetve termékcsoport szerint szerveződő legalább 15 termelő olyan együttműködése, amelyben piaci pozícióik megerősítése érdekében önkéntesen társulnak az általuk előállított termékek termelési folyamatának elősegítésére, termékeik feldolgozására, tárolására, piacképessé tételére, közös értékesítésére.

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter csak a szövetkezeti, a korlátolt felelősségű társasági, valamint a zártkörű részvénytársasági formában működő termelői csoportot ismeri el.

Az elismerés feltételeit és eljárási rendjét a 85/2002. (IX. 18.) FVM rendelet tartalmazza.

(Magyar Közlöny, 2002/121. szám)

Bor

2002-ben és 2003-ban évente legfeljebb 191 ezer hektoliter mennyiségig 28 Ft/l exporttámogatásban részesül a 84/2002. (IX. 13.) FVM-KüM-PM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott, hazai termesztésű szőlőből készült hordós asztali, táj- és minőségi borok kivitele. Az exporttámogatás idén kizárólag a november 30-ig, 2003-ban pedig a 2003. január 1. és 2003. október 31. között teljesített kiszállítások után igényelhető.

A pályázónak minden exportált mennyiség után literenként 2 forintot be kell fizetnie a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Terméktanács (HNT) saját intervenciós alapjába (számlaszáma: Budapest Bank, 10103173-40079523-18000007). A jövő évi exporttámogatáshoz ezt a pénzt 2003. november 30-ig kell befizetni.

(Magyar Közlöny, 2002/119. szám)

Búza

Egy hónappal meghosszabbodott a búzaexport támogatásának határideje. Szeptember 15. helyett ugyanis az október 15-éig exportált termékekre vehető igénybe a tonnánként ezerötszáz forintos támogatás. Az Agrárintervenciós Központ által szeptember 15-éig kiadott ígérvények érvényességi ideje automatikusan október 15-ére változik.

(Magyar Közlöny, 2002/121. szám)

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. október 1.) vegye figyelembe!