Fogalmi meghatározások az illetéktörvényben

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. október 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 54. számában (2002. október 1.)

Az illetéktörvény külön értelmezést ad néhány fogalomhoz, amelyeket így az illetékjog szempontjából a törvény szerinti tartalommal kell használni.

Vagyon

Vagyonnak minősül az ingatlan, az ingó, a vagyoni értékű jog.

Ingatlan

Ingatlan a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog.

Ingó

Ingó a fizetőeszköz, az értékpapír, valamint mindaz, ami ingatlannak nem minősülő dolog.

Vagyoni értékű jog

Vagyoni értékű jog a földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga – ideértve a szövetkezeti háztulajdonra vonatkozó rendelkezések szerinti használati jogokat -, továbbá a vagyonkezelői jog és az önálló orvosi tevékenység működtetési joga.

Forgalmi érték

Forgalmi érték az a pénzben kifejezett érték, amely a vagyontárgy eladása esetén az illetékkötelezettség keletkezésekor volt állapotában – a vagyontárgyat terhelő adósságok, továbbá az ingatlanon a vagyonszerző javára az elidegenítéskor megszűnő bérleti jog figyelembevétele nélkül – árként általában elérhető.

Lakástulajdon

Lakástulajdon a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel. Lakásnak minősül az építési engedély szerint lakóház céljára létesülő építmény is, amennyiben annak készültségi foka a szerkezetkész állapotot (elkészült és ráépített tetőszerkezet) eléri. Ha az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett földrészleten lakóház van, az épületet – a hozzá tartozó kivett területtel együtt – lakástulajdonnak kell tekinteni. Nem minősül lakástulajdonnak a lakóépülethez tartozó földrészleten létesített, a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült (garázs, műhely, üzlet, gazdasági épület stb.), továbbá az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként (lakásként) nyilvántartott olyan épület, amelyet az illetékkötelezettség keletkezését megelőzően már legalább 5 éve más célra hasznosítanak.

Értékpapír

Értékpapír a hitelviszonyt, illetve a részesedési jogot megtestesítő, átruházható vagy örökölhető okirat.

Takarékbetét

Takarékbetét az erről szóló jogszabály hatálya alá tartozó pénzmegtakarítási forma, ideértve a csekkszámlabetétet, az átutalási betétszámlát, a belföldiek devizaszámláját és a külföldiek forintszámláját is.

Gépjármű

Gépjármű az olyan közúti szállító- vagy vontatóeszköz – a mezőgazdasági vontató, az önjáró vagy vontatott munkagép, a lassú jármű és a segédmotoros kerékpár kivételével -, amelyet beépített erőgép hajt, és rendőrhatósági nyilvántartásba vételét jogszabály írja elő.

Pótkocsi

Pótkocsi a gépjárművel történő vontatásra készült jármű, teher- és sátras utánfutó, félpótkocsi, valamint lakópótkocsi, melynek a közlekedésben való részvételét – külön jogszabály – hatósági nyilvántartásba vételhez köti.

Lakóház építésére alkalmas telektulajdon

Lakóház építésére alkalmas telektulajdon az építésügyi szabályoknak és a településrendezési tervnek megfelelően kialakított, lakóépület elhelyezésére szolgáló, beépítetlen földrészlet, továbbá az előbbi feltételeknek egyébként megfelelő olyan földrészlet, amelyen csak szükséglakás, illetőleg olyan lakás céljára használt helyiségcsoport (helyiség) van, ami még a szükséglakás követelményeinek sem felel meg. A lakás kialakítására szolgáló, az ingatlan-nyilvántartásban tetőtér, padlás elnevezéssel feltüntetett önálló ingatlan, valamint az építési engedély szerint lakóépület céljára létesülő építmény, amennyiben annak készültségi foka nem éri el a szerkezetkész (elkészült, ráépített tetőszerkezet) állapotot, a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnal egy tekintet alá esik.

Termőföld

Termőföld az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, gyep, nádas és erdő művelési ágban vagy halastóként nyilvántartott és a felsorolt valamelyik célra hasznosított külterületi földrészlet; ide nem értve a földrészleten bármilyen célra létesített épületet.

Ingatlanlízinget főtevékenységként folytató vállalkozó

Ingatlanlízinget főtevékenységként folytató vállalkozó az a kizárólag pénzügyi lízingtevékenységet folytató vállalkozó, amelynél a Magyar Lízingszövetség igazolja, hogy a vagyonszerzést megelőző évben az éves nettó árbevételének legalább 50 százaléka ingatlanlízingből származott.

Gépjárműlízinget főtevékenységként folytató vállalkozó

Gépjárműlízinget főtevékenységként folytató vállalkozó az a kizárólag pénzügyi lízingtevékenységet folytató vállalkozó, amelynél a Magyar Lízingszövetség igazolja, hogy a vagyonszerzést megelőző évben az éves nettó árbevételének legalább 50 százaléka gépjárműlízingből származott.

Ingatlan- és gépjármű pénzügyi lízinget egyaránt folytató vállalkozó

Ingatlan- és gépjármű pénzügyi lízinget egyaránt folytató vállalkozó az a kizárólag pénzügyi lízingtevékenységet folytató vállalkozó, amelynél a Magyar Lízingszövetség igazolja, hogy a vagyonszerzést megelőző évben az éves nettó árbevételének legalább 75 százaléka e két tevékenységből származott, azzal, hogy egyik tevékenységből sem származott az éves nettó árbevételének kevesebb mint 25 százaléka.

Természeti katasztrófa

Természeti katasztrófa az ár- és belvíz, a földcsuszamlás, valamint a földrengés.

Lakóépület

Lakóépület a kizárólag vagy túlnyomó részben lakást tartalmazó épület.

Az összeállítást készítette:

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. október 1.) vegye figyelembe!