8. ELLENSZEGÜLŐ MUNKAVÁLLALÓ

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2022. június 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 118. számában (2022. június 1.)

Olvasói kérdés: Mikor tagadható meg a munkáltató utasítása?

Milyen esetekben tagadható meg a munkáltató utasítása?

Az Mt. felállít egyes alapelveket, amelyek a munkáltatót és a munkavállalót egyaránt kötik. Az egyik ilyen alapelv az együttműködési elv, amely alapján a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kell eljárni, továbbá kölcsönösen együtt kell működni, és nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jogát, jogos érdekét sérti. A jóhiszeműség és tisztesség követelményét sérti az is, akinek jog-gyakorlása szemben áll olyan korábbi magatartásával, amelyben a másik fél okkal bízhatott. Emellett az Mt. kimondja azt is, hogy a felek kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése, valamint az e törvényben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.

A munkáltató alapvető kötelezettsége az, hogy a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítsa, míg a munkavállaló kötelezettsége az, hogy a rendelkezésre állás időtartama alatt a munkáltató utasítása szerint munkát végezzen.

Az utasítás teljesítésének megtagadása, az attól való eltérés fő szabály szerint kötelezettségszegést jelent, azonban bizonyos esetekben a törvény mégis megengedi az utasítástól való eltérést vagy az utasítás megtagadását. Ezen esetek a következők:

Az Mt. 54. §-ának (1) bekezdése szerint a munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Fontos, hogy ebben az esetben kötelező a munkavállalónak megtagadnia az utasítást. A más személy lehet egy munkatárs is, de harmadik, kívülálló személy is.

Az Mt. 54. §-ának (2) bekezdése alapján a munkavállaló megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Látható, hogy ebben az esetben nem kötelező az utasítás megtagadása, hanem csak lehetőségként áll fenn a munkavállaló oldalán. A munkaviszonyra vonatkozó szabály fogalmát szintén meghatározza az Mt. E szerint munkaviszonyra vonatkozó szabály a jogszabály, a kollektív szerződés és az üzemi megállapodás, valamint az egyeztetőbizottságnak az Mt.-ben foglaltak szerint kötelező határozata.

Fontos megjegyezni, hogy a munkavállaló az utasítás megtagadása esetén is köteles rendelkezésre állni, vagyis a többi, fenti körbe nem tartozó utasítást továbbra is teljesítenie kell. Amennyiben a munkavállalónak a jogszerűen megtagadott utasításon kívül nincsen egyéb teendője, munkája, ebben az esetben is köteles munkaképes állapotban a munkáltató rendelkezésére állni.

Abban az esetben, ha a munkáltató olyan utasítást ad, amelynek végrehajtásától maga a munkáltató károsodna, akkor a munkavállaló köteles erről értesíteni a munkáltatót. Amennyiben a munkáltató továbbra is fenntartja az utasítást, akkor a munkavállaló köteles azt végrehajtani, azonban kérheti, hogy az utasítást a munkáltató foglalja írásba.

Amennyiben a munkáltató értesítésére nincs mód, a munkavállaló jogosult (de nem köteles) az utasítástól eltérni annyiban, amennyiben azt a munkáltató károsodástól való megóvása feltétlenül megköveteli. Ebben az esetben a munkáltatót utólag, haladéktalanul tájékoztatni kell az eltérésről. Amennyiben károsodás veszélye nem áll fenn, kizárólag szakszerűtlen vagy célszerűtlen utasítással áll szemben a munkavállaló, akkor azt köteles végrehajtani, ellenkező esetben felmerülhet a munkavállaló kötelezettségszegése.

Mt. 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2022. június 1.) vegye figyelembe!