6. TISZTSÉGVISELÉS KIZÁRÁSA

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2022. június 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 118. számában (2022. június 1.)

Olvasói kérdés: Milyen tevékenységek összeférhetetlenek a vezető tisztséggel? Milyen okok zárják ki az ügyvezetői tisztség betöltését?

Melyek a kizáró okok a vezetői tisztség betöltésénél?

A vezető tisztségviselő a cég érdekének megfelelően köteles ellátni az ügyvezetési tevékenységét. Előfordulhat, hogy a vezető tisztségviselő személyében olyan körülmény következik be, amely megakadályozná őt abban, hogy valóban a társaság érdekében tevékenykedjen. A Ptk. az összeférhetetlenségi szabályok útján igyekszik megakadályozni, hogy szembekerüljön a cég, illetve annak vezetőjének az érdeke.

A Ptk. 3:115. §-a szerint a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével a vezető tisztségviselő nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő egy másik olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

A mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével a vezető tisztségviselő és hozzátartozója nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

A vezető tisztségviselő és hozzátartozója nem lehet a cég állandó könyvvizsgálója sem.

A Ptk. szerint a vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok a következők:

- Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

- Nem lehet vezető tisztségviselő az sem, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.

- Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt nem lehet az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató cég vezető tisztségviselője.

- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Ptk. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2022. június 1.) vegye figyelembe!