16. JOGELLENES TÁRSASÁGI HATÁROZAT

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2022. június 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 118. számában (2022. június 1.)

Olvasói kérdés: Felülvizsgáltatható-e a társaság valamely döntése? Mit tehet az a tag, aki nem ért egyet a többiek döntésével?

Jogorvoslat a jogszerűtlen társasági határozatokkal szemben

A Ptk. 3:35. §-a szerint lehetőség van a társaság ügydöntő szerve által meghozott határozat bírósági felülvizsgálatára. A társaság bármelyik tulajdonosa, vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja kérheti a bíróságtól a társasági határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett.

A határozat hatályon kívül helyezése iránti keresetet attól az időponttól számított harminc napon belül lehet benyújtani a bírósághoz a cég ellen, amikor a keresetindításra jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.

A per megindításának a megtámadott határozat végrehajtására ugyan nincs halasztó hatálya, a bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a sérelmezett határozat jogszabályt sért, vagy a cég létesítő okiratába ütközik, a bíróság a határozatot hatályon kívül helyezi, és szükség esetén új határozat meghozatalát rendeli el. Csupán a jogsértés megállapítására szorítkozik a bíróság, ha megítélése szerint a jogszabálysértés vagy a létesítő okiratba ütközés nem jelentős, és nem veszélyezteti a cég jogszerű működését.

Ptk. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2022. június 1.) vegye figyelembe!