Jogszabályváltozások

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. március 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 106. számában (2007. március 1.)
Rovatunk a 2007. február 20-áig kihirdetett jogszabályokat dolgozza fel.

Elszámolható üzemanyagárak

A 19-es Magyar Közlönyben megjelent az az apeh-közlemény, amely a 2007. március 1-je és március 31-e között alkalmazható üzemanyagárakat tartalmazza. Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni. Az árak a következők: 95-ös benzinnél 248 forint, a 98-asnál 259 forint, a gázolajnál 243 forint, a keveréknél 268 forint literenként.

(Magyar Közlöny 2007/19. szám)

Engedéllyel foglalkoztatható külföldiek száma

2007-ben Magyarországon az egyidejűleg összesen engedéllyel foglalkoztatható külföldiek legmagasabb száma 83 ezer fő. A szociális és munkaügyi miniszter közleménye a Magyar Közlöny 7-es számában jelent meg.

(Magyar Közlöny, 2007/7. szám)

Vissza nem térítendő támogatás vállalkozásoknak

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezetéhez tartozó Beruházásösztönzési Célelőirányzat felhasználására, kezelésére, működtetésére vonatkozó szabályokat a január 29-én hatályba lépett 8/2007. (I. 24.) GKM rendelet foglalja össze.

Jogcímek

A támogatások jogcímei:

– vállalkozások technológiai korszerűsítése,

– a működőtőke-befektetések ösztönzése,

– a regionális vállalati központok kialakítása,

– logisztikai központok kialakítása és szolgáltatásaik fejlesztése, a vállalkozások – így különösen a kis- és középvállalkozások, egyéb beszállítók – logisztikai tevékenységét segítő logisztikai szolgáltatóközpontok és kapacitások létrehozása,

– az ipari kutatást és kísérleti fejlesztést magában foglaló kutatás-fejlesztési célú beruházások létrehozása,

– turisztikai nagyberuházások megvalósításának elősegítése.

A támogatás mértéke, az igénybevétel feltételei

Támogatás a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, valamint az európai szövetkezet részére nyújtható.

A támogatás akkor vehető igénybe és tartható meg, amennyiben a kedvezményezett a beruházást annak befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított öt évig – kis- és középvállalkozások esetében három évig – az érintett régióban fenntartja (kötelező üzemeltetési időszak).

Ez a követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a meghatározott fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált üzem, illetve fejlesztés cseréjét, amennyiben a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált üzem, illetve fejlesztés cseréjét követő fenntartási időszakban a kedvezményezett az üzem vagy a fejlesztés cseréjére támogatásban nem részesülhet.

A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett a tárgyi eszközök beszerzésekor az elszámolható költségek legalább 25 százalékát saját forrásból biztosítja.

A támogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy amennyiben kkv részesül támogatásban. Felvásárlás, illetve kkv által vásárolt használt eszköz támogatása esetén az ügylet vagy az eszköz vásárlása kizárólag piaci értéken történhet.

A támogatás igénybevételének munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén feltétele, hogy a kedvezményezett azokat az új munkahelyeket, amelyekhez kapcsolódóan az elszámolható költséget a támogatási intenzitás számítása során figyelembe vette, a kötelező üzemeltetési időszak alatt az érintett régióban fenntartja.

A támogatás csak akkor ítélhető oda, ha a beruházás megkezdése előtt a kedvezményezett támogatás iránti kérelmét benyújtja, és a miniszter írásban megerősíti, hogy a – további részletes vizsgálat tárgyát képező – projekt elvben megfelel a programban meghatározott jogosultsági feltételeknek.

A támogatásból kizártak

Nem nyújtható támogatás egyebek mellett:

– acélipari tevékenységhez, kivéve, ha a kedvezményezett kis- és középvállalkozás, és a Bizottság 70/2001/EK rendeletében vagy ennek helyébe lépő jogszabályban foglaltak szerint részesül állami támogatásban,

– a hajóépítő ipar fejlesztéséhez,

– a szénipar fejlesztéséhez,

– a szintetikusszál-ipari tevékenységhez,

– a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 104/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 17., 2000. 1. 21., 22-52. o.) szerinti halászati és akvakultúra-tevékenységet szolgáló beruházásokhoz, továbbá halászati termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz,

– a nehéz helyzetben lévő, vagy bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás alatt álló vállalkozásnak, illetve annak a vállalkozásnak, amely végelszámolását bejelentette a bírósághoz,

– azon gazdasági társaság részére, akinek vagy amelynek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- és vámtartozása van, kivéve, ha a hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

– azon gazdasági társaság részére, amelyet a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző két naptári éven belül a közigazgatási szerv határozatával, vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett,

– azon gazdasági társaság részére, amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok – államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott – általános és különös feltételeinek, illetőleg ezen feltételek fennállását nem, vagy nem a külön jogszabályban meghatározott módon igazolják.

A támogatás igénylése

A támogatást igényelni kell a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon. A támogatás igénylése cégszerűen aláírt kérelem vagy közigazgatási használatra alkalmas, fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat benyújtásával történik. A kérelmet a beruházónak a miniszterhez vagy a kijelölt közreműködő szervezethez kell benyújtania.

(Magyar Közlöny, 2007/7. szám)

Megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása után járó támogatás igénylése

Módosult az az adatlap, amelyen a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató szervezetek igényelhetnek támogatást. A 8/2007. (II. 14.) SZMM-PM együttes rendelet melléklete szerinti adatlapot kell 2006. február-2007. június hónapokra vonatkozóan kitölteniük a gazdálkodó szervezeteknek a dotáció igényléséhez, melyet a területileg illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz kell benyújtani.

E rendelet alapján csak azon gazdálkodó szervezetet, illetve annak jogutódját illeti meg a dotáció, amely 2006 januárjában vagy azt megelőző időpontban történt foglalkoztatásához jogszerűen dotációt igényelt, és nem részesül a rehabilitációs foglalkoztatás támogatására biztosított költségkompenzációs támogatásban, illetőleg rehabilitációs költségtámogatásban.

A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő dotációigényléssel összefüggő eljárásokban a 2006. február 1-jét követő időszakra vonatkozóan is alkalmazni kell.

(Magyar Közlöny, 2007/17. szám)

Támogatási konstrukciók az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjaihoz

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – az 1006/2007. (II. 12.) Korm. határozat felhatalmazásával – elindítja az alábbi pályázatokat és kiemelt projekteket:

– a Társadalmi infrastruktúra operatív program keretében: munkaerő-piaci és szociális szolgáltatások akadálymentesítése,

– a Társadalmi megújulás operatív program keretében: új pálya program,

– az Államreform operatív program keretében: személyügyi központ szervezetfejlesztési és teljesítményértékelési projekt; közfeladatok felülvizsgálata; egyes intézmények szervezetfejlesztése,

– a Végrehajtási operatív program keretében: a támogatások felhasználásáért felelős központi intézmények kapacitásának biztosítása,

– az intézményrendszer egészének felkészülését segítő képzési, humánerőforrás-menedzsment programok kidolgozása és végrehajtása, az EU előírásainak megfelelő, egyben az intézményrendszerben dolgozók munkáját támogató IT-rendszer fejlesztése; fejlesztési programok értékelése, a folyamatos értékelés rendszerének működtetése, tanulmányok, útmutatás készítése; a lehetséges kedvezményezettek és a szélesebb közvélemény tájékoztatása; továbbá

– valamennyi operatív program keretében: szakmai segítségnyújtással összefüggő tevékenységek.

(Magyar Közlöny, 2007/15. szám)

Felnőttképző intézmény akkreditációja

A felnőttképzést végző intézménynek meg kell határoznia, hogy az általa nyújtott szolgáltatások közül melyeket biztosítja külön térítés nélkül. Az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályait módosító 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet emellett azt is előírja, hogy a felnőttképzést folytató intézmény a Szolgáltatások Jegyzékét az információs és ügyfélszolgálati tevékenység ellátására alkalmas irodahelyiségben jól látható helyen köteles elhelyezni. A jegyzéknek tartalmaznia kell a térítési díjakat is.

A részben már hatályos, részben július 1-jén hatályba lépő rendelet egyebek mellett foglalkozik azzal, hogy a felnőttképzést folytató intézménynek milyen kimutatásokat kell vezetnie. Rendelkezni kell például olyan kimutatással, amelyből megállapítható, hogy mely résztvevők, mikor és milyen felnőttképzési szolgáltatást vettek igénybe. Ezen túl olyan, a képzési helyszínekről és a programok megvalósításáról szóló naprakész kimutatást is vezetni kell, amely tartalmazza a képzési helyszínek pontos címét, a képzések megnevezését, a képzések indításának időpontját, óraszámát és a befejezés idejét. A kimutatást 5 évig kell megőrizni.

A felnőttképzést végző intézménynek rendelkeznie kell a működési folyamatait meghatározó, dokumentált, bevezetett és fenntartható, a szakmai tanácsadó testülete által jóváhagyott, a rendeletben meghatározott minőségirányítási rendszerrel.

A módosító rendelet előírja, hogy a kérelmező intézménynek rendelkeznie kell olyan szabályzattal, amely tartalmazza az információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer leírását. Erről a képzés megkezdése előtt a képzésben részt vevőket tájékoztatni kell, és ezt számukra hozzáférhetővé kell tenni.

Az eddigieken túl nem adható intézményakkreditáció, ha a FAT az intézményakkreditációs tanúsítványt a kérelem beadását megelőző 1 évben visszavonta.

Az intézménynek 60 napon belül egyszerűsített eljárás lefolytatását kell kezdeményeznie, ha az intézményi tanúsítványon szereplő adataiban következett be változás.

A közoktatási feladatot ellátó szakképző intézmény a kormányrendeletben meghatározottak szerint egyszerűsített eljárás keretében szerezhet intézményakkreditációt.

(Magyar Közlöny, 2007/15. szám)

A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díja

Az 5/2007. (II. 12.) SZMM rendelet meghatározza az intézményakkreditációs eljárási díj, valamint a programakkreditációs eljárási díj összegét.

Az intézményakkreditációs eljárási díj összege

Kérelemre indult intézményakkreditációs eljárás esetén 400 000 Ft a díj mértéke.

Intézményakkreditációs egyszerűsített eljárás adatváltozás esetén 5000 Ft a díj mértéke.

Intézményakkreditációs egyszerűsített eljárás közoktatási feladatot ellátó – más jogszabályban meghatározott – szakképző intézmény esetén 100 000 Ft a díj mértéke.

A programakkreditációs eljárási díj összege

Díj a felnőttképzést folytató intézmény által kidolgozott program akkreditációja iránti kérelem esetén:

Tervezett képzési idő

Díj mértéke

200 óra alatti képzési program esetén

70 000 Ft

200-600 összóraszámú képzési program esetén

90 000 Ft

601-1000 összóraszámú képzési program esetén

120 000 Ft

1001 óra feletti képzési program esetén

150 000 Ft

A FAT által már akkreditált képzési program más felnőttképzést folytató intézmény által történő felhasználására irányuló programakkreditáció esetén a díj:

Tervezett képzési idő

Díj mértéke

200 óra alatti képzési program esetén

32 000 Ft

200-1001 összóraszámú képzési program esetén

45 000 Ft

(Magyar Közlöny, 2007/15. szám)

Felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése, bírságolása

A felnőttképzési tevékenységet jogszerűtlenül folytató intézménnyel szemben bírságot az illetékes regionális munkaügyi központ szabhat ki. A kirendelt szakértő véleményének előterjesztése érdekében a 7/2007. (II. 12.) SZMM rendelet alapján az érintett intézmény székhelyén, illetve a képzési helyszíneken szemlét tarthat, a felnőttképzéssel kapcsolatos dokumentumokba betekinthet.

A felnőttképzési tevékenységtől eltiltást kimondó határozatot annak jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül meg kell küldeni a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak, és közzé kell tenni annak honlapján.

(Magyar Közlöny, 2007/15. szám)

Felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének módosított szabályai

A felnőttképzést folytató intézménynek nyilvántartásba vétel iránti kérelmét a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell előterjesztenie. A kérelemhez a korábban szabályozottakon túl csatolnia kell nyelvi képzés esetén az oktatott nyelveket és nyelvvizsgák szintjeit megnevező, az azonosítót tartalmazó, valamint a nyelvvizsga szervezésére való jogosultságot, az akkreditációs számot megjelölő nyilatkozatot.

A kérelmezőnek a nyilvántartott adataiban bekövetkező változások nyilvántartásban történő átvezetéséért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek mértéke a jogorvoslati díj 50 százaléka.

A felnőttképzést folytató intézménynek az általa folytatott képzési tevékenységgel kapcsolatos összes – bármely médiumban megjelentetni szándékozott – hirdetésén jól olvashatóan fel kell tüntetnie a nyilvántartási számát, "Felnőttképzési nyilvántartási szám" megjelöléssel.

A nyilvántartásba történő bejegyzés érvényességi idejének lejártakor a nyilvántartásba való bejegyzés érvényességének meghosszabbítását lehet kérelmezni. Ilyen esetben a benyújtott kérelem tartalma és mellékletei tekintetében a nyilvántartásba vételi eljárásra vonatkozó szabályok az irányadók. A kérelemben minden esetben fel kell tüntetni a nyilvántartási számot is.

(Magyar Közlöny, 2007/15. szám)

Pályamódosító hitelprogram keretében nyújtott hitel

A "Pályamódosító hitelprogram" keretében nyújtott hitelt - az erről szóló kormányrendelet módosítása nyomán – igénybe vehet az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény hatálya alá tartozó igazságügyi alkalmazott is.

A 15/2007. (II. 13.) Korm. rendelet a hitelkérelem benyújtásának feltételén is változtatott.

(Magyar Közlöny, 2007/15. szám)

Földgáz- és villamosenergia-elosztók által külön díjért végezhető szolgáltatások köre

A 20/2007. (II. 12.) GKM rendelet felsorolja azokat a fogyasztók igénye alapján végzendő szolgáltatásokat, amelyekért a fogyasztónak az engedélyes vagy megbízottja (a továbbiakban: engedélyes) külön díjat számíthat fel.

Az engedélyes által meghatározott külön díj a fogyasztótól a következő, fogyasztó által megrendelt szolgáltatásokért kérhető:

– az engedélyes kezelésében lévő hálózaton (beleértve a fogyasztásmérő berendezést) történő munkavégzés,

– számlamásolat-készítés naptári évenként a második alkalomtól kezdődően, valamint az üzletszabályzat (vagy részei) másolása,

– tervfelülvizsgálat naptári évenként a második alkalomtól kezdődően,

– rendkívüli leolvasás, ha arra nem a mérőberendezés hibája vagy rendkívüli árváltozás miatt kerül sor,

– fogyasztó általi vételezésének szüneteltetése esetén,

– a fogyasztói vezetéken vagy berendezésben észlelt gázszivárgás feltárása és külön megrendelt megszüntetése,

– előre fizetős fogyasztásmérő készülék felszerelése, valamint hagyományos mérőkészülék előre fizetős készülékre történő cseréje. Készülékcsere esetén külön díjat az engedélyes a készülékek nyilvántartott értékének különbözete után állapíthat meg,

– kikapcsolás utáni visszakapcsolás.

Nem kérhető a fogyasztótól külön díj:

– a szolgáltatóváltással kapcsolatban nyújtott szolgáltatásokért, valamint

– előre fizetős fogyasztásmérő készülék felszerelése, valamint hagyományos mérőkészülék előre fizetős készülékre történő cseréje esetén a szociális földgáz- és villamosenergia-ellátásban részesülő fogyasztótól.

A meghatározott szolgáltatások díjáról (annak módosításáról) és a díjfizetés rendjéről az engedélyesek kötelesek a fogyasztókat írásban tájékoztatni, továbbá a díjszabást és a díjfizetés rendjét a fogyasztók számára az ügyfélszolgálataikon és az internetes honlapjukon is elérhetővé tenni.

(Magyar Közlöny, 2007/15. szám)

Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia ára

Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályait és árainak megállapítását módosító, február 1-jétől hatályos 9/2007. (I. 26.) GKM rendelet melléklete tartalmazza az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia árait (áfa nélkül).

(Magyar Közlöny, 2007/9. szám)

A villamosenergia-ellátás rendszerhasználati díjai

A villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak február 1-jétől megváltoztak. A 10/2007. (I. 26.) GKM rendelet tartalmazza a villamos energia általános rendszerhasználata legmagasabb hatósági díjait (áfa nélkül).

(Magyar Közlöny, 2007/9. szám)

A közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételei

A 11/2007. (I. 26.) GKM rendelet a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeinek korábbi szabályait módosítja.

(Magyar Közlöny, 2007/9. szám)

A lakossági fogyasztók által fizetendő villamos energia ára

Február 1-jétől változott a lakossági fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia ára. Az árváltozást a 12/2007. (I. 26.) GKM rendelet melléklete tartalmazza.

Havi elszámolás esetén a meghatározott díjakat a február 1-jét követő első leolvasás utáni fogyasztás elszámolásánál lehet alkalmazni. Egy hónapnál hosszabb elszámolási időszak esetén a díjakat február 1-jétől lehet alkalmazni olyan módon, hogy az ezen díjak alkalmazásánál figyelembe veendő fogyasztási mennyiséget a hatálybalépés napját alapul vevő időarányos fogyasztásmegosztással kell meghatározni.

A lakossági fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia legmagasabb díjai általános forgalmi adó nélkül:

"A" (lakossági általános)

I. tömb: A fogyasztás 1320 kWh/évet meg nem haladó része

31,60 Ft/kWh

II. tömb: A fogyasztásnak az I. tömböt meghaladó, 1320 kWh/év feletti része

32,80 Ft/kWh

"B" (lakossági vezérelt, külön mért)

19,10 Ft/kWh

"C" (villamosenergia-ipari)

12,10 Ft/kWh

(Magyar Közlöny, 2007/9. szám)

A nem lakossági fogyasztók által fizetendő villamos energia ára

A nem lakossági közüzemi fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia ára a 13/2007. (I. 26.) GKM rendelet szerint változott meg február 1-jén.

(Magyar Közlöny, 2007/9. szám)

A közüzemi célra lekötött villamos energia hatósági ára

A villamosenergia-termelői engedélyes által értékesített, közüzemi célra lekötött villamos energia február 1-jét követően érvényes legmagasabb hatósági árait a 14/ 2007. (I. 26.) GKM rendelet tartalmazza

A villamosenergia-termelői engedélyes által értékesített, közüzemi célra lekötött villamos energia legmagasabb hatósági díjai (áfa nélkül):

Rendelkezésre állási díjak és energiadíjak:

Rendelkezésre állási díj

Energiadíjak

E Ft/MW/év Ft/MWh

Budapesti Erőmű Rt.

Kelenföld GT2

54 981

14 050

Újpesti Erőmű

45 072

13 870

Kispesti Erőmű

26 926

12 350

Csepeli Áramtermelő Kft.

32 772

16 991

Dunamenti Erőmű Rt.

F blokkok

12 075

20 979

G2 blokk

23 655

17 061

Mátrai Erőmű Rt. -

III-V. blokkok

28 047

8 922

Paksi Atomerőmű Rt.

56 715

800

Pannon Hőerőmű Rt. -IV. blokk

60 764

10 750

AES-Tisza Erőmű Kft.

12 075

21 250

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő befizetés mértéke:

1902,3 M Ft/hó.

 

(Magyar Közlöny, 2007/9. szám)

A közüzemi nagykereskedő által közüzemi szolgáltató, valamint elosztóhálózati engedélyes részére értékesített villamos energia hatósági árai

A közüzemi célra és elosztóhálózati veszteség pótlására értékesített villamos energia árának szabályozásáról, valamint a közüzemi villamos energia nagykereskedője által hatósági áron értékesített villamos energia árai február 1-jét követően a 15/2007. (I. 26.) GKM rendelet alapján a következőképpen alakultak.

Hatósági árak (áfa és energiaadó nélkül):

Csúcsidőszak

21,98 Ft/kWh

Völgyidőszak

10,99 Ft/kWh

(Magyar Közlöny, 2007/9. szám)

Munkabiztonsági szakértői engedély kiadása

A 2/2007. (II. 9.) SZMM rendelet kibővíti azon szakterületek körét, melyekre munkabiztonsági szakértői engedély adható. A február 12-én hatályba lépett rendelet melléklete felsorolja a munkabiztonsági szakértői szakterületeket.

(Magyar Közlöny, 2007/14. szám)

Kozmetikai termékek biztonsága

A veszélyes anyagok és a veszélyes készítmények tulajdonságainak vizsgálati módszereiről és a vizsgálatok eredményeinek értékeléséről szóló 54/2003. (IX. 1.) EszCsM-KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerinti módszereket a kozmetikai termékekre is kiterjeszti a február 21-én hatályba lépett 7/2007. (II. 13.) EüM-KvVM-ÖTM együttes rendelet.

(Magyar Közlöny, 2007/16. szám)

A mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek elismerése

Az egészségügyi miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismeréséről és az egészségügyi gázmesteri tevékenységről, valamint az egészségügyi gázmester szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásának feltételeit módosítja a 8/2007. (II. 13.) EüM rendelet.

(Magyar Közlöny, 2007/16. szám)

Gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeit megállapító, a korábbi jogszabályt módosító 16/2007. (II. 2.) GKM rendelet a gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolását és a gépkocsik kipufogógázának megengedett szennyezőanyag-tartamát szabályozza.

(Magyar Közlöny, 2007/12. szám)

Találmányok, védjegyek, formatervezési minták kiállítási kedvezménye

A 2007. szeptember 14-16. között Hódmezővásárhelyen megrendezendő "IDEA 2007" (Ötlet – Újdonság – Találmány) nemzetközi kiállításon és vásáron bemutatásra kerülő találmányokat, védjegyeket, formatervezési és használati mintákat a 2/2007. (MK 16.) MSZH közleményben megjelölt kiállítási kedvezmény, illetve kiállítási elsőbbség illeti meg.

(Magyar Közlöny, 2007/16. szám)

Szőlőtelepítés és -kivágás

Engedélyköteles a szőlőtelepítés és -kivágás, melynek feltételeit a 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet rögzíti. A telepítési, illetve kivágási engedély iránti kérelmet az ültetés, illetve a kivágás tervezett megkezdése előtt legalább kettő hónappal kell benyújtani, helyrajzi számonként két példányban a hegybíróhoz.

A telepítési, illetve a kivágási engedély iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

A telepítési engedélyt legfeljebb 3 éves időszakra lehet kiadni.

A megvalósult telepítésekről, illetve kivágásokról a hegybíró nyilvántartást vezet.

Újratelepítési jogok

Újratelepítési jog az árutermő borszőlőültetvény engedélyezett kivágásával keletkezik. A kivágást követő nyolcadik borpiaci év végéig fel nem használt újratelepítési jogok térítésmentesen átkerülnek az MVH által vezetett központi jogtartalékba.

A támogatás igénybevételének feltételei

A támogatási, illetve előzetes kifizetés iránti kérelem azon ültetvényekre nyújtható be, amelyre vonatkozóan egyéni tervet nyújtottak be.

Nem igényelhető támogatás az olyan ültetvényre, amely

– szerkezetátalakítását a kérelem benyújtását megelőző borpiaci év előtt kezdték meg,

– a kérelem benyújtását megelőző 10 borpiaci éven belül támogatásban részesült,

– nem rendelkezik érvényes telepítési engedéllyel,

– termőhelyi kataszterbe nem sorolt területen van,

– a szőlő ültetvénykataszterben nem nyilvántartott.

Nemzeti támogatással létesített ültetvények kizárólag abban az esetben részesíthetők támogatásban, amennyiben azokat a termőre fordulást követően 5 évig rendeltetésüknek megfelelően hasznosították.

(Magyar Közlöny, 2007/10. szám)

Növényvédő szerek felhasználásával kapcsolatos szakképesítés elismerése

Egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes szabályait fogalmazza meg a február 1-jétől hatályos 8/2007. (I. 31.) FVM rendelet.

(Magyar Közlöny, 2007/11. szám)

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

Változott az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet. A módosítást az 1/2007. (I. 31.) ÖTM rendelet tartalmazza.

(Magyar Közlöny, 2007/11. szám)

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. március 1.) vegye figyelembe!