Külföldi bankolás, befektetés külföldön

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. január 2.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 104. számában (2007. január 2.)
Már több mint öt éve, 2002. január 1. óta devizaliberalizáció érvényes Magyarországon, ami azt jelenti, hogy ettől a naptól a magyar állampolgárok belföldön és külföldön, forinttal és devizával egyaránt szabadon rendelkezhetnek, banki és befektetési ügyleteket bonyolíthatnak. Az érdeklődés kezdetben csekély volt, és jelentős részben a bizalmatlanság motiválta az érdeklődőket. Ahogy hozzászokunk az EU-tagsághoz, egyre inkább nyitunk a bankolásban és a befektetésekben is. A nyitás kiterjedhet az EU-n kívüli területekre is, lényegében a tőkemozgások kiterjesztésével.

A tőkemozgások típusai

A tőkemozgások meglehetősen sokfélék. Lehetnek:

– pénzmozgások készpénz és számlapénz formájában,

– értékpapírmozgások,

– a működő tőke mozgásai, más szavakkal: a vállalkozások "mozgása" (alapítás, áttelepülés stb.),

– az ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos "mozgások".

Külföldi bankolás, befektetés során ezeket a tőkemozgásokat, -mozgatásokat valósíthatjuk meg az EU-ban, a négy közül az egyik alapelv, a tőke szabad áramlása által biztosított keretek között.

A tőke szabad áramlásának tartalma

A tőkemozgások teljes mértékű szabadságának megteremtése a tág értelemben vett pénzügyi műveletek külön engedély nélküli végzésére jogosítja fel a tagországok állampolgárait és gazdálkodó szervezeteit. Gyakorlatban nem is mindig könnyű eldönteni, hogy egy adott ügylet beletartozik-e ebbe a kategóriába.

Tőkemozgás

Általános érvénnyel mindent tőkemozgásnak tekinthetünk, ahol pénz vagy anyagi javak az egyik országból a másikba áramlanak.

Pénzforgalom

A tőke szabad áramlásának elvével összhangban, az EU-ban nem lehet korlátozni a hitelintézetekkel, bankokkal kapcsolatos tranzakciókat (betét, hitel, számlavezetés, átutalás), minden magyar állampolgár nyithat bármely országban bankszámlát.

Devizaműveletek

A devizaműveletek körében szabadon végezhető mindenfajta deviza- és valutaügylet, és bárki korlátozás nélkül vásárolhat bármilyen valutát.

Befektetések

A befektetések körében korlátozásmentesen lehet bármely más országban befektetni, akár fel lehet vásárolni egy már meglévő céget, de újat is lehet alapítani. Ezt a hatóságok nem akadályozhatják meg gazdasági érdekekre hivatkozva.

Ingatlanforgalom

Az ingatlanforgalom körében teljesen szabad az Európai Unión belül az ingatlanszerzés is, erre vonatkozóan nem maradhatnak érvényben állampolgárságon alapuló megszorító szabályok. Hozzá kell azonban tenni, hogy átmeneti időszakra bizonyos korlátozások alkalmazhatók – Magyarország vonatkozásában pl. a termőföldvásárlás képez ilyen területet.

Értékpapír-műveletek

Az értékpapír-műveletek körében szabadon végezhetők az EU-ban tőkepiaci és pénzpiaci értékpapír-műveletek – tehát például egy EU-állampolgár bármilyen részvényt vagy kötvényt vehet, és ugyanez igaz a befektetési alapok tevékenységére.

Pénzmozgással járó ügyletek

A pénzmozgással járó ügyletek körében: korlátozás nélkül végezhető minden olyan ügylet, amely bármilyen pénzmozgással jár: például kölcsön, letét, kezesség, zálog, garancia, öröklés, ajándékozás.

Biztosítás

A biztosítás körében szabadon végezhetők a biztosításokkal kapcsolatos ügyletek.

Bankkártyák – hitelkártyák

Speciális bankolási-befektetési lehetőséget képviselnek a külföldi bankok által kibocsátott bankkártyák, mindenekelőtt a hitelkártyák. Jogi akadálya nincs, hogy külföldi banktól igényeljünk bankkártyát, és élvezzük a kártyahasználat fedezetét biztosító hitel előnyeit (pl. a kamatmentes periódust, az alacsony díjakat), mindenekelőtt a kapcsolt szolgáltatásokat (pl. utas- és baleset-biztosítás). * Különösen előnyösek a co-branded kártyák, amelyek két vagy több vállalkozás szolgáltatásainak kedvezményes igénybevételét biztosítják (pl. az utazási mérföldgyűjtő programok, kedvezményes akciók segítségével). Amire ügyelnünk kell, az a használat feltételeinek nagyon pontos megismerése, még a döntés meghozatala előtt. Szánjunk tehát időt a költségek, díjak, jutalékok, minimálisan szükséges befizetés, törlesztési kötelezettség stb. áttanulmányozására.

Bankolás külföldre és külföldről

A nemzetközi bankolás körében tipikusan az átutalások, a bankgaranciák és beszedési megbízások, valamint a bankkártyák érdemelnek figyelmet.

Nemzetközi átutalások teljesítésének különleges szabályai

A tőkemozgások "leghétköznapibb", leggyakoribb formája a nemzetközi átutalás. A nemzetközi átutalást teljesítő magyar bankok üzletszabályzatukban vagy általános szerződési feltételeik körében határozzák meg a nemzetközi átutalások teljesítésére vonatkozó szabályokat.

Más pénzügyi szolgáltató közreműködése

A bank az ügyfél által kezdeményezett nemzetközi átutalás teljesítése érdekében jogosult igénybe venni az általa kiválasztott más pénzügyi szolgáltató közreműködését. Természetesen azzal, hogy a közreműködőért úgy felel, mintha maga járt volna el.

Fedezet biztosítása

A bank a nemzetközi átutalást akkor teljesíti, ha az ügyfél az átutalásra kerülő összeg, továbbá az átutalással kapcsolatos költségek fedezetét a banknál vezetett bankszámláján biztosítja, és hozzájárul a fedezet összegének a bankszámlán történő elkülönítéséhez. Amennyiben a fedezet az átutaláshoz nem elégséges, a bank az átutalás teljesítését a fedezet kiegészítéséig, de legfeljebb meghatározott számú (rendszerint 3-5) munkanapig függőben tartja. Ha az ügyfél e határidőn belül nem biztosítja a teljes fedezetet, a bank az átutalási megbízást nem teljesíti.

Amennyiben a nemzetközi átutalásra vonatkozó megbízás a bankköltségek viseléséről nem tartalmaz rendelkezést, a bankok rendszerint úgy tekintik, hogy az ügyfél az átutalás teljesítése érdekében közreműködő más pénzügyi szolgáltató költségeinek viselését nem vállalta, és a megbízást oly módon teljesíti, hogy az átutalás ezen költségeit a kedvezményezettnek kell megfizetnie.

A nem fogadott átutalás sorsa

A bank az ügyfél által indított, de a fogadó pénzügyi szolgáltató által visszautasított nemzetközi átutalásokat megvizsgálja. Ha a visszautasítás a bank hibájából történt, a bank az átutalást jutalékmentesen újraindítja. Abban az esetben, ha a visszautasítás a banknak fel nem róható okból történt, a bank – felmerült költségeinek levonása mellett – értesíti erről az ügyfelet. Az értesítés kézhezvételétől számított rövid időn – 3-5 munkanapon – belül az ügyfél módosított megbízást nyújthat be a visszautalt összeg erejéig. A határidő leteltét követően, ha az ügyfél új megbízást nem adott, a bank a visszautalt összeget – költségeinek levonása után – az ügyfél bankszámláján jóváírja. Az átutalás devizanemétől eltérő devizanemben történő jóváírás esetén a bank a kondíciós listában, hirdetményben meghatározott árfolyam alkalmazásával számol el az ügyféllel.

A fizetés jogcíme

Nemzetközi fizetések esetében az átutalási megbízásnak tartalmaznia kell a fizetés jogcímét. Kimenő átutalási megbízásnál a bank jogcím hiánya esetén felhívja az ügyfelet, illetve az átutalási megbízást benyújtó személyt a jogcím megadására. Beérkező átutalás jogcímének hiánya esetén a bank a kedvezményezett ügyfelet hívja fel a jogcím közlésére.

A külföldi pénzügyi szolgáltató azonosítása

A bank az ügyfél javára érkező átutalás jóváírását (kifizetését) megtagadja, ha olyan pénzügyi szolgáltatótól érkezik a megbízás, amely a megbízóját annak neve és címe, illetve számlaszáma feltüntetésével nem jelöli meg.

Tagállamok közötti átutalás 

Külön figyelmet érdemelnek azok a rendelkezések, amelyek az EU-n belüli átutalásokra vonatkoznak, és amelyek határon átnyúló, legfeljebb 50 000 euró összegű átutalásra alkalmazandóak, ide nem értve azt az átutalást, amely esetében mind a megbízó, mind a jogosult pénzügyi intézmény, illetőleg befektetési vállalkozás vagy biztosítóintézet (a továbbiakban: tagállamok közötti átutalás).

Az átutalás kötelező teljesítése, jóváírása

A hitelintézet köteles az átutalást a szerződésben meghatározott határidőben és – az átutalás során szükség szerint alkalmazott átváltási árfolyamtól eltekintve – az előzetesen közölt díj és költség fejében teljesíteni.

A megbízó eltérő rendelkezése hiányában az átutalás összegét a jogosult javára teljes összegben, levonás nélkül kell jóváírni. Ha a megbízó úgy rendelkezik, hogy az átutalás díja és költsége részben vagy egészben a jogosultat terheli, a hitelintézet a levonással egyidejűleg köteles erről a kedvezményezettet tájékoztatni.

Az átutalás továbbításának és jóváírásának határideje

Eltérő megállapodás hiányában a hitelintézet köteles a tagállamok közötti átutalást oly módon továbbítani, hogy az a jogosult hitelintézetéhez legkésőbb a megbízás napját követő ötödik munkanapon megérkezzék. A jogosult bankszámláját vezető hitelintézet az átutalás összegét legkésőbb az érkezés napját követő munkanapon köteles a jogosult javára jóváírni.

Felelősség az átutalás teljesítéséért

Ha a tagállamok közötti átutalás a szerződés szerinti, vagy ennek hiányában az erről szóló rendeletben meghatározott határidőn belül nem teljesül, a hitelintézet a megbízó kérésére tizennégy munkanapon belül köteles legfeljebb 12 500 eurónak megfelelő értékben visszatéríteni az átutalás összegét, valamint jóváírni az átutalás összege után a megbízás időpontjától a visszatérítés jóváírásáig járó kamatot és az átutalás megbízót terhelő költségét, kivéve, ha az átutalás összegét időközben a jogosult javára jóváírták.

Ha a tagállamok közötti átutalás a jogosult hitelintézete által választott közreműködő magatartása vagy mulasztása miatt nem teljesült, a jogosult hitelintézete köteles legfeljebb 12 500 euró erejéig az átutalás összegét a jogosult rendelkezésére bocsátani.

Ha a tagállamok közötti átutalás a megbízó által a hitelintézetnek adott megbízás hibás vagy hiányos volta, vagy a megbízó kifejezett rendelkezésére választott közreműködő magatartása vagy mulasztása miatt nem teljesült, a megbízó hitelintézetének, valamint a műveletben részt vevő más intézményeknek törekedniük kell az átutalás összegének mielőbbi visszatérítésére. Ha a megbízó hitelintézete számlájára az átutalás összege jóváírásra került, köteles azt a megbízó javára haladéktalanul jóváírni. A visszatérítés jóváírásakor a megbízó hitelintézete nem köteles a megbízó javára kamatot fizetni és az átutalás költségét visszatéríteni. Az átutalás visszatérítéséből adódó költséget a megbízó hitelintézete csak a szerződés kifejezett erre irányuló rendelkezése esetén vonhatja le a visszatérítés összegéből.

Egyéb befektetési lehetőség külföldön

A könnyen hozzáférhető befektetési alapokon kívül lehetőség van arra is, hogy a tőkét részvényekbe fektessük tőzsdén vagy egyéb módon. A feltételek attól függőek, hogy mely vállalkozás részvényeit kívánjuk megszerezni, és mekkora tőkét kívánunk ilyen módon befektetni. A brókercégek széles köre áll rendelkezésre mind Európában, mind pedig e földrészen kívül.

Sajátos tőkemozgások

A tőkemozgások sajátos típusát képviselik a bankgaranciák, az okmányos meghitelezések (akkreditívek), az okmányos beszedések (együtt: okmányos bankműveletek) és az okmányos beszedési megbízások, amelyeket mindig az ügyfél megbízása alapján vállalnak a bankok.

A bank okmányos bankműveletek végzésére vonatkozó kötelezettségvállalásai önálló, független jogviszonyok keretében jönnek létre, tehát a bankot az ügyfelek külkereskedelmi vagy egyéb szerződései, azaz az úgynevezett: alapjogviszonyok nem kötik, így a bankkal szemben ezekre alapított kifogást vagy egyéb igényt nem lehet érvényesíteni. Az okmányos bankműveletek végzését bank vagy az ügyfél, vagy más hitelintézet írásbeli megbízása alapján vállalja.

Bankgaranciát akkor bocsát ki, okmányos meghitelezést akkor nyit és az ügyfél terhére érkezett okmányos beszedés keretében fizetési megbízást akkor teljesít a bank, ha az kellően biztosított a számára. Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy megvizsgálja, a megbízást a bankhoz bejelentett személyek, az előzetesen megadott aláírásmintával azonosítható módon, cégszerűen írták-e alá.

A számlatulajdonos javára végzett okmányos bankművelet esetén az ügyfél aláírását általában csak akkor vizsgálja a bank, ha a befolyó összegről az ügyfél úgy rendelkezett, hogy az részben vagy egészben ne a banknál vezetett saját bankszámláján kerüljön jóváírásra, vagy ha az ügyfél hozzájárult az okmányos bankművelet alapján számára fizetendő összeg csökkentéséhez.

A már kibocsátott bankgarancia, illetve megnyitott visszavonhatatlan okmányos meghitelezés, továbbá a nyilvántartásba vett okmányos beszedési megbízás feltételeinek módosítását a bank csak valamennyi érdekelt hozzájárulásával, az abban foglaltak szerint fogadja el. A bankok kikötik, hogy időkorlátozás nélkül jogosultak a téves jóváírásokat, illetve terheléseket a felfedezésükkor azonnal helyesbíteni, természetesen értesítve az ügyfelet.

Bankgaranciák

Gyakran valósul meg tőkemozgás bankgaranciák révén.

Bankgaranciához kapcsolódó kötelezettségvállalások

A bankgarancia a bank kötelezettségvállalása, amely alapján a bank mint garantáló hitelintézet kötelezettséget vállal arra, hogy a bankgaranciában írt feltételek megvalósulása esetén, az abban foglalt fizetési kötelezettségének az ügyfél megbízásából és költségére, de a saját nevében tesz eleget a kedvezményezett javára.

Más hitelintézet által kibocsátott bankgarancia kezelése esetén a bank az ügyfél mint kedvezményezett javára megnyílt bankgaranciában rögzített jogok érvényesítése érdekében az ügyfél megbízásából és javára jár el.

Bankgarancia kibocsátása

A bankgarancia nyújtására vonatkozó megbízást a bank általában abban az esetben fogadja el, ha az pontosan meghatározza a bank által vállalandó kötelezettség tartalmát és a bankgarancia igénybevételének feltételeit. A bank kérheti, hogy az ügyfél a kibocsátáshoz szükséges eredeti okiraton vagy azok hitelesített másolatain kívül – szükség esetén – ezek hiteles fordítását is nyújtsa be.

A bankgarancia határideje

A bankok meghatározott összeg erejéig és határozott időre adnak ki bankgaranciát. Amennyiben a nemzetközi szokások azt megkívánják, vagy az ügyféllel úgy állapodik meg, a bank bankgaranciát a fentiektől eltérő feltételekkel is kibocsáthat. A bank garanciája ellentétes kikötés hiányában visszavonhatatlan. Éppen ezért nagyon biztonságos tőkemozgás a kedvezményezett javára.

Okmányos meghitelezés

A bank az ügyfél írásbeli megbízása alapján, az ügyfél fizetési kötelezettségei teljesítése céljából okmányos meghitelezés nyitását, illetve az ügyfél javára megnyílt okmányos meghitelezések kezelését vállalja.

Okmányos meghitelezés nyitása esetén a nyitó bank az okmányos meghitelezésben előírt okmányok benyújtása ellenében és/vagy egyéb feltételek megvalósulása esetén vállalja, hogy az okmányos meghitelezésben írt fizetési kötelezettségének az ügyfél megbízásából és költségére, de a saját nevében, a kedvezményezett javára eleget tesz (ezt nevezik a hitelezés megnyitásának).

Okmányos meghitelezés kezelése esetén a bank az ügyfél mint kedvezményezett javára megnyílt okmányos meghitelezésben rögzített okmánybenyújtási és/vagy egyéb feltételek teljesítése érdekében az ügyfél megbízásából és javára jár el (a meghitelezés kezelése).

Okmányos beszedési megbízás

Az ügyfél megbízása alapján a bank vállalja az átadott okmányok beszedésre történő továbbítását. Az ügyfelei terhére érkezett okmányos beszedés keretében – az erre vonatkozó megbízásban meghatározott okmánykiszolgáltatási feltételek teljesítése ellenében – a bank vállalja az okmányok kiadását az ügyfél részére.

A bank a megbízásban feltüntetett okmányokat nyilvántartásba veszi, tételesen ellenőrzi, hogy a kapott okmányok külső megjelenésükben megegyeznek-e a beszedési megbízásban felsoroltakkal. A banknak e tekintetben további kötelezettsége nincs.

Az okmányos beszedések teljesítése

Az ügyfél javára teljesítendő okmányos beszedési megbízás esetén a váltó óvására vonatkozó rendelkezést az ügyfélnek írásban kell megadnia az ezzel kapcsolatos várható költségek fedezetének egyidejű biztosítása mellett.

Az ügyfél terhére teljesített okmányos beszedés esetén a bank a beszedésre megküldött okmányokat nyilvántartásba veszi, azok beérkezéséről a fizetésre kötelezett ügyfelet levélben értesíti, feltüntetve benne a beszedés adatait, mellékelve a fizetési kötelezettséget igazoló okmányok fénymásolatait. Az ügyfél terhére teljesített okmányos beszedés esetén a bank az okmányos beszedéshez csatolt eredeti okmányokat csak a megbízásban meghatározott okmánykiszolgáltatási feltételek teljesítését követően bocsátja az ügyfél rendelkezésére.

Az ügyfél terhére teljesített okmányos beszedés esetén a bank az okmányos beszedési megbízás szerinti átutalást abban az esetben teljesíti, ha az ügyfél a fedezetet biztosítja és írásbeli megbízást ad.

A bank a rendeletére beérkezett áruk esetén – a fizetésre kötelezett ügyfél kérésére – az áruk azonosítására szolgáló okmányok bemutatása alapján, fizetés teljesítése ellenében hozzájárul az áruknak az ügyfél rendelkezésére bocsátásához.

Új társasági formák

Hasznos új lehetőség a magyar vállalkozók számára, hogy az európai uniós csatlakozással új társasági formák is bekerültek a gazdasági életbe. A korábban nem ismert két forma: az európai gazdasági egyesülés és az európai társaság, amelyeket magyar vállalkozók (is) alapíthatnak, illetve ilyenekben részt vehetnek. * A lehetséges tőkemozgások sokfélék, mind a magánszemélyek, mind pedig a vállalkozások a saját igényeikhez, lehetőségeikhez mérten válogathatnak. Fontos azonban, hogy a sokféle lehetőség nagyfokú tudatosságot, folyamatos alkalmazkodást igényel. E kettősség együttesen jelenti azt a keretet, amelyben mozogva hatékony lehet a befektetésünk, a pénzügyi szférában meglévő lehetőségek kihasználása külföldön is.

Exportfaktorálás

Az exportfaktoring szerződés alapján az exportőr a bankra engedményezi a már teljesített külkereskedelmi szerződéseiből származó, még esedékessé nem vált, 15-90 napos halasztott fizetési határidejű, akkreditívvel nem fedezett, nem készpénzfizetésen alapuló követeléseit. Az engedményezés ellenértékét (a vételárat) a bank meghatározott feltételek teljesülése esetén fizeti meg.

Általános gyakorlat az, hogy a bank a követeléseket a vevő országában székhellyel rendelkező faktorkapcsolatára (a továbbiakban: importfaktor) engedményezi, és az exportfaktoring szerződés teljesítése során a "Code of International Factoring Customs" szabályai és – ha az egyezmény a felek között alkalmazható – Magyarországon az 1997. évi LXXXV. törvénnyel kihirdetett, a nemzetközi követelés-vételről szóló UNIDROIT Egyezmény alapján jár el.

Az exportfaktoring lényege a vállalkozás számára a garantált fizetés, illetve a vételárelőleg-fizetés, ha azt a bank vállalja.

Importfaktorálás

Az importfaktoring szerződés alapján a bank az eladónak az importőrrel szemben fennálló, szerződésszerűen teljesített külkereskedelmi szerződéseiből származó, még esedékessé nem vált, 15-90 napos halasztott fizetési határidejű, akkreditívvel nem fedezett, nem készpénzfizetésen alapuló követeléseinek megfizetésére kockázatot vállal, és mint importfaktor eljár a Code of International Factoring Customs szabályai alapján az eladó országában székhellyel rendelkező faktorkapcsolatával (a továbbiakban: exportfaktor) szemben.

Az importfaktoring szerződés

Importfaktoring szerződés megkötésére az exportfaktor vagy az importőr kérelmére kerül sor. A kérelem elfogadását a bank általában megfelelő biztosíték nyújtásához köti.

Az importfaktoring szerződés megkötésének feltétele

Az importfaktoring szerződés megkötésének általában feltétele, hogy az importőr a banknál pénzforgalmi bankszámlát nyisson.

Az importfaktoring szerződésben a bank meghatározza azt a folyamatosan feltöltődő hitelkeretösszeget, amelynek erejéig kockázatot vállal a biztosítékok figyelembevételével, valamint a hitelkeret érvényességi idejét.

Banki kötelezettségek az importfaktoring szerződésben

Az importfaktoring szerződésben a bank az alábbi kötelezettségeket vállalhatja:

– nyilvántartja az importőr fizetési kötelezettségeit,

– az egyes esedékességekről az esedékességet megelőzően írásban értesíti, és az ügylettel kapcsolatos átutalási megbízásait teljesíti,

– átvállalja (az importőrrel szembeni megtérítési igénye fenntartásával) az importőr által határidőben ki nem egyenlített fizetési kötelezettségek teljesítését a hitelkeret erejéig, ha az importőr fizetésképtelenség miatt nem teljesít.

Külföldi értékpapírok eladására vagy vásárlására adott megbízás

Az átutalásokon kívül elterjedt a tőkemozgások körében a külföldi értékpapírok eladására vagy vásárlására adott megbízás. A bank megbízási bizomány keretében szerződés alapján vállalhatja, hogy saját nevében, de az ügyfél javára megbízási szerződést köt külföldi befektetési szolgáltatóval külföldön forgalmazott értékpapír eladására vagy megvásárlására.

A nemzetközi szokványok, szokások vagy gyakorlat alapján létrejött, vagy egyébként nemzetközi elemet tartalmazó jogügyletekre vonatkozóan a szerződés vagy üzletszabályzat (általános szerződési feltételek) tartalmaz rendelkezést.

Befektetési alapok

A legtöbb nagy kereskedelmi bank kínál Magyarországon elérhető külföldi befektetést, elsősorban befektetési alapok keretében.

A befektetési alapok előnyei

– Általában elismert, megbízható, stabil háttérrel rendelkező alapkezelők nyújtják a szolgáltatásokat;

– Változatos, sokféle befektetési igényt kielégítő részalapok között lehet választani;

– Belföldi devizahozamok helyett magasabb megtérülést biztosítanak;

– Forintbefektetés helyett (vagy mellett) euróban vagy egyéb devizában biztosítják a befektetést;

– Lehetővé teszik a befektetések diverzifikálását.

Befektetési alapok igénylése

A külföldi befektetési alapok igénylése körében a legfontosabb tudnivalók a következők:

Minimális befektetendő összeg szükséges, amely tipikusan 10 000 euró, amelynek rendelkezésre kell állnia egy banknál nyitott devizaszámlán, illetve forintszámlán.

A befektetési alapok általában befektetési részalapokból, azokon belül pedig különböző befektetési részjegyekből állnak.

Tipikus befektetési jegyek

– a nemzetközi, rövid lejáratú, fix kamatozású értékpapírokba fektető alapok,

– a nemzetközi, fix kamatozású, közép- vagy hosszú lejáratú értékpapírokba fektető alapok,

– a vállalatikötvény-alapok,

– a nemzetközi átváltoztatható kötvényalapok,

– a speciális gazdasági ágazatokba fektető alapok (pl. nemzetközi gyógyszeripari, nemzetközi biotechnológiai),

– nyugat-európai részvényekbe és kötvényekbe fektető alapok.

Az egyes részalapok befektetési politikája különböző attól függően, hogy milyen az adott portfólió jellege, milyen értékpapírokat kíván megszerezni, mi az irányadó devizaneme, milyen hosszú a futamideje. Amikor választunk, ezeket a szempontokat kell figyelembe venni.

A befektetési alapok jutalékai

A befektetési alapok által nyújtott szolgáltatásokért természetesen fizetni kell, mégpedig kibocsátási jutalékot, illetve egyszeri belépési jutalékot (a mértéke néhány %), valamint éves forgalmazási jutalékot és éves alapkezelési díjat, amely utóbbi kettőt a befektetők felé közvetlenül nem számítják fel.

Befektetési osztályok

A részalapokat különböző befektetési osztályokba sorolják, amelyek közül a leggyakoribbak:

– hozamfizető, kibocsátási jutalékkal,

– hozamhalmozó, kibocsátási jutalékkal,

– hozamhalmozó, kibocsátási jutalék nélkül, de éves forgalmi jutalék felszámításával,

– hozamfizető, kibocsátási jutalékkal, csak intézményeknek.

Azt, hogy a különböző befektetési alapok milyen feltételekkel nyújtják szolgáltatásaikat, az alapkezelőnél, illetve a forgalmazóknál lehet megismerni, legegyszerűbben az internet segítségével.

A befektetési jegyek hozama

A befektetési jegyekkel kapcsolatban nagyon fontos, hogy a hozamuk kamatnak minősül, amely után adót kell fizetni, jelenleg 20%-os mértékben.

Alapokkal kapcsolatos információk

Az alapokkal kapcsolatos információkat természetesen nyilvánosságra hozzák, Magyarországon a Magyar Tőkepiac című napilapban és a www.bamosz.econet.hu honlapon, továbbá készül Havi Portfóliójelentés is a különböző bankokban, forgalmazóknál.

A vállalkozások szabadsága

Nagyon fontos lehetőség a magyar vállalkozók számára is, hogy a magyar állampolgárok mindennemű korlátozás nélkül indíthatnak vállalkozást az EU-ban. A korlátozásmentesség azonban nem jelenti azt, hogy nem kell betartaniuk az azon tagországban a vállalkozások alapítására és működésére vonatkozóan meghatározott feltételeket, ahol működtetni kívánják a vállalkozást.

A vállalkozás szabadságának tartalma

A vállalkozás szabadsága a következőket biztosítja:

– önálló keresőtevékenység megkezdése és gyakorlása a tagállam területén,

– vállalkozás alapítása és működtetése a tagállam területén,

– leányvállalatok, ügynökségek, fióktelepek, irodák létesítése és működtetése a tagállam területén.

A gazdasági társaságokkal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a vállalkozás szabadsága nem ad lehetőséget arra, hogy az egyik tagállam rendelkezéseinek megfelelően alakult, ebben a tagállamban nyilvántartásba vett társaság az eredeti státusa megtartásával szabadon áthelyezhesse a központi igazgatását (gyakorlatilag a székhelyét) egy másik tagállamba.

Országonként eltérő vállalatalapítási szabályok

Mindenképpen ügyelni kell arra, hogy az egyes tagállamokban hatályos szabályok eltérőek lehetnek mind a vállalkozás alapítása, mind pedig működtetése körében. Mielőtt tehát döntenénk az alapításról, alaposan meg kell ismerni a célba vett ország vonatkozó rendelkezéseit.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. január 2.) vegye figyelembe!