Az egyéni adó- és járulékbevallási rendszer bevezetése

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. május 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 97. számában (2006. május 1.)
Az elektronikus, egyéni adó- és járulékbevallási rendszer májustól a legnagyobb adózók körét, 2007-től pedig valamennyi munkáltatót és kifizetőt érint. Cikkünkben a témával kapcsolatos számtalan félreértést szeretnénk tisztázni.

Az egyéni adó- és járulékbevallási rendszer lényege

#?-:nbsp;

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art) 31. § (2) bekezdésének szövege 2005 nyarán jelentős módosításon esett át. Az új rendelkezés értelmében 2006-tól bevezették a személyenkénti bontásban teljesítendő adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettséget, amely

– a munkáltatót, a kifizetőt (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély munkáltatót is), továbbá

– a megyei (fővárosi) munkaügyi központot,

– a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozót,

– a Magyarországon bejegyzett egyházakat,

– a szakképző iskolai tanulót tanulószerződés alapján foglalkoztató adózót, és végül

– a Magyarországon be nem jegyzett foglalkoztató képviselőjét vagy a foglalkoztató képviseletében eljáró foglalkoztatottat terheli.

Bevallási gyakoriság

#?-:nbsp;

A törvény szerint a nevezett kör tagjai a rájuk vonatkozó bevallási gyakoriságtól függetlenül, havonként, a tárgyhót követő hó 12-éig elektronikus úton bevallást tesznek az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról.

A rendszer bevezetésének indokai, az átalakítás irányai

#?-:nbsp;

A legfontosabb cél – amelyet a jogalkotó az új bevallási renddel megvalósítani szándékozik – természetesen a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bevételeinek növelése. Ehhez elengedhetetlen annak biztosítása, hogy valamennyi biztosított magánszemély esetében ténylegesen megvalósuljon a járulékfizetés, illetve hogy az ezzel kapcsolatos visszaéléseket ki lehessen szűrni. Az egyéni járulék-nyilvántartási rendszer nélkül azonban nem képzelhető el a járulékfizetési kötelezettség teljesítésének hatékony ellenőrizése. A végső cél, hogy az igénybe vett tb-ellátások fedezetét ténylegesen a befizetett járulékok képezzék.

Párhuzamosságok megszüntetése

#?-:nbsp;

A fentiek érdekében eddigi párhuzamosan vezetett nyilvántartásokat és az ezzel kapcsolatos, részben azonos tartalmú adatszolgáltatási kötelezettségeket meg kell szüntetni, hogy annak helyébe egy átláthatóbb egyéni nyilvántartási rendszer léphessen.

Adminisztrációs terhek csökkentése

#?-:nbsp;

Adatátadás

#?-:nbsp;

Az előzőekben elmondottak megvalósulása érdekében írja elő az Art. 31. §-ának (2) bekezdése, hogy az 1-26. pontokban felsorolt (előző táblázatunkban szereplő) adatok közül az állami adóhatóság a nyugdíjjogosultság, illetőleg a nyugdíj megállapításához szükséges adatokat hivatalból átadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, a magán-nyugdíjpénztári tagok tekintetében a PSZÁF részére, illetőleg az egészségbiztosítási ellátások utólagos ellenőrzése céljából az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére. Létrejön tehát egy zárt rendszer, amelynek köszönhetően a kifizetők adminisztrációs terhei némileg csökkenthetők.

Megszűnő adatszolgáltatási kötelezettségek

#?-:nbsp;

A későbbiekben ezért megszűnik a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervek felé történő közvetlen adatszolgáltatás, az ún. NYENYI lap (2006 vonatkozásában azért még megmarad), emellett az APEH felé az adóévet követő év január 31. napjáig teljesítendő adatszolgáltatás is. A 2005-ös adóév volt tehát az utolsó, amelyről a K30-as (a magánszemélyek jövedelmeiről szóló), illetve K32-es (a levont társadalombiztosítási járulékokkal kapcsolatos) adatszolgáltatást be kellett nyújtani. Az ezt előíró rendelkezés (az Art 3. sz. mellékletének A/1. pontja) ugyanis hatályát vesztette 2006-tól. A vállalkozások adminisztrációs terheinek átrendeződését jelzi az is, hogy 2006-tól megszűnik a munkáltatói adómegállapítás (M29) intézménye is.

Havi járulékbevallás a gyakorlatban

#?-:nbsp;

Az Art. 31. §-ának (2) bekezdésében foglalt kötelezettség a kötelezettek számára egy új bevallási nyomtatvány formájában jelenik meg. Ez az ún. 08-as bevallás, amelyet mindig a tárgyhónapot követő hónap 12-ig kell eljuttatni az állami adóhatósághoz.

A nyomtatvány funkciói

#?-:nbsp;

A nyomtatvány komplex funkciókkal bír. A 08-asnak ugyanis alkalmasnak kell lennie arra, hogy a kifizető teljesíteni tudja a magánszemélyeknek juttatott kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóval, járulékkal és egyéb adatokkal kapcsolatos bevallási, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét. Éppen ezért nem egy szokványos bevallási nyomtatványról beszélünk.

Adóbevallás

#?-:nbsp;

A 08-as egyrészt hagyományos, adókötelezettséget tartalmazó bevallásként funkcionál (erre szolgál a nyomtatvány első, "A" jelű része).

Adatszolgáltatás

#?-:nbsp;

A 08-as magánszemélyenkénti kontroll egyben adatszolgáltatás is ("M" jelű rész). Ez utóbbi magában foglalja a magánszemély adatait, az összevont és egyes külön adózó jövedelmeket, a NYENYI lapnak megfelelő kategóriákat, a biztosításban töltött időt, a foglalkoztatói járulékok, az egyéni járulékok, a vállalkozást terhelő baleseti járulék, a munkaadói/munkavállalói/vállalkozói járulék alapját és összegét. Ugyancsak fel kell tüntetni a bevalláson a jogviszonyra vonatkozó adatokat (például táppénz, fizetés nélküli szabadság), továbbá a START-kártyás foglalkoztatás adatait, illetve az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulással összefüggő adatokat. [A START-kártyával kapcsolatban hangsúlyozni kell, hogy a 08-astól függetlenül 2006-ban még megmarad a külön START-kártyás adatszolgáltatás (K81) is, de csak azon adózók számára, akik 2007-től csatlakoznak a havi bevallási rendszerhez.]

A társadalombiztosítási ellátások megállapításához szükséges adatok köre

#?-:nbsp;

A társadalombiztosítási ellátások megállapításához és az adókötelezettségek ellenőrzéséhez szükséges adatszolgáltatás kategóriái: * a Tbj-tv. 44. §-ának (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett adatai (neve, székhelye, adóazonosító száma), * a munkáltató, kifizető jogelődjének adóazonosító száma, * a magánszemély személyi adatai (neve, születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje), neme, állampolgársága, * a magánszemély adóazonosító jele, * a biztosításban töltött időtartam, az alkalmazás minőségének, jogcímének kódja, * a társadalombiztosítási (nyugdíj-biztosítási, természetbeni egészségbiztosítási és pénzbeli egészségbiztosítási) járulék alapja, összege, * a nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem, a nyugdíjjárulék-köteles jutalom összege, illetőleg a levont (befizetett) nyugdíjjárulék összege, * a magánszemély által fizetendő egészségbiztosítási járulék alapja, a levont (befizetett) egészségbiztosítási járulék összege, * az egészségbiztosítási és/vagy nyugdíjjárulék-levonás elmaradásának oka, * a tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartama, amelyre tekintettel a tárgyhónapban járulékalapot képező jövedelmet fizettek ki, illetőleg az erre az időtartamra vonatkozó társadalombiztosítási (nyugdíj-biztosítási, természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási) járulék, a levont (megfizetett) egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék alapja és összege, * gyermekgondozási díj (gyed), gyermekgondozási segély (gyes), gyermeknevelési támogatás (gyet), ápolási díj, munkanélküli-ellátás folyósításának időtartama, az ellátás összege és az abból levont (megfizetett) nyugdíjjárulék öszszege, illetőleg a levonás elmaradásának oka, * a biztosítás szünetelése vagy munkabérrel ellátatlanság ideje, ennek jogcímkódja, * a foglalkozás FEOR-száma, a heti munkaidő tartama, a korkedvezményre jogosító munkakör tartama, * az egészségügyi dolgozók heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésének ideje (munkaórában), * a hónap utolsó napján fennálló magán-nyugdíjpénztári tagság ténye, a magánnyugdíjpénztár kódja, a magán-nyugdíjpénztári tag társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépése, * a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapja és összege, a megfizetett tételes egészségügyi hozzájárulás összege, * az általa kifizetett (juttatott), az összevont adóalapba tartozó jövedelmek (külön a bér, a jogosultsági hónapok számának feltüntetésével), * a bevételből a jövedelem megállapítása során levonható tételek, * a számított adó, * a jövedelemadó-kedvezmények jogcímenként, * az összevont adóalap utáni adó, * egyes külön adózó jövedelmek címén – figyelemmel a személyijövedelemadó-törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettségekre is – a magánszemélynek kifizetett (juttatott) bevétel, az adó alapja, a levont adó, kivéve azt a kifizetést (juttatást), amelyet a jövedelem megállapításánál nem kell figyelembe venni, amelynek adója nulla százalék, amely után az egyéni vállalkozó e minőségében adóköteles, amelyet ingó vagyontárgy, ingatlan, vagyoni értékű jog átruházása ellenében nem árverés és nem aukció során kap a magánszemély, valamint amely után az adó megfizetése a kifizetőt terheli, * az adóév során megállapított adóelőleg, adó, * a magánszeméllyel elszámolandó adókülönbözet, * a külön jogszabály szerint START-kártyával rendelkező pályakezdő fiatal után a kedvezmény figyelembevétele nélkül számított munkaadói járulék, a társadalombiztosítási (nyugdíj-biztosítási, egészségbiztosítási) járulékok, és a bruttó munkabér alapján számított 15 vagy 25 százalékos mértékű kötelezettség alapja és összege, * a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulékot is magában foglaló nyugdíj-biztosítási járulék alapja és összege.

Helyesbítés, önellenőrzés a 08-as nyomtatvánnyal

#?-:nbsp;

A 08-as bevallás kettős jellegét mutatja az is, hogy mind helyesbítésre, mind pedig önrevízióra lehetőséget ad. Önellenőrzési nyomtatványként akkor funkcionálhat, ha az adót vagy adóalapot kell módosítani. Ha viszont olyan hiba csúszott a 08-as kitöltésébe, ami nem érinti a kifizető adókötelezettségét, hanem csak a magánszemélyekről szolgáltatott adatokat, vagy az adót, adóalapot érinti ugyan, de a kötelezettség változása összességében nulla, ebben az esetben nem "önellenőrizni" kell, hanem csak helyesbíteni. A korrekció – amelynek lényege továbbra is a teljes adatállomány cseréje – a korábbi kontroll adatszolgáltatásokhoz hasonló módon zajlik: a megfelelő kódkockában jelölni kell a helyesbítés tényét.

Adóbevallás pótlása, adózó megszűnésének bejelentése

#?-:nbsp;

Szükséges megemlíteni azt is, hogy a határidőben benyújtani elmulasztott adóbevallás pótlására szintén a 08-as szolgál, függetlenül attól, hogy a pótlásra melyik adóévben pótolták azt. Emellett az adózó megszűnése esetén is ezt a bizonylatot kell benyújtani – soron kívül.

Az egységes bevallásra 2006 áprilisától kötelezettek csoportja

#?-:nbsp;

Kötelezetti kör

#?-:nbsp;

A módosító törvény alapján 2006 negyedik hónapjától a havi adóbevallási és adatszolgáltatási rendszer kötelező jelleggel csak a 2005. december 31. napján a 10 000 legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózót, az APEH Pest megyei és fővárosi kiemelt adózók igazgatósága illetékességébe tartozó adózókat, illetve valamennyi olyan adózót terheli, akik egyéb adók és járulékok tekintetében az Art. 1. számú mellékletének I/A/3. pontja alapján havi vagy negyedéves bevallónak minősülnek (ideértve minden esetben a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózókat is).

Az első bevallás határideje

A fenti körbe tartozó 50-55 000 adóalany tehát először április hónapról, május 12-éig adja be a 08-as nyomtatványt (2006-ban a 0608-ast, hiszen az első két számjegy mindig az évszámot jelöli). Nyilvánvaló azonban, az első három hónapra vonatkozó kontrolladatoknak előbb-utóbb az adóhatóság rendelkezésére kell állniuk. Erre az időszakra ezért olyan átmeneti nyomtatványokat kellett rendszeresíteni, amelyek lehetővé teszik a szükséges adatok utólagos közlését.

Bevallási kötelezettség teljesítése az év első három hónapjára

#?-:nbsp;

Az elmondottak miatt született meg 06081-es nyomtatvány, amely a személyi jövedelemadó, járulék- és hozzájárulás-fizetési kötelezettségek bevallását teszi lehetővé 2006 első hónapjaiban. A 06081-es valódi "bevallás", amely gyakorlatilag a későbbi 0608-as nyomtatvány "A" jelű részének felel meg, adatszolgáltatási részt viszont nem tartalmaz.

A bevallás gyakorisága

#?-:nbsp;

A nyomtatványok benyújtásának gyakorisága április 30-ig a tavalyi szabályokhoz igazodott: a 06081-est a havi bevallásra kötelezettek három alkalommal (a tárgyhónapot követő hó 20. napjáig), negyedéves bevallók pedig egyetlen alkalommal (a negyedévet követő hó 20. napjáig, azaz április 20-ig) voltak kötelesek benyújtani az állami adóhatósághoz.

Nem szabad ugyanakkor elfelejteni, hogy azokról az adókról, amelyek magánszemélyekhez nem köthetőek (rehabilitációs hozzájárulás, játékadó, környezetvédelmi termékdíj, szakképzési hozzájárulás), megmaradt a 0601. számú bevallás, amelyet mind a havi, mind pedig a negyedéves bevallóknak kötelező alkalmazniuk (a korábban megszokott a 02-es negyedéves bevallás megszűnt).

A bevallás módja

#?-:nbsp;

A törvény szerint 2006 negyedévében a fenti kör tagjai a tavaly megszokott módon teljesítik bevallási kötelezettségüket. Ez azt jelenti, hogy az elektronikus bevallásra kötelezettek – akik tavaly digitális aláírás (ún. chipkártya és kártyaolvasó) segítségével adták be adóbevallásukat – kizárólag elektronikus úton, egyéb adózók pedig papír alapon, vagy a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren (az ún. Ügyfélkapun) keresztül. Ez utóbbi segítségével ugyanis 2005 áprilisától valamennyi adózó teljesítheti bevallását.

Összesített adatszolgáltatás

#?-:nbsp;

Annak érdekében, hogy az átmeneti időszakról is rendelkezésre álljanak a szükséges kontrolladatok, az első 0608-s benyújtásával egyidejűleg, május 12-ig visszamenőlegesen összesített adatszolgáltatást kell teljesíteni az I. negyedévről. Ez a 06081-es bevallás "párja", a 06081K jelű adatszolgáltatás. Teljesítése során figyelembe kell venni, hogy az érintett körbe tartozó adózók május 1-jétől valamennyi bevallási/adatszolgáltatási kötelezettségüket elektronikus úton teljesítik. Ez azt jelenti, hogy például a 2005-ös társaságiadó-bevallást, vagy a korábbi évekre vonatkozó áfa-önellenőrzéseket is kizárólag interneten keresztül, az Ügyfélkapu segítségével nyújthatják be.

Egyéni vállalkozók nyomtatványai

#?-:nbsp;

Fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy az egyéni vállalkozóknak ugyanezen célokra speciális nyomtatványokat rendszeresített az adóhatóság annak érdekében, hogy saját járulékaikat be tudják vallani (06581 és 06581K jelű nyomtatványok).

A havi bevallási rendszer fokozatos bevezetése

#?-:nbsp;

Az a tény, hogy az Art. 31. §-ának (2) bekezdése 2006 januárjától havi rendszerességgel elektronikus bevallási kötelezettséget ír elő valamennyi kifizető, munkáltató, illetve csaknem minden egyéni vállalkozó számára, először 2005 őszén kezdett a figyelem középpontjába kerülni. A szakmai szervezetek, a pénzügyi kormányzat, valamint a jogalkalmazó hatóságok ekkor döbbentek rá, hogy a rendszer azonnali bevezetésére egyik oldal sincsen felkészülve. Annak feltételei ugyanis, hogy az ország mintegy 1,2 millió kifizetője 4,5 millió magánszemélyről havonta több tucat adatot szolgáltasson elektronikus úton, ekkor sem az adózók, sem pedig az APEH részéről nem álltak fenn. * Mindezeknek köszönhetően 2005 októberében kormányhatározat [1102/2005. (X. 25.) Korm. határozat] született arról, hogy felül kell vizsgálni a havi bevallásokkal, valamint az egyidejűleg bevezetendő ún. "egy számlával" – azaz kötelezettségcsoportonként vezetett számlaszámokra épülő új adóbefizetési rendszerrel – kapcsolatos jogszabályokat (ez utóbbi végül a 2006. évben egyáltalán nem valósul meg). Nem egészen két héttel a rendszer januári startja előtt, december 19-én fogadta el az Országgyűlés a 2005. évi CLXIII. törvényt (módosító törvény), amely a fokozatos bevezetés érdekében 2006 vonatkozásában csak meghatározott adózói csoportok számára írta elő az Art. 31. § (2) bekezdésének alkalmazását, illetve az első csoport számára is kitolta a havi bevallási kötelezettség kezdetét 2006 áprilisáig. * Az adózókat a módosító törvény három kategóriába sorolja, számukra pedig eltérő időpontban eltérő kötelezettségeket ír elő. Van azonban egy közös pont: a rendszerbe történő belépést követően minden adózó valamennyi bevallását és adatszolgáltatását elektronikus úton teljesíti. Az Art. 31. §-ának (2) bekezdésében ugyan korábban gépi adathordozóról (azaz floppylemezről) is szó volt, azonban a módosító törvény már kifejezetten elektronikus – tehát interneten, az ún. e-Bev portálon keresztül történő – teljesítésről rendelkezik. Ennek oka, hogy a floppyn szolgáltatott adatok ilyen mennyiségben kezelhetetlenek lennének. Ezzel összefüggésben fontos hangsúlyozni, hogy az Art. előírásai alapján 2007-től – az egyéni járulékbevallási rendszertől függetlenül is – az elektronikus adóbevallás válik meghatározóvá.

Az egységes bevallásra 2007-től kötelezettek

#?-:nbsp;

Az Art. I. számú melléklete alapján éves bevallónak minősülő adózók, akik áprilistól nem választották önként a havi bevallási rendszert, 2007. január 1-jétől kötelesek az Art. 31. §-ának (2) szerinti bevallásra, továbbá ettől az időponttól kötelesek minden adónemről elektronikusan adóbevallást tenni. Az első havi 0708-as bizonylatot január hónap vonatkozásában, 2007. február 12-éig küldik meg az adóhatóságnak.

A módosító törvény tehát számukra egy év "felkészülési időt" biztosít, és lehetővé teszi, hogy 2006-ban még a tavalyi módon és gyakorisággal (papíron vagy az Ügyfélkapun át) nyújtsanak be adóbevallást.

Kontrolladat-szolgáltatási kötelezettség

#?-:nbsp;

Ugyanakkor a 2006-ra vonatkozó kontrolladatokra tőlük is igényt tart az adóhatóság, éppen ezért 2007. január 31-ig kötelesek havi bontásban, elektronikus úton összesített adatszolgáltatást teljesíteni. Erre a célra szolgál a 06083-as (egyéni vállalkozóknál 06583) nyomtatvány, amely egyben éves bevallás és magánszemélyenkénti adatszolgáltatás is.

Egyéni vállalkozó havi járulékbevallása

#?-:nbsp;

Az egyéni vállalkozókat ugyancsak terheli az Art. 31. §-ának (2) bekezdésében foglalt havi bevallási kötelezettség, méghozzá a saját adó- és járulékfizetésükkel kapcsolatban. Erre a célra számukra külön nyomtatványt rendszeresítettek, ez az 58-as bevallás, amely jellegét tekintve nagyon hasonlít a 08-ashoz. * Benyújtása alól egyedül a kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő – azaz saját jogú nyugdíjas – egyéni vállalkozó mentesül, tekintettel arra, hogy e kör tagjai kizárólag 5 százalékos baleseti járulékot fizetnek. Ennek összegét évente egyszer vallják be, méghozzá a személyijövedelemadó-bevallásukban (a 53-as nyomtatványon, az egyszerűsített vállalkozói adó alanya pedig a 43-as nyomtatványon). * Amennyiben az egyéni vállalkozó kifizetői, munkáltatói minőségben is megjelenik, úgy saját járulékairól az 58-as, míg a foglalkoztatottjáról a 08-as nyomtatványon szolgáltat adatot.

Magánszemélyhez nem köthető adók elszámolása

#?-:nbsp;

Az éves bevallók emellett a tárgyévet követő év február 15-ig a 03-as nyomtatványon számolják el azokat az adókat, amelyek a magánszemélyekhez nem köthetők. Ez érvényes az egyéni vállalkozókra is, akik 2006-ról vagy benyújtják ezt az éves bevallást (a korábban ismeretes 07-es helyett), vagy a 06583-as bizonylaton tesznek nyilatkozatot arról, hogy nincs olyan kötelezettségük, mely a 03-as bevallás benyújtását indokolná.

Felkészülés az elektronikus bevallások teljesítésére – okmányirodai regisztráció

#?-:nbsp;

Előbb-utóbb tehát a kötelezettek valamennyi csoportja elektronikus úton, Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren, azaz az Ügyfélkapun keresztül tesz adóbevallást. Éppen ezért közös az első elvégzendő feladatuk is, az okmányirodai regisztráció, amelyet annak a magánszemélynek kell elvégeznie, aki a bevallásokat el fogja majd küldeni az adóhatósághoz. Ez lehet az adózó önmaga (adószámmal rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó esetén), lehet a törvényes képviselő (például a gazdasági társaságok vezető tisztségviselője), továbbá valamennyi adózó tekintetében annak meghatalmazottja, megbízottja is (például könyvelő, adótanácsadó stb.).

A regisztráció folyamata

#?-:nbsp;

Az okmányirodák a regisztrációt előzetes – például internetes – időpontfoglalás alapján soron kívül, a teljes nyitvatartási időben végzik, ráadásul illetékességre való tekintet nélkül.

Azonosító, jelszó igénylése

#?-:nbsp;

A bevallásokat a későbbiekben elküldeni szándékozó magánszemélynek el kell fáradnia személyesen egy okmányirodához (bármelyikhez), ahol – személyazonosító okmányának (például személyi igazolvány, útlevél, "új típusú" vezetői engedély) bemutatását, egy regisztrációs adatlap kitöltését, valamint egy működő e-mail cím megadását követően – azonosítót és egyszer használatos titkos jelszót fog kapni. Az azonosító választható, de amennyiben már foglalt (korábban más adózó ugyanazt az azonosítót választotta), új azonosítót kell választani. Az azonosítót – amely 5 évig érvényes – a regisztrációt követően azonnal megkapja az adózó (papíron), az első belépéshez használható ideiglenes jelszót pedig a megadott e-mail címre küldi el az okmányiroda (jellemzően azonnal, de maximum 24 órán belül). Az azonosító és jelszó személyre szóló, másra át nem ruházható (tulajdonképpen egy elektronikus személyi igazolvány).

Aktiválás

#?-:nbsp;

Az azonosítóval és a kapott ideiglenes jelszóval 5 napon belül be kell lépni az interneten a www.magyarorszag.hu weboldalra, és a regisztrációt aktiválni kell az erre szolgáló menüpontban. Az aktiválás során az azonosító és az ideiglenes jelszó megadását követően új jelszót kell választani (melynek legalább 8 karaktert, ezen belül legalább egy nagybetűt és két számot kell tartalmaznia), amelyet – biztonsági okokból – kétszer kell begépelni.

Kapcsolódás a szolgáltatásokhoz

#?-:nbsp;

Az Ügyfélkapu aktiválását követően közvetlenül tovább lehet lépni az ún. e-Bev portálra, amelyen keresztül elérhetők az elektronikus adóbevallással kapcsolatos szolgáltatások.

A kötelezettség teljesítésének bejelentése az adóhatósághoz

#?-:nbsp;

A 2006 májusától kötelezetteknek (törvényes képviselőiknek) 2006. január 1. és 2006. április 30. között kellett az okmányirodánál teljesíteni a fent leírt regisztrációt. Ezt követően, 8 napon belül e kötelezettség teljesítéséről az adózónak a 06180 számú "Bejelentés és Regisztrációs Adatlap" elnevezésű nyomtatványon bejelentést kellett tennie az állami adóhatósághoz.

A regisztrációs kötelezettség teljesítettnek minősül, ha az adózó az Art.-ben meghatározott szabályok szerinti állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselővel rendelkezik, és a képviselő a saját regisztrációját, már regisztrált képviselő esetén az adózó által adott állandó megbízás, meghatalmazás keletkezését követő 8 napon belül bejelenti (szintén a 06180 számú nyomtatványon) az állami adóhatósághoz az általa képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát.

Chipkártyával rendelkező adózók

#?-:nbsp;

A chipkártyával rendelkező adózók esetében az okmányirodai regisztráció 2006. február 1-jétől elvégezhető volt elektronikusan is az APEH által korábban rendelkezésre bocsátott elektronikus aláírás igénybevételével a Kormányzati Portálon keresztül. Erről, valamint a további feladatokról az érintett adózókat az adóhatóság közvetlenül értesítette. Májustól a chipkártyák elektronikus bevalláshoz nem használhatók.

A havi bevallások rendszerét 2006 májusától önként választó adózók

#?-:nbsp;

A havi bevallások rendszerét 2006 májusától önként választó adózók állandó meghatalmazottjai, illetve megbízottjai 2006. január 1. és 2006. április 30. között regisztráltathatták magukat az okmányirodában annak érdekében, hogy a bevallásokat megbízójuk nevében 2006 májusától elektronikus úton teljesíthessék. Az állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselőnek az okmányirodai regisztrációt, illetve a meghatalmazás vagy megbízás keltét követő 8 napon belül kell bejelentenie az állami adóhatósághoz a választás tényét, továbbá az általa képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát a 06180 számú nyomtatványon.

Fontos újra hangsúlyozni, hogy az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

Az Art. 31. §-ának (2) bekezdése szerinti bevallás benyújtására 2007. évtől kötelezettek

#?-:nbsp;

Az Art. 31. §-ának (2) bekezdése szerinti bevallás benyújtására 2007. évtől kötelezettek 2006 negyedik hónapjától kezdődően kötelesek regisztráltatni magukat az okmányirodánál az állami adóhatóság értesítése alapján. A regisztrációt követően e kötelezettség teljesítéséről 8 napon belül nekik is bejelentést kell tenniük az állami adóhatósághoz a 06180 számú nyomtatványon. A regisztrációs kötelezettség természetesen esetükben is teljesítettnek minősül, ha az Art.-ban meghatározott szabályok szerinti állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselővel rendelkeznek, és a képviselő a saját regisztrációját, már regisztrált képviselő esetén az adózó által adott állandó megbízás, meghatalmazás keletkezését követő 8 napon belül bejelenti az állami adóhatósághoz az általa képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát. E bejelentést is a 06180 számú nyomtatványon lehet megtenni.

A kötelezettség elmulasztásának szankciója

#?-:nbsp;

A törvény komoly szankcióval bünteti a regisztrációs kötelezettség elmulasztását. Azt az adózót ugyanis, aki ennek egyáltalán nem tesz eleget, vagy késedelmesen teljesíti azt, az állami adóhatóság 500 ezer forintig terjedő összegű mulasztási bírsággal sújthatja.

Egyéb regisztrációs szabályok

#?-:nbsp;

Újonnan alakult, átalakult adózók

#?-:nbsp;

A regisztrációval kapcsolatosan – a fentieken túlmenően – a következőkre érdemes felhívni a figyelmet. Az Art. 31. §-ának (2) bekezdése szerinti bevallás, illetőleg adatszolgáltatás benyújtására kötelezett újonnan alakult vagy átalakult adózó az adószám megszerzését követően 8 napon belül köteles az okmányirodánál regisztráltatni magát. Erről a regisztrációt követő 8 napon belül bejelentést kell tennie a 06180 számú nyomtatványon az állami adóhatósághoz. Ha az adózó állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselője útján teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, a fenti szabályok itt is irányadók.

Adatlap ismételt benyújtásának kötelezettsége

#?-:nbsp;

Amennyiben valamely adózó képviselője (meghatalmazottja/megbízottja) korábban a "Regisztrációs Adatlap" elnevezésű nyomtatványt már benyújtotta (vagyis például a 2005. évben az adózó nevében meghatalmazottként, megbízottként az elektronikus adóbevalláshoz, adatszolgáltatáshoz szükséges adóhatósági regisztrációját teljesítette), és a korábbi bejelentéssel érintett adózó 2006 májusától az Art. 31. §-ának (2) bekezdése szerinti bevallás teljesítését kívánta választani, úgy április 30-áig be kellett nyújtania a 06180 számú adatlapot – függetlenül a korábbi regisztrációtól.

Akkor is be kell nyújtani a 06180 számú nyomtatványt, ha az adózó már korábban eleget tett okmányirodai regisztrációs kötelezettségének, azonban az adóhatósághoz "Regisztrációs Adatlap" nyomtatványt nem nyújtott be (mert például egyéni vállalkozóként saját maga küldte be elektronikus úton az adóbevallásokat, adatszolgáltatásokat).

Mentesülés

#?-:nbsp;

Amennyiben korábban a "Regisztrációs Adatlap" elnevezésű nyomtatványt az adózó képviselője (meghatalmazottja, megbízottja) már benyújtotta (vagyis valamely adózó nevében törvényes képviselőként, meghatalmazottként, megbízottként az elektronikus adóbevalláshoz, adatszolgáltatáshoz szükséges adóhatósági regisztrációját teljesítette), és az adózó, illetve a képviselő (meghatalmazott/megbízott) adataiban nem következett be változás, továbbá az adózó 2006 májusától az Art. 31. §-ának (2) bekezdése szerinti bevallás teljesítését nem választja, a 06180 számú adatlapot nem kell benyújtania.

Az egységes bevallást 2006 áprilisától önként választók

#?-:nbsp;

Az ún. "nagy adózónak" nem minősülő, éves bevallásra kötelezett adózók számára is lehetővé tette a törvény, hogy a havi adóbevallási rendszerhez már az első körben, 2006 áprilisától csatlakozzanak. Az erről szóló döntést azonban érdemes volt alaposan megfontolni, a nyilatkozat ugyanis a későbbiekben már nem vonható vissza. * A bevallások teljesítése szempontjából a fenti szabályok az önkéntesek csoportjára is irányadók. Mivel azonban ők egyébként éves bevallónak minősülnek, így a 06081-es bevallást csak egyetlen alkalommal, május 12-éig kell beadniuk, az első három hónap szerinti bontásban, elektronikus úton. Természetesen ugyanekkor kell benyújtaniuk a 06081K adatszolgáltatást, továbbá az első 0608-as bizonylatot is. * Május 1-je után ők is kizárólag az Ügyfélkapun keresztül küldhetnek bevallást, illetve adatszolgáltatást

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. május 1.) vegye figyelembe!