Vállalati adat- és telekommunikáció

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. április 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 96. számában (2006. április 1.)
Az alábbiakban annak bemutatására teszünk kísérletet, hogy modern világunk újonnan megjelenő vagy tökéletesedő kommunikációs csatornái miként hatottak a gazdasági társaságok működésére, milyen előnyökkel járnak és milyen további lehetőségeket kínálnak.

Talán mindenki számára evidencia, így külön részletezést nem is igényel, hogy mai, számítógépes világunkban már egyetlen gazdasági társaság sem működhet hatékonyan bizonyos elektronikus csatornák nélkül, és azt sem túlzás állítani, hogy ezek a technikai és informatikai vívmányok valóságos multiplikátorai az adattovábbításon alapuló gazdasági eseményeknek. Ennek belátásához elegendő csupán arra gondolnunk, hogy saját cégünk működtetése során naponta hányszor használjuk a ma már természetesnek számító mobiltelefont, internetet, és az sem jelent komolyabb kihívást, hogy munkatársainkkal, alkalmazottainkkal vagy akár üzleti partnereinkkel anélkül lépjünk érintkezésbe, hogy ennek során bármiféle helyváltoztatásra vagy személyes találkozásra lenne szükségünk. Azt pedig, hogy egy-egy ilyen módon megvalósuló ügylet (azon túl, hogy abból tetemes bevétel származhat) egyidejűleg mekkora megtakarítást is jelent, aligha szükséges taglalnunk.

Az elmúlt évtizedben számos tanulmány, tudományos munka és elemzés látott napvilágot, annak elsajátítására pedig, hogy a cégvezetők miként aknázhatják ki az új csatornák kínálta lehetőségeket, külön képzések szolgálnak. Megfigyelhető a tendencia, hogy egyre több gazdasági társaság szakosodik olyan területekre, amelyek általában azt szolgálják, hogy a gazdasági élet szereplői zökkenőmentesen alkalmazkodjanak az informatikai társadalom kihívásaihoz. Ebbe a körbe sorolhatóak például a különféle rendszergazda-szolgáltatásokat kínáló cégek, internetes szolgáltatók és egyéb hasonló szervezetek. Annak szemléltetésére, hogy az elektronikus kommunikáció milyen mértékben szüremkedett be mindennapjainkba, elegendő csupán arra gondolnunk, hogy általában mi az első teendőnk akkor, amikor valamiről információhoz szeretnénk jutni. Ilyenkor a kulcsszót önkéntelenül beírjuk a megfelelő "keresés" rovatba, és az internet néhány másodpercen belül e szempont szerint csoportosított adatokat szolgáltat számunkra.

Megfelelő logikai sorrend szerint haladva először azt járjuk körül, hogy a számítógép mint munkaeszköz menynyiben és mivel könnyíti meg a mindennapi munkavégzést, illetőleg hogy ehhez kapcsolódóan az internet milyen további előnyökkel jár. Ennek során érintjük azt is, hogy a telefonhasználat mint nélkülözhetetlen kommunikációs lehetőség miként biztosítható az óhatatlanul információözönbe kerülő alkalmazottak, munkavállalók számára.

Az internet szerepe

Mindennapjaink során kiemelkedő jelentőségű munkaeszközzé vált az internet. Térhódítását az az igény ösztönözte, hogy a hálózatba kötött gépek tekintetében az üzenetváltás és az erőforrások felhasználása globálisan teljes körű legyen, vagyis egy olyan hatalmas adatbázis és kommunikációs csatorna jöjjön létre, amely lehetővé teszi a zavartalan és gyors információáramlást, valamint meghatározott adatok előhívását. Ma már szinte minden gazdasági társaság rendelkezik internet-hozzáféréssel, sőt azt a cég alkalmazottainak is biztosítják, hiszen az üzleti világ szereplői a működéshez szükséges adatok jelentős hányadát merítik ebből a forrásból. Mindez pedig magával hozta azt is, hogy miként néhány évtizeddel ezelőtt az írógép, úgy ma már a komputer az, ami nélkül egyetlen, adatokkal, adatrögzítéssel foglalkozó alkalmazott sem tudja elvégezni munkáját.

Virtuális üzleti partnerek

Mára alapvető követelménnyé vált a cég "internetnyitottsága", vagyis az, hogy a vállalat lehetséges üzleti partnereit virtuálisan beemelje saját tágabb értelemben vett szervezetébe, mintegy elektronikus árubemutatóként felfogva a világhálót.

Internet mint adatbázis

Az internet az előzőekben említettek mellett számos egyéb információ megszerzését, továbbítását teszi lehetővé. Elég, ha csupán arra gondolunk, hogy milyen adatok birtokába jutunk akkor, amikor például "rákeresünk" valamire, vagyis valamilyen kulcsszó alapján keresünk támpontokat az információs rengetegben. Ez a funkció az internet elektronikus adatbázis jellegét hangsúlyozza, a kettő azonban szervesen összefonódik, ugyanis az így megszerzett információk sokrétű, gyakran üzleti kapcsolatokhoz vezető kommunikáció alapjai lehetnek.

Munkaerő-közvetítés az interneten

Az internet egyre inkább terepe a gazdasági társaságok hatékony működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkaerő-közvetítésnek, vagyis ezen a területen is az on-line kommunikáció szorította háttérbe a hagyományos formákat. Az internet tehát alkalmas arra, hogy használói idő- és térbeli korlátok nélkül válhassanak alanyaivá egy olyan kommunikációs folyamatnak, amely a vállalatok közötti és a vállalaton belüli kapcsolatok új dimenzióját nyitja meg.

A weboldal reklámszerepe

További lehetőség a saját weboldal készítése, ami azért fontos, mert ezáltal az érintett gazdasági társaságok hatékonyan reklámozhatják magukat (arculatteremtés), sőt saját, e célra létesített kommunikációs csatornán keresztül léphetnek kapcsolatba ügyfélkörükkel, illetőleg a fogyasztókkal. Az adatok folyamatos frissítése révén fenntartható az érdeklődés a cég szolgáltatásai, termékei iránt, az elektronikus rendszer sajátosságaiból eredően pedig az érintett arról is visszajelzést kaphat, hogy honlapja milyen mértékű látogatottságnak örvend.

Mára külön üzletággá nőtte ki magát a honlap látogatottságának fokozása, ami adott esetben hihetetlen mértékben meg tudja változtatni a piaci erőviszonyokat. Az internet egyébként számos, a mai napig önállóan is létező információforrást tudott legalábbis részben bekebelezni, hiszen elektronikusan hozzáférhetővé váltak bizonyos napilapok, folyóiratok és rádiók, vagyis mind a cég, mind pedig annak építőeleme, a magánszemély számára kizárólagos adatbázissá válhat a világháló.

Előzetes tájékozódás az interneten

Nem tekinthetünk el annak hangsúlyozásától sem, hogy az internet, illetőleg a számítógép segítségével üzemeltethető egyéb elektronikus adatbázisok mára lehetővé tették, hogy a cégvezetők előzetesen tájékozódjanak leendő üzleti partnereikről, ezáltal pedig elkerülhetővé válik, hogy fantomcégekkel létesítsünk üzleti kapcsolatot, vagy egyéb, előre nem látható módon károsodjunk.

Információs társadalom és összetevői

Az információs társadalom voltaképpen nem más, mint a kulturális és gazdasági kapcsolatban élő személyek olyan formációja, amelyben a kapcsolatok szempontjából meghatározó az elektromos vagy elektromágneses elvek felhasználásán alapuló infokommunikáció. Ennek a globális rendszernek alapvető összetevői vannak, amelyek röviden az alábbiak: információt közvetítő hálózatok, információ feldolgozására és tárolására alkalmas rendszerek, változatos kommunikációfajták. Világtendencia az internet előtérbe kerülése, a távközlő berendezések digitalizálódása, vagyis a műszaki háttér egyre nagyobb mértékben áll a felgyorsult gazdasági élet szolgálatába. Megfigyelhető a kommunikációs csatornák sajátos egymásrautaltsága is, ami például abban érhető tetten, hogy ma már a távközlés sem létezhet számítógép nélkül, miként a számítástechnika is megbénulna a távközlő hálózatok hiányában.

Hagyományos forma – a telefon

Az üzleti élet bizonyos területein azonban megmaradtak a hagyományos formák is, így - természetesen állandó műszaki és technikai tökéletesedés közepette – továbbra is alapvető eszköz a telefon. Tekintettel azonban arra, hogy felgyorsult világunkban elsődleges követelmény az állandó elérhetőség, leginkább a hordozható készülékek népszerűek. Mivel az alkalmazottak munkakörük jellegénél fogva sok esetben kötelesek telefonhívásokat kezdeményezni, különféle konstrukciók láttak napvilágot ennek anyagi hátterét illetően.

Üzleti kommunikáció

Az üzleti kommunikáció rövid, összegző jellegű meghatározása azért fontos, mert a továbbiakban számos olyan területet fogunk érinteni, amelyek elemzése nem lehetséges e kommunikációs szegmens pontos ismerete nélkül. Az üzleti kommunikáció az üzleti folyamatok résztvevőinek, a belső és külső kapcsolatrendszer szereplőinek információközlése, többirányú információcseréje sajátos, e célra szolgáló jelrendszer útján. Az üzleti kommunikáció e minőségében számos területen átívelő folyamat. Érinti például a kutatás-fejlesztés, a termelés-szolgáltatás, valamint a marketing területét, de jelen van a vállalat egyéb gazdasági folyamataiban is, amennyiben azok során az emberek között különböző technikai eszközök igénybevétele nyomán kapcsolat létesül.

Az üzleti kommunikációnak a vonatkozó szakirodalom szerint számos meghatározó területe van, ezek részletes bemutatása azonban terjedelmi okokból nem lehetséges. Itt csupán azokat emeljük ki, amelyek az utóbbi években jelentősen módosultak bizonyos elektronikus formák előtérbe kerülése miatt.

Kommunikáció a vállalat és menedzsmentje között

Jelentős változás figyelhető meg például a vállalat és menedzsmentje közötti kommunikáció terén, hiszen ma már nem ritka, hogy a közvetlen emberi érintkezést e-mail üzenetek váltják fel, amelyek az érintett számára tömören összegzik az aznapi teendőket. Gyakori továbbá az is, hogy egy-egy nagyobb jelentőségű értekezlet előtt a résztvevők számítógépes levélváltás keretében egyeztetik álláspontjukat, sőt, egyre nagyobb szerep jut a távollévők között megtartott tárgyalásoknak, konferenciáknak, amelyek esetében az összeköttetést ugyancsak technikai eszközök biztosítják.

Az elektronikus kapcsolattartás előnyei

Mindezek a módszerek költségkímélők, ezzel összefüggő legnagyobb előnyük azonban abban áll, hogy a kommunikáció alanyai nem kényszerülnek helyváltoztatásra, személyes kontaktusra, mégis viszonylag rövid idő alatt hatalmas mennyiségű információ befogadására és feldolgozására képesek.

Negatív jelenségek

E jelenségek vizsgálata során röviden ki kell térni azokra a fejleményekre is, amelyek tömegesen tapasztalhatók az ilyen típusú kommunikáció során alkalmazott jelrendszerek módosulása terén. Káros tendencia az elektronikus kommunikáció oly mértékbeni leegyszerűsödése, amely szinte kizárja alkalmazói részéről a nyelvi igényességet. Ez azonban nem szükségszerű velejárója a fejlődésnek, hanem csupán egy tévhit szülte igénytelenség, ami abban áll, hogy az ily módon kommunikálók többsége úgy érzi: akkor fogalmaz egyszerűen, ha nincs tekintettel a nyelvhelyességi szabályokra. A valóságban viszont aligha létezik hatékonyabb módja az információáramlásnak, mint egy kellőképpen egyszerű, de szabatos közlés elektronikus úton továbbítva.

Elektronikus kommunikáció az ügyfélkapcsolatokban

Az elektronikus kommunikáció természetesen nem csupán a vállalaton belül meghatározó, hanem - miként arra már utaltunk – egyre inkább uralkodóvá válik a cég és ügyfelei közötti kapcsolatok, jogviszonyok tekintetében is. Ma már kevesen fordulnak bizalommal olyan szolgáltatókhoz, akik képtelenek például árajánlatukat e-mailben megtenni, vagy akik elzárkóznak attól, hogy ügyfeleikkel egyéb célú on-line kapcsolatban álljanak.

A virtuális szervezet kialakulása

A virtuális szervezet nem más, mint egy olyan, elektronikus csatornákra alapozottan működő rendszer, amely magában foglalja az egy gazdasági cél érdekében tevékenykedő és egymással ennek érdekében folyamatos kapcsolatban álló, de nem feltétlenül egy helyen tartózkodó szervezeti elemeket (személyeket és egységeket). Összefoglalóan tehát megállapítható, hogy a vállalati adat- és telekommunikáció egyik alappillére a szűkebb értelemben vett virtuális szervezet, amely azonban a másik alappillérből, nevezetesen a vállalat ugyancsak virtuális környezetéből, a lehetséges megrendelők irányából érkező információk alapján tevékenykedik, vagyis meghatározó működési elveit a külvilágból egyre inkább elektronikus úton meríti.

Munkáltatói juttatások elektronikus szolgáltatások, eszközök útján

Az információs társadalom további jellegzetessége, hogy a technikai fejlődés vívmányai igen számottevő értéket képviselnek. Ez annyit jelent, hogy a munkavállalók a munkabérekre vonatkozó hatályos jogszabályok keretei között gyakorta kapnak többletjuttatást olyan új formákban, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. Ilyen például az otthoni internethasználat költségeinek foglalkoztató cég általi fedezése, vagy hordozható számítógép (laptop) és megfelelő szoftverek rendelkezésre bocsátása annak érdekében, hogy a megfelelő színvonalú munkavégzés elé ne gördüljenek technikai akadályok, illetőleg hogy a munkaviszony alanyai közötti állandó összeköttetés ily módon is biztosított legyen. Természetesen a munkaviszony megszűnése ilyen esetekben az előnyök vagy jogosultságok elvesztésével jár, ezért megállapítható, hogy a szóban forgó juttatások közvetve ösztönzést, marasztalást is jelentenek a munkavállaló számára, vagyis a virtuális szervezet stabilitását szolgálják.

Telefonhasználati módok

A leggyakoribb, hogy az érintettek köznapi szóhasználattal élve munkatelefonokhoz jutnak, amelyekről a foglalkoztató gazdasági társaság működési körébe eső ügyekben hívásokat bonyolíthatnak le. Ez azért is alapvető fontosságú, mert a munkaerő a helyváltoztatást igénylő ügyintézés során is közvetlen kapcsolatban állhat főnökével. * Kisebb cégek által gyakorta alkalmazott módszer, hogy a munkavállaló fix összeg erejéig hívások kezdeményezésére szolgáló kártyát kap, amelynek felhasználása szabad, ám ha az alkalmazott azt magáncélú beszélgetésekre fordítja, akkor a munkabeszélgetéseket kénytelen saját költségére lebonyolítani. Ez a megoldás nem túlzottan szerencsés, mert egyrészt igencsak rossz fényt vet a cégre, ha a partnerrel folytatott beszélgetés során az összeköttetés fedezethiány miatt hirtelen megszakad, másrészt pedig a fentiekből eredően gyakorta filléreskedő elszámolási procedúrák mérgezik meg a főnök-beosztott viszonyt. * További, a telefon-összeköttetéshez kapcsolódó vívmány, hogy ma már az úgynevezett ISDN-vonalon keresztül lehetőség van arra is, hogy a cégek egyidejűleg nagyobb ügyfélforgalmat bonyolítsanak le. Ezt az teszi lehetővé, hogy az adott telefonszámra kapcsolva több telefonállomás üzemel, amelyek egyidejűleg képesek bejövő és kimenő telefonhívások lebonyolítására. Aligha szükséges tovább részletezni, hogy ez a megoldás milyen előnyökkel jár egy olyan gazdasági társaság számára, amelynek az új megrendelések fogadása céljából szinte mindig elérhetőnek kell lennie. Többoldalú üzleti tárgyalások lebonyolítására nyújtanak lehetőséget az úgynevezett konferenciabeszélgetések, amelyek ma már nem csupán a hordozható készülékek segítségével valósulhatnak meg, hanem a vezetékes hálózat is lehetővé teszi az üzleti kommunikációnak ezt a formáját. * Azt, hogy a modern technikai eszközök miként ötvöződnek a ma még szimbólumnak számító hagyományos megoldásokkal, semmi sem szemlélteti jobban, mint ama üzleti sztereotípia, amely szerint egy magára valamelyest adó cég rendelkezik az állandóságot képviselő vezetékes telefonnal, a hordozható készülékek révén azonban emellett olyankor is elérhető, amikor illetékesei az irodán kívül tartózkodnak. A postai út igénybevételével járó időveszteség és költségtöbblet kiküszöbölésére pedig a rövid időn belüli és hatékony e-mail-váltások nyújtanak lehetőséget a cégek számára.

Elektronikus folyamatok a jog világában

Végül szót kell ejtenünk az elektronikus folyamatoknak a jog világában való meghonosodásáról is, hiszen ma már nem ritka, hogy szabályos szerződések jönnek létre egymástól távol lévő felek között. Hazánknak az Európai Unióhoz való csatlakozása, a szerződéskötések nemzetközivé válása és a modern piacgazdaság igényei egyaránt szükségessé tették, hogy a hagyományos szerződéskötési eljárások egyes területeken tapasztalható fokozatos háttérbe szorulása mellett a jognyilatkozatok tekintetében is egyre népszerűbbé váljanak az elektronikus formák.

Ezekben az esetekben már nincs feltétlenül szükség arra, hogy a szerződést megkötő felek a szerződés aláírásának időpontjában ugyanott tartózkodjanak, valamint hogy a dokumentum érvényességét eredeti, aláírt okirat tanúsítsa, hanem a megállapodás speciális szabályok szerint távollévők között is létrejöhet.

Szerződés távollevők között

A bevezetőben említett sajátos jogintézménynek a gyökerei a polgári jogban keresendők. A távollévők közötti szerződés fogalma ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy az elfogadó nyilatkozatnak az ajánlattevőhöz való megérkezése hozza létre a megállapodást, vagyis a jogviszonyt keletkeztető kör ezzel a mozzanattal zárul be. Ilyen esetben a szerződés létrejöttének helye hatályos jogunk szerint az ajánlattevő lakóhelye, illetőleg székhelye.

Az elfogadó nyilatkozat formája

Ennek kapcsán azonban rögtön felvetődik a kérdés, hogy az elfogadó nyilatkozatnak milyen formában, milyen távközlési eszköz útján kell megérkeznie az ajánlattevőhöz.

Érdekes, számos jogvitát eredményező probléma, hogy például a kinyomtatott e-mail üzenet, ha valamely ügyben csak ilyen áll rendelkezésre, adott esetben teljes bizonyító erejű magánokiratnak tekinthető-e.

Elektronikus aláírás

Az alábbiakban röviden azt tekintjük át, hogy jogviszony-keletkeztető nyilatkozatok elektronikus úton jelenleg milyen feltételek mellett tehetők.

Alapvető jogszabály ebben a körben az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény, amely megkülönbözteti az egyszerű, a fokozott biztonságú és a minősített elektronikus aláírást.

Új lehetőség – a távmunka

A részletezett informatikai lehetőségek egyebek mellett azt eredményezték, hogy ma már nem feltétlenül szükséges a munkaadó és a munkavállaló azonos helyen tartózkodása a munkavégzés során, még akkor sem, ha a kettejük közötti folyamatos kapcsolattartás alapvető követelmény az ellátandó feladat szempontjából. A munkaadó telephelyétől távol, rendszerint távközlési csatornára vagy hálózatra kapcsolt számítógéppel végzett munkát távmunkának nevezzük. * Gyakorlati tény, hogy amennyiben a munkavállaló csupán egyetlen cég számára végez ilyen munkát, akkor az ehhez szükséges berendezéseket általában az érintett vállalat biztosítja. A távmunka keretében végzett tevékenység jellegétől, a felek közötti összeköttetés sebességétől függően a kommunikációs kapcsolat lehet állandó vagy időleges.

A távmunka legfőbb előnye az általa elérhető költségmegtakarítás, továbbá az, hogy a lehetőség révén azon személyek számára is munkalehetőség létesül, akik egyébként valamilyen oknál fogva képtelenek lennének az olyan munkavégzésre, amelynek során – akár csupán az információcsere céljából – helyváltoztatás szükséges. * A távmunka, bár egyes területeken korábban is létezett, mégis leginkább a bővülő telekommunikációs lehetőségekkel párhuzamosan teljesedett ki és vált meghatározóvá bizonyos tevékenységek kapcsán. E tendencia eredményének tekinthető az úgynevezett virtuális szervezet létrejötte, amely már nem a munkáltató és a munkavállaló munkajogi értelemben vett hierarchiáján alapul, hanem az információáramlásra összpontosító, elektronikus kapcsolatot létesít a felek között. A munkavállaló bizonyos értelemben szabadon gazdálkodik idejével; hiszen a cél az, hogy a munkát elvégezze és a létrehozott értéket megfelelően eljuttassa munkaadójához. A virtuális szervezet keretében végzett távmunka hatékonyságának letéteményese az adott munkahely technikai felszereltsége, vagyis az, hogy megfelelő számban és minőségben álljanak rendelkezésre olyan kommunikációtechnikai eszközök, mint például a számítógép, a modemes telefonkapcsolat, az internet, a különféle szoftverek és az elektronikus posta. Ugyancsak követelmény, hogy megfelelően biztosítható legyen a hálózaton vagy telefonvonalon továbbított információk hatékony védelme, titkosítása, ami azért nehéz feladat, mert miként az élet egyéb területein, úgy a számítógépes világban is igencsak felkészült adattolvajokkal kerülhetnek szembe az üzleti élet szereplői.

Aláírásfajták

Egyszerű elektronikus aláírásról akkor beszélünk, ha az aláíró egy elektronikus szöveg végére odaírja a nevét vagy más egyedi azonosítóját. Az elektronikus aláírás a törvény értelmében fokozott biztonságú, ha alkalmas az aláíró azonosítására és egyedülállóan hozzá köthető. Fontos követelmény továbbá, hogy az ilyen aláírást kizárólag az aláíró befolyása alatt álló technikai eszközzel hozzák létre, és hogy az aláírást követően a dokumentumban bekövetkezett mindennemű változás érzékelhető, kimutatható legyen. Ez azért fontos, mert a gyors technikai fejlődés nem csupán kedvező változásokat hozott magával, hanem a bűnözésnek, az elektronikus adatmanipulációnak is új hullámát indította meg. A minősített elektronikus aláírás voltaképpen az előbbinek egy fajtája azzal a különbséggel, hogy ehhez általában valamely hitelesítésszolgáltató által kiállított tanúsítvány kapcsolódik, valamint további, a hitelességet erősítő feltételeknek is teljesülniük kell.

Elektronikus dokumentum, elektronikus irat, elektronikus okirat

A jogszabály és az arra támaszkodó joggyakorlat megkülönböztet továbbá elektronikus dokumentumot, elektronikus iratot és elektronikus okiratot, attól függően, hogy a bennük foglalt tartalomhoz milyen jogi hatások fűződnek.

A vonatkozó EU-irányelvek – tolmácsolva a magyarországi jogalkotással szembeni nemzetközi elvárásokat – általános érvénnyel kimondják, hogy az elektronikus aláírási forma érvényes, a bírósági eljárásokban a hagyományoshoz hasonlóan, annak virtuális megfelelőjeként felhasználható. Ez a tétel a keletkezési módtól független okiratiság elvét deklarálja, és természetesen csak akkor igaz, ha az elektronikus aláírás megfelel a reá vonatkozó speciális jogszabályi feltételeknek, és hordozza mindazon ismérveket, amelyek alapján az okirat egyértelműen besorolható.

Elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások

Az elektronikus aláírással kapcsolatban nyújtható szolgáltatások az alábbiak: hitelesítésszolgáltatás, időbélyegző-szolgáltatás, aláírás-létrehozó eszközön aláírás-létrehozó adat elhelyezése.

Felhasználási szabályok

Az elektronikus aláírás a gyakorlatban két kulcs felhasználásával történik. Az egyik a bárki által megismerhető nyilvános kulcs vagy aláírás-ellenőrző adat, amelynek segítségével a címzett megbizonyosodhat róla, hogy az aláírás valóban a feladótól származik-e, illetőleg hogy a dokumentum változott-e a feladás óta, a másik pedig a magánkulcs vagy aláírás-létrehozó adat, amelyet csak az aláíró ismer. Az első tehát a változatlanság, a második pedig az egyediség és kizárólagosság őre.

Az aláírás-ellenőrző adat személyhez kapcsoltságát, és ezen keresztül az aláíró személyazonosságát egy üzleti alapon működő hitelesítésszolgáltató és nyilvántartást vezető szervezet igazolja kifejezetten erre szolgáló tanúsítvány kiállítása útján. A szerv tevékenységi körébe tartozik – az aláíró személyének azonosításán túl - annak ellenőrzése is, hogy más nevében történő aláírás esetén fennáll-e az ehhez szükséges képviseleti jogosultság. Az időbélyegző a dokumentum tartalmát bizonyítja az elhelyezés időpontjában, vagyis mintegy rögzíti azt az állapotot, amelyhez képest változás nem következhet be.

Szolgáltatást nyújtók ellenőrzése

A szolgáltatás nyújtóival szemben a jogszabályok szigorú, itt terjedelmi okok miatt nem részletezhető követelményeket támasztanak, tevékenységüket erre szakosodott felügyelet ellenőrzi.

Mindez hitelesen tolmácsolja, hogy az elmúlt években tetőfokára hágó technikai-informatikai fejlődés és az a politikai-társadalmi környezet, amelyben a változások végbementek, egyaránt megkövetelte a jognak, az ősi jogintézményeknek a fejlettség szintjéhez való hozzáigazítását. Ma már ugyanis elképzelhetetlen az, hogy egy széles körben alkalmazott kommunikáció ne legyen alkalmas joghatások kiváltására, miként az sem lehetséges, hogy az így létrejövő jogviszonyok ne nyerjenek pontos és tételes jogi szabályozást.

A fentiek alapján tehát megállapítható, hogy jelenünk egyik legszembetűnőbb tendenciája az információáramlás felgyorsulása és sokrétűvé válása, ami pedig óhatatlanul újabb adatközvetítő csatornák megjelenéséhez, illetőleg a meglévők tökéletesedéséhez vezetett. Minden, a mai viszonyok közepette üzleti sikerekre pályázó gazdasági társaság számára hasznos és elengedhetetlen a technikai fejlődés figyelemmel kísérése, az új kommunikációs csatornák használata. Az ettől elzárkózó cégek fokozatosan perifériára sodródnak, és hacsak nincs valamilyen egyéb előnyük versenytársaikkal szemben, nem tudnak majd érvényesülni az üzleti világban. Elgondolkodtató egyébként az is, hogy valójában egyetlen cég sem fordíthat hátat a kommunikáció terén tapasztalható fejlődésnek, hiszen tevékenységük során naponta szembesülnek annak egy-egy mozzanatával. A cégek tehát akkor is kénytelenek lépést tartani a korral, ha attól egyébként – saját belső viszonyaikat tekintve – idegenkednek.

Az e-mail mint bizonyíték megítélése a bírói gyakorlatban

A jelenlegi – e vonatkozásban még a kikristályosodás folyamatában lévő – bírói gyakorlat szerint az e-mailen érkező nyilatkozat legfeljebb a szabadon mérlegelhető bizonyítékok körében tartható számon, és csak akkor vehető figyelembe, ha valamilyen, alapul szolgáló jogügyletet valószínűsít. Vagyis szükség van az egyéb, rendelkezésre álló bizonyítékok mérlegelésére is. Ilyen kérdés például akkor merülhet fel, ha két gazdasági társaság viszonylatában a szerződés létrejöttének vagy létre nem jöttének ténye válik vitássá, és a bíróságnak ezt kell mérlegelnie. Ha tehát rendelkezésre áll egy megfelelő tartalmú elektronikus levélváltás, és a teljesítés is megkezdődött, ideértve annak elfogadását is, akkor a szerződés kétségkívül létrejött

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. április 1.) vegye figyelembe!