Határidők januárban

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 93. számában (2006. január 1.)
Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a közigazgatási szervnél a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.

Január 5.

Adójeggyel kapcsolatos elszámolás

#?-:nbsp;

Érintettek: adóraktáriadójegy-felhasználók

Az adóraktáriadójegy-felhasználó a fizetési kötelezettségének a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 11. §-ának (1) bekezdésével összefüggő, a tárgyhónapban bekövetkezett csökkentését vagy visszatérítését a tárgyhót követő 5-éig a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatal jóváhagyásával kérheti a Pesti Jövedéki, Adójegy és Zárjegy Hivataltól.

A kérelemben adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi ár/darab bontásban és összesítve kell az adójegyek által képviselt általános forgalmi adó és jövedéki adó értékét megadni. A Pesti Jövedéki, Adójegy és Zárjegy Hivatal legkésőbb a tárgyhó 15. napjáig határozatot hoz a kérelemről.

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 11. § (2) bek., (5) bek.

Január 10.

Egészségügyi adatszolgáltatás

#?-:nbsp;

Érintettek: az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók

A szolgáltató az általa nyújtott, a finanszírozás alapjául szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról – a fekvőbeteg-szakellátás kivételével – kísérőjegyzékkel, számítógépes adathordozón vagy adatátviteli vonalon a megadott formátumban (rekordkép) a rendelet szerint adatot szolgáltat a finanszírozó részére. A fekvőbeteg-szakellátás során nyújtott ellátásokról a jelentést az OEP részére kell megküldeni. A jelentések megküldésének határideje a tárgyhónapot követő hónap 10. napja. A szolgáltató a teljesítmények elszámolásához a rendelet mellékleteiben előírt adatokat közli.

Adathiány vagy hibás adat miatt a szolgáltató a pótlólagos vagy javított elszámolás iránti igényét legfeljebb a teljesítés hónapját követő második hónap 10. napjáig küldheti meg. Az elszámolásra már beküldött adatok javítása, illetve a technikai okokból feldolgozhatatlan adatok pótlása az elszámoló által megküldött hibalista alapján, illetve a szolgáltató kezdeményezésére a teljesítés hónapját követő negyedik hónap 10. napjáig nyújtható be.

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (2) bek., 5. § (1) bek.

Január 10.

Reprográfiai tájékoztatási kötelezettség

#?-:nbsp;

Érintettek: reprográfiára szolgáló készülék gyártói, ellenérték fejében üzemeltetői, illetve az ilyen kép-, hanghordozó vagy készülék behozatala miatt jogszabály szerint vám fizetésére kötelezett személyek

Aki üzletszerűen gyárt üres kép- vagy hanghordozót vagy készüléket, vagy ilyet vámfizetési kötelezettség nélkül az országba behoz, vagy az így behozott hordozót először belföldi forgalomba hozza, illetve aki ilyen kép- vagy hanghordozó vagy készülék behozatala miatt jogszabály szerint vám fizetésére kötelezett, minden naptári hónap tizedik napjáig köteles tájékoztatni a közös jogkezelő szervezetet a forgalomba hozott vagy behozott mennyiségről, továbbá a hordozó vagy a készülék fajtájáról. A közös jogkezelő szervezet további felvilágosítást kérhet a forgalomba hozatali adatokról és a beszerzési forrásokról; a reprográfiára szolgáló készüléket ellenérték fejében üzemeltetőtől pedig a megfelelő díj megállapításához szükséges adatok szolgáltatását kérheti.

1999. évi LXXVI. tv. 20. § (2) bek., 21. §, 22. § (1) bek.

Január 10.

Kockázatitőke-társaságok és kockázatitőkealap-kezelők negyedéves jelentése

#?-:nbsp;

Érintettek: kockázatitőke-társaságok és kockázatitőkealap-kezelők

Az érintettek az általuk kezelt tőkealapról a befektetési, kölcsönnyújtási, összeférhetetlenségi szabályok betartásának ellenőrzéséhez negyedéves jelentést készítenek, amelyet a rendelet mellékletében meghatározott tartalommal a tárgynegyedévet követő hónap 10-éig kötelesek megküldeni a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének.

29/1998. (X. 21.) PM rendelet 1. §, melléklet

Január 12.

Személyijövedelemadó-előleg megfizetése

#?-:nbsp;

Érintettek: munkáltatók, kifizetők, magánszemélyek, egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők

A munkáltató az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő hó 12-éig, a kifizető az általa levont jövedelemadó-előleget a kifizetés hónapját követő hó 12-éig köteles megfizetni.

A magánszemély, ha nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, vagy a kifizető bármely ok miatt nem vonta le az adóelőlegét, az egyéni vállalkozó, valamint a mezőgazdasági őstermelő az adóelőleget negyedévenként, a negyedévet követő hó 12-éig fizeti meg.

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/1. A) pont;

1995. évi CXVII. tv. 2. §

Január 12.

Személyi jövedelemadó megfizetése

#?-:nbsp;

Érintettek: munkáltatók, kifizetők

A munkáltató az év végi elszámoláskor általa megállapított személyi jövedelemadó és a már levont, megfizetett adóelőleg különbözetét a levonást követő hó 12. napjáig fizeti meg. Ha az elszámolásból adódóan az adó-visszatérítési kötelezettség az adott hónapban több, mint az adott hónapban levont személyi jövedelemadó és adóelőleg együttes összege, a különbözetet a munkáltató a fenti időponttól visszaigényelheti. Az év végi elszámolásnál az adókülönbözetet a munkáltató olyan időpontban igényelheti, hogy az adó-visszatérítés öszszege a legközelebbi bérfizetésnél rendelkezésére álljon.

A kifizető az általa levont személyi jövedelemadót a levonást követő hó 12. napjáig fizeti meg.

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/1. B/a-b) pont;

1995. évi CXVII. tv. 2. §

Január 12.

Egészségügyi hozzájárulás megfizetése

#?-:nbsp;

Érintettek: munkáltatók, kifizetők, egyéni vállalkozók

A tételes egészségügyi hozzájárulást a fizetésére kötelezett havonta állapítja meg, és a tárgyhót követő hónap – az egyéni vállalkozó a tárgynegyedévet követő hónap – 12. napjáig fizeti meg.

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a kifizető havonta állapítja meg és a jövedelem juttatását követő hónap 12. napjáig fizeti meg.

1998. évi LXVI. tv. 2., 9. § (1) bek., 11. §

Január 12.

Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék megfizetése

#?-:nbsp;

Érintettek: munkáltatók, kifizetők, egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult belföldi magánszemélyek

A munkáltató az általa levont járulékot az elszámolt hónapot követő hó 12. napjáig, a kifizető az általa levont járulékot a kifizetés hónapját követő hó 12. napjáig fizeti meg.

Az a belföldi személy, aki a Tbj-tv. szerint biztosítottnak vagy ilyen biztosított eltartott hozzátartozójának nem minősül, és egészségügyi szolgáltatásra a Tbj-tv. 16. §-ának a)-p) és s) pontja, illetőleg 13. § a) pontja szerint sem jogosult, és a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét elérő jövedelemmel rendelkezik, köteles havonta a minimálbér 11 százalékának megfelelő öszszegű egészségbiztosítási járulékot fizetni. Ha a járulékfizetési kötelezettség a naptári hónap teljes tartama alatt nem áll fenn, egy naptári napra a minimálbér 30-ad részét kell figyelembe venni. A magánszemély e járulékfizetési kötelezettségét első ízben a bejelentést követő hónap 12. napjáig, ezt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 12. napjáig teljesíti.

1997. évi LXXX. tv. 39. § (2) bek. 50. §;

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/5. A pont, D pont

Január 12.

Társadalombiztosítási járulék megfizetése

#?-:nbsp;

Érintettek: munkáltatók, kifizetők

A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott), járulékalapot képező jövedelme alapján köteles a járulékok összegét megállapítani. A foglalkoztatónak – a tárgyhavi jövedelem kifizetésével egyidejűleg – a biztosítottat írásban tájékoztatnia kell az általa fizetett társadalombiztosítási járulékról.

A megállapított járulékok összegét az elszámolt hónapot, illetve a kifizetés hónapját követő hónap 12-éig kell az állami adóhatóságnak megfizetni.

1997. évi LXXX. tv. 50. §;

2003. évi XVII. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/5. B pont

Január 12.

Baleseti járulék megfizetése

#?-:nbsp;

Érintettek: társas vállalkozások

A társas vállalkozásoknak a megállapított járulékok összegét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerint kell az állami adóhatóságnak megfizetni az elszámolt hónapot követő hónap 12-éig.

A foglalkoztató – a tárgyhavi jövedelem kifizetésével egyidejűleg – a biztosítottat írásban tájékoztatja az általa fizetett baleseti járadékról.

1997. évi LXXX. tv. 50. §;

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/5. C pont;

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. § (1) bek.

Január 12.

Vállalkozói járulék befizetése

#?-:nbsp;

Érintettek: egyéni és társas vállalkozók

Az egyéni és a társas vállalkozó az egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem után 4 százalékos mértékű vállalkozói járulékot fizet. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra a személyre, aki öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül vagy arra jogosulttá vált. Nem kell vállalkozói járulékot fizetnie annak az egyéni és társas vállalkozónak, aki a vállalkozói tevékenysége folytatásával egyidejűleg heti 36 órát elérő munkaviszonyban is áll, illetőleg oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat.

Az egyéni vállalkozó köteles a vállalkozói járulékot a fentiekben meghatározott járulékalap figyelembevételével havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig megfizetni az illetékes állami adóhatóságnak úgy, hogy a járulékalap éves szinten – tekintettel a Tbj-tv. 29. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra – elérje legalább a minimálbér naptári évre számított összegét. Járulékbevallási kötelezettségét az adózás rendjéről szóló törvény szabályai szerint, az adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallása, az egyszerűsített vállalkozói adózást választó egyéni vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adó bevallása részeként köteles teljesíteni.

A társas vállalkozót terhelő vállalkozói járulékot a járulékalap figyelembevételével a társas vállalkozás havonta állapítja meg, vonja le, a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig fizeti meg, és az adózás rendjéről szóló törvényben előírt bevallási gyakoriságnak megfelelően vallja be az illetékes állami adóhatóságnak. A vállalkozói járulékot éves szinten – a Tbj-tv. 28. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra is tekintettel – a minimálbér után akkor is meg kell fizetni, ha a társas vállalkozó részére jövedelmet nem fizettek és a tárgyév folyamán, a tárgyhónapig bezárólag a megfizetett járulék nem éri el a minimálbér alapulvételével számított járulék összegét.

1991. évi IV. törvény 46/B § (1)-(2)-(3) bek.

Január 12.

Egyéni vállalkozók egészségbiztosítási, baleseti, társadalombiztosítási és nyugdíjjárulékának megfizetése

#?-:nbsp;

Érintettek: egyéni vállalkozók, kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozók

A biztosított egyéni vállalkozó a vállalkozói kivét, átalányadózó esetén az átalányadó alapját képező jövedelem, de legalább a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbérnek megfelelő összeg után társadalombiztosítási járulékot fizet. A tételes átalányadózó esetében a társadalombiztosítási járulék alapja a minimálbér.

Az egyéni vállalkozó a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot a társadalombiztosításijárulék-alap figyelembevételével fizeti meg, a nyugdíjjárulékot azonban legfeljebb a járulékfizetési felső határ napi összegének a naptári évre számított összege után.

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/5. A/c) pont, B/b) pont, C/b) pont;

1997. évi LXXX. tv. 29-30. §

Január 12.

Magánnyugdíjpénztárnak szóló bevallás, tagdíj befizetése

#?-:nbsp;

Érintettek: foglalkoztatók

Az érintettek a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelme alapján kötelesek a tagdíj összegét megállapítani és levonni, az érintett magánnyugdíjpénztárnak bevallani és megfizetni a tárgyhónapot követő hónap 12-éig. A havi tagdíjbevallásban a levont tagdíj alapját és összegét – név és taj-szám jelölésével – biztosítottanként kell feltüntetni.

A tagdíjbevallásban az összes, a tárgyhónapban foglalkoztatott, adott magánnyugdíjpénztárhoz tartozó pénztártag adatait fel kell tüntetni.

1997. évi LXXX. tv. 51. § (1) bek.

Január 12.

Egyéni vállalkozók magánnyugdíjpénztárnak szóló bevallása, tagdíjbefizetése

#?-:nbsp;

Érintettek: egyéni vállalkozók

Az érintetteknek a magán-nyugdíjpénztári tagdíjat negyedévenként kell megállapítaniuk, és a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig kell bevallaniuk és megfizetniük az érintett magánnyugdíjpénztárnak.

Az egyéni vállalkozó tagdíjbevallási kötelezettségének – az adóbevallásra előírt határidőben – évi egyszeri tagdíjbevallással tehet eleget, feltéve, hogy a tagdíjat a minimálbér alapulvételével negyedévente megfizeti, és a megfizetett tagdíj, valamint a járulékalap figyelembevételével megállapított tagdíj különbözetét a bevallással egyidejűleg rendezi. Amennyiben az egyéni vállalkozó tagdíjfizetési kötelezettsége megszűnik, a tagdíj bevallását és befizetését a kötelezettség megszűnését követő hónap 12. napjáig kell teljesíteni.

1997. évi LXXX. tv. 51. § (2) bek.

Január 12.

Osztalékadó megfizetése

#?-:nbsp;

Érintettek: kifizetők

A kifizető az osztalékadót a levonást, juttatást követő hó 12-éig köteles megfizetni.

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/3. C/a) pont;

1996. évi LXXXI. tv. 2. §

Január 12.

Cégautó adója

#?-:nbsp;

Érintettek: cégautót üzemeltető kifizetők

A cégautóadót a kifizető havonta megállapítja, valamint az adózás rendjéről szóló törvénynek a kifizető által levont jövedelemadó megfizetésére és bevallására irányadó rendelkezései szerint megfizeti, illetve bevallja. Az adókötelezettség tekintetében minden olyan hónap, amelyben a kifizető – bármely rövid időtartamra – magáncélú használatot biztosított (tett lehetővé), egész hónapnak számít. A cégautóadó fizetésére kötelezett kifizető személyében bekövetkezett változás esetén az új kifizetőt a változás hónapját követő hónaptól terheli a cégautóadóval összefüggő minden adókötelezettség.

1995. évi CXVII. tv. 70. §;

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/1. B/b) pont

Január 12.

Külföldi személytől levont adó megfizetése

#?-:nbsp;

Érintettek: azok a kifizetők, akik külföldi illetőségű magánszemélynek, külföldi szervezetnek és külföldi illetőségű osztalékban részesülőnek adóköteles bevételt fizettek ki

Az érintettek a külföldi személynek kifizetett adóköteles bevétel összegéből az adót kötelesek megállapítani, levonni, és azt a kifizetést követő hó 12-éig megfizetni.

2003. évi XCII. tv. 4. számú melléklet 1-2. pont

Január 12.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adó befizetése

#?-:nbsp;

Érintettek: kifizetők, magánszemélyek

A kifizető a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adót a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz utalja át a kifizetést követő hó 12. napjáig.

Ha a magánszemélynek termőföld bérbeadásból olyan bevétele, jövedelme keletkezik, amely nem kifizetőtől származik, vagy a kifizető a jövedelem juttatásakor az adót levonni elmulasztotta, vagy a kifizető a bérleti díjat természetben fizette meg, a vagyoni érték után az adót a magánszemély a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12-éig fizeti meg.

2003. évi CXII. tv. 176. § (7) bek.

Január 12.

Átalányadó-előleg megfizetése

#?-:nbsp;

Érintettek: az átalányadózást választó egyéni vállalkozók, mezőgazdasági kistermelők

Az érintetteknek a negyedévet követő hó 12-éig kell befizetniük az átalányadó-előleget.

Az átalányadózás szerint adózó egyéni vállalkozónak és mezőgazdasági kistermelőnek a befizetendő adóelőleg összege az év elejétől számított jövedelem utáni átalányadó és az év során korábban már befizetett átalányadó-előleg különbözetével egyezik meg. Az adóelőlegnél alkalmazott adómérték az év során addig elért jövedelem összegéhez és a végzett tevékenységhez igazodik és annak teljes összegére vonatkozik.

2003. évi XCII. tv. 5. számú melléklet 9. pont;

1995. évi CXVII. tv. 49/A § (1) bek., 50-57. §

Január 12.

Adatszolgáltatás veszélyes hulladékokról

#?-:nbsp;

Érintettek: a hulladék kezelője, az a hulladéktermelő gazdálkodó szervezet, amelynél a foglalkoztatottak száma eléri a 10 főt, vagy a tárgyévben a telephelyen keletkezett hulladékok összes mennyisége meghaladja

- veszélyes hulladék esetében a 200 kg-ot, vagy

- nem veszélyes hulladék esetében a 2000 kg-ot, vagy

- nem veszélyes építési és bontási hulladékok esetében az 5000 kg-ot

A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezetteknek a veszélyes hulladék kezeléséről negyedévente, a tárgynegyedévet követő 8. munkanapig adatot kell szolgáltatniuk a telephely szerinti környezetvédelmi felügyelőséghez.

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet

Január 12.

Termékmérleg-nyilvántartás bemutatása

#?-:nbsp;

Érintettek: adóraktár-engedélyesek

Az adóraktár engedélyesének adóraktáranként és összesítve a regionális jövedéki központ által elfogadott és a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatal által hitelesített, a 28. számú melléklet szerinti adattartalmú termékmérleg-nyilvántartásokat kell folyamatosan vezetnie.

Az adóraktár termékmérleg-nyilvántartásait naptári hónaponként le kell zárni. A termékmérleg havi zárását adóraktáranként a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatalnak a tárgyhót követő hónap 12. napjáig kell bemutatni.

8/2004. (III. 10.) PM rendelet 71. § (1)-(2)-(3) bek., 28. számú melléklet

Január 15.

Könyvelési kötelezettség teljesítése

#?-:nbsp;

Érintettek: az éves beszámoló, illetve az egyszerűsített éves beszámoló, valamint az egyszerűsített mérleg készítésére kötelezett vállalkozók

A pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, illetve bankszámlaforgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket legkésőbb a tárgyhót követő hó 15-éig a könyvekben rögzíteni kell.

2000. évi C. tv. 165. § (3) bek. a) pont

Január 15.

Jövedéki termék adómentes felhasználásának elszámolása

#?-:nbsp;

Érintettek: a jövedéki termék adómentes felhasználói

Az adómentes felhasználó a tárgynegyedévet követő hó 15-éig, illetve a jogosultság megszűnésének napját követő 15. napig elszámolást köteles készíteni a jövedéki terméknek – adómegállapítási és adófizetési kötelezettség alóli mentesüléssel járó – tárgynegyedévi felhasználásáról (készletcsökkenéséről).

2003. évi CXXVII. tv. 13. § (3), (4) bek., 46. § (1) bek.

Január 15.

Vízkészletjárulék befizetése

#?-:nbsp;

Érintettek: a vízhasználók, üzemi fogyasztók

Az érintettek a tárgynegyedévet követő hó 15-éig kötelesek befizetni a vízkészletjárulékot az illetékes vízügyi hatóság vízügyi célelőirányzata számlájára.

2004. évi cxxxv. tv. 21. számú melléklet 9. pont

Január 15.

Nyilatkozat a vízkészletjárulékkal kapcsolatban

#?-:nbsp;

Érintettek: a járulékfizetésre kötelezettek

A járulékfizetésre kötelezett a fizetési kötelezettségét annak keletkezésétől – vízhasználónál a vízjogi engedély kézhezvételétől, üzemi fogyasztónál a vízfelhasználás megkezdésétől – számított 15 napon belül az illetékes vízügyi hatóságnak – az e célra készített nyomtatványon – bejelenteni köteles (bejelentkezés).

A járulékfizetésre kötelezett köteles a bejelentkezésen túl a vízügyi hatóság részére nyilatkozatot adni

- a negyedéves befizetési kötelezettség körébe eső vízhasználó a tényleges vízigénybevételéről, a fizetési kötelezettség alapadatairól, kiszámításáról, valamint az éves adatokról összevontan is, a tárgyévet követő hó 15. napjáig, az e célra szolgáló adatlapon, a befizetett összegek jogcímeiről pedig a teljesítés (átutalási) bizonylatán,

- az üzemi fogyasztó részére lekötött vízmennyiségekről a tárgyévet követő hónap 15. napjáig az e célra szolgáló adatlapon.

2003. évi CXVI. tv. 14. számú melléklet

Január 15.

Adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adó befizetése

#?-:nbsp;

Érintettek: az adó beszedésére kötelezettek: a kereskedelmi szálláshelyeken, csónakházakban, üdülőtelepeken az üzemeltetők, az üdülőt fenntartó szervek, a fizető-vendéglátó szálláshelyeken a szállásadók vagy a közvetítésre jogosult szervek, bérlet, ingyenes használat esetén a helyiség tulajdonosai vagy az azzal rendelkezni jogosultak

Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adózónak a beszedést követő hó 15. napjáig kell az adóhatósághoz befizetnie.

2003. évi XCII. tv. 19. § (4) bek., 2. számú melléklet II. A 3/b) pont;

1990. évi C. tv. 30. § (1) bek., 34. §

Január 15.

Adóbeszedéssel beszedett helyi adó bevallása

#?-:nbsp;

Érintettek: adóbeszedésre kötelezettek

Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot követő hó 15-éig kell bevallást tennie.

2003. évi XCII. tv. 32. § (4) bek.

Január 15.

Befektetésialap-kezelők adatszolgáltatása

#?-:nbsp;

Érintettek: alapkezelésre jogosító engedéllyel rendelkező részvénytársaság, Magyarországon alapított fióktelep formájában működő befektetésialap-kezelő társaság

Az 50C, 50D és 50E jelű táblázatokban foglalt adatszolgáltatást a nyilvános és zártkörű alapokról, továbbá az alapkezelő által kezelt pénztári és egyéb portfóliókról kell teljesíteni a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére. Az adatszolgáltatás beküldésének határideje a tárgynegyedévet követő hónap 15-e.

11/2002. (II. 20.) PM rendelet 4. §

Január 15.

Köteles példány megküldése

#?-:nbsp;

Érintettek: a nyomdák, filmgyártók, első forgalmazók

Az érintetteknek a sajtótermékből hat köteles példányt kell ingyenesen szolgáltatniuk az Országos Széchényi Könyvtár számára, a helyi vonatkozású sajtótermékből egy példányt kötelesek szolgáltatni a székhelyük szerint illetékes megyei könyvtárnak, illetve a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak legkésőbb az előállítás hónapját követő 15-éig.

60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 5. §, 8. § (1) bek.

Január 20.

Megállapított személyi jövedelemadó, adóelőleg, egészségügyi hozzájárulás bevallása

#?-:nbsp;

Érintettek: a havi adóbevallásra kötelezett adózók

Az érintetteknek a levont jövedelemadót, adóelőleget és (tételes és százalékos) egészségügyi hozzájárulást az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallásuk keretében, a tárgyhót követő 20-áig kell bevallani.

2003. évi XCII. tv. 1. számú melléklet I/B 1/a) pont

Január 20.

Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, társadalombiztosítási járulék, baleseti járulék bevallása

#?-:nbsp;

Érintettek: havi adóbevallás beadására kötelezett foglalkoztatók

A tb-kötelezettségeket nem külön, hanem az adóbevallás részeként kell bevallani. A járulékokról a foglalkoztatónak olyan gyakorisággal és olyan határidővel kell benyújtania a bevallásokat, mint az összes többi adónál.

2003. évi XCII. tv. 1. számú melléklet I/B 1. a) pont;

1997. évi LXXX. tv. 50. §

Január 20.

Munkaadói járulék bevallása, megfizetése

#?-:nbsp;

Érintettek: a munkaadók

A munkaadó a munkavállaló részére munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt bruttó munkabér, illetmény (kereset), valamint végkielégítés, jubileumi jutalom, a betegszabadság idejére adott díjazás, továbbá a személyijövedelemadó-köteles természetbeni juttatás – kivéve a reprezentáció, üzleti ajándék címén nyújtott természetbeni juttatást -, étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás és a munkaviszony keretében biztosított cégautó adójának 25 százaléka után 3 százalék munkaadói járulékot köteles fizetni az elszámolt hónapot követő hónap 20-áig.

A munkaadói járulékot a munkaadó állapítja meg, vallja be és közvetlenül fizeti be az állami adóhatóságnál kezelt számlára az elszámolt hónapot követő hó 20-áig.

A havi adóbevallásra kötelezett adózónak a megállapított munkaadói járulékot az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyhót követő 20-áig kell bevallania.

2003. évi XCII. tv. 1. számú melléklet I/B 1. a) pont;

1991. évi IV. tv. 40. § (1), 42. § (2), (4) bek.

Január 20.

Munkavállalói járulék bevallása, megfizetése

#?-:nbsp;

Érintettek: a munkaadók

A munkavállaló járulékként a munkaviszonya(i) alapján a munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény (kereset) 1 százalékát köteles fizetni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra, aki öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, illetve arra jogosulttá vált.

A munkavállalói járulékot a munkaadó állapítja meg, vonja le és fizeti meg, valamint saját bevallása keretében vallja be az elszámolt hónapot követő hó 20-áig.

A havi adóbevallásra kötelezett adózónak a megállapított munkavállalói járulékot az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyhót követő 20-áig kell bevallania.

2003. évi XCII. tv. 1. számú melléklet I/B 1/a) pont;

1991. évi IV. tv. 41. §, 42. § (3)-(4) bek.

Január 20.

Áfa bevallása, megfizetése, visszaigénylése

#?-:nbsp;

Érintettek: a havi adómegállapításra kötelezett adózók

Az általános forgalmi adó megállapítására havonta kötelezett adóalanynak az adóbevallást az adómegállapítási időszakot követő hó 20-áig kell benyújtania, és ezzel egyidejűleg köteles az áfa nettó, elszámolandó összegét megfizetni, illetőleg ettől az időponttól igényelheti azt vissza.

2003. évi XCII. tv. 1. számú melléklet I/A/3 pont, I/B 1/a) pont, 2. számú melléklet I/Határidők/2/a) pont

Január 20.

Fogyasztási adó bevallása, megfizetése, visszaigénylése

#?-:nbsp;

Érintettek: a termelő, termeltető, vevő, felvásárló, importáló

Az adózó a fogyasztási adó előlegének és a megállapított nettó fogyasztási adónak a különbözetét havonta, a tárgyhót követő hó 20-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza.

A havi adóbevallásra kötelezett adózó a megállapított fogyasztási adót az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyidőszakot követő 20-áig vallja be.

2003. évi XCII. tv. 1. számú melléklet I/B 1. a) pont, 2. számú melléklet I/Határidők 4. pont B) pont

Január 20.

Társaságiadó-előleg megfizetése

#?-:nbsp;

Érintettek: a gazdasági társaság, egyesülés, európai részvénytársaság, szövetkezet, állami vállalat, tröszt, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, ügyvédi iroda, végrehajtói iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, közjegyzői iroda, magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkező munkaközössége, erdőbirtokossági társulat, MRP szervezete, közhasznú társaság, vízitársulat, alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosítópénztár

Az adózó, ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint havonta fizet adóelőleget, akkor minden hónap 20-áig köteles az adóelőleget megfizetni.

Amennyiben a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint negyedévenként fizet adóelőleget, akkor az adóelőleget a negyedévet követő hó 20. napjáig kell megfizetni.

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/3. A/a) pont;

1996. évi LXXXI. tv. 2. §

Január 20.

Megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztatók támogatása iránti kérelem

#?-:nbsp;

Érintettek: gazdálkodó szervezetek

Dotáció abban a hónapban illeti meg a gazdálkodó szervezetet – ide nem értve a kijelölt célszervezetet -, amelyikben az általa foglalkoztatott dolgozók átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladja a 20 főt, és a megváltozott munkaképességű dolgozóknak az átlagos statisztikai állományi létszámhoz viszonyított aránya meghaladja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A §-ában meghatározott 5%-os (kötelező foglalkoztatási szint) mértéket.

A dotáció havonta a tárgyhót követő hónap 20. napjától igényelhető az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal területileg illetékes elsőfokú szerveinél (APEH).

8/1983. (VI. 29.) Eü-PM együttes rendelet

Január 20.

Kulturális járulék bevallása, megfizetése

#?-:nbsp;

Érintettek: meghatározott termékek és szolgáltatások értékesítői, forgalmazói, építmény építtetője, beruházója, kivitelezője, önkéntesen: jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, természetes személyek

Az 1993. évi XXIII. törvény mellékletében felsorolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétele (jegybevétele) után kulturális járulékot kell fizetni. A kulturális járulékot a járulékfizetésre kötelezett (személy) maga állapítja meg, vallja be és fizeti meg negyedévente, a negyedévet követő hó 20-áig, az APEH-SZTADI által vezetett, az APEH által közzétett számlaszámú kulturálisjárulék-beszedési számla javára.

A kivitelezőt terhelő kulturális járulék összegét a kivitelező állapítja meg, vallja be és fizeti meg. A járulékfizetési kötelezettséget negyedévenként, a negyedévet követő hó 20-áig kell teljesíteni az APEH-SZTADI által vezetett kulturálisjárulék-beszedési számla javára.

1993. évi XXIII. tv. 5. § (1) bek., 6. § (1) bek., Melléklet;

10/2001. (IV. 24.) NKÖM-PM együttes rendelet 5. §

Január 20.

Adómentes felhasználó jövedékiadó-bevallása, -megfizetése

#?-:nbsp;

Érintettek: adómentes felhasználók: a jövedéki termék adómentes beszerzésére engedéllyel rendelkező, a jövedéki terméket adómentes célra felhasználók

Az adómentes felhasználó az adóbevallási kötelezettségének azon tárgynegyedévet követő hó 20-áig köteles eleget tenni és az adót megfizetni, amelyben a 2003. évi CXXVII. tv. 14. §-ának (4) bekezdése szerint beállt az adómegállapítási és adófizetési kötelezettsége. (Önadózás esetén az adó alapját és az adót naptári hónaponként kell megállapítani, kivéve ha jogszabály másként rendelkezik.)

2003. évi. CXXVII. tv. 7. § 18. pont, 14. § (4) bek., 48. § (9) bek.

Január 20.

Jövedéki adó bevallása, megfizetése, visszaigénylése

#?-:nbsp;

Érintettek: a jövedéki terméket és az annak előállítására alkalmas, e törvényben meghatározott terméket előállító, raktározó, tároló, szállító, forgalmazó, külföldről beszerző (beszállító), külföldre értékesítő, illetve egyéb módon birtokoló jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb szervezet és természetes személy

A jövedékiadó-fizetésre kötelezett adóalany – függetlenül attól, hogy adóbevallási kötelezettségét a törvény egyébként milyen időszakonként állapítja meg – a jövedéki adót havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig köteles bevallani.

Az adózó a jövedéki adó előlegének és a megállapított nettó jövedéki adónak a különbözetét havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza. (E rendelkezések a dohánygyártmányok esetében csak arra az adóra vonatkoznak, amelyet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény rendelkezései alapján nem adójeggyel fizetnek meg.)

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet IV/B) pont;

2003. évi CXXVII. tv. 4. §

Január 20.

Energiaadó bevallása, megfizetése, visszaigénylése

#?-:nbsp;

Érintettek: az energiaadó alanyai (közüzemi szolgáltató, energiakereskedő, feljogosított fogyasztó, előállító, hálózati engedélyes)

Az adóalany az adófizetési kötelezettsége és az adó-visszaigénylési jogosultsága különbözeteként megállapított nettó adót havonta, a tárgyhó első napjától a tárgyhó utolsó napjáig terjedő adómegállapítási időszakra, a tárgyhót követő hó 20. napjáig köteles bevallani és megfizetni, illetve jogosult visszaigényelni.

2003. évi LXXXVIII. törvény

Január 20.

Környezetvédelmitermékdíj-fizetési kötelezettségről szóló beszámoló benyújtása

#?-:nbsp;

Érintettek: belföldi előállítású termékek első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, a termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása esetén a másodlagos kötelezett, hasznosító koordináló szervezet, az Európai Közösségen belüli behozatal esetén a termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, valamint a nem közösségi termékdíjköteles termék importja esetén a vámjogszabályok szerinti vámadós, illetve a vámszabad terület üzemeltetője

A kötelezettnek és a Kt. 4/A § értelmében fizetésre kötelezettnek a negyedévet követő hó 20. napjáig, a hasznosítást koordináló szervezetnek a negyedévet követő hó 30. napjáig a tárgynegyedévi fizetési kötelezettségéről havi bontásban, a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cskr.) 6. §-a (3) bekezdésének hatálya alá tartozó kötelezettnek, valamint az adózás rendjéről szóló törvény szerinti évenkénti bevallónak – hasznosítást koordináló szervezet kivételével – a tárgyévi fizetési kötelezettségéről a tárgyévet követő év február 15-éig beszámolót kell benyújtania a Minisztériumhoz. A termékdíjfizetést átvállalónak az átvállalási szerződés hatálya alatt a beszámolót akkor is be kell nyújtania, ha tárgynegyedévre vonatkozóan fizetési kötelezettsége nem keletkezett. A beszámoló benyújtásáról a Minisztérium a kötelezett részére kérelemre 8 napon belül igazolást ad ki.

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 1. §, 4. §, 2., 3., 4. számú melléklet;

1995. évi LVI. tv. 2. §, 3. §, 4/A §

Január 20.

Adóraktári adójegy elszámolása

#?-:nbsp;

Érintettek: adóraktáriadójegy-felhasználók

Az adójegyekről az adóraktáriadójegy-felhasználónak a rendelet 4. számú, a bejegyzett kereskedőnek az 5. számú melléklet szerinti nyilvántartást kell vezetnie adójegyfajták, ezen belül kiskereskedelmi eladási árak szerinti bontásban, és az adójegy-nyilvántartás adatai alapján a havonkénti elszámolást a tárgyhót követő hó 20-áig kell elkészítenie.

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 8. § (1) bek.

Január 20.

Nyomtatványforgalmazó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése

#?-:nbsp;

Érintettek: nyomtatványforgalmazók

A nyomtatványforgalmazó (alforgalmazó) az általa értékesített, adóigazgatási azonosításra alkalmas számla- és nyugtatömbökről – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – vevőnkénti részletezésben negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20-áig adatot köteles szolgáltatni az elsőfokú állami adóhatósághoz.

2003. évi XCII. tv. 3. számú melléklet K) pont

Január 20.

Környezetvédelmi termékdíj visszaigénylése

#?-:nbsp;

Érintettek: belföldi előállítású termékek első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, a termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása esetén a másodlagos kötelezett, az olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, amely a hulladékká vált termékdíjköteles termék visszagyűjtését és hasznosítását végzi vagy végezteti, és amely a termékdíjköteles termék gyártóinak, forgalmazóinak részvételével jött létre

Visszaigényelhető a termékdíj azon termékdíjköteles termék után, amellyel kapcsolatos tevékenységre vonatkozóan a Magyar Köztársaság által kötött hatályos nemzetközi szerződés közterhektől mentes beszerzést ír elő. A visszaigényléshez külön jogszabályban meghatározott igazolások benyújtása szükséges.

Visszaigényelhető a termékdíj azon termékdíjköteles termék után, amelynek importálására, felhasználására igazoltan az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja megvalósítása keretében kerül sor. A visszaigénylésre és az ahhoz szükséges igazolásokra vonatkozó szabályokat külön jogszabály tartalmazza.

A befizetett termékdíj az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivataltól igényelhető vissza. A visszaigénylés az adóhatóság által rendszeresített bevallási nyomtatványon történik.

Mentesség szerezhető a termékdíj-fizetési kötelezettség alól a jogszabályban meghatározott termékek után, amennyiben a kötelezett, másodlagos kötelezett, hasznosítást koordináló szervezet a hulladékká vált termékdíjköteles terméket – külön jogszabályban meghatározott mennyiségben és módon – hasznosítja, illetőleg a külön jogszabályban meghatározott feltételeket teljesíti. A kötelezett vagy a másodlagos kötelezett jogosult a mentesség igénybevételére, ha a hulladékká vált termékdíjköteles terméknek a kötelezett megbízása alapján hasznosításra történő átadás-átvétel tényét igazolja, vagy a külön jogszabályban meghatározottak szerint hasznosítást koordináló szervezethez csatlakozik.

A mentesség – hasznosítást koordináló szervezet kivételével – legfeljebb egy naptári évre szerezhető, és az évente megújítható. Hasznosítást koordináló szervezet esetén a mentesség legfeljebb két naptári évre szerezhető, és külön jogszabályban meghatározott eljárásban legfeljebb tíz éven keresztül, alkalmanként kétéves időtartamokra meghosszabbítható.

A mentesség feltételeit a kormány rendeletben határozza meg.

Külön jogszabályban meghatározott feltételekkel és mértékig visszaigényelheti a terméket terhelő termékdíjat az adóhatóságtól az a kötelezett vagy az a másodlagos kötelezett, aki a termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként termékdíjköteles terméket (alapanyagot) használt fel.

Nem keletkezik termékdíj-fizetési kötelezettség a jogszabály szerinti termék exportja, valamint a Közösségen belüli értékesítése esetén.

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 8. §, 5. számú melléklet;

1995. évi LVI. tv. 5/A-C §

Január 20.

Közösségi adószámmal rendelkező általánosforgalmiadó-alany nyilatkozatának benyújtása

#?-:nbsp;

Érintettek: közösségi adószámmal rendelkező általánosforgalmiadó-alany

A közösségi adószámmal rendelkező általánosforgalmiadó-alany az adóhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatványon a negyedévet követő hó 20. napjáig nyilatkozik az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalany részére az adott negyedévben teljesített termékértékesítésről, az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalanytól megvalósított termékbeszerzésről, a vevő, illetve az eladó közösségi adószámáról, valamint az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott európai közösségi területen belül teljesített termékértékesítés és termékbeszerzés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéről (összesítő nyilatkozat). Az összesítő nyilatkozat a jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minősül. Nem kell nyilatkozatot tenni arról a negyedévről, amelyben az általánosforgalmiadó-alany közösségi kereskedelmet nem folytatott.

2003. évi XCII. tv. 1. számú melléklet I/B 3/ d) pont

Január 20.

Költségvetési támogatás igénylése

#?-:nbsp;

Érintettek: a költségvetési támogatás igénybevételére jogosult adóalanyok

Ha a támogatást megállapító jogszabály eltérően nem rendelkezik, a havonta megállapított költségvetési támogatást az adózó havonta, a tárgyhót követő 20-ától igényelheti. (A feltétel bekövetkeztéhez kötött költségvetési támogatás az előírt mellékletekkel ellátott bevallás benyújtása időpontjától igényelhető.)

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet III./2. a)-b) pont

Január 20.

Gyakorított költségvetési támogatás igénybevétele, bevallása

#?-:nbsp;

Érintettek: a költségvetési támogatás gyakorított igénybevételének engedélyezését kérő adóalanyok

Az adózó kérelmére az adóhatóság a költségvetési támogatás gyakoribb (öt-tíz-tizenöt naponkénti) igénybevételét is engedélyezheti. A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó a költségvetési támogatást havonta állapítja meg, és arról a tárgyhót követő 20-áig tesz bevallást. A hó közben igénybe vett előleg és a tárgyhónapra igényelhető tényleges támogatás különbözetét a tárgyhót követő 20-ától lehet igényelni vagy eddig kell megfizetni.

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet III./4. b) pont

Január 20.

Bányajáradék bevallása, befizetése

#?-:nbsp;

Érintettek: a bányavállalkozók, továbbá az 1993. évi XLVIII. törvény 1. §-ának (2) és (7) bekezdése szerinti tevékenységet végző, a geotermikus energiát energetikai hasznosítás céljából kitermelő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság

A bányajáradékot önbevallás alapján kell kiszámítani. Az önbevallást a befizetéssel egyidejűleg kell megküldeni a Magyar Bányászati Hivatalnak, kőolajnál és földgáznál havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig. (Egyéb ásványi nyersanyagok és kinyert geotermikus energia után negyedévenként, a negyedévet követő hó 20-áig kell befizetni a bányajáradékot.)

1993. évi XLVIII. tv. 20. § (2) bek.;

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. § (3) bek.

Január 20.

Összesített termékmérleg benyújtása

#?-:nbsp;

Érintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek

A termékmérlegek adóraktárankénti havi zárása alapján az adóraktár engedélyesének összesített zárást kell jövedéki termékenként készíteni, melyeket a tárgyhót követő hónap 20. napjáig a regionális jövedéki központhoz az adóbevallással egyidejűleg kell benyújtani.

8/2004. (III. 10.) PM rendelet 71. § (4) bek.

Január 28.

Halasztott adófizetés dohánygyártmányoknál

#?-:nbsp;

Érintettek: dohánygyártmány adóraktár-engedélyese és importálója

Az adójegy átvételekor meg kell fizetni azt az adó- és általánosforgalmiadó-összeget, amelyet az igényelt adójegyek az átvételkor hatályos adómértékek alapján képviselnek.

A fizetési kötelezettség halasztására jogosult az adóraktár engedélyese, a bejegyzett/nem bejegyzett kereskedő és az importáló, amennyiben biztosítékot nyújt. A dohánygyártmány adóraktár-engedélyese által nyújtott jövedéki biztosíték a halasztott fizetési kötelezettség biztosítékaként figyelembe veendő azzal, hogy az adóraktárába betárolásra kerülő, más tagállamban gyártott dohánygyártmányra általa átvett adójegy utáni fizetési kötelezettségre külön jövedéki biztosítékot kell nyújtani. A bejegyzett kereskedő által nyújtott jövedéki biztosíték a halasztott fizetési kötelezettség biztosítékának minősül. Az importáló és a nem bejegyzett kereskedő a fizetési kötelezettség halasztására abban az esetben jogosult, ha az átvett adójegy értékének megfelelő nagyságú biztosítékot nyújt.

A halasztott fizetési kötelezettséget a tárgyhóban átvett adójegyekre a tárgyhónapot követő második hónap 28. napjáig kell teljesíteni.

2003. évi CXXVII. tv. 98. § (7) bek.

Január 28.

Jövedékiadó-előleg befizetése

#?-:nbsp;

Érintettek: a jövedéki terméket és az annak előállítására alkalmas terméket előállító, raktározó, tároló, szállító, forgalmazó, külföldről beszerző (beszállító), külföldre értékesítő, illetve egyéb módon birtokoló jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb szervezet és természetes személy

Az adózónak a jövedéki adó előlegét havonta, a tárgyhó 28-áig kell megfizetnie.

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet IV. A) pont

Január 28.

Fogyasztásiadó-előleg befizetése, visszaigénylése

#?-:nbsp;

Érintettek: a termelő, termeltető, vevő, felvásárló, importáló

A fogyasztási adó alanya ha az előző év azonos negyedévében nettó adója elérte a 6 millió forintot, akkor adóelőleget köteles fizetni, illetve igényelhet vissza. Az adóelőleg összege az előző év azonos negyedévi nettó adóösszegének egyhatod része.

Ugyancsak adóelőleget kell fizetnie annak az adóalanynak, aki a tárgyévet megelőző évben ugyan nem fizetett és nem igényelt vissza adót, de a tárgyév első negyedévében a nettó adó várható összege eléri a 6 millió forintot. Ebben az esetben a várható nettó adóösszeg egyhatodát kell adóelőlegként fizetni, illetve lehet igényelni.

A II., III., IV. negyedévben akkor kell előleget fizetnie (lehet visszaigényelnie), ha az előző negyedévi nettó adó, illetve visszaigénylés összege a 6 millió forintot meghaladja. Az adóelőleg összege az előző negyedévi nettó adó egyhatod része.

A megállapított nettó fogyasztásiadó-előleget havonta, a tárgyhónap 28-áig kell megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelhető vissza.

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/4. A) pont

Január 31.

A levont járulékokról szóló igazolás kiadása

#?-:nbsp;

Érintettek: foglalkoztatók

A foglalkoztató a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles a nyilvántartás adataival egyező igazolást kiadni a biztosított részére a tárgyévben levont járulékok (tagdíj) összegéről és az azok alapjául szolgáló jövedelmekről a jövedelemigazoláshoz csatoltan. Ha a biztosítással járó jogviszony év közben megszűnik, az igazolást soron kívül kell kiadni.

1997. évi LXXX. tv. 47. § (3) bek.

Január 31.

Összesített igazolás kiadása

#?-:nbsp;

Érintettek: kifizető, munkáltató

A kifizető és a munkáltató – az önadózó magánszemély részére – olyan bizonylatot köteles kiállítani és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a magánszemély bevételének teljes összege és jogcíme, az adóelőleg vagy az adó alapjául szolgáló öszszeg és a levont adóelőleg, illetve adó összege. A munkáltató a kifizetést követően a kiadott bizonylaton feltünteti az adóelőleg megállapításakor figyelembe vett családi adókedvezmény összegét. E rendelkezést kell alkalmazni az adóköteles társadalombiztosítási ellátást teljesítő társadalombiztosítási kifizetőhelyre is. A munkáltató az önadózó magánszemélynek – a vállalkozó részére e minőségében teljesített kifizetések kivételével – az előzőekben említettekről, továbbá a kifizetéskor figyelembe vett bevételcsökkentő tételekről, valamint az adót, adóelőleget csökkentő tételekről az elszámolási évet követő év január 31-éig összesített igazolást ad.

2003. évi XCII. tv. 46. § (1) bek.

Január 31.

Adatszolgáltatás adókedvezményre jogosító igazolásokról

#?-:nbsp;

Érintettek: kifizetők

A kifizető ha olyan igazolást (bizonylatot) állít ki, amelynek alapján a magánszemély adókedvezmény (adómentesség) igénybevételére jogosult, adatot kell szolgáltatnia az adózónak kiadott igazolásról. Az adatszolgáltatást az adóévet követő év január 31-éig elektronikus úton vagy gépi adathordozón az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv illetékes állami adóhatóságához kell teljesíteni.

2003. évi XCII. tv. 3. sz. melléklet J) pont

Január 31.

Általános forgalmi adó visszatérítése iránti igény előterjesztése

#?-:nbsp;

Érintettek: a külföldön nyilvántartásba vett adóalany

Amennyiben a külföldön nyilvántartásba vett adóalany adó-visszatérítési igénye kérelmenként eléri vagy meghaladja a 200 eurót, igényét negyedévente, a negyedévet követő hónap utolsó napjáig az adóhatósághoz beérkezett kérelemmel terjesztheti elő.

Az érintett adó-visszatérítési igényét év közben bármikor érvényesítheti, ha a tárgyéven belül igénye kérelmenként eléri vagy meghaladja a 300 000 Ft-ot.

81/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 3. § (3)-(4) bek.

Január 31.

Negyedéves könyvelési kötelezettség teljesítése

#?-:nbsp;

Érintettek: az éves beszámoló, illetve az egyszerűsített éves beszámoló, valamint az egyszerűsített mérleg készítésére kötelezett vállalkozók

Az egyéb gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági műveletek, események megtörténte után, legalább negyedévenként, a számviteli politikában meghatározott időpontig (kivéve ha más jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz), legkésőbb a tárgynegyedévet követő hó végéig kell a könyvekben rögzíteni.

2000. évi C. tv. 165. § (3) bek. b) pont

Január 31.

Az akkreditált felnőttképzést folytató intézmény jelentése az éves képzési terv teljesüléséről

#?-:nbsp;

Érintettek: akkreditált felnőttképzést folytató intézmény

Az érintett a képzési terv teljesüléséről – önértékelési kritériumok alapján – a tárgyévet követő január 31-éig éves jelentést készít és terjeszt a szakmai tanácsadó testülete elé. Az intézmény az éves jelentést 4 évig köteles megőrizni.

22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet 18. § (1)-(2) bek.

Január 31.

Éves adatszolgáltatás az elektromos berendezések mennyiségéről

#?-:nbsp;

Érintettek: az elektromos és elektronikai berendezések gyártója

A gyártónak tárgyév január 31-éig az előző évben a Magyar Köztársaságban forgalomba hozott elektromos berendezés mennyiségéről, a tárgyévben várható mennyiségéről tömeg és darabszám tekintetében, berendezéskategóriánként, valamint a forgalomba hozott elektromos berendezések tárgyévi visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségei ellátásának módjáról az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőségnek adatot kell szolgáltatnia.

15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet 4. § (1) (a)-(b) bek.

2005-re vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás

Éves statisztikaadási határidő

Január 15.

Film export-import 1461/05

#?-:nbsp;

Érintettek: film export-importtal foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek tárgyévet követő január 15-éig jelentést kell küldeniük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

Január 15.

Beszámolójelentés a foglalkozás-egészségügyi szolgálat munkájáról 1485/03

#?-:nbsp;

Érintettek: foglalkozás-egészségügyi tevékenységet végző orvosok

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 15-éig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi Minisztériumba.

Január 20.

Mezőgazdasági vízszolgáltatás 1373/04

#?-:nbsp;

Érintettek: környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, regionális vízművek, vízitársulatok, egyéb üzemeltetők

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 20-áig adatot kell szolgáltatniuk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium számára.

Január 20.

Lehalászás 1249/03

#?-:nbsp;

Érintettek: halastavat vagy intenzív halgazdaságot üzemeltető egyéni gazdaságok vagy jogi személyek

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 20-ig adatot kell szolgáltatniuk a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium számára.

Január 25.

Jelentés a települések távfűtés- és melegvíz-ellátásáról 1060/02

#?-:nbsp;

Érintettek: a távfűtő vállalatok, távfűtést és melegvíz-szolgáltatást végző egyéb vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 25-ig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Január 25.

Jelentés a mozik adatairól és a forgalmazás eredményéről 1454/04

#?-:nbsp;

Érintettek: működési engedéllyel rendelkező film- és videovetítőt üzemeltető gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 25-éig jelentést kell küldeniük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

Január 25.

Jelentés a megjelentetett videoműsorokról 1460/04

#?-:nbsp;

Érintettek: videón, dvd-n és egyéb hordozón filmeket kiadó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 25-éig jelentést kell küldeniük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

Január 30.

Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről 1021/05

#?-:nbsp;

Érintettek: háziorvosi és házi gyermekorvosi tevékenységet végző orvosok

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 30-áig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Január 31.

Állatállomány-változás, vágóállatok és állati termékek termelése, felhasználása és nettó árbevétele 1095/05

#?-:nbsp;

Érintettek: állatot tartó valamennyi gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 31-éig adatot kell szolgáltatniuk a Központi Statisztikai Hivatal számára.

Január 31.

Jelentés az elvégzett öntözésfejlesztési beruházások, önálló öntözőgép-vásárlások és a meliorációs beruházások teljesítményértékéről 1236/04

#?-:nbsp;

Érintettek: földterülettel rendelkező gazdasági szervezetek és a kijelölt egyéni gazdaságok

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 31-éig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Január 31.

Jelentés a közvetítői tevékenységről 2031/04

#?-:nbsp;

Érintettek: a közvetítők, a közvetítőket foglalkoztató jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 31-éig jelentést kell küldeniük az Igazságügyi Minisztériumba.

Január 31.

A felszíni vízkivételek, valamint a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai 1694/05

#?-:nbsp;

Érintetek: az 500 köbméter/év feletti vízhasználatra vízjogi engedéllyel rendelkező engedélyesek, vízszolgáltató vállalkozások, környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 31-éig adatot kell szolgáltatniuk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium számára.

Január 31.

Jelentés az év folyamán befejezett filmekről és videoművekről 1464/05

#?-:nbsp;

Érintettek: filmgyártó vállalkozások

Az érintetteknek tárgyévet követő január 31-éig jelentést kell küldeniük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

Január 31.

Jelentés a szinkronizálási és feliratozási tevékenységről 1465/04

#?-:nbsp;

Érintettek: szinkronizálást és feliratozást végző vállalkozások

Az érintetteknek tárgyévet követő január 31-éig jelentést kell küldeniük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

Negyedéves statisztikaadási határidők

#?-:nbsp;

Január 10.

Bemutatott filmek adatai 1457/05

#?-:nbsp;

Érintettek: film- és videokiadó, -forgalmazó gazdasági társaság

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő 10. napig adatot kell szolgáltatniuk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

Január 12.

Jelentés az üres álláshelyek számáról 2009/04

#?-:nbsp;

Érintettek: a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési és társadalombiztosítási szervezetek, (KIR-be tartozók MÁK-on keresztül) nonprofit szervezetek

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 12-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Január 15.

Jelentés az időszaki sajtókiadásról 1652/00

#?-:nbsp;

Érintettek: időszaki sajtót kiadó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 15-éig kell jelentésüket elküldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Január 15.

Jelentés a kábítószerek és/vagy pszichotróp alapanyagok és készítmények exportjáról és importjáról 1912/01

#?-:nbsp;

Érintettek: valamennyi kábítószerek és/vagy pszichotróp export-, importjoggal rendelkező gazdálkodó szervezet

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 15-éig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi Minisztérium számára.

Január 15.

Önálló bírósági végrehajtó tevékenysége 1730/04

#?-:nbsp;

Érintettek: önálló bírósági végrehajtó

Az érintetteknek havi bontásban negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 15-éig tevékenységükről adatot kell szolgáltatniuk az Igazságügyi Minisztérium számára.

Január 18.

Árumérleg 1240/03

#?-:nbsp;

Érintettek: az élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatba sorolt, 9 főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 18-áig kell jelentést küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Január 20.

A postai tevékenység és a hírlapterjesztés teljesítményei 1193/05

#?-:nbsp;

Érintettek: postai, futárpostai, hírlapterjesztési és hírlap-nagykereskedési tevékenységet végző gazdasági szervezetek

Az érintett gazdasági szervezeteknek a tárgynegyedévet követő hó 20-áig adatot kell szolgáltatniuk a Központi Statisztikai Hivatalba.

Január 20.

Veszélyes áruk szállítása 1963/03

#?-:nbsp;

Érintettek: a 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet alapján érintett, veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadó(k) alkalmazására kötelezett gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 20-áig kell jelentést küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Január 20.

Energiahordozók értékesítési mérlege 1323/00

#?-:nbsp;

Érintettek: mindazok a vállalkozások, amelyek energiahordozók (ásványi energiahordozók, brikett-, szén- és fafeldolgozási vegyi termékek, tűzifa-, kőolaj- és gázfeldolgozási vegyi termékek, megújuló energiaforrások, valamint villamos energia) előállításával, illetve forgalmazásával (belföldi értékesítés, behozatal, kivitel) foglalkoznak

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 20-áig kell értékesítési mérlegüket a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba megküldeni.

Január 22.

A mezőgazdasági gépek forgalma 1270/04

#?-:nbsp;

Érintettek: mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 22-éig kell jelentést küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Január 22.

Műtrágyaforgalom 1282/03

#?-:nbsp;

Érintettek: műtrágyát gyártó és elsődleges forgalmazást végző vállalkozások

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 22-éig kell jelentést küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Január 30.

Az internetszolgáltatások forgalmi adatai 1760/05

#?-:nbsp;

Érintettek: az internetszolgáltatást végző gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 30-áig kell forgalmi adataikat elküldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Január 31.

Rezidensek külföldi közvetlen tőkebefektetéseit érintő tranzakciók 1809/00

#?-:nbsp;

Érintettek: külföldön tőkét befektető vállalkozások

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó végéig adatot kell szolgáltatniuk a Magyar Nemzeti Bank számára.

Január 31.

Külföldiek közvetlen tőkebefektetéseit érintő tranzakciók 1807/00

#?-:nbsp;

Érintettek: külföldi tőkével működő vállalkozások

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó végéig tranzakcióikról jelentést kell készíteniük a Magyar Nemzeti Bank számára.

Havi statisztikaadási határidők

Január 3.

Jelentés a közvetlenül szabályozott termékekről 1729/04

#?-:nbsp;

Érintettek: az élelmiszer, ital gyártása ágazatba sorolt kijelölt vállalkozások, a mezőgazdaságitermék-nagykereskedelem alágazatba soroltak, továbbá a kijelölt egyéb vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 3-áig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Január 5.

A vágóhidak élőállat-vágása 1280/03

#?-:nbsp;

Érintettek: a vágási engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 5-éig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Január 6.

Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről 1036/04

#?-:nbsp;

Érintettek: a kereskedelmi szálláshellyel (szálloda, panzió, turistaszálló, ifjúsági szálló, üdülőház, kemping) rendelkező, továbbá munkásszállást, oktatási vagy egyéb létesítményt kereskedelmi szálláshelyként üzemeltető gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 6-áig jelentést kell küldeniük a kereskedelmi szálláshelyekről a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Január 6.

Befektetési alapok statisztikai mérlege 1745/05

#?-:nbsp;

Érintettek: a befektetésialap-kezelők

Az érintetteknek a tárgyhót követő 5. munkanapig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankba.

Január 10.

A forgalmazott filmek és nyilvános videovetítések eredménygyűjtője 1456/05

#?-:nbsp;

Érintettek: film- és videokiadó, -forgalmazó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő 10. napig jelentést kell küldeniük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

Január 10.

Havi termékstatisztikai jelentés 1751/05

#?-:nbsp;

Érintettek: a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 10-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Január 10.

Havi jelentés a gyógyszer-nagykereskedők gyógyszerbeszerzéseiről és -eladásairól, valamint a gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek fekvőbeteg-gyógyintézetek számára történő eladásairól 1913/05

#?-:nbsp;

Érintettek: valamennyi gyógyszergyártó és gyógyszer-nagykereskedő

Az érintetteknek a tárgyhót követő 10. napig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi Minisztériumba.

Január 10.

Kikötői áru- és hajóforgalom 1857/05

#?-:nbsp;

Érintettek: kikötőt üzemeltető gazdasági társaságok és hajórakodást végző hajózási engedélyesek

Az érintetteknek a tárgyhót követő 10-éig adatot kell szolgáltatniuk a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium számára.

Január 11.

Egészségbiztosítási statisztikai jelentés 1514/05

#?-:nbsp;

Érintettek: társadalombiztosítási kifizetőhelyek, VTI Ellenőrzési Osztály területileg illetékes csoportja

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 11-éig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi Minisztériumba.

Január 11.

Külföldön számlát tartók, illetve külföldi követelést tartozással összevezetők fizetésimérlegadat-szolgáltatása 1644/05

#?-:nbsp;

Érintettek: a külföldön számlát tartók és összevezetést végző rezidens gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 8. munkanapjáig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankba.

Január 12.

Baromfikeltetés 1791/02

#?-:nbsp;

Érintettek: baromfikeltető állomások

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 12-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Január 12.

Jelentés a felvásárlásról 1097/04

#?-:nbsp;

Érintettek: a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 12-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Január 13.

Kimutatás a pénzfeldolgozási tevékenységről 1766/05

#?-:nbsp;

Érintettek: a pénzfeldolgozási engedéllyel rendelkező szervezetek

Az érintetteknek a tárgyhót követő 10. munkanapig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankba.

Január 15.

Családtámogatási statisztikai jelentés 1915/04

#?-:nbsp;

Érintettek: családtámogatási kifizetőhellyel rendelkező munkáltatók, illetve a Magyar Államkincstár területi igazgatóságai, családtámogatási irodái

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 15-éig jelentést kell küldeniük a Pénzügyminisztériumba.

Január 15.

Tej- és tejtermékek termelése és felhasználása 1869/05

#?-:nbsp;

Érintettek: tejtermeléssel és/vagy tejfeldolgozással foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 15-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Január 15.

Tej- és tejtermékek termelése és felhasználása az egyéni gazdaságokban 1870/05

#?-:nbsp;

Érintettek: a 20 db és annál több tej- és/vagy kettős hasznú tehenet tartó és/vagy 200 db vagy annál több anyajuhot és/vagy 30 vagy annál több anyakecskét tartó valamennyi egyéni gazdaság

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 15-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Január 22.

A termelőeszközök áruforgalmi jelentése 1269/03

#?-:nbsp;

Érintettek: mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 22-éig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Január 25.

Jelentés a repülőterek forgalmáról 1966/03

#?-:nbsp;

Érintettek: repülőteret üzemeltető gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 25-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Január 30.

Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak elszámolásáról (támogatott és nem támogatott körre egyaránt) 1503/05

#?-:nbsp;

Érintettek: önkormányzatok, magánszemélyek, betéti társaságok által működtetett közforgalmú gyógyszertárak, valamint kórházi zárt forgalmú gyógyszertárak

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 30-áig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi Minisztériumba.

Eseményhez kötődő adatszolgáltatások

Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről 1032/05

#?-:nbsp;

Érintettek: az alakuló, jogi személyiségű gazdasági társaságok, szövetkezetek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és közhasznú társaságok

Az érintetteknek az alakulást követő 15 napon belül az alakuló gazdasági szervezetről jelenteniük kell az alapinformációkat a Központi Statisztikai Hivatal számára.

Sztrájkstatisztikai jelentés 1119/00

#?-:nbsp;

Érintettek: az eseményben érintett gazdasági szervezetek

Az érintetteknek az eseményt követő 3 héten belül jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek névjegyzékének összeállításához 1710/00

#?-:nbsp;

Érintettek: cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végzők

Az érintetteknek a névjegyzékről az eseményt követő 15 napon belül jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalnak.

Adatlap a felnőttképzésről 1665/05

#?-:nbsp;

Érintettek: felnőttképzést folytató intézmények

Az érintetteknek a vizsgát (képzés befejezését) követő 10 napon belül adatlapot kell kiállítaniuk és elküldeniük a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumba.

Műsorjelentés 1455/00

#?-:nbsp;

Érintettek: működési engedéllyel rendelkező film- és videovetítőt üzemeltető gazdasági szervezetek

Az érintetteknek az eseményt követő napon műsorjelentést kell küldeniük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

Jelentés a 100 ezer forint értékhatár feletti tárgyi eszköznek minősülő egészségügyi gépek és műszerek állományának változásáról 1498/00

#?-:nbsp;

Érintettek: önkormányzati, valamint az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó egészségügyi intézmények, az orvos-, illetve egészségtudományi karral rendelkező egyetemek, a MÁV, BM, HM, IM egészségügyi intézményei, továbbá az egyházi, alapítványi és magán-egészségszolgáltatók

Az érintetteknek a gépek és műszerek állományának változásáról a változást követő hó 15-éig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi Minisztériumba.

Jelentés az egészségügyi szakképzés keretében végzettekről 1510/00

#?-:nbsp;

Érintettek: egészségügyi szakképzést folytató intézmények (a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-a alapján)

Az érintetteknek a szakmai vizsga befejezését követő 10. napig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi Minisztériumba.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. január 1.) vegye figyelembe!