Mi kell a fegyvertartáshoz?

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. június 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 86. számában (2005. június 1.)
Sokan a lövészet iránti szenvedélyük miatt, mások önvédelemből, megint mások egyszerű kedvtelésből szeretnének valamilyen lőfegyverhez jutni. Fegyvert tartani Magyarországon szigorú szabályok alapján lehet. Cikkünk a főbb passzusokat ismerteti.

Az alapvető szabályokat a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény tartalmazza, amelynek hatálya kiterjed a lőfegyverre, a lőfegyver fődarabra, a lőszerre (töltényre) és azok megszerzésére, tartására, használatára. A részletszabályokat a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletből tudhatjuk meg.

Hatósági engedélyezés

Hatósági engedély szükséges:

– a lőfegyver, a lőfegyverdarab, a muzeális lőszer kivételével a lőszer, a flóberttöltény gyártásához, javításához, forgalmazásához, a lőfegyver hatástalanításához, a lőfegyver kiállításához;

– az "A", "B", "C" vagy "D" kategóriába tartozó tűzfegyver, a lőfegyverdarab, a lőfegyvernek minősülő légfegyver, a lőszer és a hangtompító megszerzéséhez, tartásához, az ország területére történő behozatalához, az ország területéről történő kiviteléhez, az ország területén történő átszállításhoz;

– a polgári rendeltetésű lőtér, a lőfegyver- és lőszertároló hely üzemeltetéséhez;

– a festéklövő fegyver, a gáz- és riasztófegyver, a gáz- és riasztótöltény, a légfegyver, a lőszerelem, a színházi fegyver gyártásához, javításához, a Magyar Köztársaság területén történő forgalmazásához;

– a gáz- és riasztófegyver önvédelmi célú viseléséhez, a lőszerelem, a színházi fegyver megszerzéséhez, tartásához;

– a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatához.

A lőfegyver-megszerzési és -tartási engedéllyel rendelkező személy vagy szervezet a lőfegyverhez használható lőszert külön engedély nélkül megszerezheti, illetve tarthatja.

Európai lőfegyvertartási engedély

Tűzfegyvernek az Európai Unió valamely tagállamába történő – nem kereskedelmi vagy elidegenítési célú – kiviteléhez európai lőfegyvertartási engedély szükséges. Európai lőfegyvertartási engedély annak a természetes személynek adható, aki a tűzfegyver megszerzésére és tartására érvényes engedéllyel rendelkezik.

Az európai lőfegyvertartási engedély tartalmazza

– az engedély birtokosának természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét;

– a tűzfegyver azonosító adatait (típusa, gyártója, gyártási száma, kaliberjele, kategóriájának betűjele és száma);

– az engedély érvényességi időtartamát;

– az engedélyt kibocsátó hatóság bejegyzéseit;

– a meglátogatott tagállamok hatóságainak engedélyezési bejegyzéseire szolgáló rovatot;

– a Közösségen belüli utazásra vonatkozó következő információkat:

– a tagállamok tájékoztatása alapján az esetleges tilalmat, illetve engedélyhez kötöttséget;

– az engedély birtokosának aláírását;

– a kiállító hatóság megnevezését, bélyegzőlenyomatát;

– az engedély kiállításának keltét.

Az európai lőfegyvertartási engedély öt évig érvényes, érvényességi ideje kérelemre alkalmanként további öt évre meghosszabbítható, ha az engedély kiadására vonatkozó feltételek – azok ismételt vizsgálata alapján – biztosítottak.

Az európai lőfegyvertartási engedély nem ruházható át, azt az engedéllyel rendelkező személy a tűzfegyver birtoklása során köteles magánál tartani.

Az európai lőfegyvertartási engedélybe bejegyzett tűzfegyver birtoklásában, jellemzőiben bekövetkezett változásokat, valamint a tűzfegyver elvesztését vagy ellopását az engedélyen fel kell tüntetni.

Az engedélyező hatóság

Az engedély (ideértve az európai lőfegyvertartási engedélyt is) kiadása és visszavonása a rendőrség hatáskörébe tartozik.

A lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer, a lőszerelem, a színházi fegyver javítását, megszerzését és tartását, a légfegyver javítását, a gáz- és riasztófegyver viselését, a lőfegyver hatástalanítását, a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatát, a polgári rendeltetésű lőtér, a lőfegyver- és lőszer (lőszerelem)-tároló hely üzemeltetését a kérelmező lakóhelye, szervezet esetén a tevékenység helye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti szolgálati ágába tartozó osztálya engedélyezi.

Az "A" kategóriába tartozó tűzfegyver, lőszer megszerzését és tartását a kérelmező szervezet a tevékenységének helye szerint illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság engedélyezi.

A lőfegyver és a hozzá tartozó lőszer önvédelmi vagy személy- és vagyonvédelmi célra történő megszerzését és tartását, a tárolásukra szolgáló tárolóhely üzemeltetését, az önvédelmi vagy személy- és vagyonvédelmi célra tartott lőfegyver hatástalanítását, a lőfegyver kiállítását, valamint a hangtompító megszerzését és tartását a kérelmező lakóhelye, szervezet esetén a tevékenység helye szerint illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság engedélyezi.

Engedélyezési tilalmak

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem engedélyezhető:

– az "A" kategóriába tartozó tűzfegyver vagy lőszer;

– az automata lőfegyver;

– a hangtompító;

– külső formájában automata szerkezetű lőfegyverre hasonlító félautomata lőfegyver;

– huzagolt csövű lőfegyverhez való leváló köpenyes lövedékkel szerelt lőszer

megszerzése és tartása, valamint lézeres célzókészülék és éjszakai irányzék lőfegyverre történő felszerelése.

Nem engedélyezhető olyan lőfegyver, lőszer megszerzése és tartása sem, amelynek használatát arra a célra, amelyre kérelmezték, jogszabály tiltja.

Nem adható engedély annak,

– aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be;

– aki cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt áll;

– akit állam elleni bűncselekmény, emberiség elleni bűncselekmény, személy elleni bűncselekmény, nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény, hivatalos személy elleni bűncselekmények, embercsempészés, közérdekű üzem működésének megzavarása, terrorcselekmény, nemzetközi jogi kötelezettség megszegése, légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése, visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel, a különös visszaesés szempontjából a visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel bűncselekményhez hasonló bűncselekmény, bűnszervezetben részvétel, tiltott állatviadal szervezése, állatkínzás, garázdaság, önbíráskodás, természetkárosítás, visszaélés kábítószer előállításához használt anyaggal, vagy vagyon elleni szándékos bűncselekmény elkövetése miatt elítéltek, illetőleg vele szemben intézkedést alkalmaztak, a büntetés vagy intézkedés külön jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartásának időtartamáig, de legalább a jogerős döntés meghozatalát követő három évig;

– akit bűncselekmény bűnszervezetben történt elkövetése miatt elítéltek, illetve ha vele szemben bűncselekmény bűnszervezetben történt elkövetése miatt intézkedést alkalmaztak, a büntetés vagy intézkedés külön jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartásának időtartamáig, de legalább a jogerős döntés meghozatalát követő három évig;

– aki ellen az előző két bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás folyik;

– aki ellen ipari robbantóanyaggal és pirotechnikai termékekkel, lőfegyverrel, közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés, rendzavarás, sportrendezvény rendjének megbontása, számszeríj vagy szigonypuska jogellenes használata, veszélyes fenyegetés, jogosulatlan vadászat, természetvédelmi szabálysértés elkövetése miatt büntetést szabtak ki, vagy intézkedést alkalmaztak, a szabálysértési határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig;

– aki az engedély kiadására vonatkozó kérelmében valótlan adatot közöl, illetve a kérelemmel összefüggő valós adatot elhallgat, vagy a fegyverre, lőszerre (töltényre), lőszerelemre, lőtérre vonatkozó jogszabályban meghatározott kötelezettségét megszegi, a kérelem benyújtásától, illetve a visszavonó határozat jogerőre emelkedését követő két évig.

Az engedélyezést kizáró feltételeket a jogi személy vezető tisztségviselői, egyéb, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a tevékenységért felelős vezető tekintetében kell vizsgálni.

Az engedély visszavonása

Az engedélyt, ideértve az európai lőfegyvertartási engedélyt is, haladéktalanul vissza kell vonni, ha

– a kiadásának valamely feltétele már a kiadáskor sem állt fenn;

– a kiadásának valamely feltétele később megszűnik;

– az engedéllyel rendelkező személy megszegi a törvényben és a kormányrendeletben meghatározott kötelezettségét.

Hatósági tárolás

A lőfegyvertartási engedély – ideértve az európai lőfegyvertartási engedélyt is – visszavonása esetén az engedéllyel együtt 3 munkanapon belül, azonnali végrehajtás esetén haladéktalanul át kell adni az engedély szerinti lőfegyvert és a hozzá tartozó lőszert (töltényt) az engedély visszavonását elrendelő hatóságnak. A lőfegyvertartási engedélyt visszavonó hatóság az átvett lőfegyver, lőszer (töltény) hatósági tárolására 5 munkanapon belül köteles intézkedni.

A lőfegyver, lőszer (töltény) hatósági tárolásának díját a lőfegyver, lőszer (töltény) tulajdonosának a lőfegyvertartási engedély visszavonását elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjától kell megfizetnie.

A lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személy halála vagy a szervezet megszűnése esetén a lőfegyvert, lőszert (töltényt) az azokat birtokoló személy köteles a rendőrséghez haladéktalanul bejelenteni, és az őrzésről a rendőrség kiérkezéséig gondoskodni. A bejelentett lőfegyver átvételéről és tárolásáról a rendőrség intézkedik.

Értékesítés, leadás, megsemmisítés

A tulajdonos az engedély visszavonásától számított 180 napon belül – az addig felmerült tárolási és karbantartási díj megfizetése mellett – kérheti a lőfegyver, lőszer (töltény) lőfegyver-kereskedőnél történő értékesítését, vagy megszerzési engedéllyel rendelkező személynek, szervezetnek történő elidegenítését, kezdeményezheti annak hatástalanítását, megsemmisítését vagy érték nélküli leadását.

Ha a rendőrségi tárolás megkezdésétől számított 180 nap alatt a tulajdonos nem élt a fenti lehetőséggel, a rendőrség a tárolt lőfegyvert, lőszert (töltényt) megsemmisítheti, vagy kereskedelmi szakértői értékbecslést követően lőfegyver-kereskedőnek átadhatja értékesítésre. A fegyver, lőszer (töltény) értékesítéséből származó összeget – a felmerült költségek levonása után – a tulajdonos részére ki kell fizetni. A lőfegyver, lőszer (töltény) értékesítését határozatban kell elrendelni.

Fegyver, lőszer, lőszerelem megszerzése és tartása

Külső formájában automata szerkezetű lőfegyverre hasonlító félautomata lőfegyver csak sportlövészetre engedélyezhető.

Lőfegyver, lőszer megszerzése és tartása munkavégzési célra

– lőfegyver-kereskedő egyéni vállalkozónak, lőszerpróbára;

– lőtér üzemeltetésére engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozónak, a lőtér üzemeltetési engedélyben és a lőtérszabályzatban meghatározott lőfegyverre;

– igazságügyi fegyverszakértőnek feladatköréhez kapcsolódóan és

– annak a személynek engedélyezhető, akinek a foglalkozása gyakorlásához a szolgálati lőfegyver tartását törvény írja elő.

Sportlövészet

Sportlövészetre legfeljebb három darab hosszú és kettő darab rövid lőfegyver, valamint ezekhez tartozó lőszer megszerzése és tartása annak a sportolónak engedélyezhető, aki igazolt, az országos sportági szakszövetség által kiadott, érvényes versenyengedéllyel rendelkező minősített sportlövő, és rendszeres sporttevékenysége alapján a saját tulajdonú lőfegyver tartását az országos sportági szakszövetség javasolja. Az országos sportági szakszövetség javaslatára a sportlövőnek háromnál több hosszú és kettőnél több rövid lőfegyver megszerzése és tartása is engedélyezhető. Minősített sportlövő az, akinek az országos sportági szakszövetség által kiadott minősítése van.

Sportlövőnek sportlőfegyver megszerzése, illetve tartása engedélyezhető. A 22 Short, 22 Long Rifle kaliberjelű sportlőfegyver megszerzését és tartását a rendőrség – a törvényes képviselő hozzájárulásával – a tizenhatodik életévét betöltött sportlövő részére engedélyezheti.

Sportvadászat

Sportvadászatra lőfegyver, lőszer megszerzése és tartása annak a személynek engedélyezhető, aki a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényben a sportvadászati tevékenység gyakorlásához meghatározott személyi feltételeknek megfelel. Vadásznak a Vtv.-ben nem tiltott lőfegyver, lőszer megszerzése és tartása engedélyezhető.

Önvédelem

Önvédelmi célra rövid lőfegyver és lőszer megszerzése és tartása annak engedélyezhető, aki bizonyítja, hogy élete, testi épsége – tűzfegyverrel elhárítható veszélyhelyzet fennállása miatt – fokozott védelmet igényel. Önvédelmi célra kettő darab rövid lőfegyver megszerzése, tartása engedélyezhető.

Gáz- és riasztófegyver önvédelmi célú viselése annak a személynek engedélyezhető, aki tizennyolcadik életévét betöltötte, és nem áll az engedélyezést kizáró rendelkezések hatálya alatt.

Megszerzési és tartási engedély

Lőfegyver megszerzésére és tartására engedély csak akkor adható, ha a kérelmező személy

– nem áll az engedélyezést kizáró rendelkezések hatálya alatt;

– a lőfegyver tartásához előírt egészségi alkalmasságát igazolja;

– a lőfegyver tartásához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságát igazoló vizsgát tesz, és a vizsgabizottság megítélése szerint a lőfegyver biztonságos kezelésére és használatára képes;

– a lőfegyver, lőszer tárolásának feltételeivel rendelkezik.

A kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú lövedék kilövésére alkalmas tűzfegyver megszerzése és tartása céllövészetre annak a személynek engedélyezhető, aki tizennyolcadik életévét betöltötte, és nem áll az engedélyezést kizáró rendelkezések hatálya alatt.

A lőfegyver-, lőszermegszerzési és
-tartási engedélyt a kérelmező személyesen, a szervezet a kereskedelmi meghatalmazottja útján veheti át.

A személy részére kiadott, lőfegyver tartását engedélyező okmány tartalmazza

– az okmány birtokosának természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét;

– az engedélyezett lőfegyver(ek) azonosító adatait;

– az engedély bejegyzésének keltét, érvényességi idejét;

– a lőfegyvertartáshoz szükséges egészségi alkalmasság igazolására szolgáló bejegyzéseket;

– az egyéb hatósági bejegyzéseket.

Az önvédelmi célú lőfegyver tartását külön okmányban kell engedélyezni.

Szervezet részére az öt évig érvényes lőfegyvertartási engedély kiadása határozattal történik. A határozatban foglalt lőfegyverekre úgynevezett alkalmazotti megszerzési és tartási engedélyt kell kiállítani. A határozatban fel kell tüntetni azokat a személyeket, alkalmazottakat, akik a fegyver kezelését (tárolás, kiadás, visszavétel) végzik, a fegyvert használhatják. A szervezet vezetője köteles gondoskodni a lőfegyver használatára jogosult alkalmazottak rendszeres, de évente legalább négy alkalommal történő lőkiképzéséről.

Azonosítási szám

Az egyedi azonosításra alkalmas gyártási számmal nem rendelkező tűzfegyver tartására irányuló kérelem benyújtása esetén a kérelemmel együtt át kell adni a tűzfegyvert az engedély kiadására jogosult hatóságnak. A tűzfegyvert a Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft. a tűzfegyver tartását engedélyező hatóság közreműködésével azonosítási számmal látja el. Az engedélyt kiadó hatóságnak az átadott tűzfegyver tárolásáért, a vizsgálóhoz történő szállításáért, illetőleg a vizsgálótól a hatósághoz történő szállításáért a tűzfegyver tulajdonosát díjfizetési kötelezettség nem terheli.

Mely szervezetek kaphatnak engedélyt?

Lőfegyver, lőszer megszerzésére és tartására a következő szervezetek kaphatnak engedélyt:

– hosszú lőfegyverre az erdő- és vadgazdálkodással, vadászattal, vadkereskedelemmel, erdészettel, természetvédelemmel foglalkozó gazdálkodó szervezet, közigazgatási szerv, egyesület, egyesületek megyei és országos szövetsége, a hivatásos és sportvadászok kamaraként működő köztestülete, tudományos kutatóintézet, felsőoktatási intézmény, nevelési-oktatási intézmény, ha bizonyítja, hogy feladatainak ellátásához szükséges a lőfegyver;

– sportlőfegyverre a sportlövészettel foglalkozó, nyilvántartásba vett sportegyesület, ha az országos sportági szakszövetség a szövetségi tagságot igazolja;

– sportlövészetre, illetve lövészeti oktatásra az, amely az adott típusú és kaliberjelű lőfegyverre kiadott lőtér-üzemeltetési engedéllyel, valamint lőtérszabályzattal rendelkezik;

– a polgári célra felhasználható lőfegyverek, lőszerek és hatástalanított lőfegyverek vizsgálatára, valamint lőfegyverek és lőszerek hatástalanítására jogosult (kijelölt) szervezet, feladatai ellátására;

– az igazságügyi fegyverszakértői vizsgálattal foglalkozó szervezet, valamint muzeális intézmény a feladatköréhez kapcsolódóan;

– lőszerpróbára az, amely a lőszer gyártására jogosító engedéllyel rendelkezik;

– rövid lőfegyverre az, amely a saját vagy mások vagyonát hivatásszerűen őrzi, mások életét, testi épségét hivatásszerűen védi, ha bizonyítja, hogy feladatainak ellátásához szükséges a lőfegyver.

Igazságügyi fegyverszakértői vizsgálattal foglalkozó és lőszergyártási engedéllyel rendelkező szervezetnek, valamint muzeális intézménynek, feladatkörére tekintettel "A" kategóriába tartozó lőszer és automata lőfegyver, valamint hangtompító megszerzése és tartása is engedélyezhető.

Lőfegyver, lőszer megszerzésére és tartására jogosító engedély a fenti felsorolásban szereplő szervezet részére csak akkor adható, ha a kérelmező szervezetnél a lőfegyverek, lőszerek tárolásával, átadásával megbízott személy rendelkezik a magánszemélyekkel szemben támasztott feltételekkel, és a szervezet biztosítja a Magyar Köztársaság területén a lőfegyver, lőszer tárolásának feltételeit.

Muzeális fegyver sportlövészeti célú használata csak sportlövészettel foglalkozó sportegyesületnek engedélyezhető. Muzeális fegyver akkor használható sportlövészetre, ha biztonságos működését a fegyverek és lőszerek bevizsgálására kijelölt szervezet tanúsítja. Muzeális fegyvert sportlövészetre csak sportegyesület tagja használhat. Muzeális fegyver önvédelmi célra nem viselhető.

Színházi fegyver színházak, színpadi és egyéb előadások megtartásával vagy filmforgatásban közreműködő gazdálkodó szervezetnek és hagyományőrző egyesületnek engedélyezhető.

Az engedély érvényességi ideje

A fegyver, lőszer tartására kiadott engedélyt tartalmazó okmány öt évig érvényes, érvényességi ideje kérelemre alkalmanként további öt évre meghosszabbítható, ha az engedély kiadására vonatkozó feltételek – azok ismételt vizsgálata alapján – biztosítottak, és a kérelmező az engedély meghoszszabbítását legalább 30 nappal az érvényességi idő lejártának határnapja előtt kezdeményezi. A feltételek ismételt vizsgálata a lőfegyver tartásához szükséges elméleti és gyakorlati jártasságot igazoló vizsga megismétlésére nem terjed ki.

A kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú lövedék kilövésére alkalmas tűzfegyver és a színházi fegyver tartására, a gáz- és riasztófegyver viselésére, a muzeális fegyver sportlövészet célú használatára kiadott engedély visszavonásig érvényes.

A fegyvermegszerzési engedély 90 napig érvényes.

A megszerzési engedéllyel rendelkező 5 munkanapon belül köteles az engedélyező hatóságnak a birtokba vett lőfegyvert a fegyvertartási engedély kiállítása céljából bemutatni. A lejárt engedélyt a hatóságnak az érvényességi időpont lejártát követő 5 munkanapon belül vissza kell adni.

Kárt okozó vad elejtése

Lakott területen a kárt okozó vad elejtéséhez az elejtés helye szerint illetékes rendőrkapitányság engedélye szükséges.

Az engedély kiadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell

– az elejtést irányító és a résztvevő nevét, személyi adatait, a fegyvertartási engedély adatait;

– az elejtés pontos helyét, idejét;

– az érintett helyi önkormányzat egyetértő állásfoglalását;

– a területileg illetékes vadászatra jogosult szerv egyetértő állásfoglalását;

– a biztonsági intézkedéseket, a lakosság tájékoztatásának módját.

A lőfegyver, lőszer, lőszerelem tárolása

A lőfegyvert az engedélyes által állandóan lakott lakásban – szervezet esetén őrzött, vagy riasztóberendezéssel védett épületben – ürített állapotban, biztonsági zárral rendelkező lemezszekrényben, illetéktelen személyektől elzárva kell tárolni. Rövid lőfegyvert falhoz, padlóhoz vagy szekrényhez rögzített biztonsági zárral rendelkező lemezdobozban is lehet tárolni.

A 10 darabot meghaladó darabszámú lőfegyver és 1000 darabot meghaladó lőszer, valamint "A" kategóriába tartozó lőfegyver tárolása esetén a tárolásra szolgáló helyiség nyílászáróit acélráccsal vagy ultraerős biztonsági fóliával kell ellátni. Ha az ilyen lőfegyver vagy lőszer tárolása lakott területen kívül történik, a tárolóhelyet őrszemélyzettel kell őrizni, vagy távfelügyeleti rendszerbe bekötött elektronikus riasztóberendezéssel kell ellátni.

A lőszert a lőfegyvertől elkülönítve, biztonsági zárral rendelkező lemezszekrényben vagy falhoz, padlóhoz, szekrényhez rögzített biztonsági zárral rendelkező lemezdobozban, illetéktelen személyektől elzárva kell tárolni.

Lőszerelemet eredeti gyári csomagolásában, nem lakás céljára szolgáló épület ablakkal rendelkező helyiségében, biztonsági zárral ellátott lemezszekrényben úgy kell tárolni, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá. Fekete lőpor és füst nélküli lőpor nem tárolható egy szekrényben. A csappantyút a lőportól egy lemezből készült elválasztóval el kell különíteni.

Lőszerelemek tárolóhelyén kizárólag lőport és csappantyút lehet tartani. A lőszerelemek számára kialakított tárolóhelyen nem tartható 5 kg össztömegnél nagyobb mennyiségű lőpor és 2000 darabot meghaladó számú csappantyú. Lőpor és csappantyú tárolására szolgáló helyiségben nem lehet nyílt lánggal üzemelő berendezés, tilos a dohányzás és nyílt láng használata.

A lőfegyver-kereskedő lőszer (lőszerelem) tárolóhelyének engedélyezésére irányuló eljárásban a tevékenység helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, Budapesten a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság szakhatóságként vesz részt.

Ellenőrzés

A jogszabályban és az engedélyben meghatározott kötelezettségek betartását a rendőrség ellenőrzi. Az engedélylyel rendelkező köteles az ellenőrzést lehetővé tenni, az ellenőrzést végző rendőrt a fegyver vagy lőszer tárolására szolgáló helyiségbe beengedni, részére a szükséges tájékoztatást, felvilágosítást megadni, felhívására a fegyvert és lőszert, valamint az ellenőrzéshez szükséges okmányokat átadni.

Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az ellenőrzés napjától számított 5 munkanapon belül az ellenőrzött személlyel, illetve az engedéllyel rendelkezővel ismertetni kell.

Lőfegyver, lőszer átadása, átengedése

Lőfegyver, lőszer – főszabályként – lőfegyver-kereskedőnek, a fegyver és lőszer vizsgálatára kijelölt szervezetnek és annak adható át, aki az átadott lőfegyvertartási céljának és jellegének megfelelő lőfegyver tartására jogosító engedéllyel rendelkezik.

A fegyver és lőszer vizsgálatára kijelölt szervezet és a lőfegyver-kereskedő részére történő átadás kivételével a lőfegyver átadását az átadás helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak írásban be kell jelenteni. A bejelentés átvételéről a rendőrkapitányság igazolást ad ki, melynek egy példányát az átadó, egy példányát az átvevő az átadás időtartama alatt köteles megőrizni.

Vadászlőfegyver és a hozzá tartozó lőszer vadászatra vadászlőfegyver tartására jogosultnak átengedhető.

Sportlőfegyver és a hozzá tartozó lőszer sportlövészetre sportlőfegyver tartására jogosultnak átengedhető.

A lőtér üzemeltetője lőfegyverét, lőszerét a lőtéren átengedheti lőgyakorlatot is magában foglaló szakképzésben részt vevő személynek és annak a tizennyolcadik életévét betöltött személynek, aki a lőfegyver megszerzéséhez szükséges tanfolyamon, lőgyakorlaton vesz részt.

A sportegyesület lőfegyverét és lőszerét a sportegyesület igazolt sportolójának a sporttevékenység (edzés, verseny), illetve az ezekre történő szállítás időtartamára átadhatja.

A lőfegyver és a lőszer megszerzésére, tartására jogosult szervezet lőfegyverét, lőszerét az engedélyező határozatban feltüntetett, a vele írásba foglalt szerződés alapján munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő, a lőfegyver megszerzéséhez és tartásához szükséges feltételekkel rendelkező személynek, a szerződésben meghatározott feladat tényleges ellátásának időtartamára átadhatja.

Lőfegyverek kivitele, behozatala, átszállítása

Lőfegyver, lőszer kivitelére, behozatalára, átszállítására engedélyt az kaphat, aki (amely) annak gyártására javítására, forgalmazására, megszerzésére vagy tartására vonatkozó engedéllyel rendelkezik.

Igazolvány

Az engedély kiadása úgynevezett lőfegyver (lőszer)-kísérő igazolvány (engedély) kiállításával történik. Az engedély kiadása viszonosság esetén díjmentes. Az igazolvány érvényességi idején belül a lőfegyver, lőszer tartására és viselésére és kivitelére is jogosít.

Az a személy vagy szervezet, aki (amely) az e rendelet szerint kiadott megszerzési engedéllyel rendelkezik, jogosult annak érvényességi időtartama alatt a megszerzési engedélyben szereplő lőfegyver, lőszer behozatalára. Az Európai Unióhoz nem tartozó államból történő behozatal esetén ennek tényét a határvámhivatal a megszerzési engedélyen bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolja.

Igazolás

Ha az említett engedéllyel nem rendelkező személy vagy szervezet lőfegyvert, lőszert akar a Magyar Köztársaság területéről kivinni vagy azon átszállítani, az ehhez szükséges engedély megszerzéséhez köteles igazolni, hogy a lakóhelye (székhelye vagy telephelye) szerinti államban jogosult a lőfegyver, lőszer gyártására, javítására, forgalmazására, kiállítására, megszerzésére vagy tartására.

A jogosultságot nem kell igazolni

– azoknak a külföldön bejegyzett (nyilvántartásba vett) sportegyesületeknek (sportszervezeteknek), amelyek sportlövő versenyre hoznak be lőfegyvert vagy lőszert;

– arra a lőfegyverre és lőszerre, amelyet a lőfegyver, lőszer szállítására engedéllyel rendelkező hajó vagy légi közlekedési eszköz fedélzetén szállítanak, ha az nem hagyja el a fedélzetet, illetve a kikötő tranzitterületét.

Vadász- és sportlőfegyver

Vadász- és sportlőfegyver jogszerű tartását a magyar hatóságok által kiadott fegyvertartási engedéllyel nem rendelkező személy a lakóhelye szerinti államban kiadott fegyvertartási engedéllyel, tűzfegyver esetén európai lőfegyvertartási engedéllyel igazolhatja. A "B" kategóriájú, vadászatra szolgáló tűzfegyver, valamint a 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver behozatalához és tartásához a vadászat, illetve a sportverseny helye szerint illetékes rendőrkapitányság engedélye is szükséges.

Az a személy, aki európai lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezik, jogosult az abba bejegyzett "C" és "D" kategóriába tartozó tűzfegyverét, a hozzá tartozó lőszerrel együtt vadászatra, "B", "C" és "D" kategóriájú sportlőfegyverét sportlövő versenyre behozni, kivinni, illetve az ország területén átszállítani.

Az európai lőfegyvertartási engedélybe bejegyzett "B", "C" vagy "D" kategóriájú tűzfegyver és a hozzá tartozó lőszer önvédelmi célra történő behozatalát a Magyar Köztársaság területére a várható beutazás, illetve átutazás helye szerint illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság engedélyezheti. A behozatali engedély abban az esetben adható ki, ha a kérelmező bizonyítja, hogy tevékenysége vagy más ok miatt élete, testi épsége – tűzfegyverrel elhárítható veszélyhelyzet fennállása miatt – fokozott védelmet igényel, és rendelkezik a tűzfegyver tárolásának feltételeivel.

Unión kívül

Az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel nem rendelkező személy a határvámhivatal igazolása alapján jogosult lőfegyverét, a hozzá tartozó lőszerrel együtt, vadászatra, sportlövőversenyre behozni, kivinni, illetve az ország területén átszállítani, ha a Magyar Köztársaság területén tartózkodás a 90 napot nem haladja meg.

A sportlövészeten való részvételt a meghívó sportegyesület meghívólevelével kell igazolni. A Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett sportegyesület sportlövője részére a sportlőfegyver és lőszer kivitelére vonatkozó jogosultságot az országos sportági szakszövetség igazolja. Az igazolás csak a lőfegyvertartási, illetve európai lőfegyvertartási engedéllyel együtt érvényes.

A vadászaton való részvételt a Vtv.-ben foglaltak alapján a vadászati hatóság által a Magyar Köztársaság területére és az abban meghatározott vadászterület(ek)re kiállított érvényes vadászati engedély igazolja.

Jogosultságok, bemutatási kötelezettség

Az, aki lőfegyver, lőszer behozatalára vagy átszállítására jogosító igazolással, illetve engedéllyel rendelkezik,

– az abban feltüntetett lőfegyvert, lőszert jogosult tartani és használni;

– az Európai Unióhoz nem tartozó államból történő beutazáskor, illetve kiutazáskor köteles a határvámhivatalnak az engedélyben feltüntetett lőfegyvert, lőszert bemutatni.

Hatósági díjak

* A fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésére irányuló eljárásban igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj mértékét az 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 1. számú melléklete határozza meg. * A díjat az ügyben eljáró, illetve az ügyben eljáró hatóságot irányító megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni. A díjat az eljárás kezdeményezésekor az köteles befizetni, aki az eljárás megindítását kéri. Az első fokon eljáró hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés díja 4000 forint, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell befizetni. * A díjat a kérelem elutasítása esetén nem fizetik vissza. * A lőfegyver, lőszer (töltény) hatósági tárolásának díja naponta 150 forint, melyet a lőfegyver, lőszer (töltény) hatósági tárolásáról gondoskodó megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni. * A fegyverismereti vizsga, valamint a fegyverforgalmazási vizsga díja vizsgánként 7000 forint, melyet a vizsgát lebonyolító megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni. A vizsga díja magában foglalja a vizsgabizonyítvány kiállításának díját is.

Fogalmak

* Ha kétséges, hogy valamely tárgy az alábbiakban meghatározott fogalmi körbe tartozik-e, a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet vagy igazságügyi fegyverszakértő álláspontját kell kérni. * Automata lőfegyver * Olyan lőfegyver, amely minden lövés után automatikusan újratölt, és az elsütőszerkezet egyszeri működtetésével egynél több lövést képes leadni. * Áthatoló (páncéltörő) lőszer * Olyan lőszer, amelynél a lövedéket köpeny burkolja, és páncéltörő (áthatoló) kemény maggal rendelkezik, ideértve a nem páncéltörő rendeltetésű acélmagvas lőszereket is. * Egylövetű lőfegyver * Tölténytár nélküli lőfegyver, amelynek töltényűrjébe vagy a csőfar töltőnyílásába, illetve csőtorkolatán keresztül a csövébe minden lövés leadása előtt külön be kell helyezni a lőszert vagy lőszeralkatrészeket. * Elöltöltő lőfegyver * Olyan egylövetű vagy ismétlőfegyver, amelynél a lőport és a lövedéket kizárólag a csőtorkolat irányából lehet a csőbe vagy a forgódobba betölteni, rendeltetésszerűen fekete lőporral, vagy gyárilag a fekete lőpor kiváltására készült lőporral és hozzá való csappantyúval működtethető. * Expanzív (kiterjedő) lövedékű lőszer * Olyan lőszer, melynek lövedéke üreges csúcsú, vagy lövedéke a köpenytől eltekintve nem egy darabból áll. * Félautomata lőfegyver * Olyan lőfegyver, amely minden lövés után automatikusan újratölt, és az elsütőbillentyű egyszeri működtetésével csak egy lövést képes leadni. * Flóbert rövid lőfegyver * Olyan peremgyújtású egylövetű rövid tűzfegyver, melynek teljes hossza 28 cm-nél rövidebb, kizárólag flóberttöltény működtetésére alkalmas, és az Európai Közösségek Tanácsának a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK irányelve szerint a "B" engedélyköteles kategóriába tartozik. * Flóberttöltény * Olyan egybeszerelt töltény, melyet gyúelegyes töltényhüvelyből és lövedékből szereltek össze, lőport nem tartalmaz, és hüvelyhossza nem haladja meg a 10,5 millimétert. * Gyújtólövedéket tartalmazó lőszer * Olyan lőszer, amelynek lövedéke olyan vegyi anyagot tartalmaz, amely a levegővel történő érintkezéskor vagy becsapódáskor lángra lobban. * Hangtompító * Lőfegyver torkolatdörejének csökkentésére szolgáló, a fegyvercsőre vagy annak torkolatára felszerelhető eszköz. * Hatástalanított lőfegyver * Lőszer, illetve lövedék kilövésére véglegesen alkalmatlanná tett lőfegyver. * Hosszú lőfegyver * Olyan lőfegyver, amelynek csöve meghaladja a 30 cm hosszúságot, vagy amelynek teljes hossza meghaladja a 60 cm-t. * Ismétlő lőfegyver * Olyan lőfegyver, amelyet úgy terveztek és alakítottak ki, hogy minden lövés leadása után tölténytárból vagy forgódobból a szerkezet kézi működtetésével tölthető újra. * Légfegyver * A 15 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú festéklövő fegyver kivételével a sűrített levegővel vagy egyéb sűrített gáz felhasználásával üzemeltetett, szilárd anyagú lövedék kilövésére alkalmas fegyver. * Leváló köpenyes lőszer * Olyan lőszer, amelynek lövedéke űrméret alatti, és a fegyvercsőben való megvezetését – esetenként a lőporgázok hajtóerejének átadását is – valamilyen, a lövedékre szerelt alkatrész végzi, amely úgy lett kialakítva, hogy a cső elhagyását követően a lövedékről – annak a célba csapódását megelőzően – leváljon. * Lőfegyver * A tűzfegyver, valamint az a légfegyver, amelyből 7,5 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú, szilárd anyagú lövedék lőhető ki. * Lőfegyverjavítás * A rendeltetésszerű használatnak meg nem felelő lőfegyver fegyverrészének ugyanolyan alkatrészre történő kicserélése, a lőfegyver irányzékán – a rendeltetés szerinti beállítás, illetve a tartozékok rendeltetésszerű, a körülményekhez igazodó cseréje kivételével – végrehajtott módosítás, továbbá a lőfegyver működőképességének helyreállítása. * Lőfegyver-kereskedő * Az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki (amely) kereskedelmi vagy egyéb üzleti tevékenységét teljes egészében vagy részben lőfegyver- vagy lőszergyártás, kereskedelem, közvetítő kereskedelem, csere, bérbeadás, javítás, hatástalanítás vagy átalakítás területén végzi. * Lőfegyver, lőszer forgalmazása * Lőfegyver, lőszer tulajdonjogának átruházása, bérbeadása, ideértve a kereskedelmi és közvetítő kereskedelmi tevékenységet is. * Lőfegyver- és lőszerkészítés (gyártás) * Lőfegyver, lőszer, lőfegyverdarab, flóberttöltény és lőszeralkatrész elkészítése, az elkészített alkatrészek készre szerelése, valamint a lőfegyver olyan megmunkálása, amely azt az eredetitől eltérő kaliberjelű lőszer használatára teszi alkalmassá. * Lőfegyvertartás * A birtoklás, a viselés és a tárolás. * Lőszer * Olyan egybeszerelt töltény, amely lövedéket, lőport, továbbá gyúelegyet tartalmaz. * Lőszeralkatrész (lőszerelem) * Lőpor, gyúelegyes töltényhüvely (csappantyús töltényhüvely), csappantyú és minden robbanó, gyújtó, fényjelző, páncéltörő és leváló köpenyes lövedék, melyet tűzfegyverből történő kilövésre terveztek. * Muzeális fegyver és lőszer * Az elöltöltő fegyver, továbbá a korszerű perem vagy központi, illetve elektromos gyújtású lőszer használatára alkalmatlan tűzfegyver, és az ilyen fegyverekhez használható 1945 előtt gyártott lőszer. * Nyomjelző (fényjelző) lövedékű lőszer * Olyan lőszer, melynek lövedéke a röppályát láthatóvá tevő, meggyulladó anyagot is tartalmaz. * Rendvédelmi szervek * Arendőrség, a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata, a Vám- és Pénzügyőrség és a büntetés-végrehajtás szervei. * Robbanólövedékeket tartalmazó lőszer * Olyan lőszer, amelynek lövedéke becsapódáskor felrobbanó töltetet tartalmaz. * Rövid lőfegyver * Olyan lőfegyver, amelynek csöve nem haladja meg a 30 cm hoszszúságot, vagy amelynek teljes hossza nem haladja meg a 60 centimétert. * Tűzfegyver * Olyan, a törvény mellékletének "A", "B", "C" vagy "D" kategóriájában meghatározott eszköz, amelyből a kiterjedő forró gáz tolóereje által meghajtott szilárd anyagú lövedék lőhető ki, kivéve ha hatástalanították, riasztásra, jelzésre, életmentésre, állatok leölésére vagy szigonnyal történő halászatra, illetve ipari vagy műszaki célokra tervezték, feltéve hogy csak az itt megjelölt célokra használják, muzeális fegyvernek tekinthető. * Tűzfegyverfődarab (lőfegyverdarab) * Fegyvercső, váltócső, betétcső, zár, forgódob és az ezeket egybefoglaló tokszerkezet. A tűzfegyverfődarab abba a tűzfegyver-kategóriába tartozik, amelyre felszerelték, vagy amelyhez gyártották. * Fegyver * Lőfegyver, gáz- és riasztófegyver, légfegyver, festéklövő fegyver, muzeális fegyver, színházi fegyver. * Fegyver forgalmazása * A fegyver tulajdonjogának átruházása, bérbeadása, ideértve a kereskedelmi és a közvetítő kereskedelmi tevékenységet is. * Festéklövedék * Festéklövő fegyverekhez használatos, becsapódáskor fölrepedő burokban folyékony festékanyagot tartalmazó, 5 grammot nem meghaladó tömegű, 12 mm-nél nagyobb átmérőjű lövedék. * Festéklövő fegyver * Olyan sűrített levegő vagy egyéb sűrített gáz felhasználásával működő eszköz, melynek csövéből 15 joule vagy annál kisebb mozgási energiával lőhető ki festéklövedék. * Fegyverviselés * Fegyver természetes személy testén, illetve a testén lévő ruházatán rejtett vagy nyílt módon történő elhelyezése. * Gáz- és riasztófegyver * Olyan eszköz, amely rendeltetésszerűen csak gáztöltény és riasztótöltény működtetésére alkalmas. * Gáztöltény * Olyan, szilárd anyagú lövedékkel nem rendelkező töltény, amely a szemre és a légutakra ingerlő hatást kifejtő adalékanyagot tartalmaz. * Lőfegyver átadása * Amikor a lőfegyver a tartási engedéllyel rendelkező felügyelete alól kikerül. * Lőfegyver átengedése * Amikor a lőfegyvert a tartási engedéllyel rendelkező felügyelete alatt használják. * Lőfegyver behozatala, kivitele, átszállítása * A lőfegyver átvitele a Magyar Köztársaság államhatárán. * Lőfegyver jellege * Sörétes lőfegyver (huzagolatlan hosszú), golyós lőfegyver (huzagolt hosszú), maroklőfegyver (rövid), 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbertfegyver és 7,5 joule csőtorkolati energia feletti teljesítményű légfegyver. * Lőfegyvertartási cél * Önvédelem, munkavégzés, céllövészet, oktatás, sportlövészet, személy- és vagyonvédelem, vadászat. * Riasztó- és vaktöltény * Lövedékkel nem rendelkező hang-, fény- és füsthatás kiváltására szolgáló töltény. * Sportlőfegyver * Az országos sportági szakszövetség versenyszabályzatában meghatározott, sportlövészeti célra használható lőfegyver. * Színházi fegyver * Lövedék kilövésére alkalmatlan, csak riasztótöltény (vaktöltény) működtetésére alkalmas eszköz. * Vadászlőfegyver * A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (Vtv.) szerint vadászatra használható lőfegyver.

A fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelmények

* A 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet szerint a lőfegyver tartásához előírt vizsgát a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságon kell letenni. * A vizsgára írásban kell jelentkezni, a jelentkező köteles megjelölni, hogy milyen jellegű lőfegyverre, illetve lőfegyverekre kíván vizsgát tenni. A vizsgára jelentkezésnek nem feltétele a lőfegyver megszerzésére és tartására irányuló kérelem benyújtása. * A vizsgára jelentkezőt tájékoztatni kell az elméleti és gyakorlati vizsga helyéről, időpontjáról, és biztosítani kell számára a vizsgadíj befizetéséhez szükséges utalványt. Vizsgára csak az a jelentkező bocsátható, aki a vizsgadíjat befizette, és az igazolószelvényt bemutatta. * Az elméleti vizsgarész írásbeli tesztből és szóbeli vizsgából áll. Lőgyakorlatot csak üzemeltetési engedéllyel rendelkező lőtéren lehet tartani. A vizsgázó lőgyakorlata akkor minősíthető megfelelőnek, ha a lőfegyver kezelését, használatának szabályait a gyakorlatban helyesen és biztonságosan alkalmazza. Sikeres vizsgának minden vizsgarész eredményes teljesítése minősül. * Sikertelen vizsga esetén a sikertelen vizsga napjától számított egy éven belül biztosítani kell a vizsga megismétlésének lehetőségét. A vizsga megismétlésére a sikertelen vizsga napján nem kerülhet sor. Az eredményes részvizsgákat nem kell megismételni. * A vizsgákról hitelesített nyilvántartó könyvet kell vezetni, melyben fel kell tüntetni a vizsgázó természetes személyazonosító adatait, a vizsga időpontját, típusát (huzagolatlan vagy huzagolt csövű hosszú lőfegyver vagy rövid lőfegyver), eredményét, a vizsgabizonyítvány sorszámát, valamint a vizsgázónak a vizsgabizonyítvány átvételét igazoló, és a vizsgabizottság elnökének aláírását. * A vizsgán a lőfegyver szerkezetére, működésére, kezelésére, megszerzésére, tartására, átadására, használatára, viselésére vonatkozó ismeretekről elméleti vizsga keretében kell számot adni, és lőtéren eredményes lőgyakorlatot kell végrehajtani. * Az elméleti ismereteket igazoltnak kell tekinteni, ha * a kérelmező igazságügyi fegyverszakértő, * a kérelmezőnek puskaművesi vagy fegyvermesteri, fegyverműszerész szakvizsgája van, * a vadászlőfegyver megszerzését és tartását kérelmező vadászat és vadgazdálkodásból legalább középfokú végzettséggel rendelkezik, * a kérelmező érvényes mezőőri szolgálati igazolvánnyal rendelkezik. * Hosszú lőfegyver tartásához szükséges elméleti és gyakorlati jártasságot igazoló vizsgát az elméleti és gyakorlati részből álló, az Országos Rendőr-főkapitányság által kijelölt vizsgabizottsági tag részvételével tartott állami vadászvizsga helyettesíti. * A sportlőfegyver tartásához szükséges elméleti és gyakorlati jártasságot igazoló vizsgát a sportlövő versenybírák esetében a versenybírói igazolvány, a sportlövő edzők esetében az edzői oklevél helyettesíti.

Tűzfegyverek és lőszerek

* "A" kategória * 1. Automata tűzfegyverek. * 2. Más tárgynak álcázott tűzfegyver. * 3. Páncéltörő (áthatoló), robbanó-, fényjelző vagy gyújtólövedékeket tartalmazó lőszer, valamint az ilyen lőszerhez való lövedék. * 4. Expanzív (kiterjedő) lövedéket tartalmazó pisztoly- és revolverlőszer, valamint az ilyen lőszerhez való lövedék, kivéve a vadászati vagy sportlövészeti célokat szolgáló lőfegyverhez, a használatukra jogosult személyek számára. * "B" kategória * 1. Félautomata vagy ismétlő rövid tűzfegyverek. * 2. Központi gyújtású egylövetű rövid tűzfegyverek. * 3. Peremgyújtású egylövetű rövid tűzfegyverek, melyek teljes hossza 28 cm-nél rövidebb. * 4. Félautomata hosszú tűzfegyverek, melyek tölténytára és töltényűrje együttesen háromnál több lőszer befogadására alkalmas. * 5. Félautomata hosszú tűzfegyverek, amelyek tölténytára és töltényűrje együttesen háromnál több lőszer befogadására nem alkalmas, ha a töltőszerkezet eltávolítható, vagy ha nem biztos, hogy szokásos szerszámokkal a tűzfegyvert nem lehet olyan tűzfegyverré átalakítani, amelynek tölténytára és töltényűrje együttesen háromnál több lőszer befogadására alkalmas. * 6. Ismétlő és félautomata hosszú tűzfegyverek huzagolatlan, 60 cm-t meg nem haladó hosszúságú csővel. * 7. Külső formában automata szerkezetű tűzfegyverre hasonlító félautomata tűzfegyverek. * "C" kategória * 1. A "B" kategória 6. pontjában felsoroltakon kívüli egyéb ismétlő hosszú tűzfegyverek. * 2. Egylövetű hosszú tűzfegyverek huzagolt csővel. * 3. A "B" kategória 4-7. pontjaiban felsoroltakon kívüli félautomata hosszú tűzfegyverek. * 4. Peremgyújtású egylövetű rövid tűzfegyverek, amelyeknek teljes hossza legalább 28 cm. * "D" kategória * Egylövetű hosszú tűzfegyverek huzagolatlan csővel.

Bűncselekmények

* Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel * A Büntető Törvénykönyv szerint bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki * lőfegyvert vagy lőszert engedély nélkül készít, megszerez, tart vagy forgalomba hoz, * a lőfegyver vagy lőszer készítésére, megszerzésére, tartására vagy kereskedelmére vonatkozó engedély kereteit túllépi, * engedéllyel tartott lőfegyverét, lőszerét engedéllyel nem rendelkezőnek átadja. * Aki a cselekményt üzletszerűen, avagy bűnszövetségben követi el, öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A különös visszaesőket öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetik. * Vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki * az engedéllyel tartott kézilőfegyveréhez, vadászlőfegyveréhez vagy sportlőfegyveréhez tartozó, csekély mennyiségű lőszert engedéllyel nem rendelkezőnek átadja, * vadászlőfegyverhez vagy sportlőfegyverhez tartozó, csekély mennyiségű lőszert engedély nélkül megszerez vagy tart. * Fegyvercsempészet * Aki lőfegyvert, lőszert engedély nélkül, vagy az engedély kereteit túllépve az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, bűntettet követ el, és öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt üzletszerűen, illetve bűnszövetségben követik el. A különös visszaeső tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. * Aki fegyvercsempészetre irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. június 1.) vegye figyelembe!