A tőkemozgások az EU-ban

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. december 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 80. számában (2004. december 1.)
Az Európai Unióban az úgynevezett négy alapszabadság egyikének, a tőke szabad áramlásának biztosítása a tagállamok közös feladata. A tőke szabad áramlása kiemelt jelentőségű kérdés, amit külön is erősít az a tény, hogy a Gazdasági és Monetáris Unióhoz – az euróövezethez – való majdani csatlakozás első előfeltétele a teljesen szabad tőkeáramlás feltételeinek megteremtése.

A globalizálódó világgazdaságban a tőkeáramlás mértéke óriásira nőtt: manapság a világon évente több mint 1200 milliárd dollár összegű működő tőkét fektetnek be. Ráadásul a működőtőke-befektetések csupán egy részét képezik a tőkemozgásoknak.

A tőkemozgások típusai

A tőkemozgások meglehetősen sokfélék lehetnek:

-pénzmozgások készpénz és számlapénz formájában,

-értékpapírmozgások,

-a működő tőke mozgásai, azaz: a vállalkozások "mozgása" (alapítás, áttelepülés stb.),

-az ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos "mozgások".

A tőke szabad áramlásának tartalma

A tőkemozgások szabadsága olyan általános érvényű alapelv, hogy azt nem csak az EU-n belüli, de az EU-n kívüli országok irányába is érvényesíteniük kell a tagállamoknak.

A tőkemozgások teljes mértékű szabadságának megteremtése a tág értelemben vett pénzügyi műveletek külön engedély nélküli végzésére jogosítja fel a tagországok állampolgárait és gazdálkodó szervezeteit. A gyakorlatban nem is mindig könnyű eldönteni, hogy egy adott ügylet beletartozik-e ebbe a kategóriába.

Általános érvénnyel mindent tőkemozgásnak tekinthetünk, ahol pénz vagy anyagi javak az egyik országból a másikba áramlanak. Ebből következik, hogy a tőke szabad áramlásának elvével összhangban az EU-ban:

– a pénzforgalom körében nem lehet korlátozni a hitelintézetekkel, bankokkal kapcsolatos tranzakciókat (betét, hitel, számlavezetés, átutalás), minden magyar állampolgár nyithat bármely országban bankszámlát,

– a devizaműveletek körében szabadon végezhető mindenfajta deviza- és valutaügylet, és bárki korlátozás nélkül vásárolhat bármilyen valutát,

– a befektetések körében korlátozásmentesen lehet bármely más országban befektetni, akár fel lehet vásárolni egy már meglévő céget, de újat is lehet alapítani (ezt a hatóságok nem akadályozhatják meg gazdasági érdekekre hivatkozva),

– az ingatlanforgalom körében teljesen szabad az Európai Unión belül az ingatlanszerzés is, erre vonatkozóan nem maradhatnak érvényben állampolgárságon alapuló, megszorító szabályok (hozzá kell azonban tenni, hogy átmeneti időszakra bizonyos korlátozások alkalmazhatók, például Magyarország korlátozza egy bizonyos ideig a termőföldvásárlást),

– az értékpapír-műveletek körében szabadon végezhetők az EU-ban tőkepiaci és pénzpiaci értékpapír-műveletek – tehát például egy EU-állampolgár bármilyen részvényt vagy kötvényt vehet, és ugyanez igaz a befektetési alapok tevékenységére,

– a pénzmozgással járó ügyletek körében korlátozás nélkül végezhető minden olyan ügylet, amely bármilyen pénzmozgással jár: például kölcsön, letét, kezesség, zálog, garancia, öröklés, ajándékozás,

– a biztosítás körében szabadon végezhetők a biztosításokkal kapcsolatos ügyletek is.

A tőke szabad áramlása Magyarországon

A tőkemozgásokat – a felsorolásból is kitűnően – a közösségi jog igen széleskörűen értelmezi, így a frissen csatlakozott országoknak tüzetesen át kellett vizsgálniuk jogszabályaikat, hogy ne maradjon bennük olyan korlátozás, amely sérti a tőke szabad áramlásának alapelvét.

Devizaliberalizáció

A devizaliberalizáció teljes körű, azaz a devizatörvényben korábban meghatározott korlátozásokat maradéktalanul fel kellett számolni. A teljes devizaliberalizáció azt is eredményezte, hogy megvalósult a forint konvertibilitása.

A tőkekiviteli korlátok megszüntetése

Az intézményi befektetők (biztosítók, nyugdíjpénztárak stb.) tőkekiviteli korlátainak megszüntetése. Ez azt jelenti, hogy nincs lehetőség olyan szabályozásra, amely pl. előírja a nyugdíjpénztárnak, hogy a tőkéjük bizonyos részét magyar állampapírban kell tartaniuk. Ez az EU-ban nemzeti alapon történő diszkriminációnak minősülne. Lehetővé kell tehát tenni, hogy más EU-tagállamok államkötvényei felválthassák a magyar állampapírokat, ha a pénztár úgy ítéli meg, hogy azokkal kedvezőbb hozamot tud elérni. Ez persze előnyös a nyugdíjpénztár ügyfeleinek, hiszen a pénztár az ő megtakarításaikat tudja növelni, kiválasztva a legjobb befektetési stratégiát.

Korlátozások az Unión kívüli országokkal szemben

Az Európai Unió alapszerződése szűk körben lehetőséget ad arra, hogy a tagállamok Unión kívüli országokkal szemben bizonyos korlátozásokat tartsanak fenn a tőkemozgások terén, ha ezek a korlátozások már 1993. december 31-én hatályban voltak. Az Unió elismerte, hogy az adott időpont Magyarországra nem alkalmazható, miután a tőkemozgásokról rendelkező jogszabályok jelentős része ezután keletkezett. Magyarország esetében ezért a viszonyítási időpont 1999. december 31.

Aranyrészvény

Magyarország vállalta azt is, hogy átvizsgál minden olyan vállalatot, ahol az állam a privatizáció után szavazatelsőbbségi részvényt (aranyrészvényt) tart fenn, megőrizve ezzel befolyását a stratégiai kérdésekben. Biztosítani kell, hogy ilyen részvények a csatlakozástól fogva kizárólag az EU-jogszabályokban foglalt feltételek mellett maradjanak fenn. Az aranyrészvény intézményét csak nagyon szűk keretek között, a közérdekre, a közbiztonságra, a közegészségügyre és a honvédelemre való hivatkozással lehet alkalmazni.

Átmeneti mentesség

A tárgyalások eredményeként a magyarországi ingatlanszerzésnél – a csatlakozás után bizonyos ideig – el lehet térni a tőke szabad áramlását biztosító uniós szabályoktól. Magyarország ötéves átmeneti mentességet kapott a közösségi jog alkalmazása alól a másodlagos lakóhely tekintetében. (Másodlagos lakóhelynek minősül minden olyan ingatlan, ahol valaki nem állandó jelleggel, nem életvitelszerűen tartózkodik.) Az átmeneti időszakban a jelenleg hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően az EU-tagországok állampolgárai és jogi személyiségű vállalkozásai csak előzetes engedéllyel vásárolhatnak ingatlant másodlagos lakóhely, illetve telephely céljaira. Kivételt képeznek azok, akik már legalább négy éve jogszerűen Magyarországon tartózkodnak. Az átmeneti időszak alatt alkalmazott engedélyezési rendszert kiszámíthatóvá, átláthatóvá és nyilvánossá kell tenni, és biztosítani kell, hogy az nem tesz különbséget az egyes EU-tagállamok polgárai között.

A termőföldtulajdon átmeneti védelme

Magyarország a csatlakozás után hét évig fenntartja a külföldi állampolgárok (valamint belföldi és külföldi jogi személyiségű vállalkozások) termőföldtulajdon-szerzésére vonatkozó törvényi tilalmakat. Kivételt képeznek ez alól azok a hazánkban jogszerűen letelepedett EU-állampolgárok, akik egyéni vállalkozóként legalább három éve mezőgazdasági tevékenységet végeznek. Ők a magyar állampolgárokkal egyenlő elbánásban részesülnek.

A hétéves átmeneti időszak harmadik évében általános felülvizsgálatot kell tartani, amelynek alapján lerövidülhet az átmeneti időszak hossza, ha az nem jár a magyar földpiac veszélyeztetésével. Ehhez azonban Magyarország egyetértése szükséges. Ugyanakkor, ha a hétéves időszak végén a hazai földárak továbbra sem érnének el olyan szintet, hogy a földpiac belül zavarok nélkül megnyitható legyen, az átmeneti időszak újabb három évvel meghosszabbítható.

A hazai vállalkozások és a tőke szabad áramlása

A napi gyakorlat szempontjából a magyar vállalkozások számára két fő területet célszerű kiemelni a tőke szabad áramlása körében. Az egyik terület a pénzforgalmi szolgáltatásokat, a másik pedig a vállalkozások alapítását és működtetését öleli fel.

Pénzforgalmi szolgáltatások szabadsága

Mind a magyar magánszemélyek, mind pedig a vállalkozások számára biztosított, hogy pénzforgalmi tranzakciókat szabadon hajtsanak végre az EU tagországaiban.

A bankok pénzügyi szolgáltatásai

Alapvetően nem változtak meg a bankok szolgáltatásai azzal, hogy az EU tagjává váltunk. Ennek elsődleges oka az, hogy már a csatlakozási folyamatban biztosítani kellett a banki tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok harmonizálását. A devizaliberalizáció során megszűnt az úgynevezett kötött devizagazdálkodás. Következményeként a vállalkozások szabadon nyithatnak devizaszámlákat (is), teljesíthetik fizetési kötelezettségeiket forintban vagy devizában stb.

Új szabályok

Új szabályok az EU-tagság kapcsán:

– az IBAN-kód alkalmazása,

– a bankkártyahasználattal kapcsolatos felelősségi szabályok módosulása,

– a biztosított betétek összegének növekedése 3 millió forintról 6 millió forintra.

Nemzetközi átutalások

A tőkemozgások "leghétköznapibb", leggyakoribb formája a nemzetközi átutalás. A nemzetközi átutalást teljesítő magyar bankok üzletszabályzatukban, vagy általános szerződési feltételeik körében határozzák meg a nemzetközi átutalások teljesítésére vonatkozó szabályokat.

Más pénzügyi szolgáltató közreműködése

A bank az ügyfél által kezdeményezett nemzetközi átutalás teljesítése érdekében jogosult igénybe venni az általa kiválasztott más pénzügyi szolgáltató közreműködését. Természetesen azzal, hogy a közreműködőért úgy felel, mintha maga járt volna el.

Költségek előzetes biztosítása

A bank a nemzetközi átutalást akkor teljesíti, ha az ügyfél az átutalásra kerülő összeg, továbbá az átutalással kapcsolatos költségek fedezetét a banknál vezetett bankszámláján biztosítja, és hozzájárul a fedezet összegének a bankszámlán történő elkülönítéséhez. Amennyiben a fedezet az átutaláshoz nem elégséges, a bank az átutalás teljesítését a fedezet kiegészítéséig, de legfeljebb meghatározott számú (rendszerint három-öt) munkanapig függőben tartja. Ha az ügyfél e határidőn belül nem biztosítja a teljes fedezetet, a bank az átutalási megbízást nem teljesíti.

Amennyiben a nemzetközi átutalásra vonatkozó megbízás a bankköltségek viseléséről nem tartalmaz rendelkezést, a bankok rendszerint úgy tekintik, hogy az ügyfél az átutalás teljesítése érdekében közreműködő más pénzügyi szolgáltató költségeinek viselését nem vállalta, és a megbízást oly módon teljesíti, hogy az átutalás e költségeit a kedvezményezettnek kell megfizetnie.

Visszautasított átutalások

A bank az általa átutalt, de a fogadó pénzügyi szolgáltató által visszautasított nemzetközi átutalásokat megvizsgálja. Ha a visszautasítás a bank hibájából történt, a bank az átutalást jutalékmentesen újraindítja. Abban az esetben, ha a visszautasítás a banknak fel nem róható okból történt, a bank -felmerült költségeinek levonása mellett – értesíti erről az ügyfelet. Az értesítés kézhezvételétől számított rövid időn – 3-5 munkanapon – belül az ügyfél módosított megbízást nyújthat be a visszautalt összeg erejéig. A határidő leteltét követően, ha az ügyfél új megbízást nem adott, a bank a viszszautalt összeget – költségeinek levonása után – az ügyfél bankszámláján jóváírja. Az átutalás devizanemétől eltérő devizanemben történő jóváírás esetén a bank a kondíciós listában, hirdetményben meghatározott árfolyam alkalmazásával számol el az ügyféllel.

Jóváírás megtagadása

A bank az ügyfél javára érkező átutalás jóváírását (kifizetését) megtagadja, ha olyan pénzügyi szolgáltatótól érkezik a megbízás, amely a megbízóját annak neve és címe, illetve számlaszáma feltüntetésével nem jelöli meg.

Az Európai Unión belüli átutalások

Külön figyelmet érdemelnek azok a rendelkezések, amelyek az EU-n belüli átutalásokra vonatkoznak, és amelyek határon átnyúló, legfeljebb 50000 euró összegű átutalásra alkalmazandóak, ide nem értve azt az átutalást, amelynél mind a megbízó, mind a jogosult pénzügyi intézmény, illetőleg befektetési vállalkozás vagy biztosítóintézet.

A hitelintézet kötelezettségei

A hitelintézet köteles az átutalást a szerződésben meghatározott határidőben és – az átutalás során szükség szerint alkalmazott átváltási árfolyamtól eltekintve – az előzetesen közölt díj és költség fejében teljesíteni.

A megbízó eltérő rendelkezése hiányában az átutalás összegét a jogosult javára teljes összegben, levonás nélkül kell jóváírni. Ha a megbízó úgy rendelkezik, hogy az átutalás díja és költsége részben vagy egészben a jogosultat terheli, a hitelintézet a levonással egyidejűleg köteles erről a kedvezményezettet tájékoztatni.

Eltérő megállapodás hiányában a hitelintézet köteles a tagállamok közötti átutalást oly módon továbbítani, hogy az a jogosult hitelintézetéhez legkésőbb a megbízás napját követő ötödik munkanapon megérkezzék. A jogosult bankszámláját vezető hitelintézet az átutalás összegét legkésőbb az érkezés napját követő munkanapon köteles a jogosult javára jóváírni.

Visszatérítési kötelezettség

Ha a tagállamok közötti átutalás a szerződés szerinti határidőn belül nem teljesül, a hitelintézet a megbízó kérésére tizennégy munkanapon belül köteles legfeljebb 12500 eurónak megfelelő értékben visszatéríteni az átutalás összegét, valamint jóváírni az átutalás összege után a megbízás időpontjától a visszatérítés jóváírásáig járó kamatot és az átutalás megbízót terhelő költségét, kivéve, ha az átutalás összegét időközben a jogosult javára jóváírták.

Ha a tagállamok közötti átutalás a jogosult hitelintézete által választott közreműködő magatartása vagy mulasztása miatt nem teljesült, a jogosult hitelintézete köteles legfeljebb 12 500 euró erejéig az átutalás összegét a jogosult rendelkezésére bocsátani.

Ha a megbízó hibázik

Ha a tagállamok közötti átutalás a megbízó által a hitelintézetnek adott megbízás hibás vagy hiányos volta vagy a megbízó kifejezett rendelkezésére választott közreműködő magatartása vagy mulasztása miatt nem teljesült, a megbízó hitelintézetének, valamint a műveletben részt vevő más intézményeknek törekedniük kell az átutalás összegének mielőbbi visszatérítésére. Ha a megbízó hitelintézete számlájára az átutalás összege jóváírásra került, köteles azt a megbízó javára haladéktalanul jóváírni. A viszszatérítés jóváírásakor a megbízó hitelintézete nem köteles a megbízó javára kamatot fizetni és az átutalás költségét visszatéríteni. Az átutalás visszatérítéséből adódó költséget a megbízó hitelintézete csak a szerződés kifejezett erre irányuló rendelkezése esetén vonhatja le a visszatérítés összegéből.

Külföldi értékpapírok eladására vagy vásárlására adott megbízás

Az átutalásokon kívül elterjedt a tőkemozgások körében a külföldi értékpapírok eladására vagy vásárlására adott megbízás.

A bank megbízási bizomány keretében szerződés alapján vállalhatja, hogy saját nevében, de az ügyfél javára megbízási szerződést köt külföldi befektetési szolgáltatóval külföldön forgalmazott értékpapír eladására vagy megvásárlására.

A nemzetközi szokványok, szokások vagy gyakorlat alapján létrejött, vagy egyébként nemzetközi elemet tartalmazó jogügyletekre vonatkozóan a szerződés vagy az üzletszabályzat (általános szerződési feltételek) tartalmaz rendelkezést.

Sajátos tőkemozgások

A tőkemozgások sajátos típusát képviselik az okmányos meghitelezések (akkreditívek), a bankgaranciák, az okmányos beszedések és az okmányos beszedési megbízások, amelyeket mindig az ügyfél megbízása alapján vállalnak a bankok.

Bankgaranciát akkor bocsát ki, okmányos meghitelezést akkor nyit és az ügyfél terhére érkezett okmányos beszedés keretében fizetési megbízást akkor teljesít a bank, ha az kellően biztosított a számára. Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy megvizsgálja, hogy a megbízást a bankhoz bejelentett személyek az előzetesen megadott aláírásmintával azonosítható módon, cégszerűen írták-e alá.

A számlatulajdonos javára végzett okmányos bankművelet esetén az ügyfél aláírását általában csak akkor vizsgálja a bank, ha a befolyó összegről az ügyfél úgy rendelkezett, hogy az részben vagy egészben ne a banknál vezetett saját bankszámláján kerüljön jóváírásra, vagy ha az ügyfél hozzájárult az okmányos bankművelet alapján számára fizetendő összeg csökkentéséhez.

A bankok nem fogadnak el hiányos, továbbá egymásnak ellentmondó vagy félreérthető feltételeket tartalmazó megbízást, illetve olyan megbízást sem, amelyet szakmai tapasztalataik alapján ilyennek ítélnek meg.

A már kibocsátott bankgarancia, illetve megnyitott visszavonhatatlan okmányos meghitelezés, továbbá a nyilvántartásba vett okmányos beszedési megbízás feltételeinek módosítását a bank csak valamennyi érdekelt hozzájárulásával, az abban foglaltak szerint fogadja el.

A bankok kikötik, hogy időkorlátozás nélkül jogosultak a téves jóváírásokat, illetve terheléseket a felfedezésükkor azonnal helyesbíteni, természetesen értesítve az ügyfelet.

Okmányos bankműveletek

A bank okmányos bankműveletek végzésére vonatkozó kötelezettségvállalásai önálló, független jogviszonyok keretében jönnek létre, tehát a bankot az ügyfelek külkereskedelmi vagy egyéb szerződései, azaz az úgynevezett alapjogviszonyok nem kötik, így a bankkal szemben ezekre alapított kifogást vagy egyéb igényt nem lehet érvényesíteni. Az okmányos bankműveletek végzését bank vagy az ügyfél, vagy más hitelintézet írásbeli megbízása alapján vállalja.

Az okmányos bankműveletek teljesítéséhez szükséges biztosítékok

Az okmányos bankműveletek teljesítésére vonatkozó megbízás olyan kötelezettséget ró a bankra, hogy általában feltétel nélkül, első felszólításra kell fizetést teljesítenie. Éppen ezért a bankok biztosítékok adásához kötik a megbízás elfogadását.

Fedezetbiztosítás

A bankgarancia kibocsátására és az okmányos meghitelezés nyitására szóló megbízás elfogadásának általában előfeltétele az, hogy az ügyfél a bank által előírt fedezetet előzetesen a bank rendelkezésére bocsássa.

Fedezetként a bankok elsősorban pénzbiztosítékot fogadnak el oly módon, hogy a banknál elhelyezett forint-, illetve devizaösszeget zárolják. A teljesítés fedezetéül a bank által zárolt összegek az ügyfél rendelkezése alól kikerült pénzeszközöknek minősülnek, azokon a zárolással egyidejűleg a bank javára óvadéki jog jön létre az ügyféllel szembeni követelése biztosítékaként.

Kiegészítő fedezet

Amennyiben a bankgarancia kibocsátására, illetve okmányos meghitelezés nyitására devizában kerül sor, és az ehhez szükséges pénzbiztosítékot eltérő pénznemben zárolja a bank, az esetleges árfolyamváltozásokra az ügyfélnek a bank által meghatározott mértékű kiegészítő fedezetet előre biztosítania kell. Ha erre bármely okból nem kerül sor, a bank jogosult a megbízást visszautasítani.

Szerződéses biztosíték

A bank a pénzen kívül egyéb szerződéses biztosítékokat is elfogad. Általában az a jellemző, hogy fenntartják maguknak a jogot arra, hogy az ügyfél által felajánlott biztosítékot jellege és értéke szerint, szakmai tapasztalata alapján mérlegelje, és ennek alapján belátása szerint döntsön annak elfogadásáról.

Az ügyfél bankszámlájának megterhelése

Ha az okmányos bankművelet alapján történő fizetés időpontjában nem áll megfelelő fedezet rendelkezésre, akkor a bank általában jogosult az ügyfél bármely bankszámláját közvetlen módon megterhelni, és az ügyféllel szemben keletkezett követelését ily módon kielégíteni.

Az okmányos bankműveletek teljesítése

A bank a hozzá megküldött okmányokat a banki gyakorlatban általában elvárható gondossággal köteles vizsgálni. A vizsgálat nem terjed ki azokra az árukra és szolgáltatásokra, amelyekre az okmányok esetlegesen vonatkoznak. A bank az okmányok valódiságát nem köteles vizsgálni, és azok hamisított voltáért nem felel, kivéve természetesen, ha nyilvánvaló a hamisítás.

Közreműködő hitelintézet

Az ügyfél a megbízása teljesítéséhez előírhatja a bank számára külföldi vagy magyar hitelintézet(ek) közreműködésének igénybevételét. A bank rendszerint akkor is jogosult közreműködő hitelintézet(ek)et igénybe venni, ha erről az ügyfél külön ugyan nem rendelkezett, de a bank megítélése szerint a megbízás egyébként nem teljesíthető.

A közreműködő hitelintézet(ek) igénybevételéről a bank általában értesíti az ügyfelet. A közreműködő hitelintézet(ek) igénybevételének többletköltségét az ügyfél viseli.

Az okmányos bankművelet teljesítéséről a bank az ügyfelet írásban értesíti.

Az okmányos bankművelet keretében a bankhoz befolyt összeg elszámolását, illetve a fizetési megbízást a bank a hatályos jogszabályokban meghatározott határidőn belül teljesíti.

Bankgaranciák

Gyakran valósul meg tőkemozgás bankgaranciák révén. A bankgarancia a banknak a kötelezettségvállalása, amely alapján a bank, mint garantáló hitelintézet, kötelezettséget vállal arra, hogy a bankgaranciában írt feltételek megvalósulása esetén, az abban foglalt fizetési kötelezettségének az ügyfél megbízásából és költségére, de a saját nevében tesz eleget a kedvezményezett javára.

Más hitelintézet által kibocsátott bankgarancia kezelése esetén a bank az ügyfél, mint kedvezményezett javára megnyílt bankgaranciában rögzített jogok érvényesítése érdekében az ügyfél megbízásából és javára jár el.

A bankgarancia igénybevétele esetén a bank által teljesített fizetést az ügyfél köteles a banknak megtéríteni. Az ügyfélnek ez a kötelezettsége – eltérő megállapodás hiányában – a bank által teljesített fizetéssel egyidejűleg esedékes.

Bankgarancia kibocsátása

A bankgarancia nyújtására vonatkozó megbízást a bank általában abban az esetben fogadja el, ha az pontosan meghatározza a bank által vállalandó kötelezettség tartalmát és a bankgarancia igénybevételének feltételeit.

A bank kérheti, hogy az ügyfél a kibocsátáshoz szükséges eredeti okiraton vagy azok hitelesített másolatain kívül – szükség esetén – ezek hiteles fordítását is nyújtsa be.

A bankgarancia összege és ideje

A bankok meghatározott összeg erejéig és határozott időre adnak ki bankgaranciát. Amennyiben a nemzetközi szokások azt megkívánják, vagy az ügyféllel úgy állapodik meg, a bank a fentiektől eltérő feltételekkel is kibocsáthat bankgaranciát. A bank garanciája ellentétes kikötés hiányában visszavonhatatlan. Éppen ezért nagyon biztonságos tőkemozgás a kedvezményezett javára.

Ha a bankgarancia igénybevételére nem kerül sor, a szerződés a bankgarancia lejáratának napját követően meghatározott időtartam, pl. 15 nap elteltével megszűnik.

A bankgarancia kibocsátása

A bankgarancia kibocsátásáról a bank az ügyfelet a bankgarancianyilatkozat másolatának megküldésével értesíti.

A bankgarancia visszavonása

Amennyiben az ügyfél a megbízást a bankgarancia kibocsátása előtt visszavonja, az erre vonatkozó szerződés megszűnik, és az ügyfél mentesül a garanciadíj megfizetése alól, a bank felmerült költségeit azonban az ügyfél köteles megtéríteni.

Megszűnik a szerződés akkor is, ha a bankgarancia igénybevételét követően az ügyfél és a bank kölcsönös követeléseiket egymással szemben maradéktalanul elszámolták.

Okmányos meghitelezések

A bank az ügyfél írásbeli megbízása alapján, az ügyfél fizetési kötelezettségei teljesítése céljából okmányos meghitelezés nyitását, illetve az ügyfél javára megnyílt okmányos meghitelezések kezelését vállalja.

Okmányos meghitelezés esetén a nyitó bank az okmányos meghitelezésben előírt okmányok benyújtása ellenében és/vagy egyéb feltételek megvalósulása esetén vállalja, hogy az okmányos meghitelezésben írt fizetési kötelezettségének az ügyfél megbízásából és költségére, de a saját nevében, a kedvezményezett javára eleget tesz (ezt nevezik a hitelezés megnyitásának).

Okmányos meghitelezés kezelése esetén a bank az ügyfél mint kedvezményezett javára megnyílt okmányos meghitelezésben rögzített okmánybenyújtási és/vagy egyéb feltételek teljesítése érdekében az ügyfél megbízásából és javára jár el (a meghitelezés kezelése).

Okmányos meghitelezés nyitása

Az okmányos meghitelezés nyitására vonatkozó megbízásban fel kell tüntetni, hogy milyen fajtájú és fizetésű meghitelezés nyitását kéri az ügyfél, valamint mindazon feltételeket, amelyek okmányos ellenőrzése esetén a bank a fizetést teljesítheti. Az ügyfél a meghitelezés előírásait köteles úgy megjelölni, hogy azok az előírt okmányokból is kétség nélkül megállapíthatóak legyenek.

A bank az okmányos meghitelezés igazolására más hitelintézetet általában nem kér fel, de az ügyfél kezdeményezésére és költségére ad ilyen megbízást.

A bank akkor teljesíti a fizetést, ha az okmányok a meghitelezés előírásaival egyezőek. A fizetéssel egyidejűleg a bank az ügyfél által nyújtott fedezetet igénybe veszi.

Okmányos meghitelezés kezelése

Az ügyfél javára más hitelintézet által megnyitott okmányos meghitelezésen szereplő aláírások azonosságát a bank ellenőrzi és a meghitelezés érkezéséről az ügyfelet értesíti.

A bank az ügyfél által hozzá megküldött okmányokat a tőle elvárható gondossággal vizsgálja meg, és -amennyiben azok a meghitelezés előírásaival egyezőek – továbbítja a meghitelezést nyújtó hitelintézetnek. Abank az ügyfelet értesíti, ha az okmányok a meghitelezés feltételeitől eltérnek, és ezt követően a bank az ügyfél rendelkezésének megfelelően jár el.

A bank nem vállal felelősséget a meghitelezést nyújtó hitelintézet teljesítéséért.

A bank az ügyféllel kötött különmegállapodása alapján igazoló bankként is eljárhat, és a meghitelezést nyitó bank felkérésére, annak fizetési kötelezettségéért felelősséget vállalhat arra az esetre, ha a meghitelezés feltételei teljesülnek.

Okmányos beszedési megbízások

Az ügyfél megbízása alapján a bank vállalja az átadott okmányok beszedésre történő továbbítását. Az ügyfelei terhére érkezett okmányos beszedés keretében – az erre vonatkozó megbízásban meghatározott okmánykiszolgáltatási feltételek teljesítése ellenében – a bank vállalja az okmányok kiadását az ügyfél részére.

A bank a megbízásban feltüntetett okmányokat nyilvántartásba veszi, tételesen ellenőrzi, hogy a kapott okmányok külső megjelenésükben megegyeznek-e a beszedési megbízásban felsoroltakkal. A banknak e tekintetben további kötelezettsége nincs.

Az okmányos beszedések teljesítése

Az ügyfél javára teljesítendő okmányos beszedési megbízás esetén a váltó óvására vonatkozó rendelkezést az ügyfélnek írásban kell megadnia az ezzel kapcsolatos várható költségek fedezetének egyidejű biztosítása mellett.

Az ügyfél terhére teljesített okmányos beszedés esetén a bank a beszedésre megküldött okmányokat nyilvántartásba veszi, azok beérkezéséről a fizetésre kötelezett ügyfelet levélben értesíti, feltüntetve benne a beszedés adatait, mellékelve a fizetési kötelezettséget igazoló okmányok fénymásolatait.

Az ügyfél terhére teljesített okmányos beszedés esetén a bank az okmányos beszedéshez csatolt eredeti okmányokat csak a megbízásban meghatározott okmánykiszolgáltatási feltételek teljesítését követően bocsátja az ügyfél rendelkezésére.

Exportfaktorálás

Az exportfaktoring-szerződés alapján az exportőr a bankra engedményezi a már teljesített külkereskedelmi szerződéseiből származó, még esedékessé nem vált, 15-90 napos halasztott fizetési határidejű, akkreditívvel nem fedezett, nem készpénzfizetésen alapuló követeléseit. Az engedményezés ellenértékét (a vételárat) a bank meghatározott feltételek teljesülése esetén fizeti meg.

Általános gyakorlat az, hogy a bank a követeléseket a vevő országában székhellyel rendelkező faktorkapcsolatára engedményezi, és az exportfaktoring-szerződés teljesítése során a Code of International Factoring Customs szabályai, és – ha az egyezmény a felek között alkalmazható – Magyarországon az 1997. évi LXXXV. törvénnyel kihirdetett, a nemzetközi követelésvételről szóló UNIDROIT Egyezmény alapján jár el.

Az exportfaktoring lényege a vállalkozás számára a garantált fizetés, illetve a vételárelőleg-fizetés, ha azt a bank vállalja.

Importfaktorálás

Az importfaktoring-szerződés alapján a bank az eladónak az importőrrel szemben fennálló, szerződésszerűen teljesített külkereskedelmi szerződéseiből származó, még esedékessé nem vált, 15-90 napos halasztott fizetési határidejű, akkreditívvel nem fedezett, nem készpénzfizetésen alapuló követeléseinek megfizetésére kockázatot vállal, és mint importfaktor eljár a Code of International Factoring Customs szabályai alapján az eladó országában székhellyel rendelkező faktorkapcsolatával szemben.

Importfaktoring-szerződés megkötésére az exportfaktor vagy az importőr kérelmére kerül sor. A kérelem elfogadását a bank általában megfelelő biztosíték nyújtásához köti.

Az importfaktoring-szerződés megkötésének általában feltétele, hogy az importőr a banknál pénzforgalmi bankszámlát nyisson.

Az importfaktoring-szerződésben a bank meghatározza azt a folyamatosan feltöltődő hitelkeretösszeget, amelynek erejéig kockázatot vállal a biztosítékok figyelembevételével, valamint a hitelkeret érvényességi idejét.

A bank kötelezettségvállalása

Az importfaktoring-szerződésben a bank az alábbi kötelezettségeket vállalhatja:

– nyilvántartja az importőr fizetési kötelezettségeit, az egyes esedékességekről az esedékességet megelőzően írásban értesíti, és az ügylettel kapcsolatos átutalási megbízásait teljesíti,

– átvállalja (az importőrrel szembeni megtérítési igénye fenntartásával) az importőr által határidőben ki nem egyenlített fizetési kötelezettségek teljesítését a hitelkeret erejéig, ha az importőr fizetésképtelenség miatt nem teljesít.

Az okmányos bankműveletekkel kapcsolatos díjak

* Az okmányos bankműveletek teljesítéséért a bank díjat és/vagy jutalékot számít fel, amelyek mértékét a bank hatályos kondíciós listája, illetve hirdetménye tartalmazza. * Az ügyfelet terhelik a bank által a kondíciós listában meghirdetett díjakon túl felmerült egyéb igazolt kiadások (költségek) is. Ha a bank a megbízás teljesítése céljából egy vagy több hitelintézet szolgáltatását veszi igénybe, ezen hitelintézet(ek) által felszámított költségeket az ügyfél viseli. * Az okmányos bankműveletekért járó díjak a szerződésben, illetve a kondíciós listában/hirdetményben meghatározott egyes műveletek teljesítésével egyidejűleg esedékesek. A díjak megfizetéséhez szükséges fedezet hiányában a bank a megbízás teljesítését általában megtagadhatja.

Devizaárfolyamok alkalmazása az okmányos bankműveleteknél

* Az okmányos bankművelet alapján befolyt devizát az ügyfél rendelkezése szerint írják jóvá a bankok, a következő főbb szabályokkal összhangban: * a bank által nyilvánosan közzétett mindenkori kereskedelmi devizavételi árfolyamon átszámítva az ügyfél forintszámlájára írja jóvá, illetve utalja át, vagy * az ügyfél devizaszámlájára írja jóvá, illetve utalja át. Amennyiben a befolyt összeg pénzneme eltér az ügyfél devizaszámlájának pénznemétől, az átváltásra rendszerint a bank által nyilvánosan közzétett mindenkori kereskedelmi devizavételi és -eladási, vagy – az euró, illetve az Európai Monetáris Unió tagállamainak nemzeti devizái közötti átváltás esetén – deviza-középárfolyamon kerül sor. * A bank az okmányos bankművelet keretében kifizetett devizaösszeggel kapcsolatos követelését az ügyféllel szemben rendszerint a következőképpen számolja el: * annak forintellenértékével az ügyfélnek a banknál vezetett forintszámláját, a bank által nyilvántartott mindenkori kereskedelmi devizaeladási árfolyam alkalmazásával terheli meg, * az ügyfél devizaszámláját terheli meg. Amennyiben a kifizetett összeg pénzneme eltér az ügyfél devizaszámlájának pénznemétől, az átváltásra a bank által nyilvánosan közzétett mindenkori kereskedelmi devizaeladási és -vételi, vagy az euró, illetve az Európai Monetáris Unió tagállamainak nemzeti devizái közötti átváltás esetén deviza-középárfolyamon kerül sor.

Bankgaranciák kezelése

* Speciális banki szolgáltatás a más hitelintézet által kiállított bankgarancia kezelése. Ilyen szerződés alapján a bank a garanciavállalást tartalmazó okirat eredeti példányát nyilvántartásba veszi, azt – az ügyfél eltérő rendelkezésének hiányában – magánál tartja, és erről a bankgarancia kedvezményezettjét haladéktalanul értesíti. * E szolgáltatás keretében a bank a bankgaranciában szereplő aláírásokat ellenőrzi. Ha a bankgarancia kibocsátójával nincs levelezői kapcsolata, akkor az ügyfél kérésére és költségére megteszi a szükséges intézkedéseket a rendelkezésre álló aláírások valamely harmadik hitelintézettel történő igazoltatására, de az aláírások valódiságáért felelősséget nem vállal. * Szerződés alapján a bank az ügyfél kérésére a bankgaranciáról szakmai tapasztalatai alapján, legjobb tudása szerint írásos szakvéleményt ad, illetve a bankgarancia feltételeiről tájékoztatást nyújt.

A vállalkozások szabadsága

* Nagyon fontos lehetőség a magyar vállalkozók számára is, hogy a magyar állampolgárok mindennemű korlátozás nélkül indíthatnak vállalkozást az EU-ban. A korlátozásmentesség azonban nem jelenti azt, hogy nem kell betartaniuk az adott tagországban a vállalkozások alapítására és működésére vonatkozóan meghatározott feltételeket, ahol működtetni kívánják a vállalkozást. * A vállalkozás szabadságának tartalma * A vállalkozás szabadsága a következőket biztosítja: * önálló keresőtevékenység megkezdése és gyakorlása, * vállalkozás alapítása és működtetése, * leányvállalatok, ügynökségek, fióktelepek, irodák létesítése és működtetése a tagállam területén. * A gazdasági társaságokkal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a vállalkozás szabadsága nem ad lehetőséget arra, hogy az egyik tagállam rendelkezéseinek megfelelően megalakult, ebben a tagállamban nyilvántartásba vett társaság az eredeti státusa megtartásával szabadon áthelyezhesse a központi igazgatását (gyakorlatilag a székhelyét) egy másik tagállamba. * Mindenképpen ügyelni kell arra, hogy az egyes tagállamokban hatályos szabályok eltérőek lehetnek mind a vállalkozás alapítása, mind pedig működtetése körében. Mielőtt tehát döntenénk az alapításról, alaposan meg kell ismerni a célba vett ország vonatkozó rendelkezéseit. * Az aranyrészvények korlátozása * Külön figyelmet érdemel az ún. aranyrészvények használatának tilalma. Mind az Európai Bizottság, mind pedig az Európai Bíróság arra törekszik, hogy jelentősen korlátozza az aranyrészvények használatát, de nem tiltja meg teljeskörűen az alkalmazását. Az aranyrészvény az állam mint részvénytulajdonos beavatkozási lehetőségét biztosítja a vállalkozás irányításába, akár azzal, hogy megvétózhatja a döntéseket, akár azzal, hogy jogosult a vállalkozás vezetőinek kinevezésére – miközben nem rendelkezik az ehhez egyébként szükséges tulajdoni aránnyal. * Az aranyrészvények visszaszorításának elsődleges indoka az, hogy egyes tagországok ezt használták fel arra, hogy akadályokat állítsanak a tőke szabad áramlásának útjába. A korlátozásokat rendszerint a közérdekre hivatkozva vezették be, és azzal érveltek, hogy a közösségi irányelvek szükséghelyzetben nem garantálják az adott vállalkozások által nyújtott szolgáltatások zavartalan működését. A közérdekre hivatkozással bevezetett korlátozások alkalmazhatók, de csak akkor, ha nem diszkriminálják a többi tagállamot

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. december 1.) vegye figyelembe!