Számhordozhatóság

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. július 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 75. számában (2004. július 1.)
A közelmúltban radikálisan megváltozott a helyzet abból a szempontból, hogy mi lesz a telefonszámok sorsa szolgáltatóváltásnál. Megjelent az úgynevezett számhordozhatóság, amely alapján ilyenkor is megtarthatjuk az addigi, megszokott számunkat.

Május 1-jétől a telefonszám alapján már nem feltétlenül tudjuk megállapítani, melyik szolgáltató előfizetője a szám birtokosa. A 2003. évi C. törvény szerint ugyanis az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató helyhez kötött telefonszolgáltatás esetén köteles lehetővé tenni az előfizetője számára, hogy megtarthassa földrajzi előfizetői számát, ha az előfizető a felhasználás földrajzi helyének megváltoztatása nélkül előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltatót változtat. Nem földrajzi számmal elérhető szolgáltatásnál is biztosítani kell az előfizetői szám megtartását, ha az előfizető szolgáltatót változtat. Mobiltelefon-szolgáltatásnál a hordozott számot akkor lehet megtartani szolgáltatóváltásnál, ha az előfizető másik mobiltelefon-szolgáltatót választ.

A számhordozás igénybevételéért az átadó szolgáltató hordozásonkénti egyszeri díjat határozhat meg, amelyet az átvevő szolgáltató fizet meg az átadó szolgáltató részére. A fizetendő díj nem haladhatja meg a számhordozás teljesítésével összefüggésben felmerült indokolt költségeket. Ezt az egyszeri díjat vagy annak egy részét az átvevő szolgáltató a számhordozást igénybe vevő előfizetőre átterhelheti.

A hívó fél számára biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy a hívás megkezdése előtt tájékozódni tudjon arról, hogy a hívás melyik szolgáltató hálózatában végződik, és annak milyen a tarifája.

Az átvevő szolgáltató köteles az előfizető hozzájárulásának megfelelően a hordozott előfizetői számnak az előfizetői nyilvántartásban, valamint a tudakozóban való közzétételéről gondoskodni.

A számhordozás általános feltételei

A 46/2004. (III. 18.) Korm. rendelet szerint mind az átadó, mind az átvevő szolgáltató köteles az általános szerződési feltételeiben feltüntetni a számhordozhatóság feltételeit és eljárási szabályait.

Ügyfél-azonosítás

Az átadó szolgáltató az általános szerződési feltételeiben meghatározott módon köteles azonosítani a számhordozást kérő előfizetőt, ideértve a telefonos, illetve az on-line ügyfél-azonosítási módot is.

Amennyiben a számhordozást kérő előfizetőt az átvevő szolgáltató azonosítja, az előfizetői számon kívül, természetes személy esetében:

– magyar állampolgárnál a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– nem magyar állampolgárnál az útlevél és a lakcímet igazoló tartózkodási engedély vagy más hatósági igazolvány, valamint

– az előfizető döntése és hozzájárulása alapján olyan hatósági igazolvány vagy engedély alapján azonosítja az illetőt, amely alapján az átadó szolgáltató őt az eredeti előfizetői szerződés megkötésekor azonosította.

Gazdálkodó szervezet, valamint oktatói munkaközösség esetében az azonosítás

– 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány,

– a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldánya,

– az eljáró képviselő személyi igazolványa, és

– ha nem a képviseleti joggal felruházott személy jár el, meghatalmazás alapján történik az átvevő szolgáltatónál.

Költségvetési szerv, társasház, valamint egyéb szervezet esetében:

– a szervezetet, szervet, illetve társasházat nyilvántartásba vevő bíróság vagy hatóság által kiállított eredeti okirat, vagy általa vezetett nyilvántartás hiteles másolata, illetve a hatósághoz beadott létesítő okirat(ok), amely legalább tartalmazza a szervezet, szerv, illetve társasház nevét, székhelyét és képviselőjét, a képviselet módját, amennyiben ilyen adatot nyilvántartanak,

– a szervezet adóhatósági nyilvántartásba vételét igazoló eredeti okirat, amennyiben e nyilvántartásba vétele kötelező,

– az eljáró képviselő személyi igazolványa,

– amennyiben nem a képviseleti joggal felruházott személy jár el, úgy meghatalmazás

szükséges az azonosításhoz.

Az azonosításhoz használt okiratokról, okmányokról az előfizető írásbeli engedélye nélkül másolat nem készíthető.

Milyen számokra kérhető a számhordozás?

Az előfizető az átadó szolgáltatónál fennálló előfizetői szerződésében szereplő összes számra külön, illetve az előfizetői szerződésben értékesített számtartomány-egységekre egészben kérheti a számhordozást. Összefüggő ISDN számtartomány hordozása azonban csak egészben kérhető.

Továbbhordozás

Az előfizető jogosult a hordozott számot más szolgáltatóhoz továbbhordozni. Más szolgáltató alatt bármely előző szolgáltatót is érteni kell.

Meddig kérhető a számhordozás?

Az előfizető legkorábban az adott előfizetői számra vonatkozó szolgáltatás megindítása után 30 nappal kezdeményezheti az előfizetői szám hordozását vagy továbbhordozását.

A számhordozás megtagadása

Az átvevő szolgáltató köteles elfogadni az előfizetői szám megtartására vonatkozó előfizetői igényt, amennyiben az előfizető megfelel az átvevő szolgáltató általános szerződési feltételeiben foglaltaknak. A számhordozás ezért gyakorlatilag alanyi jog, a szolgáltatónak nincs mérlegelési lehetősége.

Az átadó szolgáltató a számhordozási igényt csak abban az esetben tagadhatja meg, ha

– az előfizetőnek az átadó szolgáltatóval szemben lejárt számlatartozása van, amelyre nézve az átvevő szolgáltató nem nyilatkozott, vagy

– az előfizetőnek az átadó szolgáltató és az előfizető közötti, a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb, így különösen kedvezményesen értékesített készülékkel kapcsolatos szerződésből eredő lejárt tartozása van, amelyre nézve az átvevő szolgáltató nem nyilatkozott, avagy

– a számhordozást kérő előfizető nem azonosítható a fentiekben már ismertetett dokumentumok alapján, illetve

– a számhordozás kezdeményezésére nyitva álló határidő lejárt.

A számlatartozás kiegyenlítése

Az előfizetőnek az átadó szolgáltatóval szembeni, a számhordozási igény bejelentésének időpontjában fennálló számlatartozása, illetve a határozott időtartamra kedvezményesen, illetve egyéb módon kedvezményesen értékesített készülékhez kapcsolódó követelés a számhordozás kezdeményezésekor lejárttá válik. E számlatartozást, illetve a határozott időtartamból hátralévő 30 napos időszakok alapján kiszámított, illetve a megállapodott, ki nem egyenlített ellenértéket az előfizető a számhordozás kezdeményezésekor egyenlítheti ki.

Átvállalás

A ki nem egyenlített ellenérték kiegyenlítését az előfizető képviseletében az átadó szolgáltatónál eljáró átvevő szolgáltató átvállalhatja. Az átvevő szolgáltató jogosult az előfizető részére kiszámlázni a tartozását, de megállapodhat vele a tartozás egyéb kiegyenlítéséről, rendezéséről.

Amennyiben az átvevő szolgáltató átvállalja a kedvezményesen értékesített készülékhez kapcsolódó követelés kiegyenlítését, az átadó szolgáltató a hordozást jóváhagyó nyilatkozat kiadását nem tagadhatja meg. Ebben az esetben az átvevő szolgáltató, a számhordozási eljárást követő havi elszámolás keretében, köteles az átvállalt követelést az átadó szolgáltatónak kiegyenlíteni.

A hálózati zár feloldása

A szolgáltató a határozott időtartamra kedvezményesen, illetve egyéb módon kedvezményesen értékesített készülék ellenértékének kifizetését, illetve az átvevő szolgáltató erre vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételét követően köteles haladéktalanul feloldani a készülék hálózati zárját. Ezért a hálózati zár feloldásával kapcsolatban felmerült indokolt költségek alapján meghatározott díjat kérhet.

Utólagos tartozás

Amennyiben az előfizetőnek az átadó szolgáltatóval szembeni számlatartozása, vagy az átadó szolgáltató és az előfizető közötti, a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb, így különösen kedvezményesen értékesített készülékkel kapcsolatos szerződésből eredő tartozása a hordozást jóváhagyó nyilatkozat kiállítását követően jut az átadó szolgáltató tudomására, lesz esedékes, illetve keletkezik, az átvevő szolgáltató köteles – az átadó szolgáltatóval együttműködve – az előfizető átadó szolgáltatóval szembeni tartozását az előfizető részére kiszámlázni. Ebben az esetben az átvevő szolgáltató a számhordozási eljárást követő havi elszámolás keretében köteles a kiszámlázott tartozást az átadó szolgáltatónak kiegyenlíteni.

Egyenlő elbánás

A hordozott és a nem hordozott számmal rendelkező előfizetők a szolgáltatók szolgáltatásait azonos feltételekkel vehetik igénybe, a számhordozás miatt megkülönböztetés nem alkalmazható. A szolgáltatók kötelesek biztosítani a szolgáltatások folyamatosságát a számátadási időablak kezdetéig.

A számhordozás kezdeményezése helyhez kötött telefonhálózatban

Az előfizetőnek a számhordozási igényét – az új előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó igénybejelentésével egyidejűleg – az átvevő szolgáltató részére kell írásban bejelentenie. Az előfizetőt az átvevő szolgáltató azonosítja.

Az átvevő szolgáltató legkésőbb az előfizetői szerződés megkötésekor felajánlja az előfizetőnek a lehetséges számátadási időablakokat, amelyek közül az előfizető előzetesen választ.

Az előfizető képviselete

Az átvevő szolgáltató köteles az előfizető számhordozási igényének megfelelően az átadó szolgáltatónál az előfizetői szerződés megszűnése, illetve módosítása, valamint a számhordozási eljárás lebonyolítása során az előfizető képviseletében eljárni. Az előfizető számhordozási igényét és képviseletére vonatkozó meghatalmazást – a szolgáltatók eltérő megállapodása hiányában – az átvevő szolgáltató a dokumentum eredeti képi formáját változtathatatlanul rögzítve elektronikus úton köteles az átadó szolgáltatónak átadni.

Előfizetői hurok átengedése

A számhordozási igény teljesítését az átvevő szolgáltató az átadó szolgáltatótól előfizetői hurok átengedésével együtt vagy a nélkül vállalhatja. Az előfizetői hurok átengedésével együtt megvalósuló számhordozás esetén az előfizetői hurok átengedésének és a szám átadásának időpontját az előfizető érdekében a szolgáltatók kötelesek egyeztetni.

Számhordozási eljárás helyhez kötött telefonhálózat esetén

Az átvevő szolgáltató az igény bejelentésének időpontját követő 2 munkanapon belül köteles értesíteni az átadó szolgáltatót a hordozott számokkal kapcsolatos előfizetői igényről. Az átadó a számhordozási igény elfogadásáról, illetőleg elutasításáról és annak indokolásáról az értesítés kézhezvételét követő 2 munkanapon belül köteles válaszolni. A számhordozási igény elutasításáról az átvevő szolgáltató az előfizetőt a számhordozási igény bejelentésétől számított 6 munkanapon belül értesíti.

A számhordozási igényt azt követő 10 munkanapon belül kell teljesíteni, hogy az elfogadó választ az átvevő szolgáltató kézhez vette, kivéve ha a felajánlott időablakok közül az előfizető ennél későbbi időpontot jelöl meg, vagy ha a számhordozás előfizetői hurok átengedésével együtt valósul meg.

A számhordozás kezdeményezése a mobiltelefon-hálózatban

Az előfizetőnek a számhordozási igényét választása szerint az átadó szolgáltatónál vagy az átvevő szolgáltatónál kell bejelentenie. Amennyiben az előfizető számhordozási igényét az átadó szolgáltatónál jelenti be, az átadó szolgáltató azonosítja az előfizetőt, és eljár az előfizetői szerződés megszüntetése vagy módosítása ügyében.

Ha az előfizető számhordozási igényét az átvevő szolgáltatónál jelenti be, az átvevő szolgáltató az előfizetőt azonosítja, és az előfizető számhordozási igényének megfelelően 2 munkanapon belül eljár az előfizető képviseletében az átadó szolgáltatónál az előfizetői szerződés megszüntetése vagy módosítása, illetve a számhordozási eljárás lebonyolítása során. (Az előfizető számhordozási igényét és képviseletére vonatkozó meghatalmazást a szolgáltatók eltérő megállapodása hiányában, az átvevő szolgáltató a dokumentum eredeti képi formáját megváltoztathatatlanul rögzítve elektronikus úton köteles az átadó szolgáltatónak átadni.)

Az előfizető azonosítását követően, ha kizáró ok nem merül fel, az átadó szolgáltató a hordozást jóváhagyó nyilatkozatot – amennyiben az igényt nála jelentették be – 2 munkanapon belül köteles kiállítani az előfizető részére. Az átvevőnél bejelentett igény esetén a jóváhagyást az átvevő szolgáltató részére kell 2 munkanapon belül kiadni.

Új előfizetés

Amennyiben az előfizető az átadónál kezdeményezte a számhordozást, az új előfizetői szerződése megkötését a hordozást jóváhagyó nyilatkozat birtokában annak hatálya alatt kezdeményezheti az átvevő szolgáltatónál. Ha az előfizető az átvevőnél kezdeményezte a számhordozást, az új előfizetői szerződése hatálybalépésének feltétele, hogy a hordozást jóváhagyó nyilatkozat megérkezzen az átvevő szolgáltatóhoz. Hatályos hordozást jóváhagyó nyilatkozat hiányában az átvevő szolgáltató a hordozási igényt köteles elutasítani.

Tájékoztatás

Az átvevő szolgáltató köteles tájékoztatni az előfizetőt, hogy a mobiltelefon-hálózat előfizetőjének hívása esetén a tárcsázási eljárás hogyan változik meg, továbbá felhívni az előfizető figyelmét, hogy

– a hangpostaüzenetek nem vihetők át,

– az előre fizetett csomag esetén a fel nem használt összeg számátadáskor elvész, kivéve ha az átvevő szolgáltató ettől eltérően rendelkezik,

– az átadó szolgáltató által kedvezménnyel értékesített, hálózati zárral ellátott készülék kizárólag akkor használható az átvevő szolgáltató hálózatában, ha a kedvezmény nélküli ellenértékét az előfizető kiegyenlítette, vagy az átvevő szolgáltató ennek kiegyenlítéséről nyilatkozott, és ezt követően az átadó szolgáltató a hálózati zárat feloldotta.

Számhordozási eljárás mobiltelefon-hálózat esetén

Mobiltelefon-hálózat esetén az átvevő szolgáltató legkésőbb az előfizetői szerződés megkötésekor felajánlja az előfizetőnek a lehetséges számátadási időablakokat, amelyek közül az előfizető előzetesen választ. Amennyiben az előfizető a számhordozási igényét az átvevő szolgáltatónál jelenti be, a számhordozási igény elutasításáról az átvevő szolgáltatónak kell értesítenie az előfizetőt, a számhordozási igény bejelentésétől számított 6 munkanapon belül.

A számhordozási igényt a hordozást jóváhagyó nyilatkozat átvevő szolgáltató általi kézhezvételét követő 10 munkanapon belül kell teljesíteni, kivéve ha a felajánlott időablakok közül az előfizető ennél későbbi időpontot jelöl meg.

Hívás- és jelzésirányítás

A hordozott számokra irányuló hívások megfelelő irányításáért az a szolgáltató a felelős,

– amelynek a hálózatában a hívást belföldön – közvetítőválasztás igénybevétele nélkül – kezdeményezik, vagy

– amelyet az adott híváshoz kiválasztanak, amennyiben a hívást belföldön, közvetítőválasztás alkalmazásával kezdeményezik, avagy

– amely a hívást a nemzetközi hálózatból fogadja.

A hordozott mobiltelefonszámokra irányuló rövid szöveges üzenetek jelzésirányításáért az a telefonszolgáltató a felelős,

– amelynek a hálózatából a szolgáltatás igénybevételét kezdeményezték, vagy

– amely a szolgáltatás kezdeményezését a nemzetközi hálózatból fogadja, valamint az a mobiltelefon-szolgáltató, amelyhez a nemzetközi hálózattal rendelkező szolgáltató azt továbbította.

A hívásirányításra a "lekérdezés bontásnál" vagy a "lekérdezés minden hívásnál" módszer egyaránt alkalmazható. A hívásirányításra és rövid szöveges üzenet jelzésirányítására a mobiltelefon-hálózatokban a jelzésrelé funkció és más egyéb erre alkalmas szabványos eljárás is alkalmazható.

A hordozott számról kezdeményezett segélyhívást az eredeti – a számhordozást megelőzően érvényes – irányítási tervben meghatározott segélyszervezethez kell irányítani.

A hívás irányításáért és rövid szöveges üzenetek jelzésirányításáért felelős szolgáltató az irányítás elvégzésével más szolgáltatót is megbízhat.

Az előfizetői szám megtartása azonos szolgáltatónál

A helyhez kötött telefonszolgáltatást nyújtó szolgáltató az előfizetője kérésére lehetővé teheti az előfizetői szám megtartását

– a számozási körzeten belül az igénybevétel helyének változtatása, valamint

– az ISDN-re történő áttérés, illetve ISDN-ről történő visszatérés esetén.

A szolgáltató az előfizetői szám megtartásáért a változtatással összefüggésben felmerült indokolt költségek alapján egyszeri díjat határozhat meg.

A hordozott számok nyilvántartása

Amennyiben az előfizető szolgáltatót változtat, és számhordozást vesz igénybe, a hordozott előfizetői szám használati joga és az ezzel összefüggő kötelezettségek az átvevő szolgáltatóhoz kerülnek, egyidejűleg az átadó szolgáltatónál megszűnnek, de a kijelölési engedély jogosultja továbbra is az a szolgáltató marad, amely számára a hatóság a hordozott előfizetői számot tartalmazó számmezőt eredetileg kijelölte.

A hordozott számra vonatkozó előfizetői szerződés megszűnése esetén a szabaddá váló előfizetői szám használati joga és az ezzel összefüggő kötelezettségek mindaddig az átvevő szolgáltatónál maradnak, amíg a szám nem rendelhető új előfizetőhöz. Ez az időtartam, amelyet az átvevő szolgáltató az általános szerződési feltételeiben határoz meg, legfeljebb hat hónap lehet.

A megszűnt hordozott előfizetői szám használati joga visszakerül a számot tartalmazó számmező kijelölési engedélyének jogosultjához, amikor a szám újra előfizetőhöz rendelhetővé válik.

Fogalmak

Átadó szolgáltató * Átadó szolgáltató az az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató, amelynek előfizetője az előfizetői szerződés megszüntetését, illetve módosítását követően az előfizetői számát egy másik szolgáltatóhoz viszi át. * Átvevő szolgáltató * Átvevő szolgáltató az az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató, amelynek jövőbeni előfizetője az előfizetői szerződés megkötésének keretében előfizetői számát egy másik szolgáltatótól hozza át. * Hordozott szám * A hordozott szám az előfizetői szerződésben szereplő előfizetői szám, amelyet az előfizető az átadó szolgáltatótól az átvevő szolgáltatóhoz való áttéréskor megtart. * Központi referencia adatbázis * A központi referencia adatbázis az a számhordozás érdekében létrehozott adatbázis, amely tartalmaz valamennyi hordozott számmal kapcsolatos hívásirányítási információt, amelyet az adatbázis működtetője a szolgáltatók, valamint a jogszabály alapján erre jogosultak részére rendelkezésre bocsát. * Számátadási időablak * A számátadási időablak az a meghatározott időpontban kezdődő, megadott hoszszúságú időtartomány, amelyben az átadó szolgáltatóval kötött előfizetői szerződés alapján a hordozott számon nyújtott szolgáltatás az átadó szolgáltatónál megszűnik, és az átvevő szolgáltatóval megkötött új előfizetői szerződés alapján az átvevő szolgáltatónál megkezdődik. Ezen időtartam alatt a szolgáltatás részben vagy egészben szünetelhet. * Hívásirányítás * A hívásirányítás az a hálózati funkció, amely a hordozott számra kezdeményezett hívás esetén meghatározza és beilleszti a valós végződésre utaló irányítási információt, és a hívást a hívott fél valós végződtető hálózata felé továbbítja. * Jelzésirányítás * Jelzésirányítás az a hálózati funkció, amely a hívásirányításon kívüli, a számhordozás során is biztosítandó szolgáltatások megvalósításához szükséges jelzéseket elemzi, és hordozott számok esetén beilleszti a valós végződésre utaló jelzésirányítási információt, és a jelzést a valós végződtető hálózat felé irányítja. * Lekérdezés bontásnál * A lekérdezés bontásnál (Query on Release) olyan eljárás, amelyben az irányítási információt tartalmazó adatbázis lekérdezése abban az esetben történik, ha a hívott szám eredeti szolgáltatójától érkező bontás hordozott számot jelez. * Lekérdezés minden hívásnál * A lekérdezés minden hívásnál (All Call Query) olyan eljárás, amelyben az irányítási információt tartalmazó adatbázis lekérdezését minden hívás során végrehajtják. * Jelzésrelé funkció * A jelzésrelé funkció (Signalling Relay Function) olyan jelzéshálózati funkció, amely mind a hívásfelépítéssel kapcsolatos, mind a hívásfelépítéstől független jelzésüzenetek esetében képes a hordozott számok felismerésére, és szükség esetén azok irányítási információval való ellátására. * Rövid szöveges üzenet szolgáltatás * A rövid szöveges üzenet szolgáltatás (Short Message Service, azaz SMS) az a GSM-szabvány szerinti szolgáltatás, amely az előfizetőnek lehetővé teszi maximum 160 karakter hosszúságú üzenetek küldését és fogadását; e rendelet tekintetében rövid szöveges üzenet szolgáltatásnak minősül minden olyan szolgáltatás is, amely részben vagy egészben a rövid szöveges üzenet szolgáltatás jelzésirányítási hálózati funkciójával valósul meg. * Hordozást jóváhagyó nyilatkozat * A hordozást jóváhagyó nyilatkozat a mobiltelefon-szolgáltatást nyújtó átadó szolgáltató által kiállított, a hordozni kívánt előfizetői számra vagy számokra vonatkozó, azok hordozását jóváhagyó nyilatkozat, amely a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül használható fel a számhordozási eljárásban az átvevő szolgáltatónál (ez a hordozást jóváhagyó nyilatkozat hatálya).

A szolgáltatók kötelezettségei

* Tájékoztatás * Amennyiben a hívott szám hordozott szám, és a hívó fél szolgáltatója eltérő díjazást alkalmaz, a hívó fél szolgáltatója * az azonos számozási körzetben lévő, különböző helyhez kötött telefonszolgáltatást nyújtó szolgáltatókhoz irányuló, földrajzi számok hívásánál, illetve * különböző mobiltelefon-szolgáltatást nyújtó szolgáltatókhoz irányuló hívásoknál * köteles – a hívás előtt közvetlenül – a hívó számára, saját hálózatából előfizetői készülékről díjmentes tájékozódási lehetőséget biztosítani arról, hogy a hívás melyik szolgáltató hálózatában végződik, és hogy annak mennyi a tarifája. Ezeket az adatokat a részletes számlán is fel kell tüntetni. * E tájékoztatási kötelezettségének a szolgáltató * saját hálózatában díjmentesen hívható ügyfélszolgálati, illetve egyéb díjmentesen hívható számán keresztül, vagy * előre beállított, megszakítható automatikus jelzés és azt követő – legalább a hívást végződtető szolgáltatót és a hívás tarifájának részletes elérhetőségét tartalmazó -, a hívó fél által manuálisan bármikor megszakítható automatikus tájékoztatás útján tehet eleget. * Osztott, emelt díjas, illetve díjmentes hívás * A helyhez kötött telefonszolgáltatóknak – a szolgáltatás jellegének megváltoztatása nélkül – biztosítaniuk kell az osztott díjas, a díjmentes és az emelt díjas hívásszolgáltatás előfizetői számainak hordozhatóságát a helyhez kötött telefonszolgáltatók között, a helyhez kötött hálózatokra vonatkozó számhordozási előírásoknak megfelelően. * A mobiltelefon-szolgáltatóknak – a mobilhálózatokra vonatkozó számhordozási előírásoknak megfelelően – ugyanezt a mobiltelefon-szolgáltatók között kell biztosítaniuk, amennyiben a szolgáltatások az átvevő szolgáltató hálózatában a szolgáltatás jellegének megváltoztatása nélkül rendelkezésre állnak. * SMS, adat- és faxszolgáltatások * A mobiltelefon-szolgáltatóknak a hordozott mobiltelefonszámokra biztosítaniuk kell a rövid szöveges üzenetek helyes irányítását. A mobiltelefon-szolgáltató köteles az adat- és faxszolgáltatások számainak hordozhatóságát is biztosítani oly módon, hogy az adatszolgáltatás számán továbbra is csak adat-, a faxszolgáltatás számán továbbra is csak faxszolgáltatás nyújtható. * Együttműködés * A szolgáltatók kötelesek a számhordozhatóság megvalósítása érdekében együttműködni. A szolgáltatók az együttműködés feltételeit és az ezzel kapcsolatos feladataikat és kötelezettségeiket hálózati szerződéseikben kötelesek rögzíteni. Az összekapcsolásról rendelkező referenciaajánlat készítésére kötelezett szolgáltató a referenciaajánlatában is köteles rendelkezni a számhordozhatóságról. * Egyenértékű alkalmazás * A számhordozás megvalósítása során a hordozott számokra mindazokat a szolgáltatásokat (ideértve a jelzésirányítással megvalósuló szolgáltatásokat is) biztosítani kell, amelyeket mind az átadó, mind az átvevő szolgáltató hálózatában egyenértékű alkalmazásként rendelkezésre állnak, továbbá amelyeket mind az átadó, mind az átvevő szolgáltató az előfizetői számára nyújt, és amelyek fenntartásához az átadó és az átvevő szolgáltató együttműködése szükséges. * Adatcsere * A szolgáltatók elektronikus formában kötelesek biztosítani a számhordozási eljárással kapcsolatos valamennyi adatcserét, ideértve a számhordozás kezdeményezését is. A szolgáltatók azonban az elektronikus formán kívül más, kiegészítő adatcsere formában is megállapodhatnak. * Elérhető kapcsolattartók * A számhordozási eljárás zavartalansága és a szolgáltatók közötti együttműködés érdekében a szolgáltatók kötelesek egymás felé folyamatosan elérhető kapcsolattartókat megadni. A kapcsolattartó személyeknek vagy szervezeti egységeknek legalább a következő, a számhordozási eljárások lebonyolítására fenntartott elérhetőségekkel kell rendelkezniük: * elektronikus levelezési cím; * telefonszám; * fax; * postai cím. * Ügyfélszolgálat * A szolgáltatók a számhordozási eljárás kezdeményezését kötelesek lehetővé tenni saját ügyfélszolgálataikon (ideértve a telefonos és on-line ügyfélszolgálatokat is) túl valamennyi olyan kereskedelmi képviselőiknél is, amelyek ügyfélszolgálati feladatokat is ellátnak.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. július 1.) vegye figyelembe!