A CÉGELJÁRÁS, CÉGINFORMÁCIÓ KÖLTSÉGEI

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. július 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 75. számában (2004. július 1.)
A tavasszal emelkedtek a cégeljárás költségei. Cikkünkben összefoglaljuk, milyen anyagi terhet jelent a cégeljárás, a céginformáció, a közzététel.

A gazdasági társaságoknak bizonyos, jogszabály által meghatározott esetekben - a cégműködéssel kapcsolatban - ún. közzétételi kötelezettségük áll fenn, illetőleg vannak olyan közlemények, amelyeket a cégbíróság, illetőleg más bíróságok tesznek közzé. Ennek megfelelően a Cégközlönyben - amely az Igazságügyi Minisztérium hivatalos lapja - kell közzétenni a cégbíróság közleményeit, valamint azokat az egyéb közleményeket is, amelyeknek a Cégközlönyben való közzétételét más jogszabály a bíróság vagy közvetlenül az érintettek kötelezettségévé teszi. Emellett a Cégközlönyben kell közzétenni azt a közleményt is, amelynek közzétételére a céget nem jogszabály, hanem például a cég létesítő okirata kötelezi.

Cégbírósági közlemények költsége

A cég bejegyzését követően a cégbíróságok a Cégközlönyben jelentetik meg a bejegyzés tényét. A közzétételt tartalmazó közlemény szövege a cégjegyzék adataival azonos. Úgyszintén a cégbíróságok teszik közzé a társaságok cégadataiban bekövetkezett változásokat is olyan módon, hogy a közleményben mind a korábbi, mind pedig az új adatot feltüntetik.

A cégbejegyzés költségei

A cég bejegyzéséért közzétételi költségtérítést, továbbá eljárási illetéket kell fizetni.

Közzétételi költség

A közzétételi költségtérítés összege jogi személyiség nélküli cég esetén 14 000 forint, míg jogi személyiséggel rendelkező társaságnál 25 000 forint.

Illeték

A cégbejegyzésre irányuló eljárás illetéke

- nyilvánosan működő részvénytársaság esetében 600 00a0 forint,

- zártkörűen működő részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság esetében 80 000 forint,

- az előzőekben felsoroltak alá nem tartozó egyéb jogi személy esetén 100 000 forint,

- jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén 50 000 forint,

- egyéni cég esetén 30 000 forint,

- külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén 250 000 forint, végül

- külföldi vállalkozás közvetlen kereskedelmi képviselete esetén 150 000 forint.

Abban az esetben, ha a cégbejegyzésre irányuló kérelemben fióktelep bejegyzését is kérik, úgy a fentiekben meghatározott illetéken kívül további illetéket már nem kell fizetni.

A változásbejegyzési eljárás költségei

A cégnyilvántartás adatainak változásáért a kérelmezőnek úgyszintén költségtérítést, valamint eljárási illetéket kell fizetnie.

Közzétételi költség

A cégadatokban bekövetkezett változás közzétételéért a jogi személyiség nélküli társaságok 7000 forintot, a jogi személyiségű társaságok pedig 15 000 forintot kötelesek megfizetni.

Illeték

Amennyiben a cégnyilvántartásba bejegyzett adatokra (jogokra, tényekre) vonatkozóan több rovatot is érintő változásokat egyidejűleg jelentenek be - a következőkben meghatározott eset kivételével -, úgy a bejelentett változások számától függetlenül 8000 forint illetéket kell fizetni. Ha a változás egyetlen rovatot érint, az eljárási illeték összege 5000 forint.

Ha a változás a cég vagyonát érinti, úgy a korábban ismertetett cégbejegyzési illetékek 40 százalékát kell megfizetni. Ez az illeték azonban már magában foglalja az egyidejűleg bejelentett más változásokért fizetendő illetéket is.

Költségek alakulása kérelem elutasításakor

Amennyiben a cégbejegyzési kérelmet a cégbíróság jogerős végzésével elutasítja, vagy a cég bejegyzése iránti eljárást megszünteti, e végzések rendelkező része közzétételének költségtérítése 7000 forint - kivéve, ha az elutasítás oka nem a költségtérítés megfizetésének elmulasztása volt.

Kérelem ismételt benyújtása

Amennyiben a cégbíróság a kérelmet hiánypótlási felhívás nélkül utasítja el, és a cég a bejegyzésre irányuló kérelmét az elutasító végzés közlését követően 8 napon belül újból benyújtja, úgy a már befizetett közzétételi költségtérítés teljes összegét az újabb eljárásban hozott végzés közzétételére kell felhasználni.

Jogorvoslat illetéke cégeljárásban

A cégbírósági eljárásban hozott végzés elleni fellebbezés illetéke egységesen 7000 forint.

Más bíróság közleményeinek költsége

Vannak olyan esetek, amikor a közzétételre törvény nem a cégbíróságot, hanem a megyei bíróságot vagy más bíróságot kötelezi (például felszámolási eljárás, helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárása, valamint vagyonrendezési eljárás stb.). Ilyenkor a közzétételi költségtérítés összege 25 000 forint, amely magában foglalja a bíróság által az adott eljárásban nyilvánosságra hozott valamennyi közlemény költségtérítését. A költségtérítés összegét az eljárás kezdeményezőjének kell befizetnie. A költségtérítés befizetését igazoló bizonylatot az eljárást megindító kérelemhez kell mellékelni. A befizetett költségtérítés viseléséről az említett esetekben a bíróság rendelkezik.

Cégek, egyéb szervezetek közleményei

Abban az esetben, ha a közlemény Cégközlönyben való közzétételére jogszabály közvetlenül a céget vagy más szervezetet kötelezi, a közzététel költségtérítése megjelenési alkalmanként

- cég esetén 15 000 forint - ideértve azt is, amikor a közzétételre jogszabály természetes személyt kötelez (például részesedésszerzés közzététele);

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. §-ában meghatározott esetben 35 000 forint (Az utalt törvényhely alapján a megyei, a megyei jogú városi, a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzat képviselő-testülete köteles könyvvizsgálót megbízni, továbbá a pénzügyminiszter és a belügyminiszter által meghatározott egyszerűsített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét, továbbá pénzmaradvány- és eredménykimutatását a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben közzétenni. A helyi önkormányzat - amennyiben az előző évben a teljesített kiadásainak összege meghaladta a 300 millió forintot, és hitelállománnyal rendelkezik vagy hitelt vesz fel - köteles az előzőekben foglaltakat a hitelfelvétel évétől a hiteltörlesztés utolsó évéig bezárólag évente könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni és közzétenni.);

- a Magyar Könyvvizsgálói Kamara esetében 150 000 forint; valamint

- jogszabályban meghatározott más szervezet esetében 20 000 forint.

A közlemény megküldése, a költségtérítés megfizetésének igazolása

Amennyiben a közlemények közzétételére a jogszabály a gazdasági társaságokat, illetve egyéb szervezeteket kötelezi, úgy az érintettek a közlemény szövegét közvetlenül az Igazságügyi Minisztériumhoz küldik meg postán vagy telefax útján (441-3732), a közzétételi költségtérítés (többszöri közzétételi kötelezettség esetén valamennyi megjelenési alkalom költségtérítése) befizetésének igazolásával (a csekkel vagy annak fénymásolatával) együtt. A költségtérítés befizetésének igazolására szolgáló átutalási megbízáson befizetőként a közzétételre köteles cég vagy személy, illetve szervezet nevét és székhelyét (lakóhelyét) kell feltüntetni. Az átutalási megbízás "közlemény" rovatában a befizető cég cégjegyzékszámát is szerepeltetni kell.

Közlemények módosítása

A gyakorlatban előfordulhat, hogy a közzétételre kötelezettek a megküldött közlemény módosítását (kijavítását, kiegészítését) a közlemény szövege nyomdai előkészítésének megkezdése után vagy a Cégközlönyben történt megjelenést követően - az érdekkörükben felmerült okból - kérik. Ezekben az esetekben a módosításért (kijavításért, illetve kiegészítésért) további költségtérítést kell fizetniük, amelynek összege ilyenkor megegyezik az előzőekben meghatározott költségtérítéssel.

Egyedi hirdetmények

Vannak olyan esetek, amikor a közlemény Cégközlönyben való közzétételére a céget nem jogszabály kötelezi (például a részvénytársaság alapító okirata szerint a hirdetményeket a Cégközlönyben kell közzétenni). Ilyenkor a közzétételért utólag, terjedelemtől függően a Magyar Hivatalos Közlönykiadó számlája alapján kell fizetni.

A költségtérítés visszafizetése

A közzétételi költségtérítést az Igazságügyi Minisztériumhoz benyújtott kérelemre vissza kell téríteni, ha

- a cég a közzétételi költségtérítés befizetése ellenére a kérelmét a bírósághoz, illetve a cégbírósághoz mégsem kívánja benyújtani;

- a változás bejegyzésére vonatkozó kérelmet a cégbíróság jogerős végzésével elutasította, vagy a cégbíróság érdemi intézkedése előtt visszavonták azt;

- a cégközlemény a cég, illetve a változás bejegyzésétől számított 30 napon belül nem jelent meg;

- a cég vagy más szervezet közleménye az Igazságügyi Minisztériumba érkezését követő 30 napon belül nem jelent meg (a visszatérítési kötelezettség azonban nem áll fenn olyankor, ha a közlemény tartalma nem felel meg a törvényi rendelkezéseknek, arra az Igazságügyi Minisztérium a céget a közzététel előtt figyelmezteti, és a közlemény szövegét a cég a figyelmeztetés ellenére nem módosítja);

- a cég vagy más szervezet a közleményét a közlemény közzététele nyomdai előkészítésének megkezdése előtt visszavonta, valamint ha

- a közzétételi költségtérítést egyéb okból nem használták fel.

Részbeni visszatérítés

A 7000 forint közzétételi költségtérítést meghaladó összeget kell kérelemre visszatéríteni, ha

- a cég bejegyzése iránti kérelmet a cégbíróság érdemi intézkedése előtt visszavonták, és a cégbíróság az eljárást megszüntette, illetve ha

- a cég bejegyzésére vonatkozó kérelmet a cégbíróság jogerős végzésével elutasította.

A visszatérítés iránti kérelem mellékletei

Lényeges, hogy a visszatérítési igényt megalapozó okiratokat (befizetést igazoló bizonylat, jogerős végzés másolata stb.) a kérelemhez mellékelni kell.

Cégiratok beszerzése

Cégbizonyítvány, cégkivonat, cégmásolat

A cégműködés során a társaságok számos esetben kötelesek bizonyos, a Szolgálatnál, illetve a cégbíróságokon nyilvántartott adatokat tartalmazó közhiteles okiratok csatolására (például engedélykérelmekhez, hitelfelvétel esetén, közbeszerzési pályázat mellékleteként stb.). Az említett - a felhasználás gyakorisága szempontjából jelentősebb - okiratok a következők:

- cégbizonyítvány, amely a cégjegyzéknek egyes fennálló vagy törölt adatait tartalmazza;

- cégkivonat, amely egy adott cég cégnyilvántartásban szereplő valamennyi hatályos adatát tartalmazza;

- cégmásolat, amely magában foglalja a cég cégnyilvántartásban szereplő, valamennyi hatályos és már törölt adatát.

Költségek

A cégbizonyítványért 2000, a cégkivonatért 3000, míg a cégmásolatért 5000 forint költségtérítést kell fizetnie a kérelmezőnek.

Névlista, névjegy, számviteli iratok, cégfigyelés

Az előzőekben felsoroltakon túl a Szolgálattól közhiteles céginformáció kérhető a cég

- elnevezéséről, azaz arról, hogy az adott cégnév szerepel-e a cégnyilvántartásban (névlista);

- elnevezésének és székhelyének hatályos és törölt adatairól (névjegy);

- beszámolójában szereplő eredménykimutatásról, illetve mérlegadatokról - amennyiben a cég a számviteli törvény szerint kettős könyvvezetésre kötelezett;

- beszámolójának kiegészítő mellékletéről, amennyiben a cég a számviteli törvény szerint kettős könyvvezetésre kötelezett; továbbá

- valamennyi, a Cégközlönyben megjelent, a cégjegyzékben szereplő adata változásáról szóló bírósági közleményről, illetve a cégre vonatkozó más bírósági közleményről, mégpedig a közlemény szövegének közlésével (cégfigyelés).

Költségek

A fizetendő költségtérítés összege a felsorolt okiratok vonatkozásában a következők szerint alakul:

- a névlista esetén a költségtérítés 1000 forint;

- a névjegy költségtérítése 1500 forint;

- az eredménykimutatásért és a mérlegért - külön-külön - 2000 forintot kell fizetni;

- a kiegészítő melléklet ellenértéke 4000 forint; míg

- az ún. cégfigyelésért a kérelmezőnek közleményenként 500-500 forint térítést kell fizetnie.

Kérelem

Az előzőekben felsorolt okiratok (céginformáció) iránti kérelmet nyomtatványon kell benyújtani a Szolgálathoz. A nyomtatvány és a közzétételi költségtérítés befizetésére szolgáló postai csekk a cégbíróságokon, illetve Budapesten a Szolgálat ügyfélszolgálati irodájában (Budapest V., Nádor u. 32.) szerezhető be térítésmentesen.

A kérelem - fő szabályként - személyesen - az ügyfélszolgálati irodában félfogadási időben - vagy postai úton, valamint számítógép-hálózat útján nyújtható be.

A kérelem mellékletei

A céginformáció iránti kérelemhez csatolni kell a Szolgálat igénybevételével felmerülő, írásunk korábbi részében ismertetett költségtérítés megfizetésének igazolását is. Lényeges, hogy a befizető egyértelmű azonosítása érdekében készpénz-befizetési utalvány vagy átutalási megbízás "közlemény" rovatában fel kell tüntetni a befizetés jogcímét (céginformáció költségtérítés), valamint ha a befizető cég, a cégjegyzékszámát is.

Okiratok átvétele

A Szolgálat a céginformációt - a kérelemben foglaltak szerint - postai úton vagy telefaxon küldi meg, illetve az személyesen is átvehető. A céginformáció - kérelemre - az ezzel kapcsolatos költségek megtérítése esetén elektronikus adathordozón is megadható.

Kizárt a visszaigénylés

A költségtérítés nem igényelhető vissza, ha a kérelmező a céginformációt nem veszi át.

Cégbíróságon beszerzett okiratok költsége

Amennyiben bizonyos közhiteles okiratokat nem a Szolgálattól, hanem az érintett szervezet székhelye szerint illetékes cégbíróságon szereznek be, úgy annak költsége - amelyet illetékbélyeg formájában kell leróni - a következők szerint alakul:

- cégkivonat elkészítésének illetéke 5000 forint,

- a cégbizonyítvány kiállításának illetéke 3000 forint, míg

- a cégmásolat elkészítéséért 7000 forint illetéket kell fizetni.

Közzététel költségtérítés, illetékfizetés nélkül

Vannak olyan esetek, amikor a közzététel ingyenes. Így nem kell költségtérítést és eljárási illetéket fizetni akkor, ha a változás a cég tevékenységi körét érinti, illetve ha a változás állami vagy önkormányzati döntés alapján a cég székhelyének más megye illetékességi területéhez való csatolására, vagy a cégjegyzékbe bejegyzett utcanév, illetve házszám változására vonatkozik.

A bejegyző végzés kijavításának, kiegészítésének, a cég bejegyzését elrendelő végzés hatályon kívül helyezésének, a cég törlésének, valamint annak a végzésnek a közzététele, amely a cégbejegyzési kérelmet jogerősen elutasítja, illetve amellyel a cégbíróság a cég bejegyzésére irányuló eljárást megszünteti ingyenes akkor, ha az elutasítás alapja a közzétételi költségtérítés kérelmező általi meg nem fizetése.

Ugyancsak ingyenes a cégbíróság által a cég törvényességi felügyelete körében a cég működésének felfüggesztéséről hozott határozat, valamint az ún. hivatalbóli törlési eljárás során hozott határozat rendelkező részének a közzététele is.

A költségek megfizetésének módja

A közzétételi költségtérítést az Igazságügyi Minisztérium 10032000-01483305-00000000 számú bankszámlájára kell megfizetni átutalással, avagy a cégbíróságokon - illetve Budapesten a Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatnál (Szolgálat) is - beszerezhető postai csekken feladni. (A Szolgálat Budapest V. kerületében, a Nádor utca 32. szám alatt található.)

A befizetést igazoló okiratot a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez mellékelni kell, mert ennek elmulasztása esetén a cégbíróság a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet hiánypótlási eljárás nélkül elutasítja.

Az eljárási illetéket a bejegyzés (változásbejegyzés) iránti kérelmen illetékbélyegben kell leróni, azonban arra is lehetőség van, hogy az érintett szervezet a székhelye szerint illetékes illetékhivatalnál fizesse be azt.

Ez utóbbi esetben a befizetést igazoló okiratot kell a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez csatolni, ugyanis az eljárási illeték megfizetése igazolásának elmulasztása úgyszintén az előzőekben utalt jogkövetkezmény cégbíróság általi alkalmazását vonja maga után.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. július 1.) vegye figyelembe!