Határidők márciusban

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. március 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 71. számában (2004. március 1.)
Az adózás rendjéről szóló, január 1-jétől hatályos 2003. évi XCII. törvény szerint az adózónak a törvény hatálybalépését követően, de a hatálybalépést megelőző időszakra teljesítendő adómegállapítási, -bevallási, adófizetési, adóelőleg-fizetési, bizonylatkiállítási, adatszolgáltatási és adólevonási kötelezettségét a 2003. december 31. napján hatályos szabályok, vagyis az 1990. évi XCI. törvény szerint kell teljesítenie. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a közigazgatási szervnél a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.

Március 1.

Jelentés a növényvédőszer-forgalomról

Érintettek: a növényvédő szer gyártója, importőre

Az érintetteknek évenként március 1-jéig jelentést kell készíteniük az előző naptári évre a belföldi forgalomra vonatkozó éves növényvédőszer-forgalomról a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium részére. A jelentésnek tartalmaznia kell a növényvédő szer tételes megnevezését és mennyiségét.

2000. évi XXXV. tv. 24. § (1) bek.

Március 1.

Veszélyes hulladékok bejelentése

Érintettek: a veszélyes hulladék tulajdonosa

A veszélyes hulladékokra vonatkozó adatszolgáltatást a 2003. évről 2004. március 1. napjáig kell teljesíteni.

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet

Március 5.

Gyakorított áfa bevallása, befizetése, visszaigénylése

Érintettek: az áfa gyakorított elszámolásának engedélyezését kérő adóalanyok

A havonként bevallásra kötelezett adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy az adó nettó, elszámolandó összegét 15 naponként, a tárgyhót követő hó 5-én, illetve 20-án számolhassa el és vallja be. Az éves bevallásra kötelezett adózó év közben negyedévenkénti, a negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti vagy a havonként kétszeri elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti. Az adóhatóság a gyakoribb elszámolást – az adóév végéig – különösen abban az esetben engedélyezheti, ha az adózó beszerzéseit terhelő levonható előzetesen felszámított forgalmiadó-kulcs magasabb az áthárított forgalmiadó-kulcsnál, illetőleg az adózó beruházást valósít meg. A gyakorított elszámolás évközi engedélyezése esetén az engedély szerinti bevallási kötelezettségre áttérést megelőző, bevallással le nem zárt időszakra vonatkozó adókötelezettséget meg kell állapítani, be kell vallani, meg kell fizetni.

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/2. b) pont;

1992. évi LXXIV. tv.;

7001/2001. (AEÉ 3.) APEH-irányelv

Március 5.

Adójegy

Érintettek: adóraktáriadójegy-felhasználók

Az adóraktáriadójegy-felhasználó a fizetési kötelezettségének a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 11. §-ának (1) bekezdésével összefüggő, a tárgyhónapban bekövetkezett csökkentését vagy visszatérítését a tárgyhót követő 5-éig a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatal jóváhagyásával kérheti a 16. számú vámhivataltól. A kérelemben adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi ár/darab bontásban és összesítve kell az adójegyek által képviselt általános forgalmi adó és jövedéki adó értékét megadni. A 16. számú vámhivatal legkésőbb a tárgyhónap 15-éig köteles határozatot hozni a kérelemről.

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 11. § (2) bek., (5) bek.

Március 10.

Adóraktáriadójegy-igény (havi) bejelentése

Érintettek: adóraktáriadójegy-felhasználók

Az adóraktáriadójegy-felhasználónak a tárgyhót megelőző hó 10-éig kell a tárgyhóra vonatkozó előzetes adójegyigényét a 16. számú vámhivatalhoz, a rendelet 1/A sz. melléklete szerinti adattartalommal, adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi eladási árankénti bontásban bejelentenie, és megadnia az átvétel időpontját (kért ütemezését).

Több átvételi időpont esetén az időpontoknak megfelelő számú előzetes igénybejelentést kell egyidejűleg benyújtani.

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 2. §, 1/A számú melléklet

Március 10.

Egészségügyi adatszolgáltatás

Érintettek: az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók

A szolgáltató az általa nyújtott, a finanszírozás alapjául szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról – a fekvőbeteg-szakellátás kivételével – kísérőjegyzékkel, számítógépes adathordozón, a rendelet szerint adatot szolgáltat (jelentést) a megyei (fővárosi) pénztárak, valamint a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság részére. A fekvőbeteg-szakellátás során nyújtott ellátásokról a jelentést az Egészségügyi Minisztérium Gyógyító Ellátás Információs Központja (GYÓGYINFOK) részére kell megküldeni. A jelentések megküldésének határideje a tárgyhónapot követő hónap 10. napja. A szolgáltató a teljesítmények elszámolásához a rendelet mellékleteiben előírt adatokat köteles közölni.

Adathiány vagy hibás jelentés miatt a szolgáltató a pótlólagos elszámolás iránti igényét legfeljebb a teljesítés hónapját követő második hónap 10-éig küldheti meg. Az elszámolásra már beküldött adatok javítása, illetve a technikai okokból feldolgozhatatlan adatok pótlása az elszámoló által megküldött hibalista alapján, illetve a szolgáltató kezdeményezésére a teljesítés hónapját követő negyedik hónap 10. napjáig nyújtható be.

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (2) bek., 5. § (1) bek.

Március 10.

Reprográfiai tájékoztatási kötelezettség

Érintettek: reprográfiára szolgáló készülék gyártói, ellenérték fejében üzemeltetői, illetve az ilyen kép-, hanghordozó vagy készülék behozatala miatt jogszabály szerint vám fizetésére kötelezett személyek

Aki üzletszerűen gyárt üres kép- vagy hanghordozót vagy készüléket, illetve aki jogszabály szerint vám fizetésére kötelezett, az ilyen kép- vagy hanghordozó vagy készülék behozatala miatt minden naptári hónap 10. napjáig köteles tájékoztatni a közös jogkezelő szervezetet a forgalomba hozott vagy behozott mennyiségről, továbbá a kép- vagy hanghordozó vagy a készülék fajtájáról. A közös jogkezelő szervezet további felvilágosítást kérhet a forgalomba hozatali adatokról és a beszerzési forrásokról; a reprográfiára szolgáló készüléket ellenérték fejében üzemeltető személytől pedig a megfelelő díj megállapításához adatokat kérhet.

1999. évi LXXVI. tv. 20. § (2) bek., 21. §, 22. § (1) bek.

Március 12.

Osztalékadó megfizetése

Érintettek: kifizetők

A kifizető az osztalékadót a levonást, juttatást követő hó 12-éig köteles megfizetni.

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/3. C/a) pont;

1996. évi LXXXI. tv. 2. §

Március 12.

Személyijövedelemadó-előleg megfizetése

Érintettek: munkáltatók, kifizetők, magánszemélyek, egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők

A munkáltató az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő hó 12-éig, a kifizető az általa levont jövedelemadó-előleget a kifizetés hónapját követő hó 12-éig köteles megfizetni.

A magánszemély, ha nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, vagy a kifizető bármely ok miatt nem vonta le az adóelőlegét, az egyéni vállalkozó, valamint a mezőgazdasági őstermelő az adóelőleget negyedévenként, a negyedévet követő hó 12-éig fizeti meg.

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/1. A) pont;

1995. évi CXVII. tv. 2. §

Március 12.

Személyi jövedelemadó megfizetése

Érintettek: munkáltatók, kifizetők

A munkáltató az év végi elszámoláskor általa megállapított személyi jövedelemadó és a már levont, megfizetett adóelőleg különbözetét a levonást követő hó 12. napjáig fizeti meg. Ha az elszámolásból adódóan az adó-visszatérítési kötelezettség az adott hónapban több, mint az adott hónapban levont személyi jövedelemadó és adóelőleg együttes összege, a különbözetet a munkáltató a fenti időponttól visszaigényelheti. Az év végi elszámolásnál az adókülönbözetet a munkáltató olyan időpontban igényelheti, hogy az adó-visszatérítés összege a legközelebbi bérfizetésnél rendelkezésére álljon.

A kifizető az általa levont személyi jövedelemadót a levonást követő hó 12. napjáig fizeti meg.

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/1. B/a-b) pont;

1995. évi CXVII. tv. 2. §

Március 12.

Cégautó adója

Érintettek: cégautót üzemeltető kifizetők

A cégautóadót a kifizető havonta megállapítja, valamint az adózás rendjéről szóló törvénynek a kifizető által levont jövedelemadó megfizetésére és bevallására irányadó rendelkezései szerint megfizeti, illetve bevallja. Az adókötelezettség tekintetében minden olyan hónap, amelyben a kifizető – bármely rövid időtartamra – magáncélú használatot biztosított (tett lehetővé), egész hónapnak számít. A cégautóadó fizetésére kötelezett kifizető személyében bekövetkezett változás esetén az új kifizetőt a változás hónapját követő hónaptól terheli a cégautóadóval összefüggő minden adókötelezettség.

1995. évi CXVII. tv. 70. §;

2003. XCII. tv. 2. számú melléklet I/ Határidők/1. B/b) pont

Március 12.

Külföldi személytől levont adó megfizetése

Érintettek: azok a kifizetők, akik külföldi illetőségű magánszemélynek, külföldi szervezetnek és külföldi illetőségű osztalékban részesülőnek adóköteles bevételt fizettek ki

Az érintettek a külföldi személynek kifizetett adóköteles bevétel összegéből az adót kötelesek megállapítani, levonni, és azt a kifizetést követő hó 12-éig megfizetni.

2003. évi XCII. tv. 4. számú melléklet 1-2. pont

Március 12.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adó befizetése

Érintettek: kifizetők

A kifizető a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adót a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz utalja át a kifizetést követő hó 12. napjáig.

2003. évi CXII. tv. 176. § (9) bek.;

1995. évi CXVII. tv. 74. §

Március 12.

Egészségügyi hozzájárulás megfizetése

Érintettek: munkáltatók, kifizetők, egyéni vállalkozók

A tételes egészségügyi hozzájárulást a fizetésére kötelezett havonta állapítja meg, és a tárgyhót követő hónap – az egyéni vállalkozó a tárgynegyedévet követő hónap – 12. napjáig fizeti meg.

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a kifizető havonta állapítja meg, és a jövedelem juttatását követő hónap 12. napjáig fizeti meg.

1998. évi LXVI. tv. 2., 9. § (1) bek., 11. §

Március 12.

Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék megfizetése

Érintettek: munkáltatók, kifizetők, egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult belföldi magánszemélyek

A munkáltató az általa levont járulékot az elszámolt hónapot követő hó 12. napjáig, a kifizető az általa levont járulékot a kifizetés hónapját követő hó 12. napjáig fizeti meg.

Az a belföldi személy, aki a Tbj. törvény szerint biztosítottnak vagy ilyen biztosított eltartott hozzátartozójának nem minősül, és egészségügyi szolgáltatásra a Tbj. 16. §-ának a)-p) pontja szerint sem jogosult, és a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét elérő jövedelemmel rendelkezik, köteles havonta, a minimálbér 11 százalékának megfelelő összegű egészségbiztosítási járulékot fizetni. Ha a járulékfizetési kötelezettség a naptári hónap teljes tartama alatt nem áll fenn, egy naptári napra a minimálbér 30-ad részét kell figyelembe venni. A magánszemély e járulékfizetési kötelezettségét első ízben a bejelentést követő hónap 12. napjáig, ezt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 12. napjáig teljesíti.

1997. évi LXXX. tv. 39. § (2) bek., 50. §;

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/5. A pont, D pont

Március 12.

Társadalom-biztosítási járulék megfizetése

Érintettek: munkáltatók, kifizetők

A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott), járulékalapot képező jövedelme alapján köteles a járulékok összegét megállapítani. A foglalkoztatónak – a tárgyhavi jövedelem kifizetésével egyidejűleg – a biztosítottat írásban tájékoztatnia kell az általa fizetett társadalombiztosítási járulékról.

A megállapított járulékok összegét az elszámolt hónapot, illetve a kifizetés hónapját követő hónap 12-éig kell az állami adóhatóságnak megfizetni.

1997. évi LXXX. tv. 50. §;

2003. évi XVII. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/5. B pont

Március 12.

Baleseti járulék megfizetése

Érintettek: társas vállalkozások

A társas vállalkozásoknak a megállapított járulékok összegét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerint kell az állami adóhatóságnak megfizetniük az elszámolt hónapot követő hónap 12-éig.

A foglalkoztató – a tárgyhavi jövedelem kifizetésével egyidejűleg – a biztosítottat írásban tájékoztatja az általa fizetett baleseti járadékról.

1997. évi LXXX. tv. 50. §;

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/5. C pont

Március 12.

Magánnyugdíj-pénztárnak szóló bevallás, tagdíj befizetése

Érintettek: foglalkoztatók

Az érintettek a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelme alapján kötelesek a tagdíj összegét megállapítani és levonni, az érintett magánnyugdíjpénztárnak bevallani, és megfizetni a tárgyhónapot követő hónap 12-éig. A havi tagdíjbevallásban a levont tagdíj alapját és összegét – név és taj-szám jelölésével – biztosítottanként kell feltüntetni.

A tagdíjbevallásban az összes, a tárgyhónapban foglalkoztatott, adott magánnyugdíjpénztárhoz tartozó pénztártag adatait fel kell tüntetni.

1997. évi LXXX. tv. 51. § (1) bek.;

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. § (1) bek.

Március 15.

Építményadó, telekadó megfizetése

Érintettek: az építménytulajdonosok és a telektulajdonosok

Az adózónak félévenként, két egyenlő részletben kell az adót megfizetnie. Az első félévi adó megfizetésének határideje az adóév március 15-e.

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet II. A) 1. pont;

1990. évi C. tv. 11. §, 12. § (1) bek., 17. §, 18. §

Március 15.

Magánszemély kommunális adója

Érintettek: az építménytulajdonos és a telektulajdonos magánszemély, továbbá az a magánszemély is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik

Az érintetteknek félévenként, két egyenlő részletben kell az adót megfizetniük. Az első félévi adó megfizetésének határideje az adóév március 15-e.

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet II. A) 2. a) pont;

1990. évi C. tv. 24. §

Március 15.

Vállalkozók kommunálisadó-, iparűzésiadó-előlegének megfizetése

Érintettek: a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése

Az érintettek az adóelőleget félévi részletekben fizetik. Az első félévi adóelőleg megfizetésének határideje az adóév március 15.

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet II. A) 2. b) pont;

1990. évi C. tv. 27. § (1) bek., IV. fejezet

Március 15.

Idegenforgalmi adó megfizetése

Érintettek: az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt, és aki az önkormányzat illetékességi területén olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épületnek a tulajdonosa, amely nem minősül lakásnak

Az adóköteles épület utáni adót a magánszemélynek félévenként, két egyenlő részletben kell megfizetnie. Az első félévi adó megfizetésének határideje az adóév március 15-e.

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet II. A) 3. a) pont;

1990. évi C. tv. 30. §

Március 15.

Adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adó befizetése

Érintettek: az adó beszedésére kötelezettek: a kereskedelmi szálláshelyeken, csónakházakban, üdülőtelepeken az üzemeltetők, az üdülőt fenntartó szervek, a fizető-vendéglátó szálláshelyeken a szállásadók vagy a közvetítésre jogosult szervek, bérlet, ingyenes használat esetén a helyiség tulajdonosai vagy az azzal rendelkezni jogosultak

Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adózónak a beszedést követő hó 15. napjáig kell az adóhatósághoz befizetnie.

2003. évi XCII. tv. 19. § (4) bek., 2. számú melléklet II A 3/b) pont;

1990. évi C. tv. 30. § (1) bek., 34. §

Március 15.

Belföldi rendszámú gépjárművek adója

Érintettek: a gépjármű tulajdonosai, üzemben tartói

Az adózó a belföldi rendszámú gépjárművek után a gépjárműadót félévenként, két egyenlő részletben fizeti meg. Az első félévi adó megfizetésének határideje az adóév március 15-e.

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet II. B) a) pont;

1991. évi LXXXII. tv. 2. §, 3. §

Március 15.

Adóbeszedéssel beszedett helyi adó bevallása

Érintettek: adóbeszedésre kötelezettek

Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot követő hó 15-éig kell bevallást tennie.

2003. XCII. tv. 32. § (4) bek.

Március 15.

Energiaadó

Érintettek: az energiaadó alanyai (közüzemi szolgáltató, energiakereskedő, feljogosított fogyasztó, előállító, hálózati engedélyes)

Az adóalany az adófizetési kötelezettsége és az adó-visszaigénylési jogosultsága különbözeteként megállapított nettó adót havonta, a tárgyhó első napjától a tárgyhó utolsó napjáig terjedő adómegállapítási időszakra, a tárgyhót követő hó 15. napjáig köteles bevallani és megfizetni, illetve jogosult visszaigényelni.

2003. évi LXXXVIII. törvény

Március 15.

Külföldi rendszámú teherszállító gépjármű adózása

Érintettek: belföldi szállítmányozási vállalkozások

Ha a külföldi rendszámú tehergépjármű után fizetendő adót belföldi szállítmányozási vállalkozó átvállalja, az adót havonta, a tárgyhót követő hónap 15-éig kell megfizetnie.

2003. évi XCII. tv. 7. számú melléklet 6. pont;

1991. évi LXXXII. tv. III. fejezet

Március 15.

Termékmérleg-nyilvántartás bemutatása

Érintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek

Az adóraktár termékmérleg-nyilvántartásait naptári hónaponként le kell zárni, és a készletváltozásokat jogcímenként összegezni kell. A termékmérleg zárását az országos parancsnokság által meghatározott adattartalommal kell elkészíteni.

A havi zárást adóraktáranként kell bemutatni a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatalnak a tárgyhót követő hónap 15-éig.

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (2)-(3) bek.

Március 15.

Könyvelési kötelezettség

Érintettek: az éves beszámoló, illetve az egyszerűsített éves beszámoló, valamint az egyszerűsített mérleg készítésére kötelezett vállalkozók

A pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, illetve bankszámlaforgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket legkésőbb a tárgyhót követő hó 15-éig a könyvekben rögzíteni kell.

2000. évi C. tv. 165. § (3) bek. a) pont

Március 15.

Köteles példány megküldése

Érintettek: a nyomdák, filmgyártók, első forgalmazók

Az érintetteknek a sajtótermékből hat köteles példányt kell ingyenesen szolgáltatniuk az Országos Széchényi Könyvtár számára, a helyi vonatkozású sajtótermékből egy példányt kötelesek szolgáltatni a székhelyük szerint illetékes megyei könyvtárnak, illetve a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak, legkésőbb az előállítás hónapját követő 15-éig.

60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 5. §, 8. § (1) bek.

Március 20.

Munkáltató adómegállapítása

Érintettek: munkáltatók

Az érintetteknek az adóalapot és az adót a magánszemély nyilatkozata alapján, az adóévet követő február 20-áig átadott, az adóalapot csökkentő, illetve adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolások figyelembevételével az adóévet követő március 20-áig kell megállapítaniuk, és erről igazolást adniuk. Az adó megállapításához az adóköteles társadalombiztosítási ellátás kifizetéséről a társadalombiztosítási szervtől a munkáltatóhoz érkezett vagy a magánszemély birtokában lévő igazolásokat is figyelembe kell venni.

1990. évi XCI. tv. 19. § (4)-(5) bek.

Március 20.

Jövedelemadó éves bevallása, megfizetése

Érintettek: magánszemélyek

A magánszemélyek jövedelemadójáról a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélynek, ha általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett, az adóévet követő év március 20-áig kell bevallást tennie, és a jövedelemadót az adóévet követő év március 20-áig kell megfizetnie.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II. /3. b) pont,

2. számú melléklet I/ Határidők/1. B) f) pont

Március 20.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevallása, megfizetése

Érintettek: magánszemélyek

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóját a magánszemély megállapítja, továbbá a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál bevallja és megfizeti (önadózás). A termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevallását a magánszemélynek az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20-áig kell teljesítenie. Amennyiben a magánszemély több önkormányzat illetékességi területén szerez bevételt termőföld bérbeadásából, az adóbevallást és adófizetést önkormányzati adóhatóságonként külön-külön kell teljesítenie. A főváros esetében a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság alatt a fővárosi önkormányzat főjegyzőjét kell érteni.

1990. évi XCI. tv. 96/A § (4) bek.

Március 20.

Megállapított személyi jövedelemadó, -adóelőleg, egészségügyi hozzájárulás bevallása

Érintettek: a havi adóbevallásra kötelezett adózók

Az érintetteknek a levont jövedelemadót, adóelőleget és (tételes és százalékos) egészségügyi hozzájárulást az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyhót követő 20-áig kell bevallania.

2003. XCII. tv. 1. számú melléklet I/B 1. a) pont

Március 20.

Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, társadalom-biztosítási járulék, baleseti járulék bevallása

Érintettek: havi adóbevallás beadására kötelezett foglalkoztatók

A tb-kötelezettségeket nem külön, hanem az adóbevallás részeként kell bevallani. A járulékokról a foglalkoztatónak olyan gyakorisággal és olyan határidővel kell benyújtania a bevallásokat, mint az összes többi adónál.

2003. évi XCII. tv. 1. számú melléklet I/B 1. a) pont;

1997. évi LXXX. tv. 50. §

Március 20.

Munkaadói járulék bevallása, megfizetése

Érintettek: a munkaadók

A munkaadó a munkavállaló részére munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt bruttó munkabér, illetmény (kereset), valamint végkielégítés, jubileumi jutalom, a betegszabadság idejére adott díjazás, továbbá a személyijövedelemadó-köteles természetbeni juttatás – kivéve a reprezentáció, üzleti ajándék címén nyújtott természetbeni juttatást -, étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás és a munkaviszony keretében biztosított cégautó adójának 25 százaléka után 3 százalék munkaadói járulékot köteles fizetni, az elszámolt hónapot követő hónap 20-áig.

A munkaadói járulékot a munkaadó állapítja meg, vallja be, és közvetlenül fizeti be az állami adóhatóságnál kezelt számlára az elszámolt hónapot követő hó 20-áig.

A havi adóbevallásra kötelezett adózónak a megállapított munkaadói járulékot az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyhót követő 20-áig kell bevallania.

2003. XCII. tv. 1. számú melléklet I/B 1. a) pont;

1991. évi IV. tv. 40. § (1), 42. § (2), (4) bek.

Március 20.

Munkavállalói járulék bevallása, megfizetése

Érintettek: a munkaadók

A munkavállaló járulékként a munkaviszonya(i) alapján a munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény (kereset) 1 százalékát köteles fizetni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra, aki öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, illetve arra jogosulttá vált.

A munkavállalói járulékot a munkaadó állapítja meg, vonja le és fizeti meg, valamint saját bevallása keretében vallja be az elszámolt hónapot követő hó 20-áig.

A havi adóbevallásra kötelezett adózónak a megállapított munkavállalói járulékot az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyhót követő 20-áig kell bevallania.

2003. XCII. tv. 1. számú melléklet I/B 1. a) pont;

1991. évi IV. tv. 41. §, 42. § (3)-(4) bek.

Március 20.

Áfa bevallása, megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: a havi adómegállapításra kötelezett adózók

Az általános forgalmi adó megállapítására havonta kötelezett adóalanynak az adóbevallást az adómegállapítási időszakot követő hó 20-áig kell benyújtania, és ezzel egyidejűleg köteles az áfa nettó, elszámolandó összegét megfizetni, illetőleg ettől az időponttól igényelheti azt vissza.

2003. évi XCII. tv. 1. számú melléklet I/A/3 pont, I/B 1/a) pont,

2. számú melléklet I/Határidők/2/a) pont

Március 20.

Gyakorított áfa bevallása, megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: az áfa gyakorított elszámolásának engedélyezését kérő adóalanyok

A havonként bevallásra kötelezett adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy az adó nettó, elszámolandó összegét 15 naponként, a tárgyhót követő hó 5-én, illetve 20-án számolhassa el és vallja be. Az éves bevallásra kötelezett adózó év közben negyedévenkénti, a negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti vagy a havonként kétszeri elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti. Az adóhatóság a gyakoribb elszámolást – az adóév végéig – különösen abban az esetben engedélyezheti, ha az adózó beszerzéseit terhelő levonható előzetesen felszámított forgalmiadó-kulcs magasabb az áthárított forgalmiadó-kulcsnál, illetőleg az adózó beruházást valósít meg. A gyakorított elszámolás évközi engedélyezése esetén az engedély szerinti bevallási kötelezettségre áttérést megelőző, bevallással le nem zárt időszakra vonatkozó adókötelezettséget meg kell állapítani, be kell vallani, meg kell fizetni.

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/2. b) pont;

1992. évi LXXIV. tv.;

7001/2001. (AEÉ 3.) APEH-irányelv

Március 20.

Fogyasztási adó bevallása, megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: a termelő, termeltető, vevő, felvásárló, importáló

Az adózó a fogyasztási adó előlegének és a megállapított nettó fogyasztási adónak a különbözetét havonta, a tárgyhót követő hó 20-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza.

A havi adóbevallásra kötelezett adózó a megállapított fogyasztási adót az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyidőszakot követő 20-áig vallja be.

2003. évi XCII. tv. 1. számú melléklet I/B 1. a) pont,

2. számú melléklet I/Határidők 4. pont B) pont;

1991. évi LXXVIII. tv. 3. §, 4. §

Március 20.

Társaságiadó-előleg megfizetése

Érintettek: a gazdasági társaság, egyesülés, szövetkezet, állami vállalat, tröszt, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkező munkaközössége, erdőbirtokossági társulat, MRP szervezete, közhasznú társaság, vízitársulat, alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosítópénztár, kockázatitőke-alap, külföldi vállalkozó, külföldi szervezet

Az adózó, ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint havonta fizet adóelőleget, akkor minden hónap 20-áig köteles az adóelőleget megfizetni.

Amennyiben a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint negyedévenként fizet adóelőleget, akkor az adóelőleget a negyedévet követő hó 20. napjáig kell megfizetni.

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/3. A/a) pont;

1996. évi LXXXI. tv. 2. §

Március 20.

Jövedéki adó bevallása, megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: a jövedéki terméket és az annak előállítására alkalmas terméket előállító, raktározó, tároló, importáló, exportáló, forgalmazó, illetve egyéb módon birtokló jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, természetes személy

A jövedékiadó-fizetésre kötelezett adóalany – függetlenül attól, hogy adóbevallási kötelezettségét a törvény egyébként milyen időszakonként állapítja meg – a jövedéki adót havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig köteles bevallani.

Az adózó a jövedéki adó előlegének és a megállapított nettó jövedéki adónak a különbözetét havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza. (E rendelkezések a dohánygyártmányok esetében csak arra az adóra vonatkoznak, amelyet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény rendelkezései alapján nem adójeggyel fizetnek meg.)

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet IV/B) pont;

1997. évi CIII. tv. 4. §

Március 20.

Összesített termékmérleg benyújtása

Érintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek

Az adóraktárankénti havi zárások alapján az adóraktár engedélyesének összesített zárást kell jövedéki termékenként készítenie, melyet a tárgyhót követő hónap 20-áig a jövedékiadó-ügyben eljáró vámhivatalhoz, az adóbevallással egyidejűleg kell benyújtania.

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (4) bek.

Március 20.

Adóraktári adójegy elszámolása

Érintettek: adóraktáriadójegy-felhasználók

Az adóraktáriadójegy-felhasználónak az adójegyekről adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi eladási áranként nyilvántartást kell vezetnie, és az adójegy-nyilvántartás adatai alapján havonta, a tárgyhót követő 20-áig a rendelet 4. számú melléklete szerinti elszámolást kell elkészítenie.

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 8. § (1) bek.

Március 20.

Költségvetési támogatás igénylése

Érintettek: a költségvetési támogatás igénybevételére jogosult adóalanyok

Ha a támogatást megállapító jogszabály eltérően nem rendelkezik, a havonta megállapított költségvetési támogatást az adózó havonta, a tárgyhót követő 20-ától igényelheti. (A feltétel bekövetkeztéhez kötött költségvetési támogatás az előírt mellékletekkel ellátott bevallás benyújtása időpontjától igényelhető.)

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet III/2-3. pont

Március 20.

Gyakorított költségvetési támogatás igénybevétele, bevallása

Érintettek: a költségvetési támogatás gyakorított igénybevételének engedélyezését kérő adóalanyok

Az adózó kérelmére az adóhatóság a költségvetési támogatás gyakoribb (öt-tíz-tizenöt naponkénti) igénybevételét is engedélyezheti. A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó a költségvetési támogatást havonta állapítja meg, és arról a tárgyhót követő 20-áig tesz bevallást. A hó közben igénybe vett előleg és a tárgyhónapra igényelhető tényleges támogatás különbözetét a tárgyhót követő 20-ától lehet igényelni, vagy eddig kell megfizetni.

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet III/4. b) pont

Március 20.

Bányajáradék bevallása, befizetése

Érintettek: a bányavállalkozók, továbbá az 1993. évi XLVIII. törvény 1. §-ának (2) és (5) bekezdése szerinti tevékenységet végző, a geotermikus energiát energetikai hasznosítás céljából kitermelő, a jogosulatlanul bányászati tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság

A bányajáradékot önbevallás alapján kell kiszámítani. Az önbevallást a befizetéssel egyidejűleg kell megküldeni a Magyar Bányászati Hivatalnak, kőolajnál és földgáznál havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig. (Egyéb ásványi nyersanyagok és kinyert geotermikus energia után negyedévenként, a negyedévet követő hó 20-áig kell befizetni a bányajáradékot.)

1993. évi XLVIII. tv. 20. § (2) bek.;

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. § (3) bek.

Március 28.

Halasztott adófizetés dohány-gyártmányoknál

Érintettek: dohánygyártmány adóraktár-engedélyese és importálója

A tárgyhónapban átvett adójegyekkel kapcsolatos halasztott fizetési kötelezettséget a tárgyhónapot követő harmadik hónap 28-áig kell teljesíteni.

1997. évi CIII. tv. 63. § (7) bek.

Március 28.

Jövedékiadó-előleg befizetése

Érintettek: a jövedéki terméket és az annak előállítására alkalmas terméket előállító, raktározó, tároló, importáló, exportáló, forgalmazó, illetve egyéb módon birtokló jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, természetes személy

Az adózónak a jövedéki adó előlegét havonta, a tárgyhó 28-áig kell megfizetnie.

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet IV. A) pont;

1997. évi CIII. tv. 4. §

Március 28.

Fogyasztásiadó-előleg befizetése, visszaigénylése

Érintettek: a termelő, termeltető, vevő, felvásárló, importáló

A fogyasztási adó alanya, ha az előző év azonos negyedévében nettó adója elérte a 6 millió forintot, akkor adóelőleget köteles fizetni, illetve igényelhet vissza. Az adóelőleg összege az előző év azonos negyedévi nettó adóösszegének egyhatod része.

Ugyancsak adóelőleget kell fizetnie annak az adóalanynak, aki a tárgyévet megelőző évben ugyan nem fizetett és nem igényelt vissza adót, de a tárgyév első negyedévében a nettó adó várható összege eléri a 6 millió forintot. Ebben az esetben a várható nettó adóösszeg egyhatodát kell adóelőlegként fizetni, illetve lehet igényelni.

A II., III., IV. negyedévben akkor kell előleget fizetnie (lehet visszaigényelnie), ha az előző negyedévi nettó adó, illetve visszaigénylés összege a 6 millió forintot meghaladja. Az adóelőleg összege az előző negyedévi nettó adó egyhatod része.

A megállapított nettó fogyasztásiadó-előleget havonta, a tárgyhónap 28-áig kell megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelhető vissza.

2003. évi XCII. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/4. A) pont;

1991. évi LXXVIII. tv. 3. §, 4. §, 18. §

Március 31.

Külföldi rendszámú személyszállító gépjármű adózása

Érintettek: külföldi rendszámú személyszállító gépjárművet üzemeltetők

A külföldi rendszámú személyszállító gépjármű után fizetendő adót az adómentes időszak elteltét követő minden hónap utolsó napjáig, önadózás útján kell a vámhatóság megfelelő számlájára megfizetni.

2003. évi XCII. törvény 8. sz. melléklet 3. b) pont

Március 31.

Vadvédelmi hozzájárulás megfizetése

Érintettek: a vadászatra jogosultak

Az érintetteknek a vadvédelmi hozzájárulást évenként két egyenlő részletben, március 31-éig és november 30-áig az éves vadgazdálkodási terv alapján kell fizetniük. A vadvédelmi hozzájárulás vadgazdálkodási évre vonatkozó tényleges összegét a tárgyévet követő március 31-éig a hasznosított vadállomány mennyisége alapján kell megállapítani. A hozzájárulás összege csökkenthető a mesterséges tenyésztésből származó és a vadászterületre kiengedett fácán mennyisége arányában megállapított összeg 25 százalékával.

30/1997. (IV. 30.) FM rendelet 60. §

Március 31.

Felügyeleti eljárási díj megfizetése

Érintettek: közraktárak

Az érintetteknek a felügyeleti eljárásért felügyeleti eljárási díjat kell fizetniük. A díj mértéke az előző naptári évben (beszámolási időszakban) kibocsátott közraktári jegyeken feltüntetett érték együttes összegének 0,5 ezreléke, de legfeljebb tízmillió forint.

A felügyeleti eljárási díj 80 százalékát a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium részére, 20 százalékát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére a tárgyévet követő év március 31-éig kell befizetni. Azok a közraktárak, amelyek tevékenységüket év közben megszüntették – a tevékenység megszüntetését követő 30 napon belül -, a megszüntetésig kibocsátott közraktári jegyek értéke alapján kötelesek a felügyeleti eljárási díjat befizetni.

1996. évi XLVIII. tv. 12. § (2), (3) bek.;

21/1998. (XII. 17.) GM rendelet

Március 31.

Éves jelentés a biztosítási ügyletekről

Érintettek: biztosítási alkuszok

Az érintettek az egyedi azonosításra nem alkalmas nyilvántartás főbb adatait tartalmazó éves jelentést a tárgyévet követő év március 31-éig kötelesek megküldeni a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének a lebonyolított biztosítási ügyletekről.

1995. évi XCVI. tv. 35. § (2) bek.

Március 31.

Adatszolgáltatás

Érintettek: munkáltató, kifizető, foglalkoztató

A kifizető és a munkáltató az általa vezetett nyilvántartás alapján az állami adóhatósághoz adatot szolgáltat. Nem kell adatot szolgáltatni

a) az ingó- és ingatlanértékesítés során a magánszemély részére juttatott ellenértékről az árverés és aukció során fizetett ellenérték kivételével,

b) az 1999. december 31-éig benyújtott igénylések alapján folyósított járulékköteles ellátásokról.

A kifizető adózónként szolgáltat adatot

a) az összevont jövedelemadó-alapba beszámító, általa kifizetett teljes összegről (bevételről, jövedelemről), illetve az általa juttatott vagyoni érték összegéről, a külön adózó jövedelmek közül azokról, amelyek után a kifizető az adót nem állapította meg és nem vonta le, ez utóbbitól függetlenül az osztalékból származó jövedelemről, az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelemről és az árfolyamnyereségből származó jövedelemről, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemről, a levont jövedelemadóról, valamint a levont járulékok alapjáról, összegeiről, a levonás elmaradásának okáról;

b) ha az a) pontban említett összegből adóelőleget kellett levonni, az adóelőleg számításánál figyelembe vett adóalapról és a levont adóelőlegről;

c) nem kell adatot szolgáltatnia a kifizetőnek az egyéni vállalkozó részére az e jogviszonyára tekintettel teljesített kifizetésekről;

d) a külföldi szervezetnek teljesített társaságiadó-köteles kifizetésről;

e) a külföldi illetőségű osztalékban részesülőnek teljesített osztalékadó-köteles kifizetésről.

A munkáltató adózónként szolgáltat adatot

a) az általa kifizetett jövedelemadó- és járulékköteles jövedelem teljes összegéről, ideértve a bevallás alá eső valamennyi jövedelmet;

b) a levont jövedelemadó-előlegről és járulékról,

c) az összjövedelmet csökkentő tételekről és a jövedelemadó-kedvezményekről jogcímenként,

d) a megállapított jövedelemadóról, a járulékfizetési kötelezettség egyéni felső korlátjáról, a járulékfizetési kötelezettség alól mentes időtartamról,

e) az adózó magán-nyugdíjpénztári tagsága tényéről.

Ha a magánszemély jövedelemadóját nem a munkáltató állapítja meg, a munkáltató

a) a 2. pont szerint,

b) a járulékokkal kapcsolatos adatokról, tényekről, körülményekről a 3. pontban meghatározottak szerint szolgáltat adatot.

A fenti adatszolgáltatást az adóévet követő március 31-éig, mágneses adathordozón április 20-áig kell a kifizető, illetve a munkáltató adóhatóságához megküldeni.

A kifizető – a munkavállalójának, tagjának munkaviszonyból származó kifizetés kivételével – az adatszolgáltatásnak a kifizetéssel egyidejűleg is eleget tehet.

A kifizető a termőföld bérbeadásából (földjáradékból) származó jövedelemről és a levont adóról, az adómentesség feltételéül szabott időtartamra kötött, de ezen időtartam lejárta előtt megszűnt haszonbérleti szerződésről és az adókötelessé vált időszakról, valamint a bérbe adott földterület ingatlan-nyilvántartási azonosító adatairól az adatszolgáltatást a földterület fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz teljesíti. Az adatszolgáltatásban fel kell tüntetni az adólevonás elmaradásának okát (természetben történő bérfizetés). Az adatszolgáltatást a kifizető az adóévet követő év március 31-éig, mágneses adathordozón április 20-áig teljesíti.

1990. évi XCI. tv. 3. sz. melléklet A) pont;

1997. évi LXXX. tv. 46. § (2) bek., 47. § (1) bek.

2003-ra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás

Éves statisztikaadási határidő

Március 1.

Jelentés a települések gázellátásáról
1059/00

Érintettek: a gáztermelő és szolgáltató, valamint a lakossági gázellátással is foglalkozó vagy gázcsőhálózatot kezelő vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 1-jéig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Március 1.

A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatai
1376/03

Érintettek: víz- és csatornaközműveket üzemeltető regionális vízművek, az önkormányzati víz- és csatornaművek, az önálló víz- és csatornaművel rendelkező város- és községgazdálkodási vállalkozások, valamint közműveket üzemeltető, a lakosság részére víz- és/vagy csatornaellátást biztosító egyéb vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 1-jéig adatot kell szolgáltatniuk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumba.

Március 1.

Energiamérleg
1321/00

Érintettek: a C, D, E, F gazdasági ágakba, az 501,51 szakágazat, illetve ágazatba sorolt vállalkozások, amelyek éves átlagos állományi létszáma a 49 főt meghaladja, valamint létszámától függetlenül DI és DJ (energiaintenzív) ágazatok, valamint mindazok, amelyek az alap-energiahordozókat termelő, tüzelőanyag-nemesítéssel, villamosenergia-termeléssel, továbbá távhőtermeléssel, illetve -szolgáltatással fő-, másodlagos vagy kisegítő tevékenységként foglalkoznak

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 1-jéig jelentést kell küldeniük a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba.

Március 1.

Energiafelhasználási beszámoló
1335/02

Érintettek: a 1321 nyilvántartási számú, energiamérleget nem készítő A, B, G, H, I, J, K, L, M, N, O ágakba sorolt gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 1-jéig jelentést kell küldeniük a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba.

Március 1.

Jelentések a számítógépek és egyéb információs és kommunikációs technológiák kereskedelméről
1853/03

Érintettek: számítógépek, számítástechnikai és információs és kommunikációs technológiák kereskedelmével foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 1-jéig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Március 1.

A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatai
1376/03

Érintettek: víz- és csatornaközműveket üzemeltető regionális vízművek, az önkormányzati víz- és csatornaművek, az önálló víz- és csatornaművel rendelkező város- és községgazdálkodási vállalkozások, valamint közműveket üzemeltető, a lakosság részére víz- és/vagy csatornaellátást biztosító egyéb vállalkozások

Az érintettek a tárgyévet követő március 1-jéig adatot szolgáltatnak a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumba.

Március 1.

"BA" egyszerűsített bejelentőlap veszélyes hulladékokról
1771/00

Érintettek: azok a veszélyes hulladékot termelők, amelyeknek az éves tevékenységük során keletkező hulladék mennyisége nem haladja meg a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendeletben előírt mennyiséget

Az érintetteknek március 1-jéig jelentést kell küldeniük a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumba.

Március 1.

Jelentés a számítástechnikai tevékenységből származó árbevételről
1839/00

Érintettek: valamennyi, 49 főnél több főt foglalkoztató azon vállalkozások és az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató vállalkozások reprezentatív mintájából azok a vállalkozások, amelyeknek volt számítástechnikai tevékenységből származó árbevételük, kivéve a pénzügyi tevékenység (J) gazdasági ágba vagy a számítástechnikai tevékenység (72-es) ágazatba soroltak

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 1-jéig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Március 1.

Jelentés az elektronikus tartalom-szolgáltatásokról
1928/03

Érintettek: elektronikus tartalomszolgáltatást nyújtó szervezetek (internetes rádiók és televíziók, elektronikus könyvek és periodikák kiadói, portálok üzemeltetői stb.)

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 1-jéig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Március 1.

Jelentés az internetszolgáltatásokról
1789/03

Érintettek: az internetszolgáltatók

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 1-jéig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Március 10.

Jelentés az információs és kommunikációs eszközök, illetve technológiák állományáról és felhasználásáról
1670/03

Érintettek: az L nemzetgazdasági ágba tartozó szervezetek

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 10-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Március 15.

Jelentés a sport-létesítményekről
1530/03

Érintettek: a sportlétesítményt üzemeltető (használó) állami önkormányzati szervek, a sportszervezetek, a sportszövetségek, -köztestületek, -alapítványok, gazdálkodó szervezetek, vállalkozók, egyéb szervezetek

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 15-éig jelentést kell küldeniük a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumba.

Március 16.

Jelentés a vállalkozások K+F-adatairól
1074/03

Érintettek: kutatási, fejlesztési tevékenységet is végző vállalkozások (a kitöltési útmutatóban részletezett leírás alapján)

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 16-áig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Március 17.

A farostlemez- és faforgácslemez-termelés alapanyag-felhasználása termékenként
1265/00

Érintettek: a falemezgyártás szakágazatba sorolt vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 17-éig adatot kell szolgáltatniuk a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Március 18.

Főbb agrotechnikai adatok
1925/03

Érintettek: mezőgazdasági földterületet használó valamennyi gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 18-áig adatot kell szolgáltatniuk a Központi Statisztikai Hivatalba.

Március 19.

Beszámoló egyes termelőkapacitások és azok kihasználásának alakulásáról
1243/03

Érintettek: az élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatba sorolt 9 főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 19-éig adatot kell szolgáltatniuk a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Március 20.

Vadgazdálkodási jelentés
1261/00

Éritettek: vadgazdálkodási tevékenységet folytató vadászatra jogosultak

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 20-áig adatot kell szolgáltatniuk a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Március 20.

Vadállomány-becslési jelentés
1262/03

Érintettek: vadgazdálkodási tevékenységet folytató vadászatra jogosultak

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 20-áig adatot kell szolgáltatniuk a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Március 24.

Jelentés a települések ivóvízellátásáról, szennyvízelvezetéséről és szennyvíztisztításáról
1062/03

Érintettek: a lakosság részére vízellátást vagy szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást nyújtó regionális vízművek, az önkormányzati víz- és csatornamű-vállalatok, az önálló víz- és csatornaművel rendelkező város- és községgazdálkodási, valamint egyéb vállalkozások, intézmények, szervezetek

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 24-éig adatot kell szolgáltatniuk a Központi Statisztikai Hivatalba.

Március 28.

Mezőgazdasági vállalkozások főbb pénzügyi, ráfordítás-, hozamadatai
1744/00

Érintettek: a mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás gazdasági ágba sorolt vállalkozások, egyéni gazdálkodók

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 28-áig adatot kell szolgáltatniuk a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Március 31.

Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés
1023/00

Érintettek: az építőipar gazdasági ágba sorolt 9 fő feletti és a megfigyelésbe bevont 5-9 fős vállalkozások, valamint a kijelölt nem építőipari szervezetek

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 31-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Március 31.

Jelentés az információs és kommunikációs technológiák állományáról és felhasználásáról
1840/03

Érintettek: valamennyi, 49 főnél többet foglalkoztató gazdasági szervezet, az 50 főnél kevesebbet foglalkoztatók közül a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

Az érintetteknek tárgyévet követő március 31-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Március 31.

Jelentés a távhőtermelők és távhőszolgáltatók adatairól
1324/00

Érintettek: a hőenergia előállításával, értékesítésével és felhasználásával foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 31-iég jelentést kell küldeniük a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba.

Március 31.

Telepi adatok
1846/03

Érintettek: a 19 főnél többet foglalkoztató C-E, I-K, M-O, valamint a 9 főnél többet foglalkoztató F nemzetgazdasági ágba sorolt vállalkozások

Az érintetteknek tárgyévet követő március 31-éig adatot kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Március 31.

Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről
1965/03

Érintettek: korábban nonprofit szálláshelynek nevezett, üdültetési céllal működő szálláshelyek, repülőteret üzemeltető gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 31-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Március 31.

Jelentés az utazásszervezői tevékenység árbevételi és foglalkoztatási adatairól
1035/03

Érintettek: utazásszervezői tevékenységi bejegyzéssel rendelkező gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 31-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

2004-re vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás

Havi statisztikaadási határidők

Március 3.

Jelentés a közvetlenül szabályozott termékekről 1729/04

Március 5.

Jelentés a vágóhidak élőállat-vágásáról 1280/03

Befektetési alapok mérlege 1745/04

Március 6.

Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről 1036/04

Március 8.

A forgalmazott filmek és nyilvános videovetítések eredménygyűjtője 1456/00

Március 10.

Havi termékstatisztikai jelentés 1751/04

Havi jelentés a gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek fekvőbeteg-gyógyintézeti gyógyszertár számára történő eladásairól 1913/01

Kikötői áru- és hajóforgalom 1857/03

Külföldön számlát tartók, illetve külföldi követelést tartozással összevezetők fizetésimérlegadat-szolgáltatása 1644/04

Március 11.

Egészségbiztosítási statisztikai jelentés 1514/04

Március 12.

Baromfikeltetés 1791/02

Jelentés a felvásárlásról 1097/04

Kimutatás a pénzfeldolgozási tevékenységről 1766/02

Március 15.

Családtámogatási statisztikai jelentés 1915/04

Tej- és tejtermékek termelése és felhasználása 1869/03

Tej- és tejtermékek termelése és felhasználása az egyéni gazdaságokban 1870/03

Március 22.

A termelőeszközök áruforgalmi jelentése 1269/03

Március 25.

Jelentés a repülőterek forgalmáról 1966/03

Március 30.

Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak társadalombiztosítási támogatásának elszámolásáról 1503/03

Eseményhez kötődő adatszolgáltatások

Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről 1032/04

Sztrájkstatisztikai jelentés 1119/00

Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek névjegyzékének összeállításához 1710/00

Adatlap a felnőttképzésről 1665/03

Műsorjelentés 1455/00

Jelentés a 100 ezer forint értékhatár feletti tárgyi eszköznek minősülő egészségügyi gépek és műszerek állományának változásáról 1498/00

Jelentés az egészségügyi szakképzés keretében végzettekről 1510/00

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. március 1.) vegye figyelembe!