A REGISZTRÁCIÓS ADÓ

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. március 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 71. számában (2004. március 1.)
Döntő részében 2004. február 1-jétől hatályos a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (Tv.), melynek rendelkezéseit a hatálybalépését követően forgalomba helyezett gépjárművek esetén kell alkalmazni. Írásunkban az adóalanyokat érintő előírásokat ismertetjük.

A regisztrációs adót a hazánk területén forgalomba helyezendő személygépkocsi és lakóautó (együtt: személygépkocsi) után kell megfizetni.

Adóalanyok

Az adót – a Tv. általános rendelkezése szerint – az az adóalany fizeti, aki az adóhatósággal szembeni kötelezettségének, valamint az adózással összefüggő egyéb kötelezettségeinek – bizonyos, a későbbiekben ismertetett eltéréssel – közvetlenül tesz eleget.

Az adó alanya a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratban szereplő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, kivéve ha a forgalomba helyezés a személygépkocsi importjának közvetlen következményeként valósul meg. Ilyenkor az adó alanya az importáló.

Közös tulajdon

Közös tulajdon esetén – a fentiekben ismertetett előírástól eltérően – az adó megfizetéséért a tulajdonostársakat egyetemleges felelősség terheli, ám adóalanyiságuk tulajdoni hányaduk arányában áll fenn.

Kötelező pénzügyi képviselet

Abban az esetben, ha az adóalany székhelye, állandó telephelye vagy lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye külföldön van, és nincs adóelőleg fizetésére kötelezett személy sem, az adó alanya köteles az adókötelezettség teljesítése érdekében belföldön lakóhelylyel vagy székhellyel rendelkező, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (Art.) meghatározott pénzügyi képviselőt meghatalmazni. A képviselő az adókötelezettség teljesítéséért az adóalannyal egyetemlegesen felelős. (Amennyiben a forgalomba helyezés belföldön, az általános forgalmi adó alanya által teljesített személygépkocsi-értékesítés közvetlen következményeként valósul meg, a teljesítésre kötelezett általánosforgalmiadó-alany adóelőleget köteles fizetni. Az adóelőleg fizetésére kötelezettel kötött megállapodás alapján lehetőség van arra is, hogy az adóelőleget a gyári vezérképviselet fizethesse meg.)

Pénzügyi képviselő az a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság lehet, melynek jegyzett tőkéje az 50 millió forintot eléri, vagy ennek megfelelő összegű bankgaranciával rendelkezik, továbbá az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása nincs.

Az adófizetési kötelezettség keletkezése

Az adófizetési kötelezettség

– a személygépkocsi belföldi forgalomba helyezése esetén a tulajdonjog megszerzésének napján,

– a személygépkocsi átalakítása esetén pedig az átalakítás napján keletkezik.

Halasztás

A Tv. szerint az adófizetési kötelezettség teljesítésére az adó alanya halasztást kap. A halasztás a forgalmi engedély kiadását megelőző napon lejár. Lejár a halasztás az előzőekben ismertetett eseten túl azon a napon is, amelyen – külön jogszabály szerint – a végleges forgalomba helyezést kezdeményezni kellett volna.

Adóelőleg-fizetés

Az adóelőleg fizetésére kötelezett adóelőleg-fizetési kötelezettsége a belföldön teljesített vagy teljesítendő személygépkocsi-értékesítés érdekében történt import vagy beszerzés napján keletkezik.

Az adóelőleg összege

Az adóelőleg összege az importált vagy beszerzett személygépkocsi várható adója.

Elszámolási időszak

Az adóelőleggel az adóelőleg fizetésére kötelezett negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig számol el az adóhatósággal. Az elszámolási időszakban a személygépkocsira megfizetett adóelőleg abban az időszakban minősül megfizetett adónak, amelyben a személygépkocsit forgalomba helyezték.

Adókötelezettség átalakítás miatt

Abban az esetben, ha az adókötelezettség átalakítás miatt keletkezik, az adó alanya köteles a területileg illetékes közlekedési felügyelethez benyújtott előzetes engedély iránti kérelemmel egyidejűleg értesíteni az adóhatóságot az átalakítás szándékáról, bejelentve minden, a Tv. szerinti adókötelezettség megállapításához szükséges adatot (az eredeti és az átalakított személygépkocsi motortérfogatának és környezetvédelmi kategóriába tartozásának, valamint a Tv. szerinti adó alanyának beazonosításához szükséges adatokat).

Áfaalap és regisztrációs adó

Amikor a forgalomba helyezés a személygépkocsi importjához kötődik (és így az adó alanya az importáló), illetve ha a forgalomba helyezés belföldön, az általános forgalmi adó alanya által teljesített személygépkocsi-értékesítés közvetlen következményeként valósul meg (és ilyenkor a teljesítésre kötelezett általánosforgalmiadó-alany adóelőleget fizet), úgy az értékesítés után fizetendő általános forgalmi adó alapjába a Tv. szerinti (regisztrációs) adó is beletartozik.

Törvényi fogalmak

Forgalomba helyezés * Forgalomba helyezés a személygépkocsi belföldön első ízben történő nyilvántartásba vétele, átalakítás esetében az átalakítás tényének nyilvántartásba vétele, és a forgalmi engedélybe történő bejegyzése, valamint az adómentesség megszűnése esetén az ismételt forgalomba helyezés. * Átalakítás * Átalakítás a közúti jármű olyan műszaki megváltoztatása, amelynek eredményeként a Tv. hatálya alá nem tartozó gépjárműből személygépkocsit hoznak létre, illetőleg a személygépkocsit más adókategóriába sorolják be. * Személygépkocsi * Személygépkocsi a kereskedelmi vámtarifának az adózás rendjéről szóló törvényben szereplő időpont szerinti állapota alapján a 8703 vámtarifaszám alá tartozó jármű. * Muzeális jellegű személygépkocsi * Muzeális jellegű személygépkocsi a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 18. §-ának 14. pontjában meghatározott személygépkocsi, azaz olyan gépjármű, amelyet legalább 30 éve gyártottak, kizárólag a jellegével összefüggő célból használják, továbbá az eredeti műszaki jellemzőit nem változtatták meg, vagy annak megfelelően helyreállították. * Gyári vezérképviselet * Gyári vezérképviselet az olyan kizárólagos joggal rendelkező, belföldön nyilvántartásba vett jogi személy, amely a személygépkocsi gyártóját belföldön teljeskörűen képviseli. * Adóhatóság * Adóhatóság a regisztrációs adó szempontjából a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága és szervei. * Import * Importból származik az a személygépkocsi, amelyet az Európai Közösség területén kívülről belföldre behoznak, illetve egyéb módon bejuttatnak. * Közösség területe * Közösség területe az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés 227. cikke szerinti terület.

Adómentesség

Nem kell megfizetni az adót

– Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek és ezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tagjai és családtagjaik DT betűjelű rendszámmal ellátandó személygépkocsijának forgalomba helyezése esetén;

– a fentiekben említett képviseletek, szervezetek igazgatási, műszaki és kisegítő személyzetének nem magyar állampolgárságú tagjai és családtagjaik CK betűjelű rendszámmal ellátandó személygépkocsijának forgalomba helyezése esetén;

– Magyarországon működő tiszteletbeli konzulok által használt hivatali, HC betűjelű rendszámmal ellátandó személygépkocsijának forgalomba helyezése esetén;

– külföldre szállítási céllal belföldön vásárolt személygépkocsi kivitelére, illetve érvényes forgalmi engedély nélkül Magyarországon tartózkodó személygépkocsi reexportjára, vagy Magyarországon elvesztett, illetve megrongálódott, vagy érvénytelen külföldi rendszámtábla ideiglenes pótlására Z betűjelű rendszámmal ellátandó személygépkocsi forgalomba helyezése esetén, vagy

– CD betűjelű rendszámmal ellátandó, a fenti, 1-3. bekezdésben meghatározott olyan személygépkocsi forgalomba helyezése esetén, amelynek magyar forgalmi engedélyét és rendszámtábláját az ország területének végleges elhagyása miatt beszolgáltatják, valamint külföldi hatóság által kiadott forgalmi engedélye és rendszámtáblája nincs.

Az adó visszafizetése

Kiszállítás

Az adóhatóság visszafizeti, vagy kérelemre az adóelőlegbe beszámítja az adót, amennyiben a személygépkocsit az adóelőleg fizetésére kötelezett belföldről kiszállítja. A kiszállítás tényét a Közösség területén kívülre történő kiszállítás esetén a kiléptetést igazoló okmánnyal, egyéb esetben nemzetközi fuvarlevéllel, vagy – saját fuvareszközzel történő kiszállításnál – belső elszámolással kell igazolni.

Forgalomba helyezésre alkalmatlan gépjármű

A megfizetett adóelőleget az adóhatóság visszafizeti, vagy kérelemre az adóelőlegbe beszámítja, ha – az adóelőleg megfizetése után, de még forgalomba helyezés előtt – az adóelőleg fizetésére kötelezett igazolja, hogy a személygépkocsi műszaki állapota miatt forgalomba helyezésre alkalmatlanná vált.

A forgalomba helyezés lehetetlenné válása

A befizetett adó visszajár, ha az adó alanya igazolja, hogy a személygépkocsi forgalomba helyezése annak ellopása, elrablása (eltulajdonítása) vagy megsemmisülése miatt lehetetlenné vált.

Eljárási szabályok

A felsorolt esetekben a személygépkocsi adóigazolását haladéktalanul vissza kell vonni, és amennyiben az előzőekben meghatározottak esetén a személygépkocsit mégis forgalomba helyezik, úgy újból adókötelezettség keletkezik.

Visszafizetés kérelemre

A személygépkocsi átalakításakor – amennyiben a különbözet negatív előjelű – az adóalany kérheti az adóhatóságtól annak visszafizetését. A kérelemhez csatolnia kell az átalakítás változásait tartalmazó forgalmi engedély másolatát.

Uniós csatlakozással kapcsolatos rendelkezések

Az uniós csatlakozás napjától új személygépkocsinak az a személygépkocsi tekintendő, amely az adó alanya általi megszerzésének időpontjában legfeljebb 6000 kilométert futott, avagy amelynek első külföldi forgalomba helyezésétől számítva a megszerzés időpontjáig legfeljebb 6 hónap telt el.

Amennyiben az új személygépkocsit a Közösség területén belül szerzik be, és az általános forgalmi adót is a Tv. szerinti természetes személy adóalanynak kell megfizetnie, úgy adóigazolás kiadására csak akkor nyílik lehetőség, ha az áfatörvény szerint fizetendő általános forgalmi adót is megfizették.

A regisztrációs adóról szóló törvényben nem szabályozott, az adózással kapcsolatos egyéb eljárásban az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni. 2004. február 1-jétől – azaz a hatálybalépéstől – hazánknak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjáig az adózással kapcsolatos egyéb eljárásban még a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény rendelkezései alkalmazandók.

A Tv. 13. §-a (1) bekezdésének alkalmazásában – amely rendelkezés a korábban már ismertetett adó-visszafizetésre vonatkozik – 2004. február 1-jétől a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjáig "az Európai Közösség területén kívülre történő kiszállítás" kifejezés alatt külföldre történő kiszállítást kell érteni.

A Tv. 14. §-a értelmében az adóztatás során az illetékes adóhatóságot a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló törvény végrehajtására kiadott külön jogszabály tartalmazza, azonban 2004. február 1-jétől hazánknak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjáig illetékes adóhatóságnak a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény szerinti illetékes vámhatóság minősül, illetőleg minősülne abban az esetben, ha az adókötelezettséget vámeljárás során állapítanák meg.

Fogyasztási adóval kapcsolatos átmeneti szabályok

A Tv. rendelkezéseket tartalmaz olyan esetekre, amikor az adózó 2004. február 1. előtt megfizette a fogyasztási adót egy adott gépjármű vonatkozásában. Az előírások a kétszeres adózás elkerülését szolgálják.

Adócsökkentés

Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki (amely) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint adóalany, és 2004. február 1. előtt a fogyasztási adóról szóló törvény alapján a fogyasztási adó alanyaként a személygépkocsit terhelő fogyasztási adót megfizette, de a személygépkocsit 2004. február 1-jéig nem helyezték forgalomba, jogosult arra, hogy a személygépkocsi 2004. február 1-jét követően történő forgalomba helyezésekor a befizetett fogyasztási adót – a forgalomba helyezés időpontja szerinti általánosforgalmiadó-megállapítási időszakáról készített általánosforgalmiadó-bevallásában – adókötelezettséget csökkentő tételként elszámolja.

Mentesülés

Mentesül az adó megfizetése alól az a természetes személy, aki az áfatörvény szerint nem adóalany, és 2004. február 1. előtt a fogyasztási adóról szóló törvény alapján a fogyasztási adó alanyaként a személygépkocsit terhelő fogyasztási adót a nevére szóló vámhatósági határozat alapján megfizette, de a személygépkocsit a fenti időpontot követően helyezteti forgalomba.

A regisztrációs adó összege

Adókategória

A személygépkocsi műszaki tulajdonságai

A személygépkocsi környezetvédelmi osztályba sorolása a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerint

5 vagy annál jobb

5-nél rosszabb

1.

Otto-motoros személygépkocsi 1400 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 1700 cm3-ig

90 000 Ft/db

200 000 Ft/db

2.

Otto-motoros személygépkocsi 1401-1800 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 1701-2000 cm3-ig

150 000 Ft/db

400 000 Ft/db

3.

Otto-motoros személygépkocsi 1800 cm3 felett és dízelmotoros személygépkocsi 2000 cm3 felett

640 000 Ft/db

1 600 000 Ft/db

4.

Egyéb személygépkocsi

90 000 Ft/db

90 000 Ft/db

5.

Muzeális jellegű személygépkocsi

200 000 Ft/db

200 000 Ft/db

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. március 1.) vegye figyelembe!