Jogosítványok és forgalmik

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. október 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 66. számában (2003. október 1.)
Július 19-étől részben új szabályok vonatkoznak a közúti közlekedési igazgatásra, a közlekedéssel kapcsolatos különféle okmányokra. Cikkünk összefoglalja, milyen feltételek mellett róhatja az utakat a gépkocsi, illetve annak vezetője.

A közúti közlekedési igazgatási feladatokat, a közúti közlekedési okmányok kiadását és visszavonását a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet szabályozza. Ezt módosította több ponton július 19-ei hatállyal a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet. Az alábbiakban a megváltozott előírásokat vesszük sorra.

Kezdő vezetői engedély

A vezetési jogosultság első megszerzésétől számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül. Az eddigi szabályozás szerint a "kezdő vezetői engedély" minősítés kétéves időtartama a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen kiszabott eltiltás, illetve a vezetői engedély külön jogszabályban meghatározott ideiglenes visszavonásának leteltét követően újrakezdődik. A módosítás ezt azzal pontosította, hogy a minősítés meghosszabbodását csak az említett kétéves időszakon belül kiszabott eltiltás, illetve visszavonás eredményezi.

Ideiglenes vezetői engedély

A vezetői engedély eltűnése, megsemmisülése, megrongálódása esetén a vezetői engedély kiadásáig a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre ideiglenes vezetői engedélyt állít ki, amely csak belföldön jogosít járművezetésre. Új elem a szabályozásban, hogy a kérelmére ideiglenes vezetői engedély állítható ki annak is, akit legfeljebb hat hónapra eltiltottak valamely jármű-kategóriától, alkategóriától, kombinált kategóriától vagy járműfajtától.

Az ideiglenes vezetői engedély a kiállításától számított hatvan napig jogosít a járművezetésre. A legfeljebb hat hónapra kiszabott, jármű-kategóriától, alkategóriától, kombinált kategóriától vagy járműfajtától való eltiltás esetén kiállított ideiglenes vezetői engedélynél ez az időtartam az eltiltás időtartamáig, de legfeljebb hat hónapig tart.

Vezetésre alkalmatlanság

Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki megfelel a meghatározott egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak. A közlekedési igazgatási hatóság nem adhat jogosítványt annak, aki a járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. Július 19-étől – a határozatban meghatározott ideig – azt a személyt kell közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlannak tekinteni a járművezetésre, akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság jogerősen eltiltott a járművezetéstől. Kivételt képez ez alól, amikor valaki a legfeljebb hat hónapra kiszabott jármű-kategóriától, alkategóriától, kombinált kategóriától vagy járműfajtától való eltiltás esetén ideiglenes vezetői engedélyt kér. Nem érvényesül az alkalmatlanságra vonatkozó említett szabály abban az esetben sem, ha a járművezetéstől eltiltás csak meghatározott kategóriára vagy járműfajtára terjed ki, és a közlekedési igazgatási hatóság a járművezetésre jogosító okmányt kérelemre kicseréli, és ennek során az eltiltással nem érintett kategóriára, járműfajtára érvényesített okmányt ad ki. Ugyanez a helyzet akkor is, amikor az eltiltás valamely nemzetközi vagy nemzeti kategória alá eső járműre terjed ki, s a vezetői engedélyben kóddal jelölik, hogy az eltiltással érintett kategória (járműfajta) vezetésére az adott nemzetközi (nemzeti) kategóriára érvényesített vezetői engedély nem jogosít.

Új szabályként a bevonás időtartamára nem minősül alkalmatlannak az, akinek honosítás miatt vonták be a jogosítványát.

Továbbra is alkalmatlan azonban, akinek kényszergyógyítását vagy kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, akit a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett. Vezetésre alkalmatlannak minősül az is, akinek a járművezetésre jogosító okmányát a hatóság jogerősen visszavonta.

Külföldi jogosítvány érvényessége, cseréje

A külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély cseréjére vonatkozó új előírások a következők:

A külföldi vezetői engedély vizsgakötelezettség nélkül cserélhető, ha az ország, amelyben a vezetői engedélyt kiadták, csatlakozott az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez, vagy az engedélyt az Európai Unió valamely tagállamában adták ki. (A valamely uniós tagállamban kiállított vezetői engedély a kategóriabővítés szempontjából a képzés és vizsgáztatás folyamatában is a magyar előírásoknak megfelelőnek tekintendő.)

Amennyiben a külföldi vezetői engedélyből a hiteles fordítást követően sem állapítható meg a járművezetési jogosultság tartalma, a közlekedési igazgatási hatóság a cseréhez a tanfolyammentes gyakorlati vezetési, illetve közlekedési alapismeretekből történő vizsgát is megköveteli. Az egészségi alkalmassági igazolást is be kell mutatni, ha a külföldi vezetői engedélyből az egészségi alkalmasság időtartama nem állapítható meg, vagy az eltér a magyar jogban meghatározott időtartamtól.

Az a magyar állampolgár, aki külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, a hazatérés bejelentését követő hat hónapon belül köteles magyar vezetői engedélyt kiváltani. A külföldi jogosítványt a közlekedési igazgatási hatóság bevonja.

Jogosítvány iránti kérelem

Az első vezetői engedély kiadására, illetőleg az új kategória, alkategória és kombinált kategória bejegyzésére, a vezetői engedély cseréjére és pótlására irányuló kérelmet a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen lehet benyújtani. Új elem a szabályozásban, hogy a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemnek megfelelő adattartalmú elektronikus kérelmet állít elő. A vezetői engedély iránti kérelem személyes előterjesztésekor a közlekedési igazgatási hatóság arcképmásfelvételt készít a kérelmezőről.

Pályaalkalmasság

A pályaalkalmassági minősítést és annak érvényességi idejét a közlekedési hatóság jogerős határozata alapján kell a hatósági nyilvántartásba bejegyezni. A vezetői engedély cseréjekor ezzel szemben a meglévő vezetői engedélyben szereplő bejegyzés alapján, továbbá az alábbi okiratok alapján a következő PÁV-kategóriákat lehet a nyilvántartásba bejegyezni:

a) PÁV I. (első) kategória minősítés:

– 1978. április 1-je előtt vizsgázott és a vezetői engedélyben "Gépjármű-vezetői állás vállalására jogosult" szövegű bejegyzés,

– 1970. január 1-je előtti C kategóriás vizsgát igazoló vezetői engedély,

– 1969. július 1-je és 1978. április 1-je között kiadott "Gépjármű-kezelői bizonyítvány",

– PÁV I. alkalmasságot tanúsító határozat (igazolás);

b) PÁV II. (második) kategória minősítés:

– PÁV II. alkalmasságot tanúsító határozat (igazolás);

c) PÁV III. (harmadik) kategória minősítés:

– az 1978. április 1-je után kiadott "Gépjármű-kezelői bizonyítvány", valamint PÁV III. alkalmasságot tanúsító határozat (igazolás).

A közlekedési igazgatási hatóság a vezetői engedély cseréjével egyidejűleg igazolást ad ki a korábbi vezetői engedélybe bejegyzett pályaalkalmassági minősítésről.

A jogosítvány elvétele

A rendőr az eddigi esetkörön kívül akkor is a helyszínen elveszi a vezetői engedélyt, ha a vezetői engedély rongálódása miatt az okmány adattartalma kétséget kizáróan nem állapítható meg.

Amennyiben már a hatósági intézkedés során megállapítható, hogy a járművezető ellen ittas vezetés miatt szabálysértési eljárásnak van helye, az elvett vezetői engedélyt a hatóság három munkanapon belül megküldi az elkövető lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak. Ez történik akkor is, ha a jogosítványt azért vette el a rendőr a helyszínen, mert

– a járművezető a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt áll, vagy az illetékes hatóság a vezetői engedélyét jogerősen visszavonta,

– a járművezetőt egészségi, pályaalkalmassági szempontból alkalmatlannak minősítették,

– a vezetői engedély érvényességi ideje több mint három hónapja lejárt, és azzal gépjárművet vezetnek,

– a járművezető a jármű biztonságos vezetésére nyilvánvalóan képtelen állapotban van,

– a vezetői engedély rongálódása miatt az okmány adattartalma kétséget kizáróan nem állapítható meg.

A rendőr a vezetői engedély elvételéről átvételi elismervényt ad, mellyel azonban csak az esetben lehet a lakóhelyig (telephelyig) közlekedni, ráadásul csak akkor, ha azért vették el a jogosítványt, mert a vezetői engedély érvényességi ideje több mint három hónapja lejárt, és azzal gépjárművet vezetnek, illetve a vezetői engedély rongálódása miatt az okmány adattartalma kétséget kizáróan nem állapítható meg.

A helyszínen elvett vezetői engedélyt a visszavonásra okot adó körülményről szóló tájékoztatással együtt az eljáró hatóság megküldi az engedély jogosítottjának lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak.

A vezetésre jogosultság szünetelése

Szünetel a vezetésre való jogosultság:

– az alkalmatlanság időtartamáig, ha a járművezető a járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan, illetve a jármű vezetője nyilvánvalóan vezetésre képtelen állapotban van,

– a büntetőeljárás jogerős befejezéséig, de legfeljebb három hónapra, ha járművezetés ittas vagy bódult állapotban (Btk. 188. §), járművezetés tiltott átengedése (Btk. 189. §), cserbenhagyás (Btk. 190. §) miatt büntetőeljárás indult,

– a büntetőeljárás jogerős befejezéséig, ha a járművezető ellen a közúti közlekedés körében elkövetett segítségnyújtás elmulasztása (Btk. 172. §), közúti veszélyeztetés (Btk. 186. §), illetve közúti baleset okozása [Btk. 187. § (2) bekezdésében meghatározott minősített esetekben], vagy járművezetés ittas vagy bódult állapotban, járművezetés tiltott átengedése, cserbenhagyás bűncselekmények miatt azért folyik büntetőeljárás, mert az a járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűncselekmény esetén legalább súlyos testi sértést, egyebekben maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást, tömegszerencsétlenséget, halált, kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozott,

– az utánképzésen való részvétel igazolásáig, ha a járművezető külön jogszabály alapján engedélyét csak az utánképzésen való részvételt követően kaphatja vissza,

– az alkalmas minősítésű igazolás bemutatásáig, ha a jogosítványt a rendőr azért vette el a helyszínen, mert a járművezetőt egészségi, pályaalkalmassági szempontból alkalmatlannak minősítették, illetve mert a vezetői engedély érvényességi ideje több mint három hónapja lejárt és azzal gépjárművet vezetnek, továbbá ha a járművezető önhibájából nem jelent meg a soron kívül elrendelt vagy kezdeményezett egészségi, illetve rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton,

– érvényes vizsga letételéig, ha a járművezetői vizsgát a közlekedési hatóság érvénytelenítette,

– az ittas járművezetés esetén az orvos szakértői vélemény megérkezésének időpontjáig (kivéve a felsorolásban másodikként említett esetkört).

A járművezetésre jogosító okmány helyszíni, illetőleg az eljárás során történt elvételétől eltelt idő a vezetésre való jogosultság szünetelésének időtartamába beszámít.

Vezetői engedélyekhez szükséges okmányok

A vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés során be kell mutatni a személyazonosító igazolványt, a lakcímkártyát vagy az útlevelet, illetve a tartózkodási engedélyt. * Új, kezdő vezetői engedély, illetve új kategória megszerzése esetén a kérelemhez csatolni kell a vizsgaigazolást, az egészségügyi alkalmassági véleményt, új kategória megszerzése esetén a korábbi vezetői engedélyt. * A jogosítvány cseréjéhez szükség van a kiadás alapjául szolgáló előző vezetői engedélyre, az egészségügyi alkalmassági véleményre. * A jogosítvány pótlásához az egészségügyi alkalmassági véleményt kell csatolni. * PÁV-kategória megszerzésének nyilvántartásba vételéhez a PÁV-határozatot kell csatolni. * Külföldi vezetői engedély cseréjéhez be kell mutatni a bevándorolt, letelepedett vagy menekült személyek bevont vezetői engedélyét.

A jogosítvány visszavonása

A vezetői engedély visszavonására okot adó vezetési jogosultság szüneteléséről az eljáró hatóság értesíti az engedély jogosítottjának lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságot. Amennyiben a vezetői engedély visszavonásának feltételét az eljáró hatóság az eljárás megindítását követően észleli, az elvétel szabályait értelemszerűen alkalmazni kell.

A közlekedési igazgatási hatóság határozattal visszavonja a vezetői engedélyt, bevonja a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedélyt, illetve nyilvántartásba veszi a vezetési jogosultság szünetelését. Amennyiben a visszavonás, illetve a bevonás feltételei fennállnak, de a vezetői engedélyt nem vették el, a közlekedési igazgatási hatóság kötelezi az eljárás alá vont személyt, hogy adja le a jogosítványt.

A jogosítvány visszaadása

A helyszínen vagy az eljáró hatóság által elvett vezetői engedélyt csak a közlekedési igazgatási hatóság adhatja vissza.

Amennyiben azért vették el a jogosítványt, mert a jármű vezetője ittas vezetés szabálysértés, vagy járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható, illetve a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt áll, vagy az illetékes hatóság a vezetői engedélyét jogerősen visszavonta, úgy az ügyben eljáró ügyészség értesítése alapján a vezetői engedélyt a visszavonás időtartamának letelte előtt vissza kell adni.

A közlekedési igazgatási hatóság a visszavonási határidő letelte után a vezetői engedélyt kérelemre visszaadja. Ezt – a vezetési jogosultság folytatásának tényével együtt – bejegyzi a nyilvántartásba.

A vezetői engedély a vezetési jogosultság szünetelésének lejártát követően is csak akkor adható vissza, ha

– a vezetői engedély érvényes,

– a járművezető meghatározott esetben igazolta, hogy részt vett az utánképzésen,

– a járművezető a bírósági határozat szerint igazolta a járművezetői jártasságát,

– a járművezető részt vett az elrendelt soron kívüli orvosi és/vagy rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton.

A vezetői engedély az egészségügyi érvényességének lejárta után is visszaadható, ha a járművezető nemzetközi kategóriára, illetve a "TR" és "V" nemzeti kategóriára vonatkozó vezetési jogosultságának gyakorlása érdekében kéri.

Eltiltás a járművezetéstől

Ha a járművezetéstől eltiltás csak meghatározott kategóriára vagy járműfajtára terjed ki, a közlekedési igazgatási hatóság a járművezetésre jogosító okmányt kérelemre kicseréli, és ennek során az eltiltással nem érintett kategóriára, járműfajtára érvényesített okmányt ad ki. A módosítás ezt azzal egészítette ki, hogy amennyiben az eltiltás valamely nemzetközi vagy nemzeti kategória alá eső járműre terjed ki, a vezetői engedélyben kóddal jelölni kell, hogy az eltiltással érintett kategória (járműfajta) vezetésére az adott nemzetközi (nemzeti) kategóriára érvényesített vezetői engedély nem jogosít.

Soron kívüli orvosi vizsgálat

Az eljáró hatóság soron kívüli orvosi vizsgálatot kezdeményezhet, ha

– a járművezető a közúti közlekedés szabályainak megszegésével halállal, tömegszerencsétlenséggel járó balesetet okozott,

– a közlekedési bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésével gyanúsítható járművezető a járművezetést hátrányosan befolyásoló egészségi állapotára vagy gyógyszer hatására hivatkozik,

– az eljárás során a járművezető betegségére, testi vagy szellemi, illetőleg érzékszervi fogyatékosságára vonatkozóan olyan tény merül fel, amely őt a járművezetésre egészségi szempontból alkalmatlanná teheti.

Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat

Amennyiben a járművezető a közúti közlekedés szabályainak megszegésével halállal, tömegszerencsétlenséggel járó balesetet okozott, az eljáró hatóság a járművezető rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatát kezdeményezheti. Ugyanez a helyzet akkor is, ha a vezető az eljárás során a járművezetést hátrányosan befolyásoló pszichés állapotára hivatkozik.

A forgalmi engedély elvétele

A rendőr a helyszínen elveszi a forgalmi engedélyt, ha

– a járművet a külön jogszabályban meghatározott engedély nélkül átalakították;

– a járművel érvénytelen forgalmi engedéllyel vettek részt a közúti forgalomban, illetve ha a közlekedési hatóság műszaki vizsgálatra történő berendelésre vonatkozó jogerős határozatában foglaltaknak határidőben nem tettek eleget;

– a jármű közúti forgalomban való további részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár és a járművel ennek ellenére közlekednek;

– a jármű vezetője nem tudja igazolni, hogy a jármű rendelkezik érvényes kötelező felelősségbiztosítási szerződéssel, vagy a biztosítási fedezet fennállásáról szóló igazolással;

– a jármű a forgalomba helyezést követő tizenöt nap elteltével úgy vesz részt a közúti forgalomban, hogy nem rendelkezik környezetvédelmi igazolólappal, vagy annak érvényessége legalább harminc napja lejárt;

– a jármű tulajdonosa (üzemben tartója) a jármű rendszámtábláját, forgalmi engedélyét, törzskönyvét, érvényesítő címkéjét meghamisította vagy azzal más módon visszaélt;

– a járművel a szükséges hatósági engedély nélkül végeztek közúti közlekedési szolgáltatást, vagy a hatósági engedély több mint 30 napja lejárt, és a különleges rendszámtábla leadása nem történt meg;

– a járműre jogosulatlanul megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzést adó készüléket helyeztek el;

– a járművön annak működési körére, funkciójára vonatkozóan jogosulatlanul megtévesztő jelzést, feliratot, tárgyat helyeztek el, vagy az üzemben tartó megtévesztésre alkalmas okmányt használt fel;

– a jármű elidegenítése esetén a jármű jogszerű megszerzője bejelentési kötelezettségének a kötelezettség keletkezésétől számított tizenöt napon belül jogos indok nélkül vagy önhibájából nem tett eleget;

– a forgalmi engedély rongálódása miatt, feltéve hogy a bejegyzett adatok kétséget kizáróan nem állapíthatók meg;

– a közlekedési balesettel érintett jármű kormányműve vagy futóműve, illetve karosszériája (alváza) nyilvánvalóan úgy károsodott, hogy a forgalomban történő részvétele balesetveszéllyel jár.

A rendőr a forgalmi engedély elvételéről átvételi elismervényt ad, amely tartalmazza a jármű azonosító adatait és a forgalmi engedély számát. Az átvételi elismervény birtokában a járművel a lakóhelyig vagy a telephelyig lehet közlekedni, kivéve ha a forgalmit balesetveszély miatt vették el.

A helyszínen elvett forgalmi engedélyt, valamint az intézkedésről készült jelentés (feljelentés) egy példányát a hatóság három munkanapon belül megküldi az üzemben tartó lakóhelye (székhelye) szerinti illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak.

A vezetői engedély egészségügyi érvényességének lejártát követően is vezethető járművek

Bármely nemzetközi kategóriában megszerzett vizsga alapján: * segédmotoros kerékpár, * lassú jármű és pótkocsija, * kerti traktor, * állati erővel vont jármű. * "B", "C1", "C", "D1", "D" kategóriában és "B+E", "D1+E", "D+E" kombinált kategóriában megszerzett vizsga: * mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija. * "C+E" vagy "C1+E" kombinált kategóriában megszerzett vizsga: * mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsija. * "TR" kategóriában megszerzett vizsga: * mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsija, * segédmotoros kerékpár, * lassú jármű és pótkocsija, * kerti traktor, * állati erővel vont jármű. * "V" kategóriában megszerzett vizsga: * kerti traktor, * állati erővel vont jármű.

Előzetes eredetiség-ellenőrzés

Előzetes eredetiség-ellenőrzést kell elvégezni

– a külföldről behozott használt, továbbá nem a gyártótól, illetve márkakereskedőtől közvetlenül beszerzett új jármű első forgalomba helyezésekor,

– a forgalomból végleg kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor,

– a kivitel előtt Magyarországon már forgalomba helyezett járművek külföldre történő értékesítése miatt a jármű forgalomból történő kivonásakor, illetve a kiviteli rendszám kiadásakor,

– a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje) megelőzően,

– ha a közlekedési hatóság a jármű alvázszámában az eredeti állapothoz képest változást észlel,

– a jármű – kivéve a lassú járművet és a lassú jármű pótkocsiját – tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor,

– ha a nyilvántartás közhitelességének biztosítása érdekében a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala elrendeli.

A nyilvántartásba vételhez csak olyan szakvélemény fogadható el, amelynek kiállítása óta hatvan napnál több nem telt el. A hatvannapos határidőbe nem számít be az az idő, amíg az eredetiségvizsgálatot követő büntetőeljárás során a jármű lefoglalás címén a hatóság őrizetében volt.

Újdonság, hogy az előzetes eredetiség igazolása nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha

– annak jogalapja öröklés,

– annak jogalapja gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja lesz,

– annak jogalapja a közös tulajdon megszüntetése, amennyiben a jármű valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül, vagy közös tulajdon létesítése esetén, ha az egyik tulajdonostárs korábban a jármű tulajdonosa volt,

– a jármű nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, feltéve ha a lízingszerződés teljesülésével a jármű tulajdonjogát megszerzi,

– annak jogalapja állami szerv kezelésében, tulajdonában lévő jármű egymás közötti tulajdonjog-változása,

– annak jogalapja a cégjegyzék vagy a vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel időpontjában főtevékenységük szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult vállalkozók egymás közötti használt jármű adásvétele, kivéve a rendeltetésszerű használat céljából történő tulajdonszerzést.

A muzeális jellegű járművek forgalomba helyezése és tulajdonjog-változása esetén sincs szükség az előzetes eredetiségvizsgálatra.

Fiktív kivonás a forgalomból

Amennyiben a jármű műszaki érvényességének ideje több mint öt éve lejárt, és az első forgalomba helyezéstől számítva több mint tizenöt év eltelt, a jármű adatait "fiktív kivonással" archiválják. "Hatósági fiktív kivonás" jelzéssel látják el a nyilvántartásban azt a járművet, amelynek tulajdonjog-változása öt évnél régebben történt, de ezt nem vezették át a nyilvántartáson, és a gépjármű nem rendelkezik érvényes kötelező felelősségbiztosítással.

Okmányok körözése

A járművezetésre jogosító okmány, forgalmi engedély, törzskönyv, rendszám, valamint a járműkísérő lap elvesztése, megsemmisülése esetén az okmány és a rendszám szám szerinti körözését a közlekedési igazgatási hatóság soron kívül rendeli el.

Értékesítési célú vásárlás

A statisztikai számjele alapján főtevékenységként gépjármű, pótkocsi forgalmazására jogosult járműkereskedőnek 15 napon belül be kell jelentenie a Magyarországon már forgalomba helyezett használt jármű értékesítési célú megvásárlását a közlekedési igazgatási hatóságnál. Ugyanez a helyzet akkor is, ha a járműkereskedők a használt járműveket egymás között értékesítik.

A járműkereskedő tulajdonszerzését a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartásba veszi, azonban forgalmi engedélyt és törzskönyvet nem állít ki. A forgalmi engedély "Hivatalos bejegyzések" rovatában a tulajdonjog változását jelölni kell. A rendelkezés többszöri kereskedői tulajdonváltásra is vonatkozik.

Átmeneti szabályok

Azokat a járműveket, amelyeket 2001. január 1-jéig helyeztek forgalomba, kérelemre vagy a járművel kapcsolatos közlekedési igazgatási ügyintézés alkalmával kell törzskönyvvel, új típusú forgalmi engedéllyel és érvényesítő címkével ellátni. A járművek új járműokmányok nélkül 2005. december 31-ig vehetnek részt a közúti forgalomban. A törzskönyvre vonatkozó előírás alkalmazásának feltétele, hogy a jármű még törzskönyvvel nem rendelkezett, vagy annak adattartalmában változás következett be.

Az átíráshoz szükséges okmányok

Régi típusú forgalmi engedélyek * Régi típusú forgalmi engedélyek esetében szükséges okmányok esetén a kérelemhez csatolni kell: * a járműhöz korábban kiadott régi típusú forgalmi engedélyt, * a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfelelő illetékbélyeget, * a tulajdonátruházásról kiállított okiratot (adásvételi, ajándékozási szerződés, hatósági határozat stb.) vagy számlákat. * A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: * az előzetes eredetiség-ellenőrző szakértői állomások részére biztosított és a jármű megvizsgálásakor kitöltött járműkísérő lapot (szakvéleményt), * a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást, * a vagyonszerzési illeték befizetéséről szóló postai feladóvevényt, * az ügyfél személyazonosságát igazoló okmányát (képviseleti eljárás esetén a meghatalmazást), valamint * jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében a 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy másolatot a cégbejegyzésről (elfogadható a Cég Infóban kinyomtatott példány is), az aláírási címpéldányt, a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízását. * Új típusú forgalmi engedélyek * Új típusú forgalmi engedélynél a kérelemhez csatolni kell: * a járműhöz korábban kiadott új típusú forgalmi engedély műszaki és üzemben tartói lapját, * a jármű korábban kiadott törzskönyvét, * a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfelelő illetékbélyeget, valamint * a tulajdonátruházásról kiállított okiratot (adásvételi, ajándékozási szerződés, hatósági határozat stb.) vagy számlát. * A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: * az előzetes eredetiség-ellenőrző szakértői állomások részére biztosított és a jármű megvizsgálásakor kitöltött járműkísérő lapot (szakvélemény), * a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást, * a vagyonszerzési illeték befizetéséről szóló postai feladóvevényt, * az ügyfél személyazonosságát igazoló okmányát (képviseleti eljárás esetén a meghatalmazást), * jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében a 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy másolatot a cégbejegyzésről (elfogadható a Cég Infóban kinyomtatott példány is), az aláírási címpéldányt, a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízását

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. október 1.) vegye figyelembe!