Közösségi versenyeljárás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. augusztus 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 64. számában (2003. augusztus 1.)

Uniós tagságunktól kezdődően a versenyjog is európai dimenziókba kerül. Az Európai Közösséget létrehozó szerződés (EK-szerződés) 81. és 82. cikkének alkalmazása során az e cikkek hatálya alá tartozó piaci magatartásra is a Tpvt. eljárási rendelkezéseit kell alkalmazni akkor, ha a szerződés 81. és 82. cikkében foglalt versenyszabályok végrehajtásáról szóló 1/2003/EK tanácsi rendelet alapján a Gazdasági Versenyhivatal vagy magyar bíróság eljárásának van helye. A Gazdasági Versenyhivatal ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az európai közösségi versenyszabályok a tagállami versenyhatóság hatáskörébe utalnak.

A 2003. évi XXXI. törvény "Eljárás az európai közösségi versenyszabályok alkalmazása során" címmel új XIV. fejezetet iktatott a Tpvt.-be, amelyet a magyar uniós tagságról szóló szerződés hatálybalépésétől kell majd alkalmazni. A vállalkozások európai közösségi jog hatálya alá eső összefonódásának ellenőrzése során a Tpvt. rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha a vállalkozások összefonódásának ellenőrzéséről szóló tanácsi rendelet így rendelkezik.

A Gazdasági Versenyhivatal eljárása

Nemzetközi együttműködés

Az EK-szerződés 81. és 82. cikkének alkalmazása során a Gazdasági Versenyhivatal az 1/2003/EK rendeletben meghatározott módon együttműködik az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamainak versenyhatóságaival.

Az eljáró versenytanács a tárgyalás kitűzése előtt megküldi saját előzetes álláspontját az Európai Bizottságnak, továbbá indokolt esetben az érintett tagállami versenyhatóságnak is. A tárgyalás leghamarabb az Európai Bizottság értesítését követő harmincadik napra tűzhető ki. Ilyen esetben az elintézési határidő harminc nappal meghosszabbodik.

Bizonyítékok

Ha a versenyfelügyeleti eljárásban az Európai Bizottságtól, illetve más tagállami versenyhatóságtól származó bizonyítékot használnak fel, az eljáró versenytanács érdemi határozatának indokolásában – az 1/2003/EK rendelet által előírt feltételek teljesülésének bemutatásával – köteles alátámasztani az ilyen bizonyítékok felhasználhatóságát.

A párhuzamos eljárás tilalma

A bejelentés elintézése körében a vizsgálat elrendelését a vizsgáló megtagadja, továbbá a vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács a hivatalból indított versenyfelügyeleti eljárást megszünteti, ha az ügyben az Európai Bizottság eljárást indított.

A bejelentés elintézése körében a vizsgálat elrendelése megtagadható, ha az ügyben más tagállam versenyhatósága eljárást indított. A vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács a hivatalból indított versenyfelügyeleti eljárást felfüggesztheti vagy megszüntetheti, ha az ügyben más tagállam versenyhatósága eljárást indított. E határozatok ellen külön jogorvoslatnak nincs helye.

Vizsgálati cselekmény bírói jóváhagyása

Amennyiben a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás, valamint a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának megsértése miatt indult hivatalból vizsgálat, a vizsgáló jogosult az ügyfél, valamint a vele kapcsolatban álló vállalkozások üzleti helyiségeit, ideértve a járműveket és az üzleti tevékenységhez használt bármilyen területet, meghatározott célból átkutatni, és ennek érdekében oda önhatalmúlag belépni. Jogosult továbbá az ügyfél bármely vezető tisztségviselője, valamint a ténylegesen az irányítást gyakorló más személy magáncélú, illetőleg magánhasználatú helyiségeibe, ideértve a járműveket és más területet is, önhatalmúlag belépni, és ott meghatározott célból kutatást folytatni. (Az uniós csatlakozás után hatályba lépő szabály ezt kiterjeszti az ügyfél alkalmazottjára, valamint megbízottjára is.)

Az ilyen vizsgálati cselekményre előzetes bírói jóváhagyó határozat alapján kerülhet sor, a Gazdasági Versenyhivatal írásbeli, indokolt indítványa alapján, amit a vizsgálati cselekmény helye szerint illetékes megyei bíróság elnökénél kell előterjeszteni. Több bíróság illetékessége esetén elégséges bármely bíróság határozatát beszerezni. A határozat indítványozása és meghozatala közötti időtartamot az elintézési határidő számításakor figyelmen kívül kell hagyni.

A bíróság az indítvány előterjesztésétől számított hetvenkét órán belül határoz. Ha a bíróság az indítványnak részben ad helyt, meghatározhatja, hogy kivel szemben, milyen vizsgálati cselekmény tehető. A bíróság határozata alapján a kibocsátásától számított kilencven napig tehető vizsgálati cselekmény. A bíróság engedélyező határozatot abban az esetben hoz, amenynyiben az indítványozó valószínűsíti, hogy más vizsgálati cselekmény nem vezet eredményre, és ésszerű megalapozottsággal feltehető, hogy az indítvány szerinti helyszínen a megjelölt információforrás fellelhető, valamint ha ésszerű megalapozottsággal feltehető, hogy az indítvány szerinti helyszínen a megjelölt információforrás fellelhető, és feltételezhető, hogy azt nem bocsátanák rendelkezésre vagy bármilyen módon felhasználhatatlanná tennék.

A vizsgálati cselekményt lehetőleg az érintett, ideértve a megbízottját, képviselőjét vagy alkalmazottját, jelenlétében kell elvégezni, és megkezdése előtt közölni kell a bírói határozatot és a vizsgálati cselekmény célját. A Gazdasági Versenyhivatal a rendőrség közreműködését igényelheti, a rendőrség a rá vonatkozó szabályokban megállapított kényszerítő intézkedéseket, eszközöket alkalmazhatja.

A fenti szabályok irányadók akkor is, ha az Európai Bizottság eljárása során válnak szükségessé az említett vizsgálati cselekmények. A bíróság az 1/2003/EK rendeletben, illetve a vállalkozások összefonódásának ellenőrzéséről szóló tanácsi rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén hoz engedélyező határozatot. A vizsgálati cselekmény előzetes bírói jóváhagyása iránti indítványt az Európai Bizottság közvetlenül jogosult a bíróság elé terjeszteni, illetve kérelmére a Gazdasági Versenyhivatal jár el. Ha a vizsgálati cselekmény végrehajtásához a rendőrség közreműködése szükséges, annak biztosítása érdekében az Európai Bizottság kérelmére a Gazdasági Versenyhivatal jár el.

Vizsgálati cselekmény foganatosítása

Ha az 1/2003/EK rendelet alapján az Európai Bizottság, illetve más tagállam versenyhatósága vagy a vállalkozások összefonódásának ellenőrzéséről szóló tanácsi rendelet alapján az Európai Bizottság vizsgálati cselekmény foganatosítását kéri a Gazdasági Versenyhivataltól, a kérelem teljesítése során is a Tpvt. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az eljárás a vizsgálónak a beszerzett bizonyítékok átadásáról szóló határozatával zárul, érdemi határozat meghozatalának nincs helye.

Bírósági eljárás

Azokban a perekben, amelyek elbírálása során az EK-szerződés 81. és 82. cikkét alkalmazni kell, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

Értesítés

A bíróság haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot, illetve a Gazdasági Versenyhivatalt arról, ha valamely perben az EK-szerződés 81. és 82. cikke alkalmazásának szükségessége merül fel. Nem kell külön értesíteni a Gazdasági Versenyhivatalt, ha a perben félként vesz részt.

Észrevétel

Az Európai Bizottság, illetve a Gazdasági Versenyhivatal írásban észrevételt tehet a tárgyalás berekesztéséig az EK-szerződés 81. és 82. cikkének alkalmazására vonatkozóan, továbbá észrevételeit a tárgyaláson szóban is előadhatja. Ha a szóbeli előadás jogával bármelyikük élni kíván, köteles erről értesíteni a bíróságot. A bíróság kérelemre az Európai Bizottságnak, illetve a Gazdasági Versenyhivatalnak megküldi a per azon iratait, amelyek az észrevétel megtételéhez szükségesek. Az iratok másolásának költségeit a bíróság előlegezi. A bíróság az érintett kérelmére az iratok megküldése helyett az iratok megtekintését is engedélyezheti.

Az Európai Bizottság, illetve a Gazdasági Versenyhivatal észrevételében foglaltak a perben bizonyítékként használhatók fel.

Megkeresés

Ha a bíróság az 1/2003/EK rendelet alapján tény- vagy jogkérdésben megkeresést kíván intézni az Európai Bizottsághoz, a megkeresésről végzéssel határoz, amely ellen külön fellebbezésnek nincs helye. Az Európai Bizottság által a megkeresésre adott válaszban foglalt adat, illetve a jogkérdésben kifejtett álláspont a perben bizonyítékként használható fel.

Az ítélet megküldése

A bíróság az ítéletét haladéktalanul megküldi az Igazságügyi Minisztériumnak az 1/2003/EK rendeletben előírt, az Európai Bizottság irányában fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítése céljából. Az Igazságügyi Minisztérium az ítéletet tájékoztatásul megküldi a Gazdasági Versenyhivatalnak.

Az összeállítást készítette:

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. augusztus 1.) vegye figyelembe!