TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. július 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 63. számában (2003. július 1.)
2003. július 1-jével az 58/2003. (VI. 11.) Kormányrendelet alapján ismét módosul a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltatótevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Kormányrendelet. Az új jogszabály szigorítja az elbírálás feltételeit, elsősorban környezetvédelmi szempontokból, és szélesebb jogkört biztosít a jegyzőnek az engedély megadásával és visszavonásával kapcsolatban.

A módosítással alapvetően nem változik azoknak a jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságoknak, egyéni vállalkozóknak, bedolgozó- vagy bérmunkát végző természetes személyeknek a köre, akiknek – amelyeknek – a rendeletben mellékletében meghatározott ipari, szolgáltató-, valamint raktározási tevékenység folytatásához telepengedélyt kell beszerezniük.

Engedélyköteles tevékenységek

A jogszabályi felsorolásban szereplő tevékenységek azonban részben módosulnak. A változások egy része csak az eltérő elnevezésben, írásmódban nyilvánul meg, de vannak érdemi változtatások is.

Az új rendelet szerint kibővül – a külön jogszabály értelmében – a rendelet hatálya alá nem tartozó tevékenységek köre. A rendeletben eddig is szereplő környezetihatásvizsgálat-köteles tevékenységeken kívül, a környezethasználatiengedély-köteles tevékenységekre és a működési-engedély-köteles kereskedelmi tevékenységekre is más jogszabályok vonatkoznak ezután.

2003. július 1. után a következő tevékenységekre kell telepengedélyt kérni:

17.11 Pamutfonás

17.40 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve ruházat)

18.24 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

19.10 Bőrkikészítés

19.30 Lábbeligyártás

20.51 Fatömegcikk gyártása

24.15 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

26.24 Műszaki kerámia gyártása

26.65 Szálerősségű cement gyártása

26.70 Építőkő, díszkő megmunkálása

26.82 Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása

27.10 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

Hatálytalan

27.42 Alumíniumgyártás (kivéve timföld, alumínium-oxid gyártása)

27.45 Egyéb nemvasfém gyártása

28.12 Fém épületelem gyártása

28.51 Fém felületkezelése

28.73 Huzaltermék gyártása

29.40 Szerszámgépgyártás alágazatba tartozó tevékenységek

30.02 Számítógép, készülék gyártása

34.30 Közúti gépjármű, gépjárműmotor alkatrészeinek gyártása

35.42 Kerékpár gyártása

36.14 Egyéb bútor gyártása

63.21 Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenységekből a parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely, valamint a vállalkozási tevékenység jellegétől függetlenül a tevékenységhez igénybe vett gépjárművek, nehézgépjárművek, munkagépek, vontatott gördülőállomány mennyiségétől független tárolása, karbantartása, illetve javítása

90.01 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

90.02 Hulladékgyűjtés, -kezelés

93.01 Textil, szőrme mosása, tisztítása

A telepengedély iránti kérelem elbírálása

Nincs változás a tekintetben, hogy a telepengedélyt továbbra is a tevékenység folytatójának kell kérelmeznie, mégpedig a telep fekvése szerint illetékes települési önkormányzat – a fővárosban pedig a fővárosi kerületi önkormányzat – jegyzőjénél.

Határidő

Új szabály viszont, hogy a jegyzőnek az érdemi határozatot a kérelem előterjesztésétől számított 60 napon belül meg kell hoznia. Az eljárás időtartamának behatárolásával tulajdonképpen a kérelmezők üzleti érdekét védi a jogszabály.

Jegyzői feladatok határozathozatal előtt

A jegyző az új rendelet szerint a telepengedély kiadására vonatkozó döntése előtt az építésügyi szakhatóság állásfoglalása alapján minden esetben köteles meggyőződni arról, hogy

– helyi építési szabályzat,

– szabályozási terv,

– meghatározott övezeti besorolás, illetőleg ezek hiányában

– az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény 18. §-ának (2) bekezdése szerint

a kérelemben megjelölt telepen az adott tevékenység végezhető-e. Eddig erre csak akkor volt köteles, ha a kérelmező nem rendelkezett korábbi telepengedéllyel, illetve ha a telepengedélyezési eljárást nem előzte meg építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.

A kérelem tartalmi változásai

A kérelemhez továbbra is csatolni kell a rendeletben meghatározott adatokat, a telep működéséhez szükséges terveket, hozzájárulásokat és engedélyeket.

Változás azonban, hogy

– a telep címén kívül ezentúl – a pontosabb beazonosíthatóság érdekében – meg kell jelölni a telep helyrajzi számát, a közvetlenül szomszédos ingatlanok rendeltetését, illetve mellékelni kell a helyszínrajzot is;

– a telepen folytatni kívánt ipari, szolgáltató- vagy raktározási tevékenységet ezentúl a TEÁOR és SZJ szerinti besorolás szám szerinti feltüntetésével kell megjelölni, illetve

– a telepen létesítendő munkahelyeken – irodák, raktárak, műhelyek stb. – kívül a telep üzemeltetésének – nyitva tartásának – időtartamát, műszakonként a napi munkavégzés idejét is pontosan meg kell határozni.

Helyszíni szemle

Értesítési kötelezettség

Amennyiben az övezeti besorolás alapján nem kizárt a tevékenység folytatása, a jegyző helyszíni szemlét tart a telepen. A helyszíni szemléről értesíti

– a kérelmezőt, továbbá

– a telep és a közvetlenül szomszédos – teleppel közös határvonalú, telekhatárú – ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat (ingatlanok tulajdonosait, használóit, kezelőit, társasház esetén közös képviselőt, illetve az intézőbizottság elnökét, lakásszövetkezet esetén az elnököt),

akiket az új rendelet szerint az eljárásban ügyfélnek kell tekinteni, illetve a rendeletben felsorolt szakhatóságokat és szerveket.

Változás az eddig hatályos rendelethez képest, hogy a szemléről ezentúl értesítést kell küldeni

– a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak, illetve Budapesten a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóságnak,

– az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes megyei (fővárosi) felügyelőségének,

– a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális irodájának, illetve

– termőföld esetén a területileg illetékes körzeti (fővárosi kerületi) földhivatalnak is.

A jegyző az értesítést az eddig meghatározott 15 nap helyett, a szemle megtartása előtt legalább 8 nappal köteles megküldeni. A szakhatóságok állásfoglalásukat pedig jegyzőkönyvbe mondhatják, vagy a szemlét követő 30 napon belül (eddig csak 15 nap állt rendelkezésükre) írásban közölhetik.

Adatok beszerzése

Adatvédelmi okokból a jegyző a teleppel közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak adatait hivatalból, az illetékes földhivatal útján szerzi be ezentúl.

A jegyzőkönyv, határozat kézbesítése

Szintén új szabály, hogy jegyző a szemléről készült jegyzőkönyv egy példányát, illetőleg az engedély megadásáról vagy megtagadásáról rendelkező határozatát az előzőleg értesítetteknek köteles megküldeni. A határozatot ezenkívül az illetékes megyei (fővárosi) fogyasztóvédelmi felügyelőség is megkapja.

Működő telep vizsgálata

Lényeges változás, hogy az új rendelet a hatálybalépésekor már működő telepek esetében is vizsgálatot ír elő. A jegyző akkor is köteles meggyőződni a telep jogszabályoknak megfelelő működéséről, ha a telep érvényes engedéllyel rendelkezik, és tevékenységi körét az engedély megadása óta változatlanul folytatja. Ha minden megfelel a feltételeknek, akkor a helyszíni szemle mellőzhető, de a szakhatóságok állásfoglalásának mellőzésére csak akkor van lehetőség, ha a hozzájárulások megadása óta három év még nem telt el.

Az engedély megadása

A jegyző a telepengedélyt az eddig hatályos rendelet szerint akkor adhatta meg, ha a telep megfelelt a munkavégzésre, munkahelyre vonatkozó előírásoknak, és a tevékenység a telep környezetében élők nyugalmát nem zavarta, a dolgozók, a környezetében élők egészségét és környezetét nem veszélyeztette.

Környezetvédelmi, építésügyi, vízügyi követelmények figyelembevétele

Az új rendelet szerint ezentúl a környezetvédelmi, vízügyi és építésügyi követelményekre különösen tekintettel kell lenni az engedély megadásakor. Lehetőség van ugyanakkor az építésügyi és környezetvédelmi szakhatóságok szakvéleménye alapján – az abban foglalt feltételekkel – ideiglenes vagy meghatározott időtartamra érvényes telepengedély adására is.

Változásbejelentés

Az adatok változásáról a telepengedély jogosultja továbbra is 30 napon belül köteles a jegyzőt írásban értesíteni. A jegyző ezt továbbküldi az engedélyezési eljárásban részt vevő szakhatóságoknak illetve az illetékes megyei (fővárosi) fogyasztóvédelmi felügyelőségnek, és megteszi a további szükséges intézkedéseket.

Az új rendelet szerint, abban az esetben, ha a tevékenységben történik változás, akkor a jegyző ismét lefolytatja a szükséges eljárást, és a régi bevonásával egyidejűleg új telepengedély kiadásáról határoz. Amennyiben az engedély jogosultja a tevékenységét megszünteti, köteles ezt a jegyzőnek haladéktalanul bejelenteni.

A jegyző felfüggesztési, visszavonási hatásköre

Felfüggesztés

Amennyiben a telepengedély jogosultja

– engedély nélkül változtatta meg, illetve további tevékenységgel bővítette tevékenységi körét;

– nem tesz eleget a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak;

– telepe a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, illetve nem teljesíti a jegyző által az engedély feltételéül szabott követelményeket, illetőleg

– felszólítás ellenére sem teszi meg a jogellenesség megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket,

úgy a jegyző határozattal az észlelt hiányosság megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra felfüggesztheti vagy korlátozhatja a tevékenység gyakorlását a telephelyen (különös tekintettel a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartamra), vagy – új lehetőségként – a telepet ideiglenesen bezárathatja.

Az engedély visszavonása

Abban az esetben, ha a tevékenység folytatója a meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, akkor a jegyző – határidő eredménytelen elteltét követően – a telepengedély visszavonásáról határoz.

A tevékenység gyakorlásának megtiltása

Az új rendelet szerint a jegyző arra is jogosult, hogy a tevékenység engedély nélküli gyakorlását azonnal végrehajtható határozattal megtiltsa.

Értesítési kötelezettség

Az engedély visszavonásáról, illetve a tevékenység telephelyen történő megtiltásáról a jegyzőnek értesítenie kell

– az ügyfeleket,

– az eljárásban közreműködött szakhatóságokat és szervezeteket,

– az illetékes megyei (fővárosi) fogyasztóvédelmi felügyelőséget,

– az egyéni vállalkozói igazolványt kiadó körzetközponti jegyzőt, illetve

– gazdasági társaság esetén – törvényességi felügyeleti intézkedés megtétele iránt – az illetékes cégbíróságot.

Ellenőrzés

A jegyzőn kívül az engedélyezési eljárásban részt vevő hatóságok és a fogyasztóvédelmi felügyelőség is jogosult ellenőrizni, hogy

– a telep működése,

– a telepen végzett tevékenység folytatása, illetve

– a telep műszakilag megfelel-e a rendeletben, külön jogszabályokban foglalt előírásoknak.

A jegyzői határozatok azonnali végrehajtása

Új lehetősége a jegyzőnek – az emberek és a környezet fokozott védelme érdekében -, hogy elrendelheti a telepengedélyezési eljárásban hozott határozatainak azonnali végrehajtását abban az esetben, ha az

– a munkavállalók, a telep környezetében élők életének, egészségének, testi épségének veszélyeztetése;

– a környezet aránytalan igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentése;

– a környezet károsodásának megelőzése, épségének megőrzése miatt, továbbá

– nagy kárral fenyegető veszély elhárítása érdekében szükséges.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. július 1.) vegye figyelembe!