Gázszolgáltatás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. július 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 63. számában (2003. július 1.)

A gázszolgáltatásra vonatkozó közüzemi szerződés szabályait az 1994. évi XLI. törvény (Gszt.), valamint a végrehajtásáról szóló 3/1995. (I. 20.) Korm. rendelet tartalmazza. Június 16-án az Országgyűlés azonban elfogadta az új gáztörvényt, amelyet lapzártánkkor még nem hirdettek ki. Az új törvény fő szabályként 2004. január 1-jén lép hatályba, ám a szolgáltatás megtagadására, a mérésre, az elszámolásra, a díjfizetésre, valamint a szerződésszegésre vonatkozó passzusok már ez év júliusától alkalmazandók (feltéve persze, hogy addig sor kerül a törvény kihirdetésére). Az alábbiakban ezeket a témaköröket már az elfogadott új törvény szerint tárgyaljuk.

A Gszt. szerint a gázszolgáltató köteles és jogosult a hatósági engedélyében meghatározott és a gázellátásba bekapcsolt településrészeken, településeken és területeken a folyamatos, valamint biztonságos gázszolgáltatásra. Ebben a körben köteles az általános közüzemi szolgáltatásnak minősülő (lakossági és kommunális) fogyasztói igény kielégítésére minden olyan esetben, amikor a fogyasztó a hozzájárulás összegét befizette.

A gázszolgáltató akkor mentesül a fenti szolgáltatási kötelezettség alól, ha a fogyasztói igénnyel jelentkező személy nem vállalja a megállapított hozzájárulás megfizetését, illetve az igény kielégítését környezet-, természet-, műemlékvédelmi vagy egyéb hatósági engedély hiánya akadályozza. Erről az igénybejelentőt – az indokok részletezésével – 30 napon belül írásban kell tájékoztatni. Amennyiben a gázszolgáltató más okból utasítja el az igényt, az igénybejelentő a Magyar Energia Hivatalhoz fordulhat a szolgáltatásra kötelezés iránt.

A szolgáltatási kötelezettséggel összefüggésben a szolgáltatót általános közüzemi szerződéskötési kötelezettség terheli. Az általános közüzemi szerződéskötési kötelezettség körébe nem tartozó fogyasztókkal a gázszolgáltató a polgári jog szabályai szerint egyedi közüzemi szerződést köt. Ha a szerződés tartalmában a felek nem tudnak megállapodni, úgy az általános közüzemi szerződésre vonatkozó előírások alkalmazandók.

Előzetes tájékozódás

A fogyasztó még az igénybejelentése előtt tájékoztatást kérhet a gázszolgáltatás, továbbá az új vagy növekvő igénye kielégítésének feltételeiről, lehetőségéről a gázszolgáltatótól. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a fogyasztó által ismertetett, valamint a gázszolgáltató által bekért helyszíni adatok és igények alapján a bekapcsoláshoz szükséges műszaki és gazdasági feltételeket, a gázfogyasztó berendezésekkel kapcsolatos követelményeket, az esetleges szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat és a további eljárás módját.

Amennyiben a fogyasztó bekapcsolásához szükséges csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés tervezési, kivitelezési munkáit a fogyasztó, illetőleg a fogyasztóval kötött szerződés alapján más végzi, a gázszolgáltató köteles tájékoztatást adni a tervezéshez, illetőleg a kivitelezéshez szükséges adatokról. Ennek keretében a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani azokat az adatokat, számításokat is, amelyek a hálózatfejlesztési hozzájárulás megállapítására vonatkoznak. Az adatok szolgáltatásáért a gázszolgáltató díjat nem számíthat fel.

Igénybejelentés

A vezetékes gázszolgáltatásra vonatkozó új vagy növekvő igényt a gázszolgáltatónál kell bejelenteni. Növekvő igénynek minősül további új berendezés felszerelése vagy meglévő berendezés helyett hasonló, de nagyobb teljesítményű berendezések szerelése. A gázszolgáltató a szerelési tervet is elfogadhatja igénybejelentésnek. Ha a fogyasztó nem kért előzetes tájékoztatást a gázszolgáltatótól, a tájékoztatást legkésőbb az igénybejelentéstől számított 30 napon belül kell a fogyasztó részére megadni. A fogyasztó a tájékoztatástól számított 30 napon belül nyilatkozni köteles arról, hogy fenntartja-e az igénybejelentését.

A lakossági vagy kommunális fogyasztó köteles a gázszolgáltatónak bejelenteni, ha a fogyasztási helyről elköltözik, az elköltözés, illetőleg a szolgáltatás igénybevételének megszüntetése időpontját. A bejelentés elmulasztása esetén az elköltözött fogyasztó felel a legközelebbi mérőleolvasásig, késedelmes bejelentés esetén a bejelentés beérkezésétől számított nyolc napig terjedő fogyasztás díjáért.

Ha a lakossági vagy kommunális fogyasztó olyan lakásba, helyiségbe költözik, amelyben gázszolgáltatás van, és arra igényt tart, köteles ezt a gázszolgáltatónál bejelenteni. A bejelentéssel a szerződés – a lakossági fogyasztók esetében – a korábbi fogyasztóval kötött feltételek szerint létrejön. Ha a fogyasztó a gázszolgáltatásra nem tart igényt, ezt is köteles bejelenteni, és a mérő leszerelését kérni. Ennek elmulasztása esetén mindaddig, amíg a bejelentés megtörténik, őt terheli a fogyasztás és a berendezések bérleti díjának megfizetése.

A közüzemi szerződés tartalma

Az általános közüzemi szerződésnek tartalmaznia kell

– a szerződő felek megnevezését, a fogyasztó azonosításához szükséges adatokat, címét (székhelyét),

– a szolgáltatás megkezdésének időpontját, határozott időre kötött szerződés esetében a szerződés megszűnésének időpontját,

– a szerződés tárgyát (annak műszaki jellemzőit, szükség esetén mennyiségi és teljesítményi adatait),

– a fogyasztás helyét,

– a csatlakozási pont (pontok) megjelölését,

– a gázfogyasztó berendezések felsorolását (db, típus),

– az elszámolás, díjfizetés alapjául szolgáló gázmérő (berendezés és tartozékai) felsorolását,

– a gázfogyasztásmérő leolvasásának rendszeres időszakát,

– külön jogszabályi rendelkezés hiányában a számlázás és a számlázott díj megfizetésének módját, így az alkalmazandó ár-, díjszabást,

– a szerződésszegés következményeit.

Közös fogyasztás

A közösen használt helyiségekben lévő gázfogyasztó berendezés és gázmérő használatának joga – eltérő megállapodás vagy bírói ítélet, hatósági határozat hiányában – a tulajdonostársakat, a bérlőtársakat, a társbérlőket stb. egyenlően illeti meg. * A gázszolgáltató a közös használat létrejötte vagy a közös használók személyében bekövetkezett változáskor – az érdekelt bejelentésére – módosítja a szerződést, és az általa bérbe adott gázfogyasztó berendezéseket a közös használatra jogosultak nevére írja át. Ha a közös használat megszűnik, a fogyasztási helyen maradó használó válik fogyasztóvá. Az elköltöző a felszerelt bérleti gázfogyasztó berendezést a gázszolgáltató és a többi használó hozzájárulása nélkül nem szerelheti le, és nem viheti el. * Amennyiben a gázmérő az egyik közös fogyasztó kizárólagos használatára rendelt helyiségben van, a gázmérő főcsapját a helyiség használója csak akkor zárhatja le, ha ezzel más közös használót a gázfogyasztásban nem akadályoz, vagy veszélyhelyzet állt elő. * Ha annak műszaki lehetősége fennáll, és a közös használók vállalják a költségeket, úgy el kell különíteni a fogyasztást. Ilyenkor a gázfogyasztásra külön-külön kell szerződést kötni

A szolgáltatás

Az általános közüzemi szerződés alapján a gázszolgáltató köteles a meghatározott időtől kezdődően folyamatosan gázt szolgáltatni, a fogyasztó pedig ennek ellenértékét rendszeresen megfizetni. A gázszolgáltatás teljesítési helye a fogyasztónál felszerelt gázmérő kiömlőcsonkja, gázmérő nélküli, átalányfogyasztás esetén a fogyasztói főcsap. A szolgáltatott gáznak meg kell felelnie az állami szabványokban, a műszaki előírásban, vagy ennek hiányában a szerződésben meghatározott minőségi követelményeknek (nyomás, fűtőérték, égési tulajdonság stb.).

A szolgáltatás szünetelése

A vezeték (gázszállító, gázelosztó vezeték) rendszeres karbantartása, javítása, felújítása, vagy a vezetékrendszer fejlesztése érdekében – más műszaki megoldás hiányában – a gázszolgáltató, a gázértékesítő szüneteltetheti a szolgáltatást. A szüneteltetést a lehető legkisebb fogyasztói körre és időtartamra kell csökkenteni. Rendszeres karbantartási, javítási, felújítási munkának minősül mindaz a munka, amely a gázszállító és -elosztó vezetékrendszeren keletkezett veszélyhelyzet, üzemzavar megszüntetéséhez, megelőzéséhez és a rendeltetésszerű üzemeltetés feltételeinek megteremtéséhez szükséges, vagy műszaki okból egyébként indokolt. A szüneteltetés kezdő időpontját és előrelátható időtartamát, valamint a szükséges biztonsági intézkedéseket 15 nappal előbb a fogyasztókkal közölni kell. Az értesítés a helyileg szokásos módon történhet.

Az élet-, vagyonbiztonság, valamint a gázszolgáltatás folyamatosságának közvetlen veszélye megszüntetéséig a veszélyeztetett szakaszon a gázszolgáltatást szüneteltetni kell. A veszélyhelyzet megszüntetése a vezeték üzemben tartóját, költségei a veszélyhelyzet előidézőjét terhelik.

Ha felmerül annak gyanúja, hogy a fogyasztó a gázhasználat során nem tartja be a biztonsági előírásokat, és nem teszi lehetővé, illetve meggátolja az ezzel kapcsolatos ellenőrzést, a gázszolgáltató a fogyasztás helyére való bejutásáig és a biztonsági ellenőrzés lefolytatásáig a szolgáltatást a fogyasztási helyen kívüli beavatkozással is szüneteltetheti.

A szolgáltatás korlátozása

Üzemzavar vagy gázforráshiány miatt szükségessé vált fogyasztói korlátozásnál a fogyasztókat a következő kategóriákba kell sorolni, kategóriánként meghatározva a korlátozás alá vonható legnagyobb gázteljesítményt:

– I. kategória: egyedi közüzemi szerződés alapján vételező fűtési fogyasztó;

– II. kategória: egyedi közüzemi szerződés alapján vételező technológiai fogyasztó, állandó felügyelettel;

– III. kategória: az egyedi közüzemi szerződés alapján vételező, az I-II. kategóriába nem tartozó összes többi fogyasztó;

– IV. kategória: a kommunális fogyasztó;

– V. kategória: az ápoltak és gondozottak elhelyezését szolgáló egészségügyi és szociális intézményi fogyasztó és a lakossági fogyasztó.

A gázértékesítő az üzletszabályzatában köteles meghatározni a gázszolgáltatókkal egyeztetett korlátozási sorrendet, a korlátozás végrehajtásának rendjét és mértékét. Az engedélyesnek üzletszabályzatában kell nevesítve feltüntetni az egyedi közüzemi szerződés alapján vételező fogyasztók köréből a korlátozás alá esőket és a korlátozás alá vonható gázteljesítményt.

Általános közüzemi szerződés alapján vételező fogyasztónál korlátozást csak végső esetben és csak akkor lehet alkalmazni, ha az egyedi közüzemi szerződés alapján ellátott fogyasztóknál elrendelt korlátozás után az még szükséges.

Tájékoztatás

A gázszolgáltató, a gázértékesítő köteles tájékoztatni az egyedi közüzemi szerződés alapján vételező fogyasztóit arról, hogy az egyes fogyasztói berendezései tekintetében a korlátozási sorrendben melyik fogyasztói kategóriába kerültek, és arról, hogy fogyasztói kategóriánként mekkora a korlátozás alá vonható legnagyobb teljesítmény.

Az általános közüzemi szerződés körébe tartozó lakossági és kommunális fogyasztókat érintő korlátozásról oly módon (például a tömegkommunikációs eszközök vagy a sajtó útján) kell tájékoztatást adni, hogy arról a fogyasztók értesülhessenek. Ha a korlátozás csak egy-egy településen lévő lakossági és kommunális fogyasztókat érint, a közzététel a helyileg szokásos módon is történhet.

A szolgáltatás megtagadása

Az elfogadott új gáztörvény szerint július 1-jétől a közüzemi szolgáltató a közüzemi gázszolgáltatás megkezdését vagy a már megkezdett gázszolgáltatás folytatását megtagadhatja, ha

– a csatlakozóvezeték, a fogyasztói berendezés az életre, a testi épségre, az egészségre vagy a vagyonbiztonságra veszélyes,

– a fogyasztó a közüzemi szolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségének a gázszolgáltató felszólítása ellenére nem tett eleget, különösen ha a nyomásszabályozó, a gázmérő működését befolyásolja, azok ellenőrzését, illetve a mérő leolvasását a gázszolgáltató vagy megbízottja részére nem teszi lehetővé, a fogyasztói berendezést nem rendeltetésszerűen, vagy az életet, a testi épséget, az egészséget, a vagyonbiztonságot veszélyeztető módon használja.

A szolgáltatás nyújtása csak a kizárás alapjául szolgáló helyzet fennállásáig tagadható meg.

Ellenőrzés, hibaelhárítás

A fogyasztó köteles lehetővé tenni, hogy a bejelentésére vagy a gázszolgáltató előzetes értesítése alapján, annak megbízottjai a gázberendezés megvizsgálása, a gázmérő lezárása, a szükséges javítások, fel- és leszerelési munkák elvégzése céljából – a fogyasztó munkabeosztásának figyelembevételével, gázömlés esetén pedig bármikor – bemehessenek azokba a helyiségekbe, amelyekben a gázberendezés van. E munkák végzésekor, a munkavégzéshez szükséges időpont megállapításakor, a fogyasztó érdekeire figyelemmel kell lenni.

A fogyasztó köteles minden, általa észlelt, a szolgáltatással kapcsolatos rendellenességet a gázszolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni. Helyiségen belüli gázszivárgás, gázömlés esetén a fogyasztó köteles a veszély elhárítása érdekében a tőle elvárható intézkedéseket (pl. szellőztetés, gázcsapok lezárása, tűzgyújtás, villamos berendezés bekapcsolásának mellőzése, szikraképződés megakadályozása, a veszélyeztetett környezet tájékoztatása) megtenni. A bejelentett veszélyhelyzetet a gázszolgáltató köteles haladéktalanul, a műszakilag lehetséges legrövidebb időn belül megszüntetni.

A szerződés megszűnése

A lakossági és a kommunális fogyasztó az általános közüzemi szerződést 15 napos felmondási idővel, indokolás nélkül megszüntetheti. Ha a fogyasztói berendezést leszerelik, azt – az esetleg szükséges intézkedések megtétele végett – a munka megkezdése előtt 48 órával be kell jelenteni a gázszolgáltatónak. Az egyedi közüzemi szerződés megszűnésének eseteit a szerződésben kell meghatározni.

Szerződésszegés

Szolgáltatói szerződésszegés

A gázszolgáltató szerződésszegésének minősül, ha

– a szerződésben meghatározott időpontban nem kezdi meg a gázszolgáltatást,

– a szolgáltatott gáz jellemzői (nyomás, fűtőérték, égési tulajdonság stb.) nem felelnek meg a szerződésben, műszaki előírásban vagy szabványban előírtaknak,

– nem értesíti időben a fogyasztót a gázszolgáltatás tervszerű munkák miatti szüneteltetéséről,

– jogszerűtlen magatartása folytán a gázszolgáltatás megszakad, vagy azt a jogszabályban foglaltakon túlmenően szünetelteti, illetőleg korlátozza,

– az arra okot adó szabálytalanság vagy szerződésszegés megszűnése és a fogyasztó erről szóló értesítésének kézhezvételét követő két munkanapon belül nem folytatja a gázszolgáltatást,

– a gázszolgáltatásból kizárt fogyasztó részére az arra okot adó szabálytalanság vagy szerződésszegés megszűnését, és a fogyasztó erről szóló értesítésének kézhezvételét követő két munkanapon belül a gázszolgáltatást nem folytatja,

– a földgázt nem a közüzemi szerződésben meghatározott módon szolgáltatja,

– a földgázellátás minőségi és szolgáltatási színvonala az engedélyben, illetve az üzletszabályzatban előírtaknak nem felel meg.

Fogyasztói szerződésszegés

A fogyasztó szerződésszegésének minősül, ha

– túllépi a szerződésben meghatározott gázteljesítményt,

– a műszaki-biztonsági követelményeknek nem megfelelő gázfogyasztó berendezést, készüléket, csatlakozó- és fogyasztói vezetéket használ,

– a gázmérő működésének bármilyen módon való befolyásolásával vételezi a gázt,

– az értesítésben meghatározott, illetve egyeztetett időpontban nem teszi lehetővé a gázmérő leolvasását, illetve a hibás gázmérő kicserélését,

– késedelmesen, nem a szerződésben meghatározott időben, vagy egyáltalán nem fizeti meg a gázszolgáltatás díját,

– a szerződésben meghatározott fogyasztási helyen kívüli területre vezeti át a vételezett gázt,

– a gázszolgáltató hozzájárulása nélkül más részére továbbadja a vételezett gázt,

– megszegi a gázmérő nélküli fogyasztás feltételeit,

– nem tesz eleget a korlátozási rendelkezéseknek,

– megbontja a nyomás alatti gázellátó rendszert,

– a gázmérőt szándékosan vagy gondatlanul megrongálja, a gázmérőn, a gázmérő ki- és belépő pontján, a kerülővezeték elzáróján a zárópecsétet (plombát) eltávolítja, illetőleg ezek sérülését, hiányát a gázszolgáltatónak nem jelenti be.

Jogkövetkezmények

A közüzemi szerződés megszegése és a szerződés nélküli vételezés következményei:

– díjvisszatérítés, illetve pótdíjfizetés,

– kötbér,

– kártérítés,

– késedelmi kamat,

– fogyasztást szabályozó készülék felszerelése,

– a gázszolgáltatás felfüggesztése,

– kikapcsolás a gázszolgáltatásból.

A jogkövetkezmények együttesen is alkalmazhatók. A kötbér a szerződésszegéssel érintett szolgáltatás díja után jár. A kötbér mértékét a szerződésben kell meghatározni. A díjvisszatérítés, a pótdíj és a kötbér megfizetése nem mentesít az okozott kár megtérítése alól.

A szerződésszegés megszüntetését követő két munkanapon belül a szolgáltatást folytatni kell.

Szabálytalan vételezés

A szabálytalanul vételező a földgázért pótdíjat köteles fizetni. Az elosztói, szállítói engedélyes a közüzemi szolgáltatóval történt egyeztetés alapján a szabálytalanul vételezőt a gázszolgáltatásból kikapcsolhatja.

Felmondás

Amennyiben a fogyasztó a szolgáltatás díját, illetve a pótdíjat, a kötbért és a kártérítést az esedékességtől számított hatvan napon belül írásbeli felszólítás ellenére nem fizette meg, a közüzemi szolgáltató a fogyasztót a földgázszolgáltatásból kikapcsolhatja, és a szerződést felmondhatja, vagy a további szolgáltatást előre fizető mérő felszereléséhez kötheti.

Mérés

A szolgáltatott és felhasznált gáz mennyiségének és teljesítményének mérése a fogyasztóknál – az átalánydíjas fogyasztók kivételével – gázmérővel vagy mérési rendszerrel történik. A fogyasztás díját a fogyasztásmérő adatai alapján kell megállapítani és elszámolni. Ha a közüzemi szerződés szerint a gáz mennyisége mellett a gáz fűtőértékét is mérni kell, arról a gázszolgáltató gondoskodik. Lakás vagy más helyiség, bérlemény műszaki megosztása esetén – a fogyasztó kérésére – a gázszolgáltató minden önállóvá vált bérleményben lévő fogyasztó részére külön gázmérőt köteles felszerelni. A gázszolgáltató a gázmérő felszerelésére vonatkozó kérelem teljesítését csak akkor tagadhatja meg, ha a gázfogyasztás szétválasztása műszaki okból nem oldható meg. A lakossági fogyasztó gázmérőjének felszerelése, karbantartása és időszakos újrahitelesítése a gázszolgáltató feladata. A gázmérő a gázszolgáltató tulajdona, állagmegóvása azonban a fogyasztó kötelessége. A kommunális és az egyedi közüzemi szerződéssel vételező fogyasztók gázmérőinek tulajdonjogában a gázszolgáltató, a gázértékesítő, illetve a fogyasztó szerződésben állapodnak meg. A gázmérő felszerelése, üzemeltetése, karbantartása, hitelesítése és állagmegóvása – eltérő megállapodás hiányában – a tulajdonos feladata. Ha a fogyasztó esedékes díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget, a gázszolgáltató jogosult a mérőeszközhöz kapcsolódó olyan berendezést felszerelni és alkalmazni, amely a fogyasztás ellenértékének előzetes megfizetéséhez köti a további gázszolgáltatást. Ilyen mérőberendezés felszerelését a fogyasztó kérésére is el kell végezni, amennyiben az vállalja a költségek megtérítését. A fogyasztó köteles lehetővé tenni az elosztói, illetve a szállítói engedélyes részére a mérő leolvasását és ellenőrzését. * Mérésügyi felülvizsgálat * A fogyasztó a közüzemi szolgáltatói engedélyestől a mérőeszköz és az ahhoz kapcsolódó berendezés mérésügyi felülvizsgálatát kérheti. A felülvizsgálat idejére – más megállapodás hiányában – a gázmérő tulajdonosa köteles a gáz méréséről gondoskodni. Ha a mérőeszköz felülvizsgálata indokolatlan volt, akkor az ezzel kapcsolatos összes felmerült költséget a fogyasztó köteles megtéríteni. Jogos kifogás esetén a szolgáltató köteles a fogyasztói elszámolást megfelelően módosítani. * A fogyasztó kérésére a szolgáltató köteles a gázmérőt megvizsgálni. Ha a fogyasztó kérelmére megvizsgált gázmérő a mérésügyi előírásban meghatározott, ennek hiányában 2 százalékot meg nem haladó mérési hibával működik, a vizsgálat költségei a fogyasztóra átháríthatók. A megengedett mérési eltérést meghaladó mérési hiba esetén az elszámolást a vizsgálat eredményének megfelelően módosítani kell. * Ellenőrző mérőeszköz * A fogyasztó jogosult – a gázszolgáltatóval egyeztetett módon – ellenőrző mérőeszközt alkalmazni. Eltérő mérési eredmény esetén a fogyasztás elszámolásánál a mérésügyi felülvizsgálat befejezéséig a gázszolgáltató hitelesített mérőeszközeinek mérési adatai az irányadók.

Bekapcsolás

A csatlakozóvezetéket a gázelosztó vezetékkel, a gázmérőt mind a csatlakozó-, mind a fogyasztói vezetékkel, illetve gázmérő nélküli fogyasztás esetén a csatlakozóvezetéket a fogyasztói vezetékkel csak a gázszolgáltató vagy az általa megbízott és arra jogosult gázszerelő kapcsolhatja össze. Ugyanez vonatkozik a nyomásszabályozó felszerelésére is. A csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés elkészültét a fogyasztó köteles bejelenteni a gázszolgáltatónak. Biztonsági okból a gázszolgáltató a főcsapot elzárhatja, és biztonsági záróelemmel láthatja el. A biztonsági záróelemet eltávolítani és a lezárt főcsapot kinyitni csak a gázszolgáltató vagy megbízottja jogosult.

Műszaki-biztonsági felülvizsgálat

A gázszolgáltató a szolgáltatás megkezdése előtt köteles műszaki-biztonsági szempontból felülvizsgálni az általános közüzemi szerződés alapján vételező lakossági és kommunális fogyasztó szolgáltató által üzembe helyezhető fogyasztói berendezését. A fogyasztóval vagy megbízottjával ismertetni kell a fogyasztói berendezés rendeltetésszerű és biztonságos kezelésének szabályait. Ennek megtörténtét a fogyasztó, illetve megbízottja aláírásával igazolja. A műszaki-biztonsági szempontból nem megfelelő csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés bekapcsolását a gázszolgáltató köteles megtagadni. A csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról az ingatlan tulajdonosa (kezelője) vagy a vele történt megállapodás alapján a fogyasztó köteles gondoskodni. A vezetéket elfedni, bemázolni mindaddig nem szabad, amíg annak műszaki-biztonsági szempontból való átvétele meg nem történt. A gázszolgáltató jogosult a csatlakozó és a fogyasztói vezeték szabaddá tételét, illetőleg kijavítását megkövetelni, ha azokat a műszaki-biztonsági átvétel előtt lefedték, lemázolták, vagy ha azok a vonatkozó előírásoknak nem felelnek meg. Ha a fogyasztó, a gázszerelő e követelésének nem tesz eleget, a gázszolgáltató a bekapcsolást megtagadhatja. A fogyasztó ebből eredő kárigényét a kivitelezővel szemben a polgári jog szabályai szerint jogosult érvényesíteni.

Bekapcsoláshoz szükséges vezeték

Az új fogyasztó bekapcsolásához szükséges munkák, a meglévő csatlakozóvezeték áthelyezésével, cseréjével, javításával és karbantartásával kapcsolatos munkák elvégzését az ingatlan tulajdonosa, használója tűrni köteles; az ebből eredő esetleges károkat a fogyasztó a polgári jog szabályai szerint köteles megtéríteni. A csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés kiviteli tervét a 200 m3/h teljesítmény alatt vételező fogyasztók esetében a gázszolgáltató a benyújtástól számított 30 napon belül köteles műszaki-biztonsági szempontból felülvizsgálni, és a kivitelezhetőség tekintetében nyilatkozni. A jóváhagyott terv alapján a kivitelezési munkát a jóváhagyástól számított 2 éven belül szabad elvégezni. A 2 évnél régebbi tervet korszerűsíteni kell, ezt követően kell felülvizsgálatra bemutatni a gázszolgáltatónak. A kiviteli terv felülvizsgálata keretében a gázszolgáltató nyilatkozni köteles arra is, hogy a kiviteli munkák megkezdését be kell-e előzetesen jelenteni a gázszolgáltatónál, vagy nem. Az előzetes bejelentéshez kötött építésszerelési munkák végzését a gázszolgáltató bármikor ellenőrizheti. A tervezés során előre nem látható okból szükséges módosításokat a tervező bevonásával a fogyasztó, illetőleg a gázszerelő köteles végrehajtani. (A kivitelezés során végzett ellenőrzés nem mentesíti a gázszolgáltatót az üzembe helyezés előtti ellenőrzési és minősítési kötelezettsége alól.)

Szerelési nyilatkozat

A kiviteli munka elkészültét a fogyasztó, illetve a gázszerelő szerelési nyilatkozattal köteles bejelenteni a gázszolgáltatónak. A szerelési nyilatkozatnak tartalmaznia kell a munkavégzés pontos helyét, a fogyasztó nevét, a gázszerelő nevét és címét, valamint a létesített csatlakozóvezetékre és fogyasztói berendezésre vonatkozó megvalósulási dokumentációt. A szerelési nyilatkozatot a gázszerelő köteles aláírni és lepecsételni.

Egyszerűsített szerelési nyilatkozat

A gázszerelőre vonatkozó jogszabályban meghatározott egyes munkákat a gázszerelő egyszerűsített szerelési nyilatkozat csatolásával utólag is bejelentheti a gázszolgáltatónál. A gázszerelő utólagos bejelentési kötelezettsége körébe tartozó munkákat a gázszolgáltató szúrópróbaszerűen ellenőrzi.

Ellenőrzés

A gázszolgáltató a bejelentés benyújtásától számított 15 napon belül – a bejelentővel előzetesen egyeztetett időpontban – köteles ellenőrizni a kivitelezést. A fogyasztónak gondoskodnia kell arról, hogy a kivitelező gázszerelő az ellenőrzésnél jelen legyen, a szükséges felvilágosításokat megadja, valamint a kipróbáláshoz szükséges eszközöket és feltételeket rendelkezésre bocsássa. A gázszolgáltató a gázszerelő távollétében is lefolytathatja az ellenőrzést és a minősítést. Ha az ellenőrzés során a gázszolgáltató azt állapítja meg, hogy a gázszerelő nem az előírásoknak megfelelően végezte el a munkát, jogosult erről tájékoztatni a gázszerelők nyilvántartására kijelölt szervezetet, ismételt szabálytalan munkavégzés esetén pedig kezdeményezheti a szerelő törlését a gázszerelésre jogosultak jegyzékéből.

Elszámolás

A gázszolgáltató megállapodhat a fogyasztóval a gázfogyasztás mérő nélküli, átalánydíjas elszámolásában. Egyébként a gázfogyasztást időszakonként, rendszeres leolvasással kell megállapítani. A leolvasási időszakot az üzletszabályzat tartalmazza. Az elszámolás alapja a gázmérőn leolvasott érték, amelyet a gázszolgáltató jogosult gáztechnikai normál m3-re vagy referenciakörülményeknek értelmezett m3-re átszámítani. Az átszámítás szabályait az üzletszabályzatban kell meghatározni. * Fizetés * Az elfogyasztott gázért a fogyasztó az árszabályozó rendelkezések szerint megállapított díjat köteles fizetni. Ha a gázszolgáltatást egy szerződés alapján többen veszik igénybe (több fogyasztó van), egyetemlegesen felelősek a fogyasztott gáz díjának megfizetéséért. Nem vonatkozik az egyetemleges felelősség a társasházban a közös tulajdonban álló épületrészben (helyiségben) történő fogyasztás díjfizetési kötelezettségére. Az elfogyasztott gáz díját és az egyéb díjakat – ha jogszabály, illetve a fogyasztóval kötött szerződés másképpen nem rendelkezik – a számla bemutatásakor azonnal meg kell fizetni. Ha az esedékessé vált gázdíjat a fogyasztó írásbeli felszólítás ellenére 15 napon belül nem egyenlíti ki, a gázszolgáltató a gázszolgáltatást felfüggesztheti. * Helyesbítés * A fogyasztó kérheti a bemutatott számla helyesbítését a számlát kiállítótól, aki erre 15 napon belül köteles nyilatkozni. A helyesbítés iránti bejelentésnek a számla kiegyenlítésére halasztó hatálya nincs, ha a bemutatott számla összege az előző év azonos időszakára vetített díj kétszeresét nem haladja meg. Ha a fogyasztót visszatérítés illeti meg, azt a bejelentés érdemi elbírálásától számított 8 napon belül teljesíteni kell. * A hibásan mért fogyasztás elszámolása * Ha a háztartási fogyasztónál felszerelt gázmérő a fogyasztást nem vagy rosszul jelzi, az előző év azonos időszakának fogyasztása, illetve abban az esetben, ha az előző év azonos időszakának gázfogyasztása nem állapítható meg, a megelőző három mérőleolvasási időszaknak egy időszakra eső átlaga (amelyet az évszaknak megfelelően az előző évi fűtési fogyasztás figyelembevételével kell helyesbíteni) szolgál a számlázás alapjául. Becsléssel kell megállapítani az elszámolható gáz mennyiségét, ha időközben a gázfogyasztó készülékek száma vagy fajtája (a helyiségben lakó személyek száma) vagy a helyiség mérete megváltozott. A nem lakossági fogyasztónál felszerelt gázmérő meghibásodásakor a fogyasztás elszámolásához, illetőleg a számlázáshoz a gázfogyasztó készülékek összteljesítményét, továbbá az üzemi, illetőleg egyéb adatok alapján rögzített használati időt kell figyelembe venni. Ha a fogyasztó a mérést befolyásoló, szabálytalan módon vételezte a gázt, a fogyasztás mennyiségét az adott időszak naptári óraszámának és a beépített gázfogyasztó készülékek névleges gázteljesítményének (m3/h) szorzatával kell elszámolni

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. július 1.) vegye figyelembe!