Jogszabályváltozások

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. június 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 62. számában (2003. június 1.)

Üvegzseb

A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggésben az Országgyűlés számos jogszabályt módosított. A 2003. június 9-én hatályba lépő 2003. évi XXIV. törvény így többek között érinti a tőkepiacról, a közbeszerzésekről, a polgári perrendtartásról, a személyes adatok védelméről, a gazdasági társaságokról szóló törvényeket, az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvényt, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt is.

Az új rendelkezések előírják, hogy az államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a támogatást odaítélő szervezet vagy felügyeleti szervének hivatalos lapjában vagy honlapján közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Ugyanígy az árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatásmegrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait is közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül.

Az államháztartásról szóló törvény módosítása kapcsán ezen túl a kormány a kezességvállalásról szóló határozatában a kezesség körülményeinek figyelembevételével rendelkezik arról, hogy a kezesség útján szerzett pénzeszközökből végrehajtott beszerzésekre is a közbeszerzésekről szóló törvény szabályait kell-e alkalmazni. A közbeszerzési eljárás alkalmazását el kell rendelni, ha a kezességgel érintett beszerzés egyébként a közbeszerzési törvény tárgyi hatálya alá tartozik, a kezesség mértéke eléri vagy meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, és a kormány készfizető kezességet vállal.

(A titokvédelemmel kapcsolatos változásokkal Mozgástér, illetve A hónap témája című rovatunk foglalkozik.)

(Magyar Közlöny, 2003/41. szám)

Földgázdíj

Május 15-ével változott a földgáz díja. A 30/2003. (V. 9.) GKM rendeletben felsorolt változások közül néhány:

A lakossági fogyasztás árszabása:

1. A 20 köbméter/óránál kisebb névleges gázmérő-teljesítmény esetén a gázdíj 1,148 (Ft/MJ).

2. A 20 és 20 köbméter/óránál nagyobb névleges teljesítmény esetében a gázdíj 1,046 (Ft/MJ).

Nem lakossági árszabás:

1. A 20 köbméter/óránál kisebb névleges összteljesítmény esetén a gázdíj 1,179 (Ft/MJ).

2. 20-100 köbméter/óra névleges összteljesítmény esetén 1,074 (Ft/MJ).

Üzemanyag-árszabás: üzemanyagdíj 93,3 Ft.

(A díjak áfa nélkül értendők.)

(Magyar Közlöny, 2003/49. szám)

Telepengedély

A telepengedélyt a telep fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat) jegyzőjétől kell kérni, a jegyzőnek az érdemi határozatot a kérelem előterjesztésétől számított 60 napon belül meg kell hoznia. A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltatótevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendeletet módosító jogszabály meghatározza a telepengedély kiadásának eljárását és feltételeit.

A jegyző a telepengedélyt akkor adja meg, ha a szakhatósági hozzájárulások alapján megállapítja, hogy a telep, különösen műszaki szempontból megfelel a – munkavégzésre, valamint a környezetvédelmi, a vízügyi és az építésügyi követelményekre vonatkozó – jogszabályi előírásoknak, a tevékenység a telep környezetében élők szomszédjogi, birtokvédelmi értelemben vett nyugalmát nem zavarja, a dolgozók, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyezteti. Az építésügyi és a környezetvédelmi szakhatóságok szakvéleménye alapján – az abban foglalt feltételekkel – ideiglenes vagy meghatározott időtartamra érvényes telepengedély is adható. A jegyzőn kívül a telepengedélyezési eljárásban részt vevő hatóságok és a fogyasztóvédelmi felügyelőség is jogosult ellenőrizni, hogy a telep működése, a telepen végzett tevékenység folytatása, illetve a telep műszakilag megfelel-e a jogszabályokban foglalt előírásoknak.

Az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet melléklete felsorolja a telepengedélyhez kötött tevékenységeket.

(Magyar Közlöny, 2003/40. szám)

Munkahelyteremtő támogatás

Az elmaradott térségek gazdasági felzárkóztatására vissza nem térítendő támogatást hirdet a Miniszterelnöki Hivatal. A 4/2003. (V. 8.) MeHVM rendelet szerint a vállalkozási övezetek támogatására irányuló célelőirányzatból munkahelyteremtő és munkahelymegőrző beruházásokhoz csak új telephely létesítése, meglévő telephely bővítése, illetve termékben vagy termelési folyamatban alapvető változást hozó beruházás esetén nyújtható támogatás. A célelőirányzatból szinten tartó beruházás nem finanszírozható.

A rendelet célja, hogy fejlessze a vállalkozási övezetek termelői infrastruktúráját, a vállalkozási övezet szolgáltatási feltételeinek javítását, elősegítse a nemzetközi pénzügyi források, illetve a vállalkozói és a befektetői tőke vállalkozói övezetekbe áramlását, a befektetések ösztönzését, támogassa a vállalkozói övezetekben a beruházásokat, a munkahelyteremtést, a meglévő munkahelyek megőrzését, egyúttal segítse a vállalkozói övezetek felkészülését az Európai Unió Strukturális Alapjaiból származó források fogadására.

Támogatás – amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – belföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, egyéni vállalkozók, illetve belföldi állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek részére nyújtható. A fejlesztés megvalósításához az önkormányzatoknak, önkormányzati társulásoknak és a nonprofit szervezeteknek 10 százalék, a természetes személyeknek, egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek, mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, az egyéb szervezeteknek 25 százalék saját forrással kell rendelkezniük.

Az önkormányzatok, természetes személyek, egyéni vállalkozók, őstermelők, mikro-, kis- és középvállalkozások, egyéb szervezetek által benyújtott pályázathoz csatolni kell a vállalkozási övezetet működtető jogi személyiségű társaság pályázatot támogató nyilatkozatát. E szervezetek felsorolását a jogszabály melléklete tartalmazza.

(Magyar Közlöny, 2003/48. szám)

Munkaerő-kölcsönzés

A május 9. után kötött magán-munkaerőközvetítői tevékenységért a munkát keresővel szemben sem díj, sem költség nem számolható fel. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/ 2001. (VI. 30.) Korm. rendeletet módosító 57/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet szerint a magán-munkaközvetítői tevékenység folytatásának a vagyoni biztosíték csak akkor feltétele, ha a magán-munkaközvetítés külföldi munkavégzésre irányul. A külföldi munkavégzésre irányuló magán-munkaközvetítői tevékenység továbbra is 500 000 forint, a kölcsönzési tevékenység egymillió forint vagyoni biztosíték letétbe helyezése esetén folytatható.

Nem végezhető magán-munkaközvetítői tevékenység arra a munkavállalásra, amely nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik, és amellyel kapcsolatos munkaközvetítői tevékenységre a nemzetközi szerződés alapján állami szerv jogosult. A külföldre irányuló magán-munkaközvetítői tevékenység során természetesen be kell tartani az illető ország jogszabályait is.

(Magyar Közlöny, 2003/40. szám)

Szigorodó támogatási rend

A 22/2003. (IV. 24.) GKM rendelet szerint a jövőben nemcsak a csőd- vagy a felszámolási eljárás alatt álló, hanem a végelszámolás alatt álló szervezetnek sem nyújtható támogatás a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium vállalkozási célelőirányzataiból

A minisztérium fejezeti kezelésű célelőirányzataiból kizárólag pályázati úton nyerhető támogatás. A rendelet szigorítja a támogatási összeg odaítélését, valamint a felhasználással kapcsolatos kötelezettségeket. A támogatást a teljesítés igazolása mellett, a támogatási döntés kedvezményezettjének nevére szóló és általa benyújtott számlákra folyósítják. A támogatás – a vissza nem térítendő kamattámogatás és a természetbeni telephelyjuttatás, illetve a vissza nem térítendő támogatásból épített vagy vásárolt telephely kivételével – teljesítésarányosan és forrásarányosan történhet.

(Magyar Közlöny, 2003/40. szám)

Állami támogatások

A kormány módosította a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendeletet. A május 15. óta hatályos 68/2003. (V. 15.) Korm. rendelet újraszabályozza a piacképes kockázat fogalmát: exporthoz kapcsolódó tevékenységek esetében piacképes kockázatnak minősül minden olyan két évnél rövidebb ügylet kockázata, amely az Európai Unióban, továbbá az OECD tagországai közül az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztráliában, Kanadában, Izlandon, Japánban, Új-Zélandon, Norvégiában és Svájcban honos állami és nem állami adóshoz kapcsolódik.

A jogszabály kibővíti a támogatások körét. Ezek többek között:

– a szociális jellegű támogatások, amelyeket magánszemélyeknek, termékek vagy szolgáltatások vásárlására, fogyasztására adják azzal a feltétellel, hogy az nem alapul az áru eredete szerinti megkülönböztetésen,

– a kultúra és a kulturális örökség megóvásának előmozdítására nyújtott támogatás,

– a természeti katasztrófák vagy egyéb rendkívüli események következtében keletkezett károk elhárítására nyújtott támogatás.

(Magyar Közlöny, 2003/51. szám)

Szellemi termékek kiállítási kedvezménye

A Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének 4/2003. (MK 40.) MSZH közleménye tudatja, hogy a 2003. június 12-13-án Budapesten megrendezendő Innoforum 2003 XI. Hazai Szellemi Termék Börzén bemutatandó találmányokat, védjegyeket, formatervezési és használati mintákat kiállítási kedvezmény illeti meg.

(Magyar Közlöny, 2003/40. szám)

Robbanásveszélyes környezetben használható berendezések

A 31/2003. (V. 16.) GKM rendelet módosítja a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló korábbi jogszabályt. A június 30-án hatályba lépő rendelet szerint a szóban forgó berendezéseket, védelmi rendszereket és eszközöket akkor lehet forgalomba hozni, használatba venni, ha azt a gyártó úgy alakította ki és állította elő, hogy előírás szerinti üzembe helyezés és karbantartás, valamint rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti az emberek és a háziállatok egészségét és biztonságát, továbbá a vagyonbiztonságot. Ilyen berendezésre tanúsítvány akkor adható ki, ha a berendezés tervezése és gyártása megfelel a meghatározott alapvető egészségügyi és biztonsági, valamint a berendezés alkalmazási csoportjára és kategóriájára megadott követelményeknek.

(Magyar Közlöny, 2003/52. szám)

Levegőszennyezés

Az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről rendelkezik a 7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet. A jogszabály azokra a légszennyezőkre vonatkozik, amelyek az emberi tevékenység következményeként kén-dioxidot, nitrogén-oxidokat, illékony szerves szénhidrogéneket és ammóniát bocsátanak ki. A légszennyező anyagok 2010-ig teljesítendő országos összkibocsátási határértéke:

– kén-dioxid esetén 500 kt/év,

– nitrogén-oxidok esetén 198 kt/év,

– VOC esetén 137 kt/év,

– ammónia esetén 90 kt/év.

(Magyar Közlöny, 2003/52. szám)

Értékpapírrendszerek

A 2003. évi XXIII. törvény meghatározta azokat a feltételeket, amelyek teljesítése mellett a kijelölt fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerek a résztvevők számára a teljesítés véglegességét biztosíthatják. A magyar uniós csatlakozásasal egy időben hatályba lépő jogszabály célja, hogy csökkentse azokat a kockázatokat, amelyek ezen rendszerek valamely résztvevője ellen indított fizetést korlátozó intézkedésből adódhatnak. A törvény részletesen szabályozza a rendszer résztvevői közötti megállapodás tartalmát, a fizetést korlátozó eljárást, a rendszer kijelölésének feltételeit és a kijelölő hatóság eljárását.

(Magyar Közlöny, 2003/41. szám)

Területrendezés

Július 1-jétől hatályos az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény.

(Magyar Közlöny, 2003/50. szám)

Hiteltámogatás

Egyes konzervek és gyorsfagyasztott termékek művi közraktározásához felvett hitelek kamattámogatásáról döntött a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. A támogatásra az az érvényes működési engedéllyel rendelkező feldolgozóüzem (lejárt adó-, vám-, egészség-, nyugdíj- és társadalombiztosításijárulék-tartozással nem rendelkező, csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy végrehajtás alatt nem álló természetes személy) pályázhat, aki/amely hazai előállítású termékből tavaly készárut (fűszerpaprikánál félterméket) állított elő, és/vagy idei hazai termést dolgozott fel július 31-éig, e termékekből árukészlettel rendelkezik, és a készleteket a saját vagy bérelt tárolóban tárolja, amelyre közraktárral művi közraktározásra szerződést köt.

A kamattámogatási kérelmet egyes termékekre június 13-áig, más, a rendeletben felsorolt esetben pedig július 31-éig lehet benyújtani az Agrárintervenciós Központhoz. A 49/2003. (V. 9.) FVM rendelet szerint a jogszabályban felsorolt termékek művi közraktározásához nyújtott kamattámogatás mértéke a hitelszerződés megkötésének időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 70 százaléka.

(Magyar Közlöny, 2003/49. szám)

Élelmiszer-biztonság

Létrejött a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal. A 17 tagú testület irányítását a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter egyetértésével látja majd el. A május 30-ától hatályos 67/2003. (V. 15.) Korm. rendelet szerint a hivatal az élelmiszer- és takarmánybiztonság területén szakmai döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő, információs, koordináló, az Európai Unió központi szerveivel és a tagállamok élelmiszer-biztonsági szerveivel kapcsolattartást végző szervezet lesz.

(Magyar Közlöny, 2003/51. szám)

Élelmiszer-minőség

A 22/2003. (V. 6.) ESzCsM rendelet módosította az állatgyógyászati készítmények élelmiszerekben előforduló maradványának megengedhető mértékéről szóló korábbi jogszabályt.

(Magyar Közlöny, 2003/46. szám)

Minőségi hústermék támogatása

A feldolgozott sertés- és marhahústermékek minőségmegőrzése és a minőségi termék-előállítás javítása érdekében a Vágóállat és Hús Terméktanács a tagjai számára 3,3 milliárd forint értékben támogatást nyújt. Az 51/2003. (V. 15.) FVM rendelet szerint a támogatásra 2003. szeptember 30-áig lehet pályázni. A támogatásról az Agrárintervenciós Központ dönt.

(Magyar Közlöny, 2003/51. szám)

Vágósertés-támogatás

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter módosította a haszonállattartásra vonatkozó előírások betartása mellett előállított vágósertés termelési támogatásáról szóló korábbi jogszabályt. Az 52/2003. (V. 15.) FVM rendelet részben módosította a támogatást igénybe vevők körét, valamint a támogatás odaítélésének feltételeit.

(Magyar Közlöny, 2003/51. szám)

Állat-egészségügyi ellenőrzés

Harmadik országból érkező termék – a Magyar Köztársaság államhatárán keresztül – kizárólag állat-egészségügyi határállomáson történő állat-egészségügyi ellenőrzés után szállítható be az Európai Unió területére. Hazánk uniós csatlakozását követően jelentősen szigorodnak a harmadik országból származó termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének szabályai. A pontos előírásokat tartalmazó 47/2003. (IV. 29.) FVM rendelet szerint így például harmadik országból valamely tagállamba – Magyarországon keresztül – kizárólag olyan állati eredetű élelmiszer szállítható, amelyet az Európai Közösség által jóváhagyott és nyilvántartott üzemben állítottak elő, illetve amelyet a Közösség által elfogadott állatorvosi bizonyítvány kísér. Ennek érdekében az állat-egészségügyi határállomásnak rendelkeznie kell az ilyen jóváhagyott üzemek listájával, valamint az ilyen elfogadott állatorvosi bizonyítványok mintáival.

Az uniós csatlakozásunkkor életbe lépő rendelet meghatározza az ellenőrzés feltételeit és követelményeit, de például súlyos közegészségügyi és állat-egészségügyi fenyegetettség esetén az állat-egészségügyi hatóság intézkedési jogosítványait is. A csatlakozást követően az ilyen termékeket állat-egészségügyi zárjeggyel kell ellátni. A rendelet mellékletében olvashatók azok a termékek, amelyeknél közösségi szinten meghatározták a kereskedelem állat-egészségügyi szabályait, valamint mindazok az állatbetegségek, amelyeket az Unióban bejelentési kötelezettség terhel.

(Magyar Közlöny, 2003/46. szám)

Termelési támogatás

Július 1-jétől az év végéig 8,70 Ft/kg támogatás vehető igénybe a mezőgazdasági haszonállat-tartási szabályok betartása mellett előállított vágóbaromfi után. A vágóbaromfinak meg kell felelnie az I. minőségi osztály feltételeinek, valamint az 53/2003. (V. 19.) FVM rendelet mellékletében található, vámtarifaszám és MSZ elnevezés szerinti felsorolásnak. A vágócsirke után bizonyos esetben további 8,10 Ft/kg támogatás jár.

(Magyar Közlöny, 2003/53. szám)

Növényvédelem

Május 15-étől hatályos az 50/2003. (V. 9.) FVM rendelet. A jogszabály a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szól.

(Magyar Közlöny, 2003/49. szám)

Takarmány-előállítás

A 43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezik. A jogszabály néhány előírása június 1-jétől hatályos, más része pedig a magyar uniós csatlakozáskor lép életbe.

(Magyar Közlöny, 2003/42. szám)

Takarmánykódex

A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól a 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet szól. A jogszabály 2003. június 1-jével alkalmazandó, némely rendelkezése azonban csak az uniós csatlakozást követően lép hatályba.

(Magyar Közlöny, 2003/42. szám)

Búzaexport-pályázat

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdet 225 ezer tonna tavalyi termésű hazai búza export-visszatérítéssel történő külpiaci értékesítésére. Tonnánként 2000 forint export-visszatérítést vehet igénybe az a csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló társas vállalkozás, végrehajtás alatt nem álló egyéni vállalkozó, aki/amely nem rendelkezik adó-, vám-, nyugdíj, egészségbiztosításijárulék-hátralékkal, és vállalja, hogy az elnyert mennyiséget július 20. előtt exportálja. Az Európai Unió tagállamaiba és a CEFTA-országokba (Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Bulgária, Horvátország) exportált búzára nem vehető igénybe az export-visszatérítés.

A támogatást a pályázó a 41/2003. (IV. 18.) FVM-KüM-PM együttes rendelet 3. számú mellékletében foglalt pályázati lappal igényelheti az Agrárintervenciós Központtól.

(Magyar Közlöny, 2003/39. szám)

Szövetkezet átalakulása

A Legfelsőbb Bíróság 2/2003-as számú jogegységi határozatának indokolása szerint a szövetkezet részleges átalakulása olyan szervezeti változás, amelyre a gazdasági társaságok kiválásának szabályai alkalmazandók. Részleges átalakulás esetén – figyelemmel arra, hogy a részleges átalakulás a kiválás egyik formája – a részleges átalakulással érintett, változatlan cégformában továbbműködő szövetkezet eszközei, kötelezettségei nem értékelhetők át. A részleges átalakulás folytán létrejövő korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság vagyonát átértékelheti, de ez csak lehetőség, nem pedig kötelezettség. A nullára leírt vagyontárgy azonban a jegyzett tőkében nem szerepelhet.

(Magyar Közlöny, 2003/41. szám)

Tűzgyújtási tilalom

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium átmeneti időre országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el az ország teljes területén lévő erdőkben és az erdőterületek határától számított 200 méteren belüli területen. Tilos tüzet rakni a kijelölt tűzrakó helyen is, a közút és vasút menti fásításokban, de tiltott a parlag- és gazégetés is. A tűzvédelmi rendelkezéseket megszegő szabálysértést követ el.

(Magyar Közlöny, 2003/41. szám)

Hajózás

Megjelent a Belvízi Hajózási Alapprogram működtetésének részletes szabályairól szóló 29/2003. (V. 8.) GKM rendelet, amelynek egyes szabályai csak a magyar uniós csatlakozáskor lépnek hatályba.

(Magyar Közlöny, 2003/48. szám)

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. június 1.) vegye figyelembe!