Szerződésminták

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. május 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 61. számában (2003. május 1.)

Összeállításunk végén két szerződésmintán keresztül szemléltetjük, milyen tartalommal ajánlatos megkötni az üzletrészre,
illetve a részvényre vonatkozó adásvételi szerződést.

Üzletrész-átruházási szerződés

amely létrejött egyrészről..................................... (név/cégnév, lakcím/székhely, a. n. neve/cégjegyzékszám és képviselő) Eladó,

másrészről ................................... (név/cégnév, lakcím/székhely, a. n. neve/cégjegyzékszám és képviselő) Vevő között a mai napon, a következő tartalommal:

1. Az Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a ............................... Cégbíróságánál ...................................... cégjegyzékszámon nyilvántartott, ....... év .................. hó .............. napján bejegyzett ........................................... (név, székhely) Korlátolt Felelősségű Társaság ....................... forint, azaz ................................................ forint névértékű üzletrésze.

2. A Felek az 1. pontban írt üzletrész névértékét az Eladó által a társaság alapításakor szolgáltatott törzsbetét alapján határozzák meg.

3. Az Eladó eladja, a Vevő megvásárolja az 1. pontban meghatározott üzletrészt. Az Eladó kijelenti, hogy a törzsbetétet teljes mértékben megfizette.

4. A jelen átruházás tárgyát képező üzletrész vételárát a Szerződő Felek ...................... forintban, azaz ......................................................... forintban határozzák meg, amely összeget Vevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, egy összegben megfizetett Eladónak. Az Eladó a vételár hiánytalan átvételét a jelen szerződés aláírásával is elismeri és nyugtázza.

5. A Szerződő Felek kijelentik, hogy az üzletrész vételárát a társaság vagyonának, illetve tevékenységének ismeretében határozták meg, amelyet felek reálisnak fogadnak el.

6. Az Eladó kijelenti továbbá, hogy az üzletrész-értékesítési szándékát – a gazdasági társaságokról szóló törvényben, illetve a társasági szerződésében előírtaknak eleget téve – a társaságnak, illetve a társaság tagjainak bejelentette, és sem a társaság többi tagjai, sem pedig a társaság nem kívánt élni elővásárlási jogával.

A Vevőnek tudomása van arról, hogy az üzletrész átruházása esetén az átruházónak (eladónak) a tagsági viszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére (vevőre) szállnak át.

7. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megkötésének évére jutó osztalék az Eladót (Vevőt) illeti meg.

8. A Vevő tudomással bír arról, hogy jelen üzletrész-átruházási szerződés alapján a társaság tagjainak sorába lép; egyben kijelenti, hogy a társaság alapító okiratát, a társaság egyéb iratait ismeri, s az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

9. Az Eladó kijelenti, hogy az üzletrész-átruházással összefüggésben a társasággal elszámolt, tartozása és követelése a társasággal szemben nem áll fenn.

10. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen üzletrész-átruházó szerződés alapján a Vevő köteles a változást a gazdasági társaságokról szóló törvény és a társasági szerződés rendelkezései alapján a társaság ügyvezetőjének bejelenteni.

Jelen üzletrész-átruházási szerződést Felek elolvasták, megértették, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Kelt: ..........................., ..... év ...................... hó ...... nap

.................................................................. .................................................................

eladó vevő

Ellenjegyzés, illetve tanúk feltüntetése.

Részvény-adásvételi szerződés

amely létrejött egyrészről..................................... (név/cégnév, lakcím/székhely, a. n. neve/cégjegyzékszám és képviselő) Eladó,

másrészről ................................... (név/cégnév, lakcím/székhely, a. n. neve/cégjegyzékszám és képviselő) Vevő között a mai napon, a következő tartalommal:

1. A Szerződő Felek megállapítják, hogy az Eladó kizárólagos és korlátozásmentes tulajdonát képezik az .................................................... Részvénytársaság által kibocsátott, egyenként 100 000 névértékű, névre szóló, 0000001-0000500 sorszámig terjedő nyomdai úton előállított törzsrészvények – amelyek a részvénytársaság jegyzett tőkéjét alkotják.

2. Az Eladó eladja, a Vevő megvásárolja az 1. pont alatti részvénykötegből azt a 55 darab, egyenként 100 000 Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvényt, amelyek sorozatszáma 0000001-gyel kezdődően 0000055-ig bezárólag, összességében kiteszi az adásvétel tárgyát képező törzsrészvényeket – 5 500 000 Ft, azaz ötmillió-ötszázezer forint vételárért.

3. A Vevő a vételárat egy összegben, a jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalja az Eladó bankszámlájára (bankszámlaszám: ...........................................................................).

4. Az Eladó a vétel tárgyát képező 55 darab törzsrészvényt köteles átforgatni a Vevőre, és a forgatmánnyal ellátott törzsrészvényeket a Vevő birtokába adni.

5. Amennyiben a Vevő a vételár megfizetésével késedelembe esik, az Eladó a késedelem idejére a Polgári Törvénykönyvben szabályozott mindenkori alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamatot követelhet.

6. Az Eladó szavatol azért, hogy az adásvétel tárgyát képező törzsrészvények per-, teher- és igénymentesek, azokkal korlátozásmentesen, szabadon rendelkezik. Kijelenti, hogy a társaság jelenlegi pénzügyi, gazdasági helyzetéről tájékoztatta a Vevőt.

7. A Vevő kijelenti, hogy a Társaság Alapító Okiratát és egyéb határozatait ismeri, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.

8. A forgatmányozott részvények birtokbavételével valamennyi részvényesi jog és kötelezettség a Vevőre száll át, aki jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a Részvénykönyvbe tulajdonosként bejegyzik.

9. A Szerződő Felek megállapodnak abban is, hogy az Eladó haladéktalanul értesíti a részvénytársaságot a jelen részvény átruházásról, és kéri a Részvénykönyvből való törlését.

10. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik.

11. A Szerződő Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény rendelkezései, illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók. Jogvitájukat elsődlegesen egymás között tárgyalásos úton rendezik.

A jelen részvény-adásvételi szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.

Kelt, .................., ............... év ................hó.....................nap

................................................. .................................................

eladó vevő

Ellenjegyzés, illetve tanúk feltüntetése.

Az összeállítást készítette:

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. május 1.) vegye figyelembe!