JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. március 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 59. számában (2003. március 1.)

Energiaárak

Február 1-jén módosult mind a lakossági, mind pedig a közüzemi fogyasztók részére szolgáltatott villamos energia ára. A 3/2003. (I. 24.) GKM rendelet szerint a lakossági fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia legmagasabb díjai (áfa nélkül) a következők: "A" (lakossági általános) 23,70 forint/kWh, "B" (lakossági vezérelt, külön mért) 11,60 forint/kWh, "C" (villamosenergia-ipari) 6,60 forint/kWh.

(Magyar Közlöny, 2003/7. szám)

Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program

Az 5/2003. (II. 4.) PM rendelet szabályozza az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program nyilvántartásba vételi rendjét, a nyilvántartásba vétel kezdeményezéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a díj megfizetésének módját.

Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének a program nyilvántartásba vételére irányuló kérelmét a Pénzügyminisztérium Ügyfélszolgálati Irodájánál kapható nyomtatványon 6 példányban, magyar nyelven kell benyújtania. Az eljárás kezdeményezésének díja 500 ezer forint, melynek befizetését igazoló bizonylatmásolatot a kérelemhez kell csatolni. A díj pénzben, kizárólag belföldi bankszámláról, átutalással, a Pénzügyminisztérium Gazdálkodó Szervezet 1-0032000-01454055 számú számlájára fizethető be.

A szervező a kérelemhez mellékeli a programban részt venni kívánó magánszemélyek aláírási ívét, külön íven szerepeltetve a munkavállalókat és a vezető tisztségviselőket. Az aláírási ívnek tartalmaznia kell a program megnevezését, az ív megnyitásának és lezártának keltét. Az aláírási íven nyomtatott formában fel kell tüntetni a szervező adószámát, cégnevét, cégjegyzékszámát és székhelyét, illetve a magánszemély nevét és adóazonosító jelét. Az aláírási íven a magánszemély nyilatkozik az általa megszerezni kívánt értékpapírok névértékéről, nyilatkozik továbbá arról, hogy a program feltételeit megismerte, azok ismeretében kíván a programban részt venni, és ezen nyilatkozatait aláírásával látja el.

Összeférhetetlenség

A 2003. február 4-e óta hatályos rendelet külön szól azokról az esetekről, amelyekben a letétkezelő külföldi befektetési szolgáltató, valamint részletesen felsorolja azt a személyi kört, amely összeférhetetlenség miatt nem szerezhet értékpapírt. Nem szerezhet értékpapírt a program keretében például:

– a szervező és a kibocsátó választott könyvvizsgálójának, felügyelőbizottsága tagjának közeli hozzátartozója,

– a szervező és a kibocsátó számviteli vezetője és azok közeli hozzátartozója.

Nyilatkozat

A szervező nyilatkozik arról, hogy ő maga és a kibocsátó (illetve jogelődjük)

– a kérelem benyújtását megelőző legalább három üzleti évre vonatkozóan könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó, a székhelye szerinti állam joga szerinti beszámolót hozott nyilvánosságra;

– a kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül és a kérelem benyújtásának évében a kérelem benyújtásáig nem állt csődeljárás vagy felszámolás (annak megfelelő, külföldi jog szerinti eljárás) hatálya alatt.

Nyilvántartásba vétel

A Pénzügyminisztérium a nyilvántartásba vételről közvetlenül értesíti a szervezőt. A kérelem a benyújtását követően a határozathozatal napjáig bármikor visszavonható, ebben az esetben a befizetett díj 50 százalékát – a visszavonás minisztérium tudomására jutásának napjától számított 30. napig – a kérelemnyomtatványon feltüntetett belföldi bankszámlára vissza kell téríteni. Nem téríthető vissza a díj, ha a minisztérium a program nyilvántartásba vételét elutasítja.

(Magyar Közlöny, 2003/12. szám)

Számlaadás

2003. április 15-től a készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő eszközzel történő fizetéskor az eladó köteles a vevő szándékától függetlenül az Áfa-tv.-ben szabályozott adattartalmú számlát, egyszerűsített számlát, számlát helyettesítő okmányt kiállítani, ha az értékesítés a 2/2003. (I. 30.) PM rendelet 2. számú mellékletében előírt mennyiséget eléri vagy meghaladja, és – nem jövedéki termék esetén – értéke eléri vagy meghaladja az 50 000 forintot.

A jövedéki termékek értékesítésekor a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény 72. §-ának (11) bekezdésében meghatározott mennyiséget meghaladó termékek értékesítésekor kötelező a számlaadás.

A rendelet 2003. január 30-ai hatállyal "SZJ 60.22.11."-ra módosította a korábban használt "SZJ 091232 és 091250" szolgáltatási jegyzékszámokat.

Adómemória-csere

A pénztárgép és taxaméter alkalmazását is szabályozó 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 6. §-a 2004. január 1-jétől a következő szabályokkal egészül ki:

– amennyiben a pénztárgép (taxaméter) használatát más személy veszi át, a gépben adómemóriát kell cserélni, az adómemóriát és az adatokat tartalmazó bizonylatokat a használó köteles az elévülési időn belül megőrizni,

– abban az esetben, ha a pénztárgép (taxaméter) forgalmazási engedélyét visszavonták, és annak használatát más személy veszi át, a pénztárgép adómemóriájának cseréje tilos. Ezen pénztárgépek (taxaméterek) sem új, sem használt állapotban nem értékesíthetők, más használatába nem adhatók. Adómemóriájuk csak a memória megtelte vagy meghibásodása miatt cserélhető, amennyiben az APEH elnöke azt engedélyezte.

(Magyar Közlöny, 2003/9. szám)

Építési termékek

Az építési termékek műszaki követelményeinek, a megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló rendelet kiterjed

– valamennyi építési termékre,

– annak gyártójára, forgalmazójára, importálójára, továbbforgalmazójára, belföldi felhasználójára, továbbá

– az ezekből létrehozott építmény építtetőjére, tervezőjére és kivitelezőjére, valamint

– az építési termékek műszaki specifikációját jóváhagyó, a megfelelőségigazolás során közreműködő vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetekre,

– az építményeket engedélyező, az építésfelügyeleti és fogyasztóvédelmi hatóságokra, továbbá

– a vámszervekre.

A március 26-án hatályba lépő előírások egyebek mellett újra meghatározzák az építési termék, a szállító, az építőipari műszaki engedély, a honosított harmonizált szabvány, az európai műszaki engedély fogalmát. Emellett szól az építőipari műszaki engedély kiadására és visszavonására felhatalmazott szervezetről, a megfelelőség igazolásáról, valamint mellékleteiben részletesen felsorolja a különféle műszaki engedélyekre vonatkozó előírásokat. A 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletének egyes rendelkezései az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(Magyar Közlöny, 2003/8. szám)

Illetékváltozás

A kereskedelmi forgalomban áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok behozatalának engedélyezését kezdeményező eljárás illetéke 6000 forintra, a kiadott engedély módosítása iránti eljárás illetéke 4000 forintra változott. A február 15. óta hatályos 6/2003. (II. 14.) GKM rendelet szerint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala mint engedélyező hatóság előtt indított minden további eljárásért 3000 forint illetéket kell fizetni. A határozat ellen benyújtott fellebbezési eljárás illetéke az első fokú eljárás illetékének kétszerese. Az engedélyezési eljárás illetékét az eljárás kezdeményezésekor illetékbélyegben kell leróni.

(Magyar Közlöny, 2003/15. szám)

Vámtarifa

A 6/2003. (II. 14.) KüM-PM együttes rendelet szerint módosított "Észt" jelzésű hasábban foglaltakat visszamenőleg, a 2003. január 1-jét követő vámkezeléseknél is alkalmazni kell. Egyúttal a 22/2002. (XI. 30.) KüM-PM együttes rendelet idevonatkozó melléklete hatályát veszti.

(Magyar Közlöny, 2003/15. szám)

Vámkontingens

Megváltozott a Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokból származó, egyes árukra vonatkozó kedvezményes vámkontingens néhány szabálya. Az Észt Köztársaságból származó, egyes árukra alkalmazandó vámkontingenseket a 7/2003. (II. 14.) KüM-PM együttes rendelet módosította. Az új szabályokat a 2003. január 1-jét követő vámkezeléseknél kell alkalmazni.

(Magyar Közlöny, 2003/15. szám)

Külföldi munkavállalók

2003-ban Magyarországon egyidejűleg, engedéllyel, 81 ezer külföldi foglalkoztatható – áll a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter közleményében. A bejelentett üres álláshelyek száma 2002. december 12-én 66 303 volt.

(Magyar Közlöny, 2003/14. szám)

Agrár- és vidékfejlesztési támogatások

Megjelent az idei agrártámogatásokról szóló jogszabály. A 3/2003. (I. 24.) FVM rendelet alapján a költségvetésből támogatás igényelhető:

– az agrártermelés fejlesztését szolgáló beruházásokhoz,

– az erdőtelepítéshez, erdőszerkezet átalakításához és fásításhoz, valamint az erdészeti közcélú és egyéb sajátos erdészeti feladatok ellátásához, a magán-erdőgazdálkodás támogatásához,

– a meliorációs és öntözésfejlesztési beruházásokhoz,

– a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program megvalósításához,

– az agrárgazdasági szolgáltatások fejlesztéséhez,

– a vidék felzárkóztatásának elősegítéséhez és a vidéki környezet vonzóbbá tételéhez,

– a termőföld minőségi védelméhez és hasznosításához,

– az állattenyésztési és tenyésztésszervezési feladatok ellátásához,

– a hal- és vadgazdálkodáshoz,

– az agrártermékek piacra jutásának elősegítéséhez,

– az agrártermelés költségeinek csökkentéséhez,

– az erdőkárok felszámolásához, valamint

– a farmgyakornokképzés és a külföldi tapasztalatszerzés támogatásához.

(Magyar Közlöny, 2003/7. szám)

Lovak kötelező vizsgálata

A fedezőméneket és -kancákat tartó állattartók a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 7/2003. (II. 4.) FVM rendelete alapján kötelesek részt venni a ló fertőző arteritise elleni védekezésben. (A rendelet ezt a megbetegedést nem túl szerencsés módon EVA rövidítéssel használja.) A védekezést az illetékes megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás irányítja és felügyeli. A védekezéssel kapcsolatos költségek a tulajdonost terhelik.

A 2003. február 19-e óta hatályos rendelet a lótulajdonos számára részletesen előírja, hogy milyen esetekben kell az EVA-ra irányuló szerológiai vizsgálatokat elvégeztetnie az állatokon. Ezek szerint például a fedeztetési engedéllyel rendelkező, nem előírásszerűen vakcinázott méneket évente szerológiai vizsgálatnak kell alávetni. Az EVA-ra irányuló szerológiai vizsgálatot állat-egészségügyi diagnosztikai intézetben kell elvégezni 60 nappal a ménnek a fedeztetési állomásra történő érkezése előtt. Ha a szerológiai vizsgálat eredménye a vakcinázás előtt pozitív, spermavizsgálatot kell végezni, és annak eredménye alapján kell a mént minősíteni.

Az EVA-vírus továbbadása szempontjából veszélytelen:

– a szeronegatív mén;

– a vakcinázást megelőzően igazoltan szeronegatív mén, melyet vakcináztak, és a vakcinázás az oltóanyag használati utasításának megfelelő rendszerességgel történik;

– a 180-270 napos mén, melynek 10 napos időközzel elvégzett két szerológiai vizsgálata negatív eredményű volt;

– a 180 napnál fiatalabb mén.

A fedeztetési engedéllyel rendelkező szeronegatív mént javasolt, a természetes fertőződés következtében szeropozitív mént kötelező EVA elleni inaktivált vakcinával, annak használati utasításának megfelelően, rendszeresen immunizálni. A vakcinázás tényét és a ménnek a vakcinázást megelőző szerológiai állapotát a marhalevélben fel kell tüntetni.

A rendelet részletesen meghatározza a szeropozitív, illetve szeronegatív kanca és mén fedeztetése előtt kötelezően elvégzendő vakcinázás idejét és gyakoriságát, valamint az importálandó ménnel, illetve friss vagy mélyhűtött spermával kapcsolatos kötelező szűrővizsgálatokat és a vakcinázást is.

(Magyar Közlöny, 2003/12. szám)

Vágómarha

A 8/2003. (II. 7.) FVM rendelet erre az évre 496 Ft/kg/hasított súlyban határozta meg az R3 minőségű, hím vagy nőivarú, legalább 240 kg/hasított testtömegű, legfeljebb 24 hónapos vágómarha irányárát. Az R3 minőségű, legalább 240 kg/hasított testtömegű, legfeljebb 24 hónapos vágómarha alsó intervenciós ára 462 Ft/kg/hasított súly, a felső intervenciós ára 551 Ft/kg/hasított súly. Az irányár, valamint az alsó és felső intervenciós árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót, illetve a kompenzációs felárat.

(Magyar Közlöny, 2003/13. szám)

Vágóbaromfi

A mezőgazdasági haszonállat-tartási szabályok betartása mellett előállított vágóbaromfi támogatása 2003 első félévében 8,20 Ft/kg. A támogatásban részesíthető vágóbaromfinak meg kell felelnie az MSZ 6918: 1997 előírásaiban meghatározott I. minőségi osztály feltételeinek. A támogatást a 9/2003. (II. 7.) FVM rendelet szerint a Baromfi Termék Tanács által számszerűsített mennyiségi keret kimerüléséig veheti igénybe az a természetes személy, jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, amely a rendeletben felsorolt feltételeknek megfelel.

A rendelet 2003. február 7-én lépett hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2003. évi felvásárlásokra már a hatálybalépést megelőzően megkötött szerződésekre is alkalmazni kell.

A rendelet 2003. június 30. napján hatályát veszti, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben ezt követően is alkalmazni kell majd.

(Magyar Közlöny, 2003/13. szám)

Sertéstámogatás

Élő sertés exporttámogatásához 2003. március 31-ig nyújtható be pályázat. Az időszakos támogatásról szóló 10/2003. (II. 7.) FVM-KüM-PM együttes rendelet részletesen felsorolja a támogatásra való jogosultság feltételeit, a pályázat benyújtásának kellékeit. A pályázati lapot a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

A haszonállattartás szabályainak betartásával előállított vágósertés-termelés érdekében támogatás igényelhető az S, E és U besorolási osztályú vágósertésekre, valamint exportált élő sertésre. A 2003. február 1-jétől igényelhető támogatás megszerzéséért pályázatot kell benyújtani az Agrárintervenciós Központhoz. A 12/2003. (II. 7.) FVM rendelet részletezi a támogatást igénybe vevők körét, tartalmazza a pályázati lapot és a kérelemhez csatolandó bizonylatok körét.

(Magyar Közlöny, 2003/13. szám)

Vágott csirke exportjának támogatása

Vágott, egész csirke exportjához pályázati úton támogatás igényelhető. A támogatásra a 11/2003. (II. 7.) FVM-KüM-PM együttes rendelet ad lehetőséget. A vágott, egész csirke exportjának időszakos támogatása a rendelet február 7-i hatálybalépésétől számított 180 napon belül legfeljebb 2500 tonna mennyiségre és legfeljebb 250 millió Ft összegig vehető igénybe. A pályázatokat személyesen az Agrárintervenciós Központ Ügyfélszolgálatán (Budapest V., Alkotmány u. 29.), ügyfélszolgálati időben (hétfő-csütörtök: 9-12 óráig), vagy postai úton (postacím: 1385 Budapest 62, Pf. 867) tértivevényesen kell benyújtani.

(Magyar Közlöny, 2003/13. szám)

Kecsketej támogatása

A nyers, kifejt termelői kecsketejet (BTO: 012222 0000) feldolgozó természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok a kecskesajtok választékának növelése és minőségének javítása érdekében a 2003-as hazai termelésből feldolgozásra átvett első osztályú kecsketej után 2,25 millió liter mennyiségi határig agrárpiaci támogatásra jogosultak. Az idén felvásárolt első osztályú kecsketej után igényelhető agrárpiaci támogatás mértéke 20 Ft/liter, amely az 5/2003. (II. 1.) FVM rendelet szerint az illetékes adóhatóságtól igényelhető. A támogatásra pályázni kell.

(Magyar Közlöny, 2003/11. szám)

Juhtej támogatása

A nyers, kifejt termelői juhtejet (BTO: 012221 0000) feldolgozó természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, a juhsajtfélék választékának növelése érdekében az idei hazai termelésből feldolgozásra átvett első osztályú juhtej után 1,5 millió liter mennyiségi határig támogatásra jogosultak. A 2003-ban felvásárolt első osztályú juhtej után igényelhető agrárpiaci támogatás mértéke: 30 Ft/liter. A feldolgozó a juhtej felvásárlása után a 30 forint/liter támogatást az illetékes adóhatóságtól igényelheti.

(Magyar Közlöny, 2003/11. szám)

Marhahús címkézése

A marhahúst előállító és a vágást előkészítő, valamint kis- és nagykereskedelmi tevékenységet végző személyek kötelesek a terméken a marhahús- és marhahúskészítmények származására, vágására, darabolására, darálására vonatkozó adatokat címkézéssel feltüntetni, és ennek költségeit viselni. A címkézés adatait két évig meg kell őrizni, és az illetékes hatósági állatorvos felhívására be kell mutatni. Marhahús és marhahúskészítmény az Európai Unióhoz tartozó országokból csak az előírt címkézéssel hozható be az ország területére. A máshonnan származó terméket "Eredet: nem EK" jelzéssel kell ellátni. A 13/2003. (II. 12.) FVM rendeletet április 13-tól kötelező alkalmazni.

(Magyar Közlöny, 2003/14. szám)

A jegybanki alapkamat változásai

Időszak

Mértéke, %

Hivatkozás

1996. VII. 16.-1996. VIII. 31.

25,50

3/1996. (MK 59.) MNB közlemény

1996. IX. 1.-1996. IX. 30.

24,50

4/1996. (MK 75.) MNB közlemény

1996. X. 1.-1997. I. 15.

23,00

5/1996. (MK 75.) MNB közlemény

1997. I. 16.-1997. II. 28.

22,50

1/1997. (MK 4.) MNB közlemény

1997. III. 1.-1997. VI. 30.

21,50

2/1997. (MK 19.) MNB közlemény

1997. VII. 1.-1997. IX. 14.

21,00

3/1997. (MK 57.) MNB közlemény

1997. IX. 15.-1998. I. 31.

20,50

4/1997. (MK 80.) MNB közlemény

1998. II. 1.-1998. IV. 7.

20,00

1/1998. (MK 5.) MNB közlemény

1998. IV. 8.-1998. V. 31.

19,50

2/1998. (MK 30.) MNB közlemény

1998. VI. 1.-1998. VII. 31.

19,00

3/1998. (MK 45.) MNB közlemény

1998. VIII. 1.-1998. XII. 14.

18,00

4/1998. (MK 69.) MNB közlemény

1998. XII. 15.-1999. I. 31.

17,00

5/1998. (MK 112.) MNB közlemény

1999. II. 1.-1999. V. 31.

16,00

1/1999. (MK 4.) MNB közlemény

1999. VI. 1.-1999. XI. 14.

15,50

2/1999. (MK 45.) MNB közlemény

1999. XI. 15.-1999. XII. 21.

15,00

3/1999. (MK 99.) MNB közlemény

1999. XII. 22.-2000. I. 19.

14,50

4/1999. (MK 119.) MNB közlemény

2000. I. 20.-2000. II. 29.

13,00

1/2000. (MK 6.) MNB közlemény

2000. III. 1.-2000. IV. 2.

12,00

2/2000. (MK 15.) MNB közlemény

2000. IV. 3.-2001. VII. 12.

11,00

3/2000. (MK 29.) MNB közlemény

2001. VII. 13.-2001. IX. 9.

11,25

1/2001. (MK 82.) MNB közlemény

2001. IX. 10.-2001. X. 24.

11,00

2/2001. (MK 100.) MNB közlemény

2001. X. 25.-2001. XI. 12.

10,75

3/2001. (MK 119.) MNB közlemény

2001. XI. 13.-2001. XII.10.

10,25

4/2001. (MK 125) MNB közlemény

2001. XII. 11.-2002. I. 7.

9,75

5/2001. (MK 141.) MNB közlemény

2002. I. 8.-2002. I. 21.

9,50

1/2002. (MK 2.) MNB közlemény

2002. I. 22.-2002. II. 18.

9,00

2/2002. (MK 9.) MNB közlemény

2002. II. 19.-2002. V. 21.

8,50

3/2002. (MK 24.) MNB közlemény

2002. V. 22.-2002. VII. 8.

9,00

5/2002. (MK 72.) MNB közlemény

2002. VII. 9.-2002. XI. 18.

9,50

6/2002. (MK 57.) MNB közlemény

2002. XI. 19.-2002. XII. 16.

9,00

7/2002. (MK 144.) MNB közlemény

2002. XII. 17.-2003. I. 15.

8,50

8/2002. (MK 159.) MNB közlemény

2003. I. 16.

7,50

1/2003. (MK 6.) MNB közlemény

2003. I. 17-től

6,50

2/2003. (MK 6.) MNB közlemény

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. március 1.) vegye figyelembe!