Határidők márciusban

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. március 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 59. számában (2003. március 1.)

Március 1.

Jelentés a növényvédőszer-forgalomról

Érintettek: a növényvédő szer gyártója, importőre

Az érintetteknek évenként március 1-jéig jelentést kell készíteniük az előző naptári évre a belföldi forgalomra vonatkozó éves növényvédőszer-forgalomról a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium részére. A jelentésnek tartalmaznia kell a növényvédő szer tételes megnevezését és mennyiségét.

2000. évi XXXV. tv. 24. § (1) bek.

Március 1.

Veszélyes hulladékok bejelentése

Érintettek: a veszélyes hulladék tulajdonosa

Az érintettek az anyagmérleg és más dokumentumok alapján kötelesek a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységük megkezdését követő 60 napon belül, majd évente – a tárgyévet követő év március 1-jéig – a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerint bejelentést tenni a környezetvédelmi hatóságnak.

102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet 7. § (4) bek.

Március 5.

Gyakorított áfa bevallása, befizetése, visszaigénylése

Érintettek: az áfa gyakorított elszámolásának engedélyezését kérő adóalanyok

A havonként bevallásra kötelezett adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy az adó nettó, elszámolandó összegét 15 naponként, a tárgyhót követő 5-én, illetve 20-án számolhassa el és vallhassa be. A negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti vagy a havonként kétszeri elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti.

Az adóhatóság a gyakoribb elszámolást – az adóév végéig – különösen abban az esetben engedélyezheti, ha az adózó beszerzéseit terhelő levonható, előzetesen felszámított forgalmiadó-kulcs magasabb az áthárított forgalmiadó-kulcsnál, illetőleg az adózó beruházást valósít meg. A gyakorított elszámolás évközi engedélyezése esetén az engedély szerinti bevallási kötelezettségre áttérést megelőző, bevallással le nem zárt időszakra vonatkozó adókötelezettséget meg kell állapítani, be kell vallani, meg kell fizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/2. b) pont;

7001/2001. (AEÉ 3.) APEH-irányelv

Március 5.

Adójegy

Érintettek: adóraktáriadójegy-felhasználók

Az adóraktáriadójegy-felhasználó a fizetési kötelezettségének a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 11. §-ának (1) bekezdésével összefüggő, a tárgyhónapban bekövetkezett csökkentését vagy visszatérítését a tárgyhót követő 5-éig a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatal jóváhagyásával kérheti a 16. számú vámhivataltól. A kérelemben adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi ár/darab bontásban és összesítve kell az adójegyek által képviselt általános forgalmi adó és jövedéki adó értékét megadni. A 16. számú vámhivatal legkésőbb a tárgyhónap 15-éig köteles határozatot hozni a kérelemről.

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 11. § (2), (5) bek.

Március 10.

Adóraktáriadójegy-igény (havi) bejelentése

Érintettek: adóraktáriadójegy-felhasználók

Az adóraktáriadójegy-felhasználónak a tárgyhót megelőző hó 10-éig kell a tárgyhóra vonatkozó előzetes adójegyigényét a 16. számú vámhivatalhoz a rendelet 1/A. sz. melléklete szerinti adattartalommal, adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi eladási árankénti bontásban bejelentenie, és megadnia az átvétel időpontját (kért ütemezését).

Több átvételi időpont esetén az időpontoknak megfelelő számú előzetes igénybejelentést kell egyidejűleg benyújtani.

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 2. §, 1/A. számú melléklet

Március 10.

Egészségügyi adatszolgáltatás

Érintettek: az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók

A szolgáltató az általa nyújtott, a finanszírozás alapjául szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról – a fekvőbeteg-szakellátás kivételével – kísérőjegyzékkel, számítógépes adathordozón, a rendelet szerint adatot szolgáltat (jelentést) a megyei (fővárosi) pénztárak, valamint a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság részére. A fekvőbeteg-szakellátás során nyújtott ellátásokról a jelentést az Egészségügyi Minisztérium Gyógyító Ellátás Információs Központja (GYÓGYINFOK) részére kell megküldeni. A jelentések megküldésének határideje a tárgyhónapot követő hónap 10. napja. A szolgáltató a teljesítmények elszámolásához a rendelet mellékleteiben előírt adatokat köteles közölni.

Adathiány vagy hibás jelentés miatt a szolgáltató a pótlólagos elszámolás iránti igényét legfeljebb a teljesítés hónapját követő második hónap 10-éig küldheti meg. Az elszámolásra már beküldött adatok javítása, illetve a technikai okokból feldolgozhatatlan adatok pótlása az elszámoló által megküldött hibalista alapján, illetve a szolgáltató kezdeményezésére a teljesítés hónapját követő negyedik hónap 10. napjáig nyújtható be.

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (2) bek., 5. § (1) bek.

Március 10.

Reprográfiai tájékoztatási kötelezettség

Érintettek: reprográfiára szolgáló készülék gyártói, ellenérték fejében üzemeltetői, illetve az ilyen kép-, hanghordozó vagy készülék behozatala miatt jogszabály szerint vám fizetésére kötelezett személyek

Aki üzletszerűen gyárt üres kép- vagy hanghordozót vagy készüléket, illetve aki jogszabály szerint vám fizetésére kötelezett, az ilyen kép- vagy hanghordozó vagy készülék behozatala miatt minden naptári hónap 10. napjáig köteles tájékoztatni a közös jogkezelő szervezetet a forgalomba hozott vagy behozott mennyiségről, továbbá a kép- vagy hanghordozó vagy a készülék fajtájáról. A közös jogkezelő szervezet további felvilágosítást kérhet a forgalomba hozatali adatokról és a beszerzési forrásokról; a reprográfiára szolgáló készüléket ellenérték fejében üzemeltető személytől pedig a megfelelő díj megállapításához adatokat kérhet.

A Magyar Reprográfiai Szövetség jogdíjközleménye a 2002/2. számú Magyar Közlönyben jelent meg.

1999. évi LXXVI. tv. 20. § (2) bek., 21. §, 22. § (1) bek.

Március 12.

Osztalékadó megfizetése

Érintettek: kifizetők

A kifizető az osztalékadót a levonást, juttatást követő hó 12-éig köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/3. C/g) pont;

1996. évi LXXXI. tv. 2. §

Március 12.

Személyi jövedelemadó-előleg megfizetése

Érintettek: munkáltatók, kifizetők

A munkáltató az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő hó 12-éig, a kifizető az általa levont jövedelemadó-előleget a kifizetés hónapját követő hó 12-éig köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/1. A/a)-b) pont;

1995. évi CXVII. tv. 2. §

Március 12.

Személyi jövedelemadó megfizetése

Érintettek: kifizetők

A kifizető az általa levont jövedelemadót a levonást követő hó 12-éig köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/1. B/e) pont;

1995. évi CXVII. tv. 2. §

Március 12.

Cégautó adója

Érintettek: cégautót üzemeltető kifizetők

A cégautó utáni adótételeket havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell megfizetni. Minden megkezdett hónap az adókötelezettség szempontjából egész hónapnak számít. Évközi tulajdonos (üzemeltető)-változás esetén az új tulajdonost (üzemeltetőt) a változást követő hónaptól terheli az adókötelezettség.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/ Határidők/1. B/e) pont;

1995. évi CXVII. tv. 70. § (7) bek.

Március 12.

Külföldi személytől levont adó megfizetése

Érintettek: azok a kifizetők, akik külföldi illetőségű magánszemélynek, külföldi szervezetnek és külföldi illetőségű osztalékban részesülőnek adóköteles bevételt fizettek ki

Az érintettek a külföldi személynek kifizetett adóköteles bevétel összegéből az adót kötelesek megállapítani, levonni, és azt a kifizetést követő hó 12-éig megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 5. számú melléklet 1-2. pont

Március 12.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adó befizetése

Érintettek: kifizetők

A kifizető a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adót a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz köteles átutalni a kifizetést követő hó 12-éig.

1990. évi XCI. tv. 96/A § (9) bek.;

1995. évi CXVII. tv. 74. §

Március 12.

Százalékos egészségügyi hozzájárulás megfizetése

Érintettek: munkáltatók, kifizetők

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a kifizető havonta állapítja meg, és a jövedelem juttatását követő hónap 12-éig köteles megfizetni.

1998. évi LXVI. tv. 2. §, 11. § (2) bek.

Március 12.

Tételes egészségügyi hozzájárulás megfizetése

Érintettek: munkáltatók, kifizetők

A tételes egészségügyi hozzájárulást az annak fizetésére kötelezett havonta állapítja meg, és a tárgyhót követő hónap 12-éig köteles megfizetni.

A tételes egészségügyi hozzájárulás összege a jogviszony fennállásának időtartama alatt 2002-ben havi 4500 forint (napi 150 forint).

1998. évi LXVI. tv. 9. § (1) bek., 11. § (1) bek.

Március 12.

Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék megfizetése

Érintettek: munkáltatók, kifizetők

A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott), járulékalapot képező jövedelme alapján köteles a járulékok összegét megállapítani, a biztosítottat terhelő járulékot levonni. A megállapított járulékok összegét csökkenteni kell a biztosított részére a tárgyhónapban visszafizetett nyugdíjjárulék összegével – ideértve a magán-nyugdíjpénztári tagsággal összefüggő nyugdíjjárulék-túlfizetést is -, és az így kiszámított tárgyhavi járulékot az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerint az állami adóhatóságnak bevallani és megfizetni. A foglalkoztatónak – a tárgyhavi jövedelem kifizetésével egyidejűleg – a biztosítottat írásban tájékoztatnia kell a biztosított jövedelméből levont egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékról, illetőleg túlvonás miatt a részére visszafizetett (átutalt) nyugdíjjárulékról, valamint a tagdíj összegéről.

A megállapított járulékok összegét az elszámolt hónapot, illetve a kifizetés hónapját követő hónap 12-éig kell az állami adóhatóságnak megfizetni.

1997. évi LXXX. tv. 50. §;

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/5. A/a)-b) pont

Március 12.

Társadalombiztosítási járulék megfizetése

Érintettek: munkáltatók, kifizetők

A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott), járulékalapot képező jövedelme alapján köteles a járulék összegét megállapítani. A foglalkoztatónak – a tárgyhavi jövedelem kifizetésével egyidejűleg – a biztosítottat írásban tájékoztatnia kell az általa fizetett társadalombiztosítási járulékról.

A megállapított járulékok összegét az elszámolt hónapot, illetve a kifizetés hónapját követő hónap 12-éig kell az állami adóhatóságnak megfizetni.

1997. évi LXXX. tv. 50. §;

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/5. B/a) pont

Március 12.

Baleseti járulék megfizetése

Érintettek: társas vállalkozások

A társas vállalkozásoknak a megállapított járulék összegét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerint kell az állami adóhatóságnak megfizetni az elszámolt hónapot követő hónap 12-éig.

A foglalkoztató – a tárgyhavi jövedelem kifizetésével egyidejűleg – a biztosítottat írásban tájékoztatja az általa fizetett baleseti járulékról.

1997. évi LXXX. tv. 50. §;

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/5. C/a)

Március 12.

Magánnyugdíj-pénztárnak szóló bevallás, tagdíj befizetése

Érintettek: foglalkoztatók

Az érintettek a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelme alapján kötelesek a tagdíj összegét megállapítani és levonni, az érintett magánnyugdíjpénztárnak bevallani, és megfizetni a tárgyhónapot követő hónap 12-éig. A havi tagdíjbevallásban a levont tagdíj alapját és összegét – név és taj-szám jelölésével – biztosítottanként kell feltüntetni.

A foglalkoztató – a tárgyhavi jövedelem kifizetésével egyidejűleg – a biztosítottat írásban tájékoztatja a túlvonás miatt a részére visszafizetett (átutalt) nyugdíjjárulékról, valamint a tagdíj összegéről.

A tagdíjbevallásban az összes, a tárgyhónapban foglalkoztatott, adott magánnyugdíjpénztárhoz tartozó pénztártag adatait fel kell tüntetni.

1997. évi LXXX. tv. 51. § (1) bek.;

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. § (1) bek.

Március 12.

Adatszolgáltatás a tb-biztosítottakról

Érintettek: foglalkoztatók

A foglalkoztatónak az általa foglalkoztatott biztosítottról a taj-szám megjelölésével bejelentést kell tennie a biztosítás kezdetéről, megszűnéséről, illetve a biztosítás szünetelésének időtartamáról. A társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató bejelentésének ki kell terjednie a biztosítás megszűnését követően folyósított táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási segélyre, gyermekgondozási díjra is. A bejelentésnek tartalmaznia kell, hogy a biztosított pénztártag-e. Igenlő esetben a bejelentésben meg kell jelölni a pénztár nevét és azonosítóját is. A bejelentést az illetékes MEP-hez a biztosítás kezdetét, megszűnését, a szünetelés kezdetét, befejezését, a biztosítás megszűnését követően folyósított ellátás kezdő és befejező időpontját közvetlenül követő hónap 12-éig kell benyújtani.

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 22. § (1) bek.

Március 15.

Építményadó, telekadó megfizetése

Érintettek: az építménytulajdonosok és a telektulajdonosok

Az adózónak félévenként, két egyenlő részletben kell az adót megfizetnie. Az első félévi adó megfizetésének határideje az adóév március 15-e.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet II. A) 14. pont;

1990. évi C. tv. 11. §, 12. § (1) bek., 17. §, 18. §

Március 15.

Magánszemély kommunális adója, iparűzési adó megfizetése

Érintettek: az építménytulajdonos és a telektulajdonos magánszemély, továbbá az a magánszemély is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik

Az érintetteknek félévenként, két egyenlő részletben kell az adót megfizetniük. Az első félévi adó megfizetésének határideje az adóév március 15-e.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet II. A) 15. a) pont;

1990. évi C. tv. 24. §

Március 15.

Vállalkozók kommunálisadó-, iparűzésiadó-előlegének megfizetése

Érintettek: a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése

Az érintettek az adóelőleget félévi részletekben fizetik. Az első félévi adóelőleg megfizetésének határideje az adóév március 15.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet II. A) 15. b) pont;

1990. évi C. tv. 27. § (1) bek.

Március 15.

Adóköteles épület utáni idegenforgalmi adó megfizetése

Érintettek: az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt, és aki az önkormányzat illetékességi területén olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épületnek a tulajdonosa, amely nem minősül lakásnak

Az adóköteles épület utáni adót a magánszemélynek félévenként, két egyenlő részletben kell megfizetnie. Az első félévi adó megfizetésének határideje az adóév március 15-e.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet II. A) 16. a) pont;

1990. évi C. tv. 30. §

Március 15.

Gépjárműadó megfizetése

Érintettek: a gépjármű tulajdonosai, üzemben tartói

Az adózó a belföldi rendszámú gépjárművek után a gépjárműadót félévenként, két egyenlő részletben fizeti meg. Az első félévi adó megfizetésének határideje az adóév március 15-e.

1990. évi XCI. tv. 22. § (4) bek., 2. számú melléklet II/B) 18. a) pont;

1991. évi LXXXII. tv. 2. §, 3. §

Március 15.

Adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adó bevallása, megfizetése

Érintettek: az adó beszedésére kötelezettek: a kereskedelmi szálláshelyeken, csónakházakban, üdülőtelepeken az üzemeltetők, az üdülőt fenntartó szervek, a fizető-vendéglátó szálláshelyeken a szállásadók vagy a közvetítésre jogosult szervek, bérlet, ingyenes használat esetén a helyiség tulajdonosai vagy az azzal rendelkezni jogosultak

Az érintetteknek a beszedett helyi adóról a tárgyhónapot követő hónap 15-éig kell bevallást tenniük. Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adózónak a beszedést követő hó 15-éig kell az adóhatósághoz befizetnie.

1990. évi XCI. tv. 22. § (4) bek., 2. számú melléklet II/A) 16/b) pont;

1990. évi C. tv. 34. §

Március 15.

Könyvelési kötelezettség

Érintettek: az éves beszámoló, illetve az egyszerűsített éves beszámoló, valamint az egyszerűsített mérleg készítésére kötelezett vállalkozók

A pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, illetve bankszámlaforgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket legkésőbb a tárgyhót követő hó 15-éig a könyvekben rögzíteni kell.

2000. évi C. tv. 165. § (3) bek. a) pont

Március 15.

Külföldi rendszámú teherszállító gépjármű adózása

Érintettek: belföldi szállítmányozási vállalkozások

Ha a külföldi rendszámú tehergépjármű után fizetendő adót belföldi szállítmányozási vállalkozó átvállalja, az adót havonta, a tárgyhót követő hónap 15-éig kell megfizetnie.

1990. évi XCI. tv. 4. számú melléklet 6. pont

Március 15.

Átképzési támogatás igénylése

Érintettek: munkáltatók

Az érintettek az arra jogosult dolgozóik részére kifizetett támogatást az engedélyt kiadó munkaügyi központtól igényelhetik havonta egy alkalommal, utólag, a tárgyhónapot követő hónap 15-étől.

23/1983. (VIII. 5.) PM rendelet 3. § (1) bek.

Március 15.

Termékmérleg-nyilvántartás bemutatása

Érintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek

Az adóraktár termékmérleg-nyilvántartásait naptári hónaponként le kell zárni, és a készletváltozásokat jogcímenként összegezni kell. A termékmérleg zárását az országos parancsnokság által meghatározott adattartalommal kell elkészíteni.

A havi zárást adóraktáranként kell bemutatni a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatalnak a tárgyhót követő hónap 15-éig.

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (2)-(3) bek.

Március 15.

Köteles példány megküldése

Érintettek: a nyomdák, filmgyártók, első forgalmazók

Az érintetteknek a sajtótermékből hat köteles példányt kell ingyenesen szolgáltatniuk az Országos Széchényi Könyvtár számára, a helyi vonatkozású sajtótermékből egy példányt kötelesek szolgáltatni a székhelyük szerint illetékes megyei könyvtárnak, illetve a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak, legkésőbb az előállítás hónapját követő 15-éig.

60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 5. §, 8. § (1) bek.

Március 20.

Munkáltató adómegállapítása

Érintettek: munkáltatók

Az érintetteknek az adóalapot és az adót a magánszemély nyilatkozata alapján, az adóévet követő február 20-ig átadott, az adóalapot csökkentő, illetve adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolások figyelembevételével az adóévet követő március 20-ig kell megállapítaniuk, és erről igazolást adniuk. Az adó megállapításához az adóköteles társadalombiztosítási ellátás kifizetéséről a társadalombiztosítási szervtől a munkáltatóhoz érkezett vagy a magánszemély birtokában lévő igazolásokat is figyelembe kell venni.

1990. évi XCI. tv. 19. § (4), (5) bek.

Március 20.

Jövedelemadó éves bevallása, megfizetése

Érintettek: magánszemélyek

A magánszemélyek jövedelemadójáról a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélynek, ha általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett, az adóévet követő év március 20-ig kell bevallást tennie, és a jövedelemadót az adóévet követő év március 20-ig kell megfizetnie.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II. /3. b) pont,

2. számú melléklet I/ Határidők/1. B) f) pont

Március 20.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevallása, megfizetése

Érintettek: magánszemélyek

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóját a magánszemély megállapítja, továbbá a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál bevallja és megfizeti (önadózás). A termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevallását a magánszemélynek az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20-ig kell teljesítenie. Amennyiben a magánszemély több önkormányzat illetékességi területén szerez bevételt termőföld bérbeadásából, az adóbevallást és adófizetést önkormányzati adóhatóságonként külön-külön kell teljesítenie. A főváros esetében a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság alatt a fővárosi önkormányzat főjegyzőjét kell érteni.

1990. évi XCI. tv. 96/A § (4) bek.

Március 20.

Áfa bevallása, megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: a havi adómegállapításra kötelezett adózók

Az általános forgalmi adó megállapítására havonta kötelezett adóalanynak az adóbevallást az adómegállapítási időszakot követő hó 20-áig kell benyújtania, és ezzel egyidejűleg köteles az áfa nettó, elszámolandó összegét megfizetni, illetőleg ettől az időponttól igényelheti azt vissza.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/4. a) pont,

2. számú melléklet I/Határidők/2. a) pont;

1992. évi LXXIV. tv. 47. §

Március 20.

Gyakorított áfa bevallása, megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: az áfa gyakorított elszámolásának engedélyezését kérő adóalanyok

A havonként bevallásra kötelezett adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy az adó nettó, elszámolandó összegét 15 naponként, a tárgyhót követő 5-én, illetve 20-án számolhassa el és vallhassa be. A negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti vagy a havonként kétszeri elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti.

Az adóhatóság a gyakoribb elszámolást – az adóév végéig – különösen abban az esetben engedélyezheti, ha az adózó beszerzéseit terhelő levonható, előzetesen felszámított forgalmiadó-kulcs magasabb az áthárított forgalmiadó-kulcsnál, illetőleg az adózó beruházást valósít meg. A gyakorított elszámolás évközi engedélyezése esetén az engedély szerinti bevallási kötelezettségre áttérést megelőző, bevallással le nem zárt időszakra vonatkozó adókötelezettséget meg kell állapítani, be kell vallani, meg kell fizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők 2. b) pont

Március 20.

Társaságiadó-előleg megfizetése

Érintettek: a gazdasági társaság, egyesülés, szövetkezet, állami vállalat, tröszt, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkező munkaközössége, erdőbirtokossági társulat, MRP szervezete, közhasznú társaság, vízitársulat, alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosítópénztár, kockázatitőke-alap, külföldi vállalkozó, külföldi szervezet

Az adózó, ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint havonta fizet adóelőleget, akkor minden hónap 20-áig köteles az adóelőleget megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/3. A/a) pont;

1996. évi LXXXI. tv. 2. §

Március 20.

Fogyasztási adó bevallása, megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: a termelő, termeltető, vevő, felvásárló, importáló

Az adózó a fogyasztási adó előlegének és a megállapított nettó fogyasztási adónak a különbözetét havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza.

A havi adóbevallásra kötelezett adózó a megállapított fogyasztási adót az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyidőszakot követő 20-áig vallja be.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/1-2. pont,

2. számú melléklet I/Határidők/4. B) pont;

1991. évi LXXVIII. tv. 3. §, 4. §

Március 20.

Jövedéki adó bevallása, megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: a jövedéki terméket és az annak előállítására alkalmas terméket előállító, raktározó, tároló, importáló, exportáló, forgalmazó, illetve egyéb módon birtokló jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, természetes személy

A jövedékiadó-fizetésre kötelezett adóalany – függetlenül attól, hogy adóbevallási kötelezettségét a törvény egyébként milyen időszakonként állapítja meg – a jövedéki adót havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig köteles bevallani.

Az adózó a jövedéki adó előlegének és a megállapított nettó jövedéki adónak a különbözetét havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza. (E rendelkezések a dohánygyártmányok esetében csak arra az adóra vonatkoznak, amelyet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény rendelkezései alapján nem adójeggyel fizetnek meg.)

1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet 1. pont, 2. B) pont;

1997. évi CIII. tv. 4. §

Március 20.

Összesített termékmérleg benyújtása

Érintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek

Az adóraktárankénti havi zárások alapján az adóraktár engedélyesének összesített zárást kell jövedéki termékenként készíteni, melyet a tárgyhót követő hónap 20-áig a jövedékiadó-ügyben eljáró vámhivatalhoz, az adóbevallással egyidejűleg kell benyújtani.

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (4) bek.

Március 20.

Adóraktári adójegy elszámolása

Érintettek: adóraktáriadójegy-felhasználók

Az adóraktáriadójegy-felhasználónak az adójegyekről adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi eladási áranként nyilvántartást kell vezetnie, és az adójegy-nyilvántartás adatai alapján havonta, a tárgyhót követő 20-áig a rendelet 4. számú melléklete szerinti elszámolást kell elkészítenie.

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 8. § (1) bek.

Március 20.

Költségvetési támogatás igénylése

Érintettek: a költségvetési támogatás igénybevételére jogosult adóalanyok

Ha a támogatást megállapító jogszabály eltérően nem rendelkezik, a havonta megállapított költségvetési támogatást az adózó havonta, a tárgyhót követő 20-ától igényelheti. (A feltétel bekövetkeztéhez kötött költségvetési támogatás az előírt mellékletekkel ellátott bevallás benyújtása időpontjától igényelhető.)

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet IV/2., 3. pont

Március 20.

Költségvetési támogatás gyakorított igénybevétele, bevallása

Érintettek: a költségvetési támogatás gyakorított igénybevételének engedélyezését kérő adóalanyok

Az adózó kérelmére az adóhatóság a költségvetési támogatás gyakoribb (öt-tíz-tizenöt naponkénti) igénybevételét is engedélyezheti. A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó a költségvetési támogatást havonta állapítja meg, és arról a tárgyhót követő 20-áig tesz bevallást. A hó közben igénybe vett előleg és a tárgyhónapra igényelhető tényleges támogatás különbözetét a tárgyhót követő 20-ától lehet igényelni, vagy eddig kell megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/5. c) pont, 2. számú melléklet IV/4. pont

Március 20.

Megállapított személyi jövedelemadó, -adóelőleg, egészségügyi hozzájárulás bevallása

Érintettek: a havi adóbevallásra kötelezett adózók

Az érintetteknek a levont jövedelemadót, adóelőleget és (tételes és százalékos) egészségügyi hozzájárulást az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyhót követő 20-áig kell bevallania.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/2. a) pont

Március 20.

Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, társadalombiztosítási járulék, baleseti járulék bevallása

Érintettek: havi adóbevallás beadására kötelezett foglalkoztatók

A 2000. évtől a tb-kötelezettségeket nem külön, hanem az adóbevallás részeként kell bevallani. A járulékokról a foglalkoztatónak olyan gyakorisággal és olyan határidővel kell benyújtania a bevallásokat, mint az összes többi adónál.

1997. évi LXXX. tv. 50. §;

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/1-2. pont

Március 20.

Munkaadói járulék bevallása, megfizetése

Érintettek: a munkaadók

A munkaadó a munkavállaló részére munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt bruttó munkabér, illetmény (kereset), valamint végkielégítés, jubileumi jutalom, a betegszabadság idejére adott díjazás, továbbá a személyijövedelemadó-köteles természetbeni juttatás – kivéve a reprezentáció, üzleti ajándék címén nyújtott természetbeni juttatást -, étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás és a munkaviszony keretében biztosított cégautó adójának 25 százaléka után 3 százalék munkaadói járulékot köteles fizetni, az elszámolt hónapot követő hónap 20-áig.

A munkaadói járulékot a munkaadó állapítja meg, vallja be, és közvetlenül fizeti be az állami adóhatóságnál kezelt számlára az elszámolt hónapot követő hó 20-áig.

A havi adóbevallásra kötelezett adózónak a megállapított munkaadói járulékot az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyhót követő 20-áig kell bevallania.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/1-2. pont;

1991. évi IV. tv. 40. § (1), 42. § (2), (4) bek.

Március 20.

Munkavállalói járulék bevallása, megfizetése

Érintettek: a munkaadók

A munkavállaló járulékként a munkaviszonya(i) alapján a munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény (kereset) 1,5 százalékát köteles fizetni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra, aki öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, illetve arra jogosulttá vált.

A munkavállalói járulékot a munkaadó állapítja meg, vonja le és fizeti meg, valamint saját bevallása keretében vallja be az elszámolt hónapot követő hó 20-áig.

A havi adóbevallásra kötelezett adózónak a megállapított munkavállalói járulékot az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyhót követő 20-áig kell bevallania.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/1-2. pont;

1991. évi IV. tv. 41. §, 42. § (3)-(4) bek.

Március 25.

Bányajáradék bevallása, befizetése

Érintettek: a bányavállalkozók, továbbá az 1993. évi XLVIII. törvény 1. §-ának (2) és (5) bekezdése szerinti tevékenységet végző, a geotermikus energiát energetikai hasznosítás céljából kitermelő, a jogosulatlanul bányászati tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság

A bányajáradékot önbevallás alapján kell kiszámítani. Az önbevallást a befizetéssel egyidejűleg kell megküldeni a Magyar Bányászati Hivatalnak, kőolajnál és földgáznál havonta, a tárgyhót követő hónap 25-éig. (Egyéb ásványi nyersanyagok és kinyert geotermikus energia után negyedévenként, a negyedévet követő hó 25-éig kell befizetni a bányajáradékot.)

1993. évi XLVIII. tv. 20. § (2) bek.;

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. § (3) bek.

Március 28.

Halasztott adófizetés dohány-gyártmányoknál

Érintettek: dohánygyártmány adóraktár-engedélyese és importálója

A tárgyhónapban átvett adójegyekkel kapcsolatos halasztott fizetési kötelezettséget a tárgyhónapot követő harmadik hónap 28-áig kell teljesíteni.

1997. évi CIII. tv. 63. § (7) bek.

Március 28.

Fogyasztásiadó-előleg befizetése, visszaigénylése

Érintettek: a termelő, termeltető, vevő, felvásárló, importáló

A fogyasztási adó alanya, ha az előző év azonos negyedévében nettó adója elérte a 6 millió forintot, akkor adóelőleget köteles fizetni, illetve igényelhet vissza. Az adóelőleg összege az előző év azonos negyedévi nettó adóösszegének egyhatod része.

Ugyancsak adóelőleget kell fizetnie annak az adóalanynak, aki a tárgyévet megelőző évben ugyan nem fizetett és nem igényelt vissza adót, de a tárgyév első negyedévében a nettó adó várható összege eléri a 6 millió forintot. Ebben az esetben a várható nettó adóösszeg egyhatodát kell adóelőlegként fizetni, illetve lehet igényelni.

A II., III., IV. negyedévben akkor kell előleget fizetnie (lehet visszaigényelnie), ha az előző negyedévi nettó adó, illetve visszaigénylés összege a 6 millió forintot meghaladja. Az adóelőleg összege az előző negyedévi nettó adó egyhatod része.

A megállapított nettó fogyasztásiadó-előleget havonta, a tárgyhónap 28-áig kell megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelhető vissza.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/4. A) pont;

1991. évi LXXVIII. tv. 3. §, 4. §, 18. §

Március 28.

Jövedékiadó-előleg befizetése

Érintettek: a jövedéki terméket és az annak előállítására alkalmas terméket előállító, raktározó, tároló, importáló, exportáló, forgalmazó, illetve egyéb módon birtokló jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, természetes személy

Az adózónak a jövedéki adó előlegét havonta, a tárgyhó 28-áig kell megfizetnie.

1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet 2. A) pont;

1997. évi CIII. tv. 4. §

Március 31.

Magánszemélyek cégautóadó-fizetési kötelezettsége a kifizetőhöz

Érintettek: kifizetők és magánszemélyek

A kifizető írásban megállapodhat a magánszeméllyel, hogy a cégautó után havonta fizetendő adót a magánszemély fizeti meg. Ez csak egész hónapra történhet, mégpedig olyan módon, hogy a magánszemély a vele megállapodást kötő kifizetőnek az adott hónap utolsó napjáig befizeti a vonatkozó adótételt, amelyet a kifizető továbbít az adóhatóságnak. Amennyiben a magánszemély a vállalt kötelezettségének az említett időpontig nem tesz eleget, az ebből eredő jogvitától függetlenül a kifizetőnek kell az adót megfizetnie.

1995. évi CXVII. tv. 70. § (7) bek.

Március 31.

Külföldi rendszámú személyszállító gépjármű adózása

Érintettek: külföldi rendszámú személyszállító gépjárművet üzemeltetők

A külföldi rendszámú személyszállító gépjármű után fizetendő adót az adómentes időszak elteltét követő minden hónap utolsó napjáig, önadózás útján kell a vámhatóság megfelelő számlájára megfizetni.

1990. évi XCI. törvény 4. sz. melléklet 3. b) pont

Március 31.

Vadvédelmi hozzájárulás megfizetése

Érintettek: a vadászatra jogosultak

Az érintetteknek a vadvédelmi hozzájárulást évenként két egyenlő részletben, március 31-éig és november 30-áig az éves vadgazdálkodási terv alapján kell fizetni. A vadvédelmi hozzájárulás vadgazdálkodási évre vonatkozó tényleges összegét a tárgyévet követő március 31-éig a hasznosított vadállomány mennyisége alapján kell megállapítani. A hozzájárulás összege csökkenthető a mesterséges tenyésztésből származó és a vadászterületre kiengedett fácán mennyisége arányában megállapított összeg 25 százalékával.

30/1997. (IV. 30.) FM rendelet 60. §

Március 31.

Felügyeleti eljárási díj megfizetése

Érintettek: közraktárak

Az érintetteknek a felügyeleti eljárásért felügyeleti eljárási díjat kell fizetni. A díj mértéke az előző naptári évben (beszámolási időszakban) kibocsátott közraktári jegyeken feltüntetett érték együttes összegének 0,5 ezreléke, de legfeljebb tízmillió forint.

A felügyeleti eljárási díj 80 százalékát a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium részére, 20 százalékát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére a tárgyévet követő év március 31-ig kell befizetni. Azok a közraktárak, amelyek tevékenységüket év közben megszüntették – a tevékenység megszüntetését követő 30 napon belül -, a megszüntetésig kibocsátott közraktári jegyek értéke alapján kötelesek a felügyeleti eljárási díjat befizetni.

1996. évi XLVIII. tv. 12. § (2), (3) bek.;

21/1998. (XII. 17.) GM rendelet

Március 31.

Éves jelentés a biztosítási ügyletekről

Érintettek: biztosítási alkuszok

Az érintettek az egyedi azonosításra nem alkalmas nyilvántartás főbb adatait tartalmazó éves jelentést a tárgyévet követő év március 31-ig kötelesek megküldeni a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének a lebonyolított biztosítási ügyletekről.

1995. évi XCVI. tv. 35. § (2) bek.

Március 31.

Adatszolgáltatás

Érintettek: munkáltató, kifizető, foglalkoztató

A kifizetőknek és a munkáltatóknak az általuk vezetett nyilvántartás alapján az állami adóhatósághoz adatot kell szolgáltatniuk.

A kifizető adózónként szolgáltat adatot a) az összevont jövedelemadó-alapba beszámító, általa kifizetett teljes összegről (bevételről, jövedelemről), illetve az általa juttatott vagyoni érték összegéről, a külön adózó jövedelmek közül azokról, amelyek után a kifizető az adót nem állapította meg és nem vonta le, ez utóbbitól függetlenül az osztalékból származó jövedelemről, az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelemről és az árfolyamnyereségből származó jövedelemről, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemről, a levont jövedelemadóról, valamint a levont járulékok alapjáról, összegeiről, a levonás elmaradásának okáról; b) ha az a) pontban említett összegből adóelőleget kellett levonni, az adóelőleg számításánál figyelembe vett adóalapról és a levont adóelőlegről; c) nem kell adatot szolgáltatnia a kifizetőnek az egyéni vállalkozó részére az e jogviszonyára tekintettel teljesített kifizetésekről; d) a külföldi szervezetnek teljesített társaságiadó-köteles kifizetésről; e) a külföldi illetőségű osztalékban részesülőnek teljesített osztalékadó-köteles kifizetésről.

A munkáltató adózónként szolgáltat adatot: az általa kifizetett jövedelemadó és járulékköteles jövedelem teljes összegéről, ideértve a bevallás alá eső valamennyi jövedelmet; a levont jövedelemadó-előlegről és járulékról; az összjövedelmet csökkentő tételekről és a jövedelemadó-kedvezményekről jogcímenként; a megállapított jövedelemadóról, a járulékfizetési kötelezettség egyéni felső korlátjáról, a járulékfizetési kötelezettség alól mentes időtartamról; az adózó magán-nyugdíjpénztári tagsága tényéről.

Az adatszolgáltatást az adóévet követő március 31-ig, mágneses adathordozón április 20-ig kell az érintetteknek az adóhatósághoz megküldeniük.

A kifizető a termőföld bérbeadásából (földjáradékból) származó jövedelemről és a levont adóról, továbbá a bérbe adott földterület nagyságáról, valamint ingatlan-nyilvántartási azonosító adatairól az adatszolgáltatást a földterület fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz teljesíti. Az adatszolgáltatásban fel kell tüntetni az adólevonás elmaradásának okát (magánszemély mentességi nyilatkozata, természetben történő bérfizetés). Az adatszolgáltatást a kifizetőnek az adóévet követő év március 31-ig, mágneses adathordozón április 20-ig kell teljesítenie.

A foglalkoztatók a biztosítottakról kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a biztosított nevét és személyi adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, a magán-nyugdíjpénztári tagságára vonatkozó adatot, a foglalkoztató adatait, a biztosítási időre és a szolgálati időre vonatkozó adatokat, a biztosítottól levont járulékok alapját és összegét, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó biztosítottak után a foglalkoztató, valamint a biztosított által – az illetékes igazgatási szervhez – fizetett egészségbiztosítási járulék összegét, továbbá a biztosított után fizetett tételes összegű egészségügyi hozzájárulást. A nyilvántartást a foglalkoztató minden év végén lezárja, archiválja, és arról a tárgyévet követő év március 31-éig az igazgatási szervhez adatszolgáltatást teljesít.

1990. évi XCI. tv. 3. sz. melléklet A) pont;

1997. évi LXXX. tv. 46. § (2) bek., 47. § (1) bek.

A 2002. évre vonatkozó statisztikaadási határidők

Éves statisztikaadási kötelezettségek

Március 1.

Energiamérleg 1321/00

Érintettek: a C, D, E, F gazdasági ágakba, az 501, 51 szakágazat, illetve ágazatba sorolt vállalkozások, amelyek éves átlagos állományi létszáma a 49 főt meghaladja, valamint létszámától függetlenül DI és DJ (energiaintenzív) ágazatok, valamint mindazok, amelyek az alapenergia-hordozókat termelő, tüzelőanyag-nemesítéssel, illetve -szolgáltatással fő-, másodlagos vagy kisegítő tevékenységként foglalkoznak

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 1-jéig energiamérlegükről jelentést kell küldeniük a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba.

Március 1.

Jelentés a számítógépek és számítástechnikai eszközök kereskedelméről 1853/02

Érintettek: számítógépek és számítástechnikai eszközök kereskedelmével foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 1-jéig jelentést kell készíteniük a Központi Statisztikai Hivatalnak.

Március 1.

Jelentés az elektronikus tartalom-szolgáltatásokról 1928/02

Érintettek: elektronikus tartalomszolgáltatást nyújtó szervezetek (internetes rádiók és televíziók, elektronikus könyvek és periodikák kiadói, portálok stb.), MAHASZ, ARTISJUS

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 1-jéig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalnak.

Március 1.

Jelentés a települések gázellátásáról 1059/00

Érintettek: a gáztermelő és -szolgáltató, valamint lakossági gázellátással is foglalkozó vagy gázcsőhálózatot kezelő vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 1-jéig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalnak.

Március 1.

Jelentés az internet-szolgáltatásokról 1789/02

Érintettek: az internetszolgáltatók

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 1-jéig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalnak.

Március 1.

Jelentés a számítástechnikai tevékenységből származó árbevételről 1839/00

Érintettek: valamennyi 19 főnél több főt foglalkoztató azon vállalkozások és a 20 főnél kevesebbet foglalkoztató vállalkozások reprezentatív mintájából azok a vállalkozások, amelyeknek volt számítástechnikai tevékenységből származó árbevételük, kivéve a pénzügyi tevékenység (J) gazdasági ágba vagy a számítástechnikai tevékenység (72-es) ágazatba soroltak

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 1-jéig jelentést kell készíteniük a Központi Statisztikai Hivatalnak.

Március 1.

Energiafelhasználási beszámoló 1335/02

Érintettek: a 1321 nyilvántartási számú, energiamérleget nem készítő A, B, G, H, I, J, K, L, M N, O ágakba sorolt gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 1-jéig kell elkészíteniük az energiafelhasználásukról szóló beszámolójukat, és azt a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba elküldeni.

Március 1.

A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatai 1376/01

Érintettek: víz- és csatorna-közműveket üzemeltető regionális vízművek, az önkormányzati víz- és csatornaművek, az önálló víz- és csatornaművel rendelkező város- és községgazdálkodási vállalkozások, valamint közműveket üzemeltető, a lakosság részére víz- és/vagy csatornaellátást biztosító egyéb vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 1-jéig kell adatokat szolgáltatniuk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumba.

Március 1.

"VHB" bejelentőlap veszélyes hulladék keletkezéséről 1624/00

Érintettek: a 102/1996. (VIII. 12.) Korm. rendelet értelmében meghatározott gazdálkodó szervezetek és egészségügyi intézmények

Az érintetteknek veszélyes hulladék keletkezéséről a tárgyévet követő március 1-jéig "VHB" bejelentőlapot kell kiállítaniuk, és azt el kell küldeniük a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumba.

Március 1.

"BA" egyszerűsített bejelentőlap veszélyes hulladékokról 1771/00

Érintettek: azok a veszélyes hulladékot termelők, amelyeknek az évente – tevékenységük során – keletkező hulladék nem haladja meg a 102/1996. (VIII. 12.) Korm. rendeletben előírt mennyiséget

Az érintetteknek a tevékenységük során keletkező veszélyes hulladékokról a tárgyévet követő március 1-jéig kell kiállítaniuk a "BA" egyszerűsített bejelentőlapot, és azt elküldeniük a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak.

Március 10.

Áruszállítás árunemenként 1182/00

Érintettek: Magyar Államvasutak Rt., Magyar Hajózási Rt., Magyar Légiközlekedési Rt., Magyar Hajófuvarozó Szövetkezet, Magyar Olaj- és Gázipari Rt., egyéb szárazföldi szállítás ágazatba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások, valamint a veszélyes árut szállítók

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 10-ig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalnak.

Március 14.

A hegy-, domb- és síkvidéki vízrendszer műszaki-gazdasági adatai 1374/01

Érintettek: vízitársulatok, vízügyi igazgatóságok, belvízi szivattyútelepet és szállítható szivattyút üzemeltetők

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 14-ig kell a hegy-, domb- és síkvidéki vízrendszer műszaki-gazdasági adatait elküldeniük a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak.

Március 15.

Jelentés a sport-létesítményekről 1530/02

Érintettek: a sportlétesítményt üzemeltető (használó) állami önkormányzati szervek, a sportszervezetek, a sportszövetségek, -köztestületek, -alapítványok, gazdálkodó szervezetek, vállalkozók, egyéb szervezetek

Az érintetteknek sportlétesítményeikről a tárgyévet követő március 15-ig kell jelentést küldeniük a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumba.

Március 16.

A farostlemez- és faforgácslemez-termelés alapanyag-felhasználása termékenként 1265/99

Érintettek: a falemezgyártás szakágazatba sorolt vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 16-ig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Március 18.

Főbb agrotechnikai adatok 1925/02

Érintettek: mezőgazdasági földterületet használó valamennyi gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 18-ig jelentést kell készíteniük a Központi Statisztikai Hivatal számára.

Március 19.

Beszámoló egyes termelőkapacitások és azok kihasználásának alakulásáról 1935/02

Érintettek: az élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatba sorolt, 19 főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 19-ig jelentést kell készíteniük a Központi Statisztikai Hivatal számára.

Március 20.

Vadgazdálkodási jelentés 1261/99

Érintettek: vadgazdálkodási tevékenységet folytatók, vadászatra jogosultak

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 20-ig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Március 30.

Mezőgazdasági vállalkozások főbb pénzügyi, ráfordítás-, hozamadatai 1744/00

Érintettek: a mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás gazdasági ágba sorolt vállalkozások, egyéni gazdálkodók

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 30-ig vállalkozásuk főbb pénzügyi, ráfordítás-, hozamadatairól jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Március 30.

Energiahordozók értékesítési mérlege 1323/00

Érintettek: mindazok a vállalkozások, amelyek energiahordozók (ásványi energiahordozók, brikett, szén és fafeldolgozási vegyi termékek, tűzifa, kőolaj- és gázfeldolgozási vegyi termékek, megújuló energiaforrások, valamint villamos energia) előállításával, illetve forgalmazásával (belföldi értékesítés, behozatal, kivitel) foglalkoznak

Az érintetteknek az energiahordozók értékesítési mérlegéről a tárgyévet követő március 30-ig jelentést kell küldeniük a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba.

Március 30.

Jelentés az információs és kommunikációs technológiák állományáról és felhasználásáról 1840/02

Érintettek: valamennyi 19 főnél többet foglalkoztató vállalkozás, a 20 főnél kevesebbet foglalkoztatók közül a megfigyelésbe bevontak

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 30-ig jelentést kell készíteniük a Központi Statisztikai Hivatal számára.

Március 31.

Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés 1023/00

Érintettek: az építőipar gazdasági ágba sorolt 9 fő feletti és a megfigyelésbe bevont 5-9 fős vállalkozások, valamint a kijelölt nem építőipari szervezetek

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 31-ig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatal számára.

Március 31.

Jelentés az utazásszervezői tevékenység árbevételi és foglalkoztatási adatairól 1035/00

Érintettek: utazásszervezői tevékenységi bejegyzéssel rendelkező gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 31-ig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatal számára.

Március 31.

Éves gazdaság-statisztikai jelentés, ipar 1880/02

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató, C, D, E ágazatba sorolt vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 31-ig jelentést kell készíteniük a Központi Statisztikai Hivatal számára.

Március 31.

Éves gazdaság-statisztikai jelentés, építőipar 1882/02

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató, építőiparba sorolt vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 31-ig jelentést kell készíteniük a Központi Statisztikai Hivatal számára.

Március 31.

Éves gazdaság-statisztikai jelentés, mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok 1886/02

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató, a mezőgazdaságba és a szolgáltató ágazatokba (A-B, H-I, K, M-O) sorolt vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 31-ig jelentést kell készíteniük a Központi Statisztikai Hivatal számára.

Március 31.

Éves gazdaság-statisztikai jelentés, pénzügyi tevékenység 1888/02

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató, a pénzügyi tevékenység (J) ágazatba sorolt vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 31-ig jelentést kell készíteniük a Központi Statisztikai Hivatal számára.

Március 31.

Éves gazdaság-statisztikai jelentés, nagykereskedelem 1934/02

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató, nagykereskedelembe sorolt vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 31-ig éves gazdaságstatisztikai jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatal számára.

Március 31.

Éves gazdaság-statisztikai jelentés, kiskereskedelem 1935/02

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató, kiskereskedelembe sorolt vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 31-ig jelentést kell készíteniük a Központi Statisztikai Hivatal részére.

Március 31.

Jelentés a távhőtermelők és távhőszolgáltatók adatairól 1324/00

Érintettek: a hőenergia előállításával, értékesítésével és felhasználásával foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 31-ig kell jelentésüket a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba elküldeni.

Március 31.

A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelőkutak üzemi figyelési tevékenysége 1375/01

Érintettek: a víztermelés, -kezelés, -elosztás ágazatba, a szennyvízelvezetés, -kezelés szakágazatba sorolt, közüzemeket üzemeltető vállalkozások, illetve azok a vízbázisok, ahol az átlagos víztermelés mennyisége 500 köbméter/nap vagy annál kevesebb, valamint a VIZIG-ek által kijelölt víztermelők

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 31-ig kell tevékenységükről jelentést küldeni a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumba.

2003-ra vonatkozó statisztikaadási kötelezettség

A havi és az eseményhez kötődő adatszolgáltatási kötelezettségek határidőit a Cégvezetés 2003/2. száma tartalmazza.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. március 1.) vegye figyelembe!