Jogszabályváltozások

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. november 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 55. számában (2002. november 1.)

Jövő évi munkarend

A 2003. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

– április 26., szombat munkanap,

– május 2., péntek pihenőnap,

– október 18., szombat munkanap,

– október 24., péntek pihenőnap,

– december 13., szombat munkanap,

– december 24., szerda pihenőnap.

Az erről szóló 2/2002. (IX. 20.) FMM rendelet nem érinti a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjét.

A lakossági ellátást és szolgáltatást végző, valamint az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje a fentiektől eltérően is meghatározható.

(Magyar Közlöny, 2002/122. szám)

Tűzvédelem

A 208/2002. (IX. 26.) Korm. rendelet szerint október 4-étől tűzvédelmi bírság szabható ki a tűzoltó készülék vagy egyéb tűzoltó technikai eszköz gyártásának, javításának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának a jogszabályban, tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő végzéséért, vagy ezen tevékenység során az eszközök működőképességének veszélyeztetéséért.

(Magyar Közlöny, 2002/124. szám)

Csőd és felszámolás

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 30. §-a alkotmányellenes, ezért azt megsemmisítette. Az inkriminált rendelkezés arról szólt, hogy azokban a felszámolási eljárásokban, amelyekben a felszámoló által nyilvántartásba vett hitelezők száma az 500-at meghaladta, és a törvény rendelkezései szerint a bíróság határozatát valamennyi hitelező részére kézbesíteni kellett, a bíróság által hozott végzést és annak mellékleteit a bíróságon és valamennyi megyei (fővárosi) bíróságon ki kellett függeszteni. A végzést a bíróság hirdetőtábláján való kifüggesztéstől számított 30. napon kell kézbesítettnek tekinteni.

A 38/2002. (IX. 25.) AB határozat azt jelenti, hogy a jövőben ezekben az esetekben is postai úton kell kézbesíteni a végzést, nem pedig kifüggesztéssel.

(Magyar Közlöny, 2002/123. szám)

Állami Foglalkoztatási Szolgálat

Október 20-ától a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium ellátja a Foglalkoztatási Hivatal, valamint a megyei (fővárosi) munkaügyi központok és a munkaerőfejlesztő- képző központok irányítását. A 4/2002. (X. 17.) FMM rendelet részletesen szabályozza a Foglalkoztatási Hivatal hatáskörét, a munkaügyi és a képzési központok feladatait, illetékességét.

A jövőben a munkaügyi központ – foglalkozás-egészségügyi szakértői szolgáltatás keretében – a foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyre való beutalással rendeli meg a foglalkozás-egészségügyi szakvéleményt.

(Magyar Közlöny, 2002/131. szám)

Egészségügyi szolgáltatások

Az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmények szakmai minimumfeltételeiről szóló 21/1998. (VI. 3.) NM rendeletben meghatározott építészeti minimumfeltételeknek 2005. december 30-ig kell megfelelnie a szolgáltatónak, a tárgyi, személyi, szakmai és gép-műszer minimumfeltételeknek pedig 2003. március 1-jéig.

A 6/2002. (IX. 26.) ESzCsM rendelet szerint a 2002. szeptember 29-én működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató 2003. december 31-ig köteles biztosítani a rendelet szerinti tárgyi, személyi, szakmai és gép-műszer minimumfeltételeket.

(Magyar Közlöny, 2002/124. szám)

Nemzetközi megállapodások

Beruházásvédelem

Kihirdették a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között, 1996. május 15-én, Zágrábban aláírt, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodást. A 2002. évi XXVI. törvény szerint a megállapodásban foglaltakat 2002. március 1-jére visszamenőleg kell alkalmazni.

A 2002. évi XXIX. törvény hirdette ki a magyar kormány és a macedón kormány között, 2001. április 13-án, Szkopjéban aláírt, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodást, amelyet idén március 14-étől kell alkalmazni.

Kettős adóztatás kizárása

Szeptember 1-jétől kell alkalmazni a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között, a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 1992. szeptember 23-án aláírt, az 1996. évi XCV. törvénnyel kihirdetett egyezményhez kapcsolódó, Varsóban, 2000. június 27-én aláírt jegyzőkönyvet.

Veszélyes anyagok

Október 1-jei hatállyal módosult a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet és az ENSZ EGB keretében létrejött, az ipari balesetek országhatáron túli hatásairól, Helsinkiben, 1992. március 17-én kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 128/2001. (VII. 13.) Korm. rendelet.

Szabad kereskedelem

Október 18-ától hatályos a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodás kihirdetéséről szóló 2002. évi XXXII. törvény. A megállapodásban foglaltakat 1999. január 1-jére visszamenőlegesen alkalmazni kell.

(Magyar Közlöny, 2002/122., 126., 129. szám)

Vámszabályok

Szeptember 20-ai, illetve 25-ei hatálylyal egy sor vámmal kapcsolatos rendelkezés módosult. Az új előírások a következő jogszabályokban találhatók:

– 16/2002. (IX. 20.) KüM-PM együttes rendelet;

– 17/2002. (IX. 20.) KüM-PM együttes rendelet;

– 18/2002. (IX. 20.) KüM-PM együttes rendelet;

– 19/2002. (IX. 20.) KüM-PM együttes rendelet;

– 20/2002. (IX. 20.) KüM-PM együttes rendelet;

– 27/2002. (IX. 20.) PM rendelet;

– 28/2002. (IX. 25.) PM rendelet (utóbbi szeptember 28-án lépett hatályba).

A változások érintették

– a kereskedelmi vámtarifát,

– a vámtarifa magyarázatát,

– az Európai Unió tagországaiból származó egyes alap mezőgazdasági termékekre vonatkozó kedvezményes vámkontingenseket,

– a Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokból származó egyes árukra vonatkozó kedvezményes vámkontingenseket, kedvezményes vámtételeket,

– a vámtörvény végrehajtási szabályait.

(Magyar Közlöny, 2002/122., 123. szám)

Devizaárfolyamok

Megjelent a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek USA-dollárra átszámított árfolyamairól szóló MNB-közlemény.

(Magyar Közlöny, 2002/125. szám)

Reprográfia

A nemzeti kulturális örökség minisztere 2002. július 30-án közös jogkezelő szervezetként nyilvántartásba vette a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesületét (MASZRE), amelynek tevékenysége a közös jogkezeléssel érintett felhasználások, jogosultak, valamint műveik, illetve előadásaik vagy hangfelvételeik adatainak kezelésére (dokumentáció), illetve a jogdíjak felosztására terjed ki, a fénymásolással vagy más hasonló módon, papíron vagy más hasonló hordozón (reprográfiával) történő többszörözés alapján, a magáncélú másolásra tekintettel fennálló díjigénnyel kapcsolatosan.

(Magyar Közlöny, 2002/124. szám)

Ipari parkok

Az "Ipari Park" cím elnyerésére irányuló pályázatot a gazdasági és közlekedési miniszter évenként egy alkalommal írja ki, legkésőbb január 31-ig. A pályázati felhívás a GKM internethonlapján jelenik meg. A 17/2002. (X. 4.) GKM rendelet szerint a pályázatokat elbíráló bizottság 17 főből áll. A bírálóbizottságban az érintetteket a következő szervezetek egy-egy szakértője képviseli:

– Belügyminisztérium;

– Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium;

– Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium;

– Gazdasági és Közlekedési Minisztérium;

– Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium;

– Külügyminisztérium;

– Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatala;

– Oktatási Minisztérium;

– Pénzügyminisztérium;

– Joint Venture Szövetség;

– Magyar Agrárkamara;

– Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.;

– Magyar Innovációs Szövetség;

– Magyar Kereskedelmi és Iparkamara;

– Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány;

– Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége;

– Regionális Fejlesztési Holding Rt.

(Magyar Közlöny, 2002/127. szám)

Nyugdíjbiztosítás

Október 1-jétől nem érvényesül az a szabály, amely szerint hivatalos iratként, tértivevénnyel kell megküldeni azt az értesítést, amelyet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság küld a biztosítottnak a nyilvántartásba vett és a tárgyévre vonatkozó biztosítási idejéről, valamint nyugdíjjárulék-köteles keresete (jövedelme) összegéről.

(Magyar Közlöny, 2002/126. szám)

Légszennyezettség

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter kijelölte az ország légszennyezettségi agglomerációit és zónáit. A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú mellékletében szennyező anyagok szerint meghatározott agglomerációk és zónák a rendelet 2. számú mellékletében felsorolt települések közigazgatási határaihoz igazodnak.

(Magyar Közlöny, 2002/128. szám)

Elektronikus adózás

Rendeletben szabályozták, hogy az úgynevezett kiemelt adózók hogyan tudják teljesíteni elektronikus úton az adókötelezettségüket. Az adóhatóság az általa működtetett programrendszer alkalmazásához szükséges számítástechnikai követelményeket, szabályzatokat az informatikai és hírközlési miniszter által jóváhagyott tartalommal a hivatalos lapjában, illetve az internetes honlapján közzéteszi. Az adóhatóság részletesen tájékoztatja az adózót az aláírás-létrehozó eszköz használatával kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről.

(Magyar Közlöny, 2002/130. szám)

Agrártámogatások

Vágóbaromfi

Az a vágóhíd, amely a szabvány szerinti I. osztályú csirkéért legalább 175 forint általános forgalmi adót nem tartalmazó árat fizet kilogrammonként, 8,0 forint kilogrammonkénti támogatás igénybevételére jogosult, legfeljebb összesen 60 000 tonna vágócsirke felvásárlása után. Legfeljebb összesen 35 000 tonna pecsenye-, illetve gigantpulyka felvásárlása után szintén jogosult 8,0 forint kilogrammonkénti támogatásra az a vágóhíd, amely a szabvány szerinti I. osztályú pecsenye-, illetve gigantpulykáért legalább 250 forint általános forgalmi adót nem tartalmazó árat fizet kilogrammonként. A 89/2002. (X. 1.) FVM a rendelet október 1-jétől hatályos, de rendelkezéseit 2002. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

Borok

A művi közraktározásra betárolt bor támogatható mennyisége 2002. október 1-jétől 2003. szeptember 30-ig terjedő időszakban napi bontásban nem haladhatja meg összesen az 1 000 000 hl-t, amelyből fehérbor: 600 000 hl; vörösbor: 350 000 hl; "tokaji" borkülönlegességek: 50 000 hl. Az erről szóló 90/2002. (X. 1.) FVM rendelet szerint a 2002. október 1. után megkötött hitelszerződésekre a kamattámogatás 2003. január 1-jét követően igényelhető. A támogatás igénybevételéhez a bor művi közraktározásának időtartama fehér- és vörösborok esetében legfeljebb 9 hónap, míg a "tokaji" borkülönlegességeknél legfeljebb 1 év lehet, a szerződések lejárata legkésőbb 2003. szeptember 30.

Ipari alma

Az élelmiszer-ipari feldolgozásra leadott 2002. évi hazai termésű ipari alma után a termelők legfeljebb 400 000 tonna mennyiségig és összesen kettőmilliárd forint összeg erejéig árkiegészítő támogatást vehetnek igénybe. A pályázat legalább 1000 kg, élelmiszer-ipari feldolgozó részére értékesített hazai termésű ipari alma után nyújtható be, legfeljebb három alkalommal. A támogatás mértéke 5 Ft/kg. Az Agrárintervenciós Központ a 2002. november 15-ig folyamatosan benyújtott pályázatokat 5 munkanapon belül, a 2002. november 15-e után beérkezett pályázatokat 2003. január 20-ig bírálja el. A támogatásról szóló 94/2002. (X. 7.) FVM rendelet szerint a pályázatok benyújtási határideje: december 5.

Takarmánykukorica

Legfeljebb 5 hónapos időtartamra kamattámogatás, valamint legfeljebb 5 hónapos időtartamra tárolási támogatás igényelhető a közraktárba letett idei takarmánykukoricára közraktárjegy fedezete alapján pénzügyi intézménytől és közraktártól felvett éven belüli lejáratú hitelhez. A kamattámogatás és a tárolási támogatás csak együttesen vehető igénybe. A támogatás mértéke: a közraktárjegy fedezete mellett felvett éven belüli lejáratú hitel esetében a hitelfelvételkor érvényes jegybanki alapkamat 100 százaléka, valamint 15 Ft/t/hét tárolási támogatás, maximum 5 hónapra. A kamattámogatást negyedévente, a tárolási támogatást utólag, egy összegben lehet igényelni.

Az erről szóló 95/2002. (X. 7.) FVM rendelet szerint támogatás csak az október 7-ét követően közraktárba helyezett kukorica után lehet igényelni.

Adósságrendezés

Adósságrendezési program indul a mezőgazdasági termelőket ért aszály-, illetve árvízkárok miatti pénzügyi nehézségek csökkentése érdekében. Az adósságrendezés kiterjed az éven belüli lejáratú termelői, illetve az integrált termelés finanszírozására felvett hitelekre. A hitellel nem rendelkező, de aszálykárral sújtott mezőgazdasági termelő kárenyhítő támogatásban részesül. Az igénylő az adósságrendezés és a támogatás alapját, valamint a támogatási igényét maga határozza meg a 215/2002. (X. 17.) Korm. rendelet szerinti feltételekkel. Az igényt a rendelet mellékletei szerinti adatlapon kell benyújtani ellenjegyzésre az illetékes megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalnál. A támogatások tényleges igénybevételi lehetőségének százalékos mértékét a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter külön rendeletben és közleményben határozza meg, december 5-éig.

Exporttámogatás

A vágott csirke exportjával kapcsolatosan idén december végéig maximum 490 millió forint összegig támogatásban részesíthető exportárualap legfeljebb 6000 tonna lehet. A 97/2002. (X. 17.) FVM-KüM-PM együttes rendelet 1. számú mellékletében 037 sorszámmal megjelölt 0207 12 vámtarifaszám alá tartozó termékek után 80 forint/kilogramm támogatás vehető igénybe, az október 17-ét követően kiszállított vágott csirke után.

(Magyar Közlöny, 2002/126., 128., 131. szám)

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. november 1.) vegye figyelembe!