Elektronikus kormányzat, elektronikus közigazgatás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. augusztus 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 52. számában (2002. augusztus 1.)
-

Az információs társadalom, a hálózaton keresztül történő ügyintézés megvalósítása érdekében az elektronikus aláírási törvény jogszabályi alapokat teremt a digitális formák használatára az állam és a polgárok közötti érintkezésben, a közigazgatásban, valamint az igazságszolgáltatásban is.

Elektronikus kormányzat

A modern világot az információs társadalom kialakulása és elterjedése jellemzi, amelyben a kormányzati tevékenység is elektronikus alapokon nyugszik, egyre inkább elektronikus formában nyilvánul meg. Az elektronikus kormányzati célkitűzések megvalósítása érdekében az informatikai kormánybiztosság által kidolgozott nemzeti stratégiai program kiemelt helyen kezeli a kormányzati ügyvitel elektronizálását és a szolgáltató kormányzat létrehozását. A megvalósítás első szakaszában az egységes kormányzati hálózat kiépítése, illetve a kormányzati portál létrehozása a cél. Ezt követi a hitelesítésszolgáltatás biztosítása és elterjesztése a kormányzaton belül, valamint a későbbiekben az állampolgár és a kormányzat között. A nemzeti stratégia rámutat arra is, hogy a kormányzati rendszerben alkalmazott hardver-szoftver infrastruktúra elfogadható minőségű ugyan, de az eszközök használata, az alkalmazások és különösen az integráció igen alacsony színvonalú, amelyek emelése ugyancsak az elérendő célok között szerepel.

Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat – EKG

A kormány tavaly év végén döntött az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat (EKG) kialakításáról. Az erről szóló kormányhatározat az EKG-t az elektronikus kormányzat alap-infrastruktúrájának minősülő nagy sebességű országos adattovábbító hálózatként definiálja, amelyen keresztül a központi közigazgatási szervek részére nagy sebességű külső internetcsatlakozást lehet biztosítani. Az EKG megyei végpontjait a közigazgatási hivatalokkal szorosan együttműködő területi államháztartási hivatalok jelentik majd.

A Miniszterelnöki Hivatal Főfelügyelete alá tartozó Informatikai Kormánybiztosság április végén sajtóközleményben tette közzé, miszerint újabb fejezet nyílt az elektronikus kormányzati programban azzal, hogy a budapesti optikai rendszeren és a Koping-Datorg Rt. által működtetett Hálózatfőfelügyeleti Központon keresztül megkezdte a működését a fővárosban az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat. A megyeközpontok bekapcsolását a nyár végére ígérték. Az EKG kiépítésével a tervek szerint a kormányzati informatikai rendszerek működésében jelentős javulás érhető el, emellett azonban számos adatbázis is elérhetővé válik nemcsak a közigazgatás, hanem a gazdasági élet szereplői és az állampolgárok részére is.

Kormányzati portál

2001 decemberében kezdte meg működését a kormányzati portál (www.ekormanyzat.hu), amely az elektronikus ügyintézés lehetősége mellett híreket, úgynevezett ügyleírásokat, információs oldalakat, linkgyűjteményeket, általános országinformációt tartalmaz, fórumokat, hírlevelet, valamint gépjárműkereső, cégkereső, ingatlankereső szolgáltatást működtet. A szolgáltatások igénybevételéhez előzetes regisztrációra van szükség. A gépjárműkeresőben rendszám alapján – havonta 20 esetben – tájékoztató adatok kérdezhetők le a Központi Közlekedési Nyilvántartásból. A cégkereső szolgáltatás eredményeként megjelenő, kinyomtatható kiadmány adatai azonosak az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszerben tárolt adatokkal, ez a kiadmány azonban közokiratként nem használható fel. Közhiteles céginformációra ugyanis kizárólag a cégbíróság, illetve az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálata jogosult. A cégkeresőből havonta 10 lekérdezés indítható el. Az ingatlankereső az ingatlanok tulajdoni lapjának I. részén található adatokat tartalmazza, amelyekből havonta 20 ingatlan adatai ismerhetők meg. Személyes adatokhoz (tulajdonos, tagok, cégjegyzésre jogosultak adatai) egyetlen fent ismertetett szolgáltatás esetében sem lehet az interneten keresztül hozzáférni.

Elektronikus közbeszerzés – EKR

Hamarosan megkezdődik a két évvel ezelőtti kormánydöntés folytán született elektronikus közbeszerzési rendszer. A közbeszerzések teljesen digitalizált rendszerében elektronikus úton történik:

– a dokumentumok eljuttatása a címzettekhez, illetve a dokumentumok közzététele,

– a szerződéskötés,

– a számlázás és a fizetés.

Az elektronikus közbeszerzési rendszerben csak azok a szállítók vehetnek részt, akik megfelelnek az erről szóló rendelet szerinti alkalmassági követelményeknek, és felvették őket az elektronikus közbeszerzésekben részt vevő szállítók jegyzékére. A rendszer támogatja a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések elektronikus megvalósítását, a katalógusból való közvetlen rendelést, a fordított aukciókat, valamint az egyszerű meghívásos eljárást. A digitalizáltság fokozatos, a bevezetés időszakában a beszerzési eljárás egyes lépései hagyományos módon, papíralapon történnek.

On-line önkormányzati ügyintézés

A Széchenyi-terv nemzeti kutatási és fejlesztési programjára kiírt pályázaton elnyert összeg felhasználásával az országban elsőként elektronikus önkormányzati ügyintézési rendszer kiépítésébe kezdenek Kaposváron. A projekt megvalósításába a városi önkormányzat mellett az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, a Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem, valamint a Matáv Rt. vesz részt. * A főváros négy budai kerületének – I., II., XI., XII. – polgármestere a közelmúltban együttműködési megállapodást kötött egy olyan átfogó elektronikus szolgáltatás nyújtásáról, amelynek keretében elektronikus ügyintézés, a megállapodásban részt vevő önkormányzatok közötti elektronikus kommunikáció, valamint az érintett kerületek lakossága számára ingyenesen hozzáférhető elektronikus levelezési rendszer működtetését tervezik. A kísérleti jellegű elektronikus ügyintézés magában foglalja az on-line tájékoztatást, az elektronikus belső ügyvitelt, valamint az elektronikus aláírás alkalmazását. * A fenti önkormányzati összefogással megvalósuló szolgáltatáshoz hasonló kezdeményezés indult Campona Telekuckó Önkormányzati Információs Pont néven Budapest XXII. kerületében. A teleház szolgáltatásának igénybevételével interneten keresztül lehet hozzájutni a kerülettel, a kerületi önkormányzattal, vásárlással, szolgáltatásokkal, illetve turizmussal kapcsolatos adatokhoz, információkhoz. * Az idei évben Budapesten az iparűzésiadó-bevallást interneten keresztül is el lehetett készíteni. A www.budapest.hu oldalon elérhető formanyomtatványt a rendszer a kitöltés után logikailag és számszakilag is ellenőrizte, és csak az ellenőrzött bevallások kinyomtatását engedélyezte. A bevallás benyújtása azonban még hagyományos módon, a papíralapú nyomtatványok postai elküldésével történt.

Elektronikus közigazgatás

Az elektronikus aláírás, illetve dokumentumok törvény előtti egyenlőségét, a digitális formák joghatás kiváltására való alkalmasságát előíró rendelkezés mellett az elektronikus aláírásról szóló törvény általános lehetőséget nyújt arra, hogy az államigazgatási eljárásokban a bizonyítási eszközkénti felhasználáson túl az ügyfelek az egyéb eljárási cselekményeket elektronikus formában teljesítsék. A hagyományos formák mellőzésére azonban kizárólag jogszabályi rendelkezés, önkormányzati államigazgatási, illetve hatósági ügyek esetében pedig ezenfelül az önkormányzat külön rendelete alapján van lehetőség. Az elektronikus formák, az elektronikus aláírás alkalmazása az ügyfelekkel szemben – az adókötelezettség teljesítése kivételével – a technikai fejlettség jelenlegi szintjén törvényi szabályozás útján sem tehető kötelezővé.

Az információs társadalom megvalósítását célul tűző nemzeti stratégiai program az elektronikus közigazgatás megvalósításához a következő feladatok megoldását tartja szükségesnek:

– az infrastruktúra, informatika fejlesztése révén elérni, hogy a papíralapú iratkezelést elektronikus alkalmazások váltsák fel,

– a jelenleg használt és alkalmazott szoftverek, eszközök fejlesztésével az integráció színvonalának emelése, kompatibilis alkalmazásokra való áttérés,

– önkormányzati portál létrehozása, amelynek a használatával az állampolgárok aktív részvétele növelhető,

– az önkormányzati portál használata alapszintű interaktív kapcsolat kialakítását is lehetővé teszi.

Adókötelezettség teljesítése elektronikus úton

Az adózás rendjéről szóló törvénynek – az elektronikus aláírási törvénnyel összhangban bevezetett – 10. számú melléklete értelmében elektronikus úton, elektronikus aláírás alkalmazásával teljesíti az adóbevallási és az adatszolgáltatási kötelezettségét az APEH hatáskörébe tartozó adók, valamint a jövedéki adó tekintetében az az adózó, amelynek (akinek) adóztatási feladatait a Kiemelt Adózók Igazgatósága látja el. A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a Kiemelt Adózók Igazgatóságának hatáskörébe tartozó, jelentős költségvetési kapcsolatokkal és megfelelő infrastruktúrával rendelkező adózók esetében ezt megelőzően sem volt ismeretlen az elektronikus forma használata, elektronikus aláírás hiányában azonban az adózók kötelesek voltak a digitális formában megküldött dokumentumokat hagyományos módon, papíron is csatolni.

Az adókötelezettség elektronikus teljesítése kapcsán kizárólag a minősített elektronikus aláírás és időbélyegzővel ellátott elektronikus okirat alkalmas joghatás kiváltására. Az adózó az elektronikus formák használatát megelőző hónap 15. napjáig köteles az APEH-nak és a vámhatóságnak a vele szerződésben álló minősített hitelesítésszolgáltató nevét, székhelyét és adóazonosító számát bejelenteni. A szerződés megkötésekor a hitelesítésszolgáltatónak is be kell jelenteni, hogy a minősített elektronikus aláírást az adózó az adókötelezettség teljesítése során is fel kívánja használni. A minősített hitelesítésszolgáltató megkeresésre 15 napon belül tájékoztatja az adóhatóságot az adózó bejelentése alapján az adókötelezettség teljesítése kapcsán kiállított minősített tanúsítvány kiállításáról.

A kiemelt adózók mellett a fent hivatkozott törvény választási lehetőséget nyújt minden más adózónak is az adókötelezettség hagyományos, papíralapú, illetve elektronikus úton történő teljesítése között. Törvényi felhatalmazás alapján a pénzügyminiszternek a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel együtt, rendeletben kell meghatároznia az elektronikus úton adózó jogosultak körét, az ily módon teljesíthető egyes adókötelezettségekre, azok technikai feltételeire vonatkozó szabályokat, valamint az alkalmazás időbeli ütemezését.

Az adókötelezettség elektronikus teljesítésével kapcsolatos fent ismertetett szabályokat kizárólag az első minősített hitelesítésszolgáltató nyilvántartásba vételének közzétételétől számított 180. napot követő hónap tekintetében lehet majd alkalmazni. Az APEH tervei között azonban már most szerepel az ügyfelek és a hatóság számára is egyszerűbb, gyorsabb és nem utolsósorban olcsóbb ügyintézést lehetővé tevő elektronikus bevallási forma megteremtése.

Az elektronikus adóbevallás (ELAB) jelenlegi rendszere

Az elektronikus adóbevallás (ELAB) rendszerét jelenleg csak az úgynevezett kiemelt ügyfelek használhatják. Ennek a rendszernek a szerves részét képező ügyfélprogram segítségével lehetőség van az adóbevallás kitöltésére, az ügyfél adatainak saját számítógépes rendszerből történő importálására, a bevallásadatok ellenőrzésére és kijavítására, ezt követően pedig feladására az interneten az APEH fogadó szerverére, valamint különmegállapodás alapján a havi folyószámla-kivonatának elektronikus letöltésére is. Az internetes elektronikus adóbevallást feladó rendszerbe belépéshez az elsőfokú adóhatóságon keresztül együttműködési megállapodást kell kötni az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatallal. Az együttműködési megállapodás aláírása után vehető át a rendszer használatához szükséges egyedi felhasználói azonosító és jelszó, amelyet kizárólag az adózó vezetője vagy meghatalmazottja részére adható át titkosított nyomtatványon.

Az ELAB ügyfélprogram rendszer három programból áll:

– a Nyomtatványkitöltő 2002 programokból,

– a 0265 Bevalláskitöltő és -ellenőrző programból és

– az ELAB Postázó programból.

A fentiek szerint elkészített bevallások internetes feladását, az erről szóló nyugta fogadását és a folyószámla-kivonat letöltését az ELAB Postázó program végzi. A jelenleg működő digitális rendszer az adóhivatal közlése szerint aláírás-hitelesítő szolgáltató hiányában azonban csak félmegoldásnak tekinthető. Kizárólag azok a bevallások teljesíthetők digitálisan, amelyeknek az elektronikus űrlapja az APEH internetes honlapjáról letölthetők (www.apeh.hu). A bevallások az adóhatóság által rendelkezésre bocsátott szoftverrel történt titkosítás után küldhetők el. Minden elektronikus úton továbbított bevallásról az adózó elektronikus igazolást, hitelesítő bizonylatot kap. Ennek kinyomtatott és cégszerűen aláírt példányát az APEH részére ugyancsak csatolni kell. A bevallás a hitelesítő bizonylat beérkezésével tekinthető teljesítettnek. Valamennyi, elektronikus adóbevallással kapcsolatos adatállományt az adó megállapításához való jog elévüléséig olvasható, visszakereshető formában meg kell őrizni.

A kormányzati portálon (www.ekormanyzat.hu) közelmúltban megjelent hír szerint jövő márciusra jelezték a teljes körű, elektronikus aláírást is használó rendszer tesztelését, amely a digitális aláírások minősítésével kapcsolatos akadályok miatt még mindig az elektronikus aláírási törvényben foglalt szabályokon kívül működik. Az internetes honlap hivatkozik arra is, hogy szakértők szerint a fentiek szerinti hitelesítő szervezet felállítása körülbelül 1 milliárd forintba kerülhet, és auditálása közel egy évig tarthat. Az MTI adta hírül, hogy az APEH szóvivője sajtótájékoztatón közölte, hogy az APEH fővárosi igazgatóságán húsz nagy adózó elektronikus aláírást kapott, ezzel kezdetét veszi az adókapcsolatok on-line teljesítése. Az elképzelések szerint szeptemberben ez a kör további hatszáz adózóval bővül, akiket ugyancsak ellátnak egy olyan elektronikus kóddal, ami az elektronikus bevallási program végrehajtásának nélkülözhetetlen feltétele.

A Közbeszerzési Értesítő tudósított arról, hogy az APEH 2002-ben 369 millió forintot fordít az elektronikus adóbevallási és a központosított adó- és járulékfolyószámla-rendszer fejlesztésére, amelyet egyebek mellett az elektronikus adóbevallási rendszer (ELAB) számítástechnikai továbbfejlesztésére fordítanak, amely magába foglalja a kiemelt adózók részére országosan kiterjeszthető, elektronikus aláírást is használó, internetes számítógépes rendszer kialakítását. Amennyiben az APEH bevezeti az elektronikus adóbevallás új, elektronikus aláírással teljesített rendszerét, az adózó kötelezően vagy választása alapján az elkövetkezendőkben az új rendszer szerint teljesíti adókötelezettségét.

Vámeljárás

A vámáru vámkezelését főszabályként írásbeli vagy szóbeli árunyilatkozattal kell kérni. A vámhatóság központi szerve a szervezetek által bonyolított kereskedelmi forgalomban engedélyezheti normál eljárásban az árunyilatkozat elektronikus úton való benyújtását a külön törvényben meghatározott feltételek szerint. Egyszerűsített eljárásban az egyszerűsített vámáru-nyilatkozat elektronikus benyújtásának feltételeit a vámtörvény végrehajtási rendelete határozza meg. Ennek értelmében az egyszerűsített árunyilatkozat elektronikus benyújtását annak engedélyezik, akinek a vámhivatal az egyszerűsített vámeljárást hiányos árunyilatkozat-adással engedélyezte, és rendelkezik elektronikus vám elé állítási engedéllyel is. A vámellenőrzéshez kapcsolódó kötelezettségek elektronikus teljesítésének ellenőrzésére akkor kerülhet sor, ha az ilyen úton adott adatok a vámellenőrzést meggyorsítják, folyamatossá, megbízhatóvá teszik, vámérdeket nem sértenek, és az adatvédelemről szóló jogszabályoknak is megfelelnek. Az elektronikus vám elé állítással kapcsolatban a vámhivatal automatikusan és folyamatosan, elektronikus formában közli a döntését.

A digitális formák használatának egyéb lehetőségei

A Csongrádi Munkaügyi Központ számos szolgáltatását interneten keresztül is elérhetővé tette, így a hirdethető állásajánlatok, a központ által támogatott tanfolyamok, támogatási formák, munkaerő-piaci adatok, információk a hálózaton keresztül is megismerhetők. Az internetes munkaerőigény-bejelentés lehetőségének a megteremtésére a legbüszkébbek, amelynek segítségével a nyilvántartásba vett foglalkoztatók ajánlataikat on-line módon is nyilvánosságra hozhatják. * Távkönyvelés, digitális számlázás * Távkönyvelés és digitális számlázási rendszer bevezetéséről tudósított a közelmúltban az MTI. A rendszert kidolgozó Euroexpert Holding Rt. képviselője közölte, hogy a papíralapú formákat kiiktató távkönyvelés már jelenleg is működik, a jelentős költségcsökkenést eredményező elektronikus számlázásra azonban még várni kell, ehhez ugyanis törvénymódosításra van szükség. A jelenleg hatályos szabályozás a számlák aláírását csak minősített elektronikus aláírás teljesítésével tekinti elfogadhatónak, minősített szolgáltató ellenben az országban még nem működik. A cég álláspontja szerint a fokozott biztonságú elektronikus aláírás is képes a számlák aláírásával kapcsolatos követelmények teljesítésére, a jogszabály ilyen irányú módosítása tehát lehetőséget teremtene az elektronikus számlázási rendszer elindulására is, amellyel a fantomcégek teljes mértékben kiszűrhetőek lennének. Az elektronikus számlázás szoros kapcsolatban állna a cégbírósági adatbázisokkal, így a cégjegyzékből törölt cégek számláinak kiállítását – adószám alapján történt azonosítás után – a rendszer képes megakadályozni

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. augusztus 1.) vegye figyelembe!