Jogszabályváltozások

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. július 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 51. számában (2002. július 1.)
-

Jegybanki alapkamat

A jegybanki alapkamat mértékéről szóló 5/2002. (MK 72.) MNB közlemény alapján a jegybanki alapkamat mértéke – 2002. május 22-étől – 9 százalék.

(Magyar Közlöny, 2002/72. szám)

Elszámolható üzemanyagárak

Megjelent az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a július 1. és szeptember 30. között alkalmazható üzemanyagárakról. Amennyiben a magánszemély az alábbi árak szerint számolja el, nem szükséges számlát beszereznie az üzemanyagról:

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 217 Ft/l

ESZ-98 ólmozatlan motorbenzin 228 Ft/l

Keverék 217 Ft/l

Gázolaj 196 Ft/l.

(Magyar Közlöny, 2002/87. szám)

Fogyasztási cikkek behozatala

Az idei második félévben engedélyköteles egyes fogyasztási cikkek jegyzékét az 5/2002. (VI. 21.) GKM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A behozatal értékplafonjainak nagyságát, kódjait és az egy belföldi átvevő által az egyes értékplafonokból kérelmezhető részarány vagy érték/mennyiség nagyságát a rendelet 3. számú mellékletében találhatjuk meg. Fontos szabály, hogy új importigénylőnek minősül minden olyan belföldi átvevő, amely a 02. és a 03. termékkörre tavaly nem rendelkezett engedéllyel, vagy volt ugyan engedélye – akár az idei első félévre -, de tényleges importot nem bonyolított le.

A rendelet alkalmazása szempontjából behozatalnak minősül

– a kapcsolt ügylet (barter, kooperáció),

– a kereskedő-, termelőcégek vagy az idegenforgalom igényeinek kielégítését szolgáló import,

– a devizamozgás nélküli ügylet,

– a passzív bérmunka, ha annak készterméke a rendelet 2. számú mellékletében szerepel,

– a külföldről behozott apport.

(Magyar Közlöny, 2002/87. szám)

Könyvelők nyilvántartása

Szolgáltatási díj

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért és a nyilvántartásba vett adatok módosításáért a felvételét, illetve az adatok módosítását kérő természetes személynek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie a 10032000-01454055 számú, Pénzügyminisztérium, Budapest elnevezésű számlára. A szolgáltatási díj összege 7500 forint. Adatmódosítás esetén, amennyiben nem kell új igazolványt kiadni, az igazgatási szolgáltatási díj összege csak 5000 forint. Az igazgatási szolgáltatási díj az általános forgalmi adót magában foglalja. A díjat akkor is meg kell fizetni, ha a felvételét kérő természetes személyt nem jegyzik be.

A könyvviteli szolgáltatást végzők szakmai továbbképzésére jelentkező jogi személynek ugyancsak igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie a nyilvántartásba vételéért és nevének közzétételéért. Ennek összege 50 000 forint (áfával együtt), amelyet csak a pályázat sikeres elbírálását követően kell megfizetni a 10032000-01454055 számú, Pénzügyminisztérium, Budapest elnevezésű számlára.

A könyvviteli szolgáltatást végzők, valamint a továbbképzésükben közreműködő szervezetek nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 21/2002. (V. 30.) PM rendelet szabályait 2002. június 4-étől már alkalmazzák.

Regisztrációs iratok

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartását a Pénzügyminisztérium vezeti. A regisztrációhoz szükséges nyomtatványcsomag a Fővárosi és a Megyei Területi Államháztartási Hivataloknál szerezhető be, amely tartalmazza:

– a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti adatlapot,

– az igazgatási szolgáltatási díj befizetésére szolgáló készpénz-átutalási megbízást (csekket),

– a tájékoztatót (az adatlap kitöltéséhez és a mellékletek benyújtásához),

– a külön kérelmet az egyenértékűség elbírálásához,

– az átvételi elismervényt.

(A készpénz-átutalási megbízás kivételével a többi nyomtatvány a www.penzugyminiszterium.hu PM-honlapról is letölthető.)

A nyilvántartásba vételi kérelem adatlapjához mellékelni kell:

– a szakképesítést, a képesítést igazoló oklevél, bizonyítvány, igazolás hitelesített másolatát,

– az egyéb szakmai képesítést igazoló oklevél, bizonyítvány hitelesített másolatát,

– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– l db 3,5 x 4,5 cm-es igazolványképet,

– az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló készpénz-átutalási megbízás feladóvevényét (az eredeti csekkszelvényt),

– az egyenértékűség elismertetésére vonatkozó külön kérelmet,

– az átvételi elismervényt.

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába felvételét kérő természetes személyt, ha a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, a Pénzügyminisztérium erre kijelölt szervezeti egysége felveszi a nyilvántartásba, erről a jelentkezőt államigazgatási határozattal és az igazolvány megküldésével értesíti.

Jogorvoslat

Amennyiben a kérelmező adatai nem felelnek meg a jogszabályi feltételeknek, követelményeknek, akkor a nyilvántartásba vételi kérelmet elutasítják. A kérelmező az elutasító határozat ellen a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a pénzügyminiszterhez (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) címzett fellebbezéssel élhet. A fellebbezés díja a könyvviteli szolgáltatást végzők, valamint a továbbképzésükben közreműködő szervezetek nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 21/2002. (V. 30.) PM rendelet 2. §-ának (3) bekezdése szerint 3000 forint. A fellebbezési díjat a 10032000-01454055 számú, Pénzügyminisztérium, Budapest elnevezésű számlára kell befizetni. A befizetés kizárólag készpénz-átutalási megbízással teljesíthető, amelyen csak a kérelmező neve szerepelhet.

(Magyar Közlöny, 2002/77. szám)

Vám

Több, vámmal, vámeljárással kapcsolatos jogszabály is megváltozott. Már 2002. május 30-án hatályba lépett a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) IKM-PM együttes rendelet módosításáról szóló jogszabály, a Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokból származó egyes árukra vonatkozó kedvezményes vámkontingensekről szóló rendelet módosításáról szóló 12/2002. (V. 25.) KüM-PM együttes rendelet pedig 2002. július 1-jétől hatályos.

Változtak a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.) PM rendelet szabályai is, erről a 20/2002. (V. 25.) PM rendelet szól. A megváltozott szabályok 2002. június 4-én már hatályba léptek.

(Magyar Közlöny, 2002/73. szám)

Szakmai vizsgák

Az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére jogosult intézményeket megtalálhatjuk a Magyar Közlöny 2002/80-as számában. Az intézmények neve mellett feltüntették azt is, hogy az intézmények mely szakmák, szakképesítések vizsgáztatását vállalhatják.

(Magyar Közlöny, 2002/80. szám)

Kontingentált vállalkozási export

Módosították a kontingentált vállalkozási export engedélyezésének rendjéről szóló 53/1999. (IX. 24.) GM rendeletet. A módosítások leginkább az úgynevezett sorba rendezést érintik, amely gyakorlatilag évente ismétlődő minősítést jelent. A sorba rendezésre csak kérelem alapján van mód. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalának (GKM EKH) a sorba rendezésre vonatkozó felhívását évente, legkésőbb június 30-ig a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában és az internetes honlapján is közzéteszi. A sorba rendezés iránti kérelmet a cégeknek a felhívás közzétételét követő 30 napon belül, a rendelet melléklete szerinti információs lapon kell benyújtaniuk. A rendelet megváltoztatta a cég és az alvállalkozók sorba rendezésének a szempontjait, az elutasítás feltételeit is. A kérelem benyújtására szolgáló új információs lapot a 84-es Magyar Közlöny tartalmazza. Ugyanitt találhatjuk meg a sorba rendezés idei, valamint a jövő évre érvényes szempontjait. A rendelet 2002. június 22-én már életbe lépett.

(Magyar Közlöny, 2002/84. szám)

Villamos fogyasztásmérők

Új rendelet született az olyan – egy vagy több árszabásos, újonnan gyártott, közvetlen csatlakoztatású, indukciós – fogyasztásmérőkről (villamos fogyasztásmérő), amelyeket egyfázisú vagy többfázisú, 50 Hz frekvenciájú hálózaton, aktív villamos energia mérésére terveztek és gyártottak. A villamos fogyasztásmérők típusvizsgálatáról és első hitelesítéséről szóló 18/2002. (V. 23.) GM rendelet alapján a gyártónak, nem hazai gyártó esetén a forgalmazónak típusvizsgálati eljárást kell kezdeményeznie a villamos fogyasztásmérő-típusokra. A kérelemnek a mérésügyi jogszabályokban a típusvizsgálati eljárást kezdeményező beadványokra általában előírt dokumentumokon kívül tartalmaznia kell különösen a mérő anyagára, a szerkezetére, a jelölésekre és a feliratokra vonatkozó, a rendelet mellékletében meghatározott adatokat.

A rendelet a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép csak hatályba.

(Magyar Közlöny, 2002/71. szám)

Nyomástartó berendezések

2003. január 1-jétől változnak a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeire és megfelelőségtanúsítására vonatkozó előírások. Az új szabályokat a 4/2002. (VI. 21.) GKM rendelet tartalmazza.

(Magyar Közlöny, 2002/87. szám)

Agrárgazdasági célok

Május végén jelentősen módosították az agrárgazdasági célok 2002. évi költségvetési támogatásáról szóló 102/2001. (XII. 16.) FVM rendeletet. A változások a támogatások igénybevételének a feltételeit, mértékét érintik. Megváltoztak a pályázat, illetve a támogatási kérelem beadásának szabályai is.

A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitelprogramról szóló, többször módosított 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a jogosult igénylők hároméves futamidejű kibontakozási hitelhez kamattámogatást és vissza nem térítendő kibontakozási támogatást vehetnek igénybe. Családi gazdaság létrehozása esetén a program folytatására és a támogatások igénybevételére vonatkozóan külön jogszabály rendelkezik majd.

Amennyiben a támogatási kérelem vagy a benyújtott pályázat nem felel meg az előírt feltételeknek (hiányos kitöltés, téves adatközlés), úgy arról az igénylőt a kézhezvételtől számított 15 napon belül írásban értesítik. Ha az igénylő a hiánypótlási felhívásnak határidőn belül nem tesz eleget, a pályázatot elutasítják.

A családi gazdálkodó az általa használatba vett állattal kapcsolatos támogatásra akkor válik jogosulttá, ha a támogatási kérelemhez nyilatkozatot csatol arról, hogy

– a támogatásban részesülő állat a családi gazdaság része,

– a támogatásra jogosult családtag a támogatás igénylésének jogát részére átadta és ezt aláírásával meg is erősítette,

– vállalja, hogy betartja az állat tartására előírt kötelezettséget.

Megváltoztak – többek között – az erdőtelepítés, fásítás, a vadhús minőségi termelésének támogatásáról szóló rendelkezések is. A 48/2002. (V. 23.) FVM rendelet 2002. május 23-án már hatályba lépett.

(Magyar Közlöny, 2002/71. szám)

Baromfibetegségek

Szalmonellózis

A házityúkban előforduló szalmonella elleni védekezés minden, tenyészállományt, húshibridcsirke-állományt tartó, árutojást termelő, valamint keltető, tojáscsomagoló és -elosztó üzem részére kötelező. A szalmonellózis elleni védekezésben való részvételre írásban be kell jelentkezni az illetékes állat-egészségügyi állomásnál. A minősítő vizsgálatokhoz szükséges – a 49/2002. (V. 24.) FVM rendelet 1. számú mellékletében előírt – mintavételek időpontját előzetesen be kell jelenteni a kerületi főállatorvoshoz. A mintavételt az állami állat-egészségügyi feladatokkal megbízott állatorvos végzi.

A szalmonellózis elleni védekezés ellenőrző és minősítő vizsgálatokon alapul. Az ellenőrző vizsgálatokat minden olyan laboratórium elvégezheti, amely a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól erre működési engedélyt kapott. A minősítő vizsgálatot az Országos, a Debreceni és a Kaposvári Állat-egészségügyi Intézet végezheti. Húshibridcsirke-állományok minősítő vizsgálatát az állomás az ellenőrző vizsgálatokra jogosult laboratóriumban is elvégeztetheti. Minősítő vizsgálatokat a kerületi főállatorvos szúrópróbaszerűen is elrendelhet.

Fertőzött házityúk-állományokban az adott épület állományára a kerületi főállatorvos forgalmi korlátozást rendel el. A tenyészállományok gyógykezelhetők, a fertőzött, árutojást-termelő állományok azonban nem. Az ilyen, fertőzött állományokból származó árutojás csak hőkezelés után bocsátható csíramentes feldolgozásra vagy megsemmisítésre. A szalmonellafertőzöttség akkor tekinthető teljesen megszűntnek, ha

– minden pozitív állományból származó házityúkot, illetve minden pozitív állományból származó tojást az üzemből eltávolítottak,

– az érintett állomány tartási helyének és az üzemnek a takarítását és szigorított fertőtlenítését, valamint a kártevőirtást elvégezték,

– a maradék takarmányt, almot elégették, vagy azokat együttesen történt füllesztéssel, az üzemen belül ártalmatlanították,

– a gyógyszerrel kezelt tenyészállomány minősítő vizsgálatát, a gyógyszer kiürülési idejének figyelembevételével, kéthetes időközzel, kétszer elvégezték.

Baromfitífusz elleni védekezés

A házityúkban, pulykában, fácánban és gyöngytyúkban előforduló, Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum okozta, a csibékben vérfertőzéssel járó, felnőtt állatokban idült formában jelentkező betegség ellen a védekezés minden tenyészállományban és keltetőüzemben kötelező.

A mentesítést az illetékes állomás irányítja és felügyeli.

(Magyar Közlöny, 2002/72. szám)

Agrármarketing

A közösségi agrármarketing nem más, mint az agrárium sajátosságait figyelembe vevő marketingtevékenység és marketing-eszközhasználat, amelyet az ágazat több szereplője és/vagy a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrármarketing Centrum Közhasznú Társaság (FVM AMC Kht.) végez a termelők piacképességének javítása, fogyasztóorientáltságának erősítése érdekében.

Támogatásban részesülhet a csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, feltéve hogy nincs köztartozása. A támogatást az FVM AMC Kht. 2002-es közösségi agrármarketing keretprogramjában jóváhagyott alapítási célok megvalósítására lehet igényelni. Az FVM AMC Kht. a támogatás folyósításához szükséges igazolást a program megvalósítását követően, a támogatási szerződésben foglalt feltételek teljesítése esetén utólagosan adja ki. Amennyiben a támogatni kívánt cél megvalósításának módja indokolja, az eseti támogatási szerződésben meghatározott keretösszeg maximum 30 százaléka előlegként is folyósítható. Az előleg folyósítási feltétele az előlegigény összegének és a felhasználás jogcímének igazolása. A támogatás rendeltetési célnak megfelelő felhasználását az FVM AMC Kht. bevonásával a minisztérium ellenőrzi, és gondoskodik a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséről. A támogatott köteles a megvalósítást követő 15 napon belül részletes írásos jelentést készíteni.

Az agrármarketing-támogatás igénybevételének feltételeiről és a lebonyolításának rendjéről szóló 50/2002. (V. 25.) FVM rendelet 2002. május 25-én már hatályba lépett.

(Magyar Közlöny, 2002/73. szám)

Exporttámogatás

A 2002. június 14-étől hatályos 51/2002. (VI. 14.) FVM-KüM-PM együttes rendelet legfeljebb 180 000 db egyedig, illetve 20 370 tonna élősúlyig összesen 550 millió forint támogatást biztosít az élő sertéseket exportáló vállalkozásoknak, exportőrnek. A támogatás mértéke 27 Ft/kg. A rendelet részletesen foglalkozik a támogatás feltételeivel, kifizetésének módjával.

A támogatás pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást a Magyar Mezőgazdaság című lapban, illetve a www.aik.hu honlapon tették közzé 50 000 db élő sertés exportjára.

(Magyar Közlöny, 2002/84. szám)

Tenyésztési hatóságok díjtételei

Június 26-ával megváltoztak az állattenyésztéssel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások díjai. Az új díjtételek az 52/2002. (VI. 18.) FVM rendelet mellékletében találhatók.

(Magyar Közlöny, 2002/85. szám)

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. július 1.) vegye figyelembe!