Portfóliókezelés

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. április 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 48. számában (2002. április 1.)
-

A portfóliókezelési tevékenységet végző vállalkozás (a portfóliókezelő) tevékenységét mindenkor a megbízó érdekében, a jogszabályoknak, működési szabályzatának, valamint a portfóliókezelésre vonatkozó szerződésnek megfelelően köteles végezni. A portfóliókezelő az egyenlő elbánás elve alapján köteles eljárni az általa kezelt portfóliók, illetve a megbízók tekintetében. (Ennek érdekében úgynevezett szétosztási szabályokat köteles kidolgozni.)

A portfóliókezelő több, egymástól elkülönített portfóliót is kezelhet, amelyeket egymástól elkülönítetten köteles kezelni és nyilvántartani. A portfóliókezelő által kezelt portfóliókban lévő eszközök nem képezik a portfóliókezelő tulajdonát.

A portfóliókezelő az általa kezelt portfóliók részét képező eszközök tekintetében minden esetben a saját nevében, de a megbízók javára és terhére jár el. A portfóliókezelő a befektetési eszközök vételével és eladásával kapcsolatosan a megbízók javára összesítetten vagy külön-külön is eljárhat.

A portfóliókezelő legalább negyedévente küldött írásos értesítésben tájékoztatja a megbízót. A portfóliók részét képező befektetési eszközök piaci értékéről az ügyfeleket folyamatosan tájékoztatni kell.

Szerződés

A portfóliókezelési tevékenységre vonatkozó megbízást írásban vagy minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat formájában kötött szerződésben kell rögzíteni. A szerződés kötelező tartalma a következő:

– a portfóliókezelési tevékenység megkezdésének feltételei,

– a portfóliókezelési tevékenység megszűnésének módja és feltételei,

– a befektetési irányelvek,

– a lehetséges befektetési eszközök köre, különös tekintettel a származtatott eszközökre,

– a portfóliókezelési díj megállapításának módja, mértéke és elszámolása,

– a portfóliókezeléssel kapcsolatos költségek elszámolása,

– a befektetési eszközök értékelésének szabályai,

– a teljesítménymérés szabályai,

– a portfólióba tartozó, a befektető tulajdonában lévő befektetési eszközök kölcsönzésének, azok terhelhetőségének szabályai,

– a befektetők tájékoztatásának szabályai.

A szerződés átadása

A portfóliókezelő a portfóliókezelési szerződéseket kizárólag olyan szervezet részére adhatja át, amely portfóliókezelési tevékenység végzésére jogosult. A portfóliókezelési szerződések átadására a Polgári Törvénykönyvnek a tartozásátvállalásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

Alvállalkozó

A portfóliókezelő az ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén alvállalkozót vehet igénybe a portfóliókezelési tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező portfóliókezelők, illetve saját joga alapján erre jogosult külföldi vállalkozások közül.

A portfóliókezelő az általa harmadik féltől igénybe vett portfóliókezelési tevékenységért a megbízók felé mint sajátjáért felel, az ettől eltérő kikötés semmis.

Hozamra vonatkozó ígéret

A portfóliókezelő a hozamra vonatkozó ígéretet kizárólag a tőke megóvására vonatkozó ígérettel együtt tehet. Az ígéretet köteles bankgaranciával biztosítani, vagy a hozamot biztosító pénzügyi eszközökkel és befektetési politikával alátámasztani (az ügyfél részletes tájékoztatása mellett).

Összeférhetetlenség

A portfóliókezelő vezető tisztségviselője, vezető állású dolgozója, illetve a befektetési döntéshozatalban, végrehajtásban részt vevő alkalmazottja nem lehet közvetlenül a portfóliókezeléshez kapcsolódó területen tevékenykedő alkalmazott személy

– a letétkezelőnél,

– a befektetési döntések végrehajtásában közreműködő szolgáltatónál, így különösen a befektetési szolgáltatónál, az ingatlanértékelőnél, ingatlanforgalmazónál, másik portfóliókezelőnél, valamint

– a portfóliókezelő ügyfelénél.

Az érintett személy köteles az összeférhetetlenséget haladéktalanul bejelenteni a felügyeletnek, és az összeférhetetlenséget megszüntetni.

Tilalmak

Az általa kezelt portfólió részeként nem vásárolhat

– saját maga által kibocsátott értékpapírt;

– a kapcsolt vállalkozásai által kibocsátott értékpapírt, a nyilvános árjegyzéssel rendelkező értékpapírok kivételével, ideértve a tőzsdére bevezetendő értékpapírokat. Amennyiben az adott portfólióra érvényes a nyilvános tájékoztatási kötelezettség, úgy az adásvétel tényét a rendkívüli tájékoztatás szabályai szerint közzé kell tenni.

A vásárlási tilalomtól el lehet térni, ha a megbízó a szerződésben rendelkezik az említett esetekben alkalmazandó eljárásról.

A portfóliókezelő a tulajdonában lévő értékpapírokat nem helyezheti el az általa kezelt portfólióba, és nem vásárolhat az általa kezelt portfóliók részét képező értékpapírt. A kezelt portfólió javára nem köthet ügyletet elismert értékpapírpiacra be nem vezetett befektetési eszközre olyan vállalkozással, amelyben befolyásoló részesedéssel rendelkezik, vagy amely a portfóliókezelőben befolyásoló részesedéssel rendelkezik.

A portfóliókezelő az általa kezelt portfóliók javára nem szerezhet egyetlen kibocsátóban sem nyilvános vételi kötelezettséget eredményező részesedést.

Letétkezelő

Portfóliókezelő által kezelt portfóliók – a befektetési szolgáltató által az egyéni portfóliók egyedi kezelése kivételével – részét képező befektetési eszközök letétkezeléséhez és a befektetésekhez kapcsolódó pénzforgalmi számlájának vezetéséhez elkülönült, a kollektív befektetések részére letétkezelési tevékenységi engedéllyel rendelkező letétkezelőt köteles igénybe venni. A letétkezelő a befektetők érdekében jár el. Az értékpapírszámla és a befektetésekhez kapcsolódó pénzforgalmi számla vezetését az egyes portfóliók tekintetében kizárólag a letétkezelő végezheti.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. április 1.) vegye figyelembe!