A BEFEKTETŐK VÉDELME

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. április 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 48. számában (2002. április 1.)
Minden befektető szeretné biztonságban tudni a pénzét, s természetesen abban érdekelt, hogy a befektetése jól jövedelmezzen. A pénz- és értékpapírpiac világában azonban csak az boldogul, aki tisztában van a "játékszabályokkal", s tudja, hogy mit várhat a pénzéért, hol tájékozódhat, hogyan tudja a lehetséges kockázatokat a minimálisra csökkenteni. E havi tematikus összeállításunkban a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény alapján áttekintjük a befektetők érdekeinek védelme szempontjából fontos szabályokat. Foglalkozunk a befektetési megbízásokkal, a portfóliókezeléssel, az értékpapírszámlával. Külön fejezetet szentelünk annak, milyen tájékoztatási kötelezettség terheli a tőkepiacon mozgó cégeket a befektetőkkel szemben. Ismertetjük a befektetők védelmét szolgáló tilalmakat, valamint a befektetések biztonságát garantáló kártalanítási szabályokat. Az előírások közti eligazodást részletes fogalomtár segíti.

Befektetési megbízás

Kötelezettségek a szerződéskötés előtt

Tájékoztatás

A befektetési szolgáltató, illetőleg az árutőzsdei szolgáltató a tevékenységhez kapcsolódó szerződés megkötését megelőzően köteles tájékoztatni az ügyfelet a befektetési eszköz, illetőleg a tőzsdei termék

– árfolyamáról,

– az ügyletkötést megelőző időszak árfolyam-alakulásáról,

– piaci helyzetéről, a nyilvános információkról, az ügylet kockázatáról,

– az ügyfél rendelkezésére álló esetleges befektetővédelmi rendszerről és

– minden olyan egyéb információról, amely a szerződés megkötése és teljesítése esetén lényeges lehet. (A tájékoztatás megtörténtét köteles belefoglalni a szerződésbe.) Az ügyfelet tájékoztatni kell a szerződéshez kapcsolódó díjakról, költségekről is.

Kockázatviselő képesség

A szolgáltató a származtatott ügyletre vonatkozó szerződés megkötése előtt köteles vizsgálni, hogy az ajánlott befektetési eszköz, tőzsdei termék, ügylettípus, befektetési konstrukció megfelelő-e az ügyfél piaci ismeretei és kockázatviselő képessége szempontjából.

A befektetési szolgáltató, illetőleg az árutőzsdei szolgáltató köteles vizsgálni az ügyfél kockázatviselő képességét is. Az ügyfél kockázatviselő képességének vizsgálata keretében a szolgáltató a vagyoni helyzetére vonatkozó írásbeli nyilatkozatot kérhet az ügyféltől, továbbá megkövetelheti, hogy az ügyfél

– okiratokat mutasson be az írásbeli nyilatkozatának alátámasztására,

– az üzletszabályzatban előírtakon túl adjon további biztosítékot, és

– tárja fel a más befektetési szolgáltatóval vagy árutőzsdei szolgáltatóval való üzleti kapcsolatát.

Kockázatfeltáró nyilatkozat

Határidős vagy opciós ügylet megkötésére irányuló megbízás elfogadása esetén a szolgáltató külön kockázatfeltáró nyilatkozatot köteles tenni. A nyilatkozat tudomásulvételét az ügyféllel alá kell íratni, vagy más hitelt érdemlő módon igazoltatni kell. A kockázatfeltáró nyilatkozatnak tartalmaznia kell az azonnali ügyletet meghaladó mértékű, a határidős vagy opciós ügylet sajátosságaiból eredő, az ügyfélre háruló különleges kockázatot.

Információs rendszer

Ha a szolgáltató és az ügyfél közötti kapcsolat kizárólag elektronikus úton jön létre, a szolgáltató köteles olyan információs rendszert működtetni vagy igénybe venni, amely biztosítja, hogy az ügyfél hozzájuthasson a kockázatfeltáró nyilatkozathoz, illetve a fentebb említett tájékoztató adatokhoz.

Mentesség a kötelezettségek alól

A szolgáltatónak nem kell előzetes tájékoztatást adnia, nem kell vizsgálnia a befektetési eszköz, tőzsdei termék, ügylettípus, befektetési konstrukció kockázatviselő képességét, s nem kell kockázatfeltáró nyilatkozatot sem tennie, ha

– az ügyfél intézményi befektető, vagy

– a szerződés korábban megkötött szerződés alapján adott eseti megbízásra irányul, olyan befektetési eszközre, amelyre az ügyfél a tájékoztatást már megkapta, vagy

– az ügyfél írásban, vagy más hitelt érdemlő módon lemond a tájékoztatásról.

Lemondás a tájékoztatásról

Az ügyfél akkor mondhat le a tájékoztatásról, ha rendszeres üzleti kapcsolatban van a befektetési szolgáltatóval, a lemondást megelőző egy évben legalább öt ügyletet bonyolított, és ezek összes értéke meghaladta a kettőszázmillió forintot.

A szerződés megkötésének megtagadása

A szolgáltató, illetőleg az árutőzsdei szolgáltató nem javasolhat olyan ügyletet, amely megtévesztő jellege folytán árfolyam-manipulációs célzatú, fiktív árfolyamot eredményez, illetve az ügyfele számára hátrányos.

A szolgáltató megtagadja a szerződés megkötését, ha

– a megbízás bennfentes kereskedésre szól vagy manipulációs célzatú,

– a megbízás jogszabályba, a tőzsde, illetve az elszámolóház szabályzatának rendelkezésébe ütközik,

– az ügyfél megtagadta a személyazonosságának igazolását vagy az azonosítást, illetve az nem hitelt érdemlő, vagy

– az ügyfél kockázatviselő képességét nem ítéli megfelelő mértékűnek.

A szerződés megkötésének megtagadását két napon belül be kell jelenteni a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének.

A szerződés megkötése

A szolgáltató kizárólag az üzletszabályzatában rögzített módon vehet fel megbízást. A szerződést az üzletszabályzat által előírt módon írásban vagy – írásban megkötött keretszerződés alapján – elektronikus úton rögzíteni kell. A szerződésben az ügyfél megnevezéseként nem alkalmazható szám (számcsoport), jelige vagy bármely más, az ügyfél személyének elfedésére alkalmas utalás.

Csak bizomány

A tőzsdére bevezetett értékpapírra és egyéb tőzsdei termékre – az állampapír kivételével – az ügyféllel csak bizományi szerződés köthető. Az ügyfél kifejezett kívánságára a befektetési szolgáltató az állampapírra is köteles a bizományi szerződést megkötni.

Visszaigazolás

Az ügyfél kifejezett kívánsága alapján a szolgáltató az ügyfél megbízási ajánlatának elfogadásáról és annak tartalmáról köteles visszaigazolást küldeni.

A szerződés nyilvántartása

A befektetési, illetőleg az árutőzsdei szolgáltató egységes, folyamatos időrendi nyilvántartást vezet az összes szerződéséről, megbízásáról. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az ügyfél nevét, a szerződés, illetőleg megbízás tartalmát, létrejöttének, teljesítésének (megszűnésének) időpontját és módját, a fedezet, illetve letét rendelkezésre bocsátását.

A saját számlás és az ügyfél javára végzett tevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartásokat el kell különíteni. A nyilvántartásokat a szerződés teljesítésétől, illetve megszűnésétől számított nyolc évig meg kell őrizni.

A szerződés teljesítése

A befektetési, illetőleg az árutőzsdei szolgáltató a tőzsdére bevezetett értékpapírra – az állampapír kivételével –, illetve egyéb tőzsdei termékre vonatkozóan megbízást kizárólag tőzsdei forgalomban teljesíthet, saját számlás ügyletet – az árutőzsdei szolgáltató kivételével – kizárólag tőzsdén köthet.

A tőzsdei kereskedés során a szolgáltató az adásvételi szerződést az ügyféllel saját számlára kizárólag megfelelő ellenajánlat hiányában, és csak akkor kötheti meg, ha a tőzsdei szabályzat ezt lehetővé teszi. Bizományi szerződés esetén a szolgáltató kizárólag az ügyfél kifejezett hozzájárulásával teljesítheti a megbízást saját számlás ügyletként, illetve más megbízásokkal összevontan vagy azt megbontva.

Teljesítési sorrend

A befektetési, illetőleg az árutőzsdei szolgáltató köteles az azonos tartalmú megbízásokat az időrendi nyilvántartás szerint teljesíteni, illetve az azonos tartalmú ügyletek esetén a saját számlás ügyletekkel szemben a megbízót előnyben részesíteni. Ha a szolgáltató a bizományi megbízásokat összevontan teljesíti, köteles biztosítani az ügyfelek egyenlő elbírálását, nem alkalmazhat olyan eljárást, amely bármely ügyfél számára hátrányos.

Ha a szolgáltató a szerződésben meghatározott árfolyamnál kedvezőbben teljesíti a megbízást, az így jelentkező előny kizárólag a megbízót illeti meg. Az ezzel ellentétes szerződéses kikötés semmis.

Közreműködő igénybevétele

A szolgáltató a megbízás teljesítése érdekében csak az ügyfél károsodástól való megóvásához szükséges mértékben vehet igénybe közreműködőt.

Értesítés

A szerződés teljesítéséről az ügyfelet az üzletszabályzatban előírt módon haladéktalanul értesíteni kell.

Ajánlattétel tőzsdére be nem vezetett értékpapírokra

A befektetési szolgáltató valamely tőzsdére be nem vezetett értékpapír vételi, illetve eladási ajánlati árfolyamának nyilvános közlése esetén köteles megjelölni azt az időtartamot, legkisebb, illetőleg legnagyobb mennyiséget, amelyre ajánlata fennáll. Ha a befektetési szolgáltató az árfolyamajánlat érvényességének időtartamát nem közli, a közölt árfolyam visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényes. A befektetési szolgáltató az ajánlat visszavonását vagy megváltoztatását az ajánlat közlésével azonos módon köteles közölni.

Az árfolyamajánlat érvényességének időtartama alatt a befektetési szolgáltató az egyes adásvételi szerződésekben nem térhet el az általa közölt árfolyamtól. Ha a befektetési szolgáltató ajánlati árat nem közöl, akkor kizárólag az általa ténylegesen megkötött ügyletek árfolyamát, értékét és időpontját teheti közzé.

Elállás

Rendkívüli körülmény bekövetkezte – így különösen a befektetési szolgáltató működését akadályozó üzemzavar és a rendkívüli tájékoztatásban közzétett tény miatt előálló, előre nem látott piaci helyzet – esetén a befektetési szolgáltató nyilvánosan közzétett ajánlatától elállhat. Az elállás okát az ügyféllel közölni kell.

Ügyfélszámla

A befektetési és az árutőzsdei szolgáltató köteles ügyfélszámlát vezetni. Ezen tartja nyilván a számlatulajdonost megillető bevételt, és az ügyfélszámláról teljesíti a számlatulajdonost terhelő kifizetést. A befektetési vállalkozás köteles ügyfélszámla-szerződést kötni azon ügyfelekkel, akik javára letétkezelési, illetve egyéni portfóliókezelési szolgáltatást nyújt.

Az ügyfélszámlán kizárólag a számlavezető befektetési szolgáltatási, illetőleg árutőzsdei szolgáltatási tevékenysége körébe tartozó ügylethez kapcsolódó pénzforgalom bonyolítható le. Az ügyfelek tulajdonát képező ügyfélszámla-állományt letéti számlán kell elhelyezni.

Befektetési szolgáltatási tevékenységet végző hitelintézet az ügyfél által igénybe vett befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó pénzforgalmat – az ügyfél kifejezett rendelkezése alapján – az ügyfél bankszámláján is lebonyolíthatja. Ilyenkor nem kell ügyfélszámlát nyitni.

Bejelentési kötelezettség

A befektetési szolgáltatók egymással kötött ügyleteit a vevő pozíciójában lévő félnek két napon belül be kell jelentenie a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, ha az ügyletet megkötő befektetési szolgáltatók egymással tulajdonosi kapcsolatban vannak, illetve ha az ügyletet megkötő befektetési szolgáltatóknak olyan közös tulajdonosa van, amely az egyik befektetési szolgáltatóban öt százalékot meghaladó, a másik befektetési szolgáltatóban pedig bármely mértékű közvetlen, vagy bármelyik befektetési szolgáltatóban öt százalékot meghaladó közvetlen és közvetett tulajdoni hányaddal vagy szavazati aránnyal rendelkezik. * A befektetési szolgáltató az üzletkötést követően haladéktalanul köteles bejelenteni a felügyeletnek a saját kibocsátású részvényére kötött saját számlás ügyletet, és annak a kibocsátónak a részvényére kötött saját számlás ügyletet, amelyben tíz százalékot meghaladóan közvetlen vagy közvetett tulajdonnal rendelkezik. A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik – a jegyzésre, illetve a nyilvános eladásra nyitva álló időszak alatt, továbbá a jegyzés lezárását követő harmincadik napig – a jegyzési garanciavállalás keretében megvásárolt értékpapírra

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. április 1.) vegye figyelembe!