Jogszabályváltozások

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. november 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 43. számában (2001. november 1.)
-

Üzemanyagárak

Az APEH közleményt adott ki a 2001. október 1. és december 31. között alkalmazható üzemanyagárakról a következők szerint:

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin: 232 Ft/l

ESZ-98 ólmozatlan motorbenzin: 242 Ft/l

Keverék: 231 Ft/l

Gázolajok: 210 Ft/l

Ha a magánszemély az üzemanyagot a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszereznie.

(Magyar Közlöny, 2001/ 102. szám)

Devizaárfolyam

A Magyar Nemzeti Bank közzétette a hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek USA-dollárra átszámított árfolyamait.

(Magyar Közlöny, 2001/105. szám)

Végrehajtás a bankbetétekre

Október 12-étől új szabályok alapján lehet végrehajtás alá vonni a betéteket és a takarékbetéteket. A betétek a bírósági végrehajtási eljárás során pénzkövetelés kielégítésére vagy biztosítására használhatók fel. A névre szólóan elhelyezett betét esetén a betétessel vagy a betét felett rendelkezővel, bemutatóra szóló betétnél a betétokirat birtokosával mint adóssal szemben vezethető végrehajtás. A végrehajtó megkeresésére a pénzintézet adatot szolgáltat az adós nevéről, értesítési címéről, valamint a betétről.

A végrehajtás a bemutatóra szóló betétre úgy történik, hogy a betétokiratot a végrehajtó lefoglalja, magához veszi, és azt elzárva kezeli.

Névre szóló betétnél a végrehajtó felhívja a pénzintézetet, hogy 15 napon belül utalja át a betét összegét a végrehajtói letéti számlára, vagy közvetlenül fizesse ki a részére. A végrehajtó haladéktalanul tájékoztatja intézkedéseiről a végrehajtást kérőt. A 180/2001. (X. 4.) Korm. rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(Magyar Közlöny, 2001/108. szám)

Végrehajtás gépjárműre

A bírósági végrehajtás során a magánszemély adós foglalkozásának (hivatásának) gyakorlásához nélkülözhetetlen gépjármű akkor mentes a foglalás alól, ha a járműnek a végrehajtó által becsléssel megállapított értéke – járműkategóriánként – nem éri el

– motorkerékpárnál a 150 000 Ft-ot;

– személygépkocsinál az 1,2 millió Ft-ot;

– autóbusz esetén a 3,5 millió Ft-ot;

– tehergépkocsinál a 3,5 millió Ft-ot;

– nyerges vontató esetén (szerelvénnyel együtt) az 5 millió Ft-ot.

Amennyiben a végrehajtás során a gépjármű értékesítésre kerül, a befolyt vételárból a rendeletben szereplő összeg az adóst illeti meg. A 13/2001. (X. 10.) IM rendelet 2001. október 18-án lépett életbe.

(Magyar Közlöny, 2001/110. szám)

Hulladéklerakás

A környezetvédelmi miniszter rendeletet alkotott a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól. A szabályozás alapján az új hulladéklerakót létesítésének engedélyezésekor, a már meglévőt pedig 2003. január 1-jéig veszélyeshulladék-lerakó, nem veszélyeshulladék-lerakó, inerthulladék-lerakó kategóriákba kell sorolni. A 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet mellékletei tartalmazzák az egyes hulladéklerakó kategóriára vonatkozó műszaki leírásokat. A jogszabály – a lehetséges környezeti veszélyek miatt – szigorú megkötéseket is megfogalmaz.

Így például tilos a hulladéklerakókon elhelyezni folyékony hulladékot, nyomás alatti gázt, robbanásveszélyes, maró, oxidáló, tűzveszélyes és fertőző kórházi klinikai hulladékot, előkezelés nélküli szennyvíziszapot, állati hulladékot. Hulladéklerakó létesítéséhez az illetékes környezetvédelmi felügyelőség engedélye szükséges, a lerakóhely üzemeltetéséhez megfelelő szakképzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmazni. A lerakás előtt a hulladék birtokosának igazolnia kell, hogy a beszállított hulladék megfelel a rendeletben előírt követelményeknek. A lerakóhely üzemeltetője minden átvett szállítmányról írásos elismervényt ad, és nyilvántartást vezet a lerakott hulladék paramétereiről. Az üzemeltető rendszeresen ellenőrzi a szabályok betartását, és az észlelt környezetszennyezésről köteles értesíteni a felügyelőséget. A már meglévő hulladéklerakóknál 2003. január 1-jéig környezetvédelmi felülvizsgálatot kell végezni.

A 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet szabályai 2001. október 18-án léptek életbe, a veszélyeshulladék-lerakók létesítésére vonatkozó szabályokat 2002. január 1. után kell alkalmazni.

(Magyar Közlöny, 2001/110. szám)

Minimálbér 2002-ben

Az Országos Munkaügyi Tanács (OMT) – többfordulós tárgyalássorozat eredményeként – az alábbi megállapodást kötötte a 2002. évi minimálbér összegéről. A 2002. évi kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege havi 50 000 forint. A minimálbér-növelés esetleges kedvezőtlen foglalkoztatási hatásainak ellensúlyozására – a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete 60/2201. határozatának megfelelően – a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészének 2002. évi központi keretéből, a magas élőmunka-igényű, alacsony kereseti színvonalú vállalkozások foglalkoztatási támogatására 15 milliárd forintot különítenek el. A támogatás részletes feltételeinek meghatározásakor a normativitás és a rászorultság elve érvényesül. A támogatás kiterjed a főfoglalkozású egyéni vállalkozókra is.

Az OMT 2001 decemberében napirendre tűzi a magyarországi bérek európai uniós felzárkóztatásának programjáról készülő kormányzati előterjesztést.

Az Országos Munkaügyi Tanács felkéri a versenyszféra valamennyi munkáltatóját és az állami tulajdonú részesedéssel működő gazdasági társaságok tekintetében a kormányzatot arra, hogy a 2001. évi inflációnak a tervezettől eltérő alakulása miatt még ebben az évben kerüljön sor korrekciós bérintézkedésekre ott, ahol ez még nem történt meg, valamint a gazdálkodás eredménye lehetővé teszi.

(Magyar Közlöny, 2001/113. szám)

Rehabilitációs hozzájárulás 2002-ben

2002-ben a rehabilitációs hozzájárulás naptári évi összege 31 500 Ft/fő lesz, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium.

(Magyar Közlöny, 2001/105. szám)

Munkarend 2002-ben

Közzétették a 2002. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarendet, amely szerint munkanap lesz augusztus 10., szombat és december 28., szombat. Pihenőnap lesz viszont augusztus 19., hétfő és december 24., kedd.

A 25/2001. (IX. 19.) GM rendelet nem érinti a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatók, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjét. A rendelet felhatalmazta a lakossági ellátást és szolgáltatást végző, valamint az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalókat, hogy a munkarendjüket a fentiektől eltérően is meghatározhassák.

(Magyar Közlöny, 2001/101. szám)

Közúti járművek vizsgálata

Az Országgyűlés a 2001. évi LXVIII. törvénnyel kihirdette a közúti járművek időszakos vizsgálatának elfogadásáról és kölcsönös elismeréséről szóló nemzetközi egyezményt, amit Bécsben, 1997. november 13-án írtak alá. A megállapodásban foglaltakat 2001. január 27-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(Magyar Közlöny, 2001/101. szám)

Vámkontingensek

Szeptember 24-től a kedvezményes vámkontingensek új eljárási rendje szerint kell igényelni

– a GATT kedvezményes vámkontingenseket,

– a Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokból származó árukra nyitott vámkontingenseket, és

– a vámtarifatörvény 16. §-a alapján, autonóm módon nyitott kedvezményes vámkontingenseket.

Igénybejelentés

Az igényeket a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalához (GM EKH) kell benyújtani, a rendelet mellékletében közzétett adatlapon, termékenként, származási országonként és vámkontingensenként.

Az igénylésnek tartalmaznia kell:

– az áru vámtarifaszámát és megnevezését,

– a származási ország kódját,

– a kontingens azonosító számát és típusszámát,

– a belföldi forgalom számára vámkezeltetni kívánt mennyiséget,

– az agrárpiaci rendtartás eszközrendszere alkalmazásával összefüggő egyes kérdésekről szóló 3/1995. (I. 27.) FM rendelet 3. §-ának (1) bekezdése szerinti díj befizetéséről szóló eredeti banki igazolást,

– a belföldi átvevő cég megnevezését, székhelyét,

– első kérelem benyújtása vagy a korábban benyújtott adatokban történt változás esetén az adóbejelentkezési, illetve változásbejelentési lap másolatát,

– a Tájékoztatóban meghatározott élelmiszer-ipari termék feldolgozási alapanyagként történő behozatala esetén a területileg illetékes Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás által kiállított működési engedély másolatát,

– a GM EKH rendszeresen megjelenő tájékoztatójában meghatározott áru esetén a kijelölt vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezet forgalomba hozatalra vonatkozó tanúsítványát,

– tenyészállatoknál a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium tenyésztési hozzájárulását,

– vetőmagok és takarmányok esetén az Országos Mezőgazdasági Minősítési Intézet előzetes hozzájárulását,

– boripari termékeknél a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvényben meghatározott minősítési bizonylatát,

– jövedéki terméknél a jövedéki engedély egy másolati példányát.

Az igénylést az egy árucsoportra meghirdetett – maximálisan kérelmezhető mennyiség – felső határáig lehet benyújtani. A GATT kedvezményes, illetve az autonóm módon meghatározott vámkontingensre bármely származási országból nyújtható be igénylés. A GM EKH a benyújtási határidőt megelőzően tíz nappal további információkat tesz közzé az igényléssel kapcsolatban.

Díj fizetésével igényelhető vámkontingensek

Az igénylések benyújtása letétbe helyezendő díj fizetésével vagy díj fizetése nélkül történik. A díj fizetésével igényelhető vámkontingensek körét az igénybejelentés rendjét szabályozó 24/2001. (IX. 19.) GM-KüM együttes rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Ebbe a körbe tartoznak például: az élő szarvasmarhafélék, az élő sertés, az élő baromfi, a sajt és túró, rizs stb. Ilyenkor a pályázónak a rendelet 3. számú melléklete szerinti "adatlap a díj befizetéséről" megnevezésű igazolást kell benyújtania. A díjat adatlaponként kell megfizetni, a befizetett díjról szóló igazolást adatlaponként kell mellékelni.

Az igénylések elbírálása

A GM EKH az igényléseket folyamatosan bírálja el a tájékoztatójában közzétett módon, arányosan csökkentve, vagy a beérkezés sorrendjében. A vámkontingens igénybevételére jogosító okmányt csak az azon feltüntetett érvényességi határidőn belül lehet felhasználni. Az okmány nem átruházható.

A vámkontingensek teljesítése

Az igénylőnek igazolnia kell a vámkontingensek teljesítését, azaz hogy az árut a belföldi forgalom számára vámkezelték. Ez oly módon történik, hogy a belföldi forgalom számára történő vámkezelésre nyitva álló határidő lejáratát követő 15 napon belül a kedvezmény igénybevételére jogosító okmány vámpéldányának egy másolatát meg kell küldeni a GM EKH-nak. Újabb igénylés csak akkor nyújtható be, ha a kérelmező igazolta a korábbi kontingens teljesítését.

(Magyar Közlöny, 2001/ 101. szám)

Kereskedelmi vámtarifa

Az október 3-át követő vámkezeléseknél törölni kell a vámtételeket a kereskedelmi vámtarifa 4. számú mellékletében a "Lengyel" jelzésű hasábból (4. számú oszlop) a 14/2001. (IX. 28.) KüM-PM együttes rendelet mellékletében felsorolt vámtarifaszámoknál.

(Magyar Közlöny, 2001/106. szám)

Idegenrendészet

Idegenrendészeti ügyekben a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatala, valamint a területi idegenrendészeti hatóságok járnak el. A magyar állampolgárságot e szerveknél lehet igazolni érvényes személyazonosító igazolvánnyal, érvényes magyar útlevéllel, vagy egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvánnyal.

A beutazás és tartózkodás anyagi fedezetét a belépéskor, valamint a vízummal, a tartózkodási engedéllyel kapcsolatos eljárásban meghívólevéllel kell igazolni. Új idegenrendészeti jogszabály tartalmazza a meghívólevél tartalmi követelményeit, a vízum, a tartózkodási engedély és a letelepedési engedély kiadásának szabályait. A 170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet alapján a külföldiek kötelesek bejelenteni a magyarországi lakóhelyüket és gyermekük születését. A befogadott külföldiek létfenntartási feltételeinek megteremtéséhez a hivatal ellátásokkal és támogatásokkal járul hozzá, melyeket részletesen ismertet a 2002. január 1-jétől hatályos rendelet.

Módosult a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szerveinek illetékességi területe. A 2002. január 1-jén hatályba lépő 173/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet mellékletében sorolták fel a hivatalok megnevezését és székhelyét.

(Magyar Közlöny, 2001/105. szám)

Előfizetői hurok

A távbeszélő-szolgáltatási piacon jelentős piaci erővel és előfizetői hurokkal rendelkező szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség terheli, ha kezdeményezik az előfizetői hurok teljes vagy részleges átengedését. Nem tartozik ebbe a körbe a zárt felhasználói csoport számára szolgáltatást végző távközlési szolgáltató, a zárt felhasználói csoport számára nyújtott szolgáltatások tekintetében.

Az előfizetői hurok átengedésére vonatkozó referenciaajánlatokat a Hírközlési Döntőbizottsághoz kell benyújtani. Az ajánlat jóváhagyása, illetve módosítása érdekében indult eljárásért az eljárás megindításakor hétszázötvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A Hírközlési Felügyelet nyilvántartást vezet a jóváhagyott referenciaajánlatokról. A referencia-ajánlatra és annak jóváhagyásával kapcsolatos eljárásra a 175/2001. (IX. 26.) Korm. rendeletbe foglalt szabályok az irányadók.

(Magyar Közlöny, 2001/105. szám)

Védett állatfajok riasztása, elejtése

A közegészségügy, a légi közlekedés biztonsága, valamint az okszerű mezőgazdasági termelés biztosítása érdekében július 1. és február 28. között engedélyezhető a bütykös hattyú, a házi veréb, a kárókatona, a sárga lábú sirály és a seregély riasztása, elejtése, gyérítése, állományának szabályozása. A felsorolt madarakat a védett természeti területeken kívül, a repülőtereken és biztonsági övezetükben pedig egész évben engedély nélkül lehet riasztani. A 21/2001. (IX. 28.) KöM rendelet szeptember 28-tól hatályos, de felhatalmazása az akkor már folyamatban volt ügyekre is szól.

(Magyar Közlöny, 2001/106. szám)

Légi járművek lajstromozása

A légi járművek lajstromba vétele, a lajstromba vétel módosítása és megszüntetése a légiközlekedési hatósághoz benyújtott – okiratokkal alátámasztott – kérelemre történik. A légiközlekedési hatóság bizonyítványt állít ki a lajstromba vételről. A 32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet tartalmazza a légi jármű felségjelének és lajstromjelének elhelyezési szabályait. A felségjel és lajstromjel méretének és írásjeleinek október 1-jét követően kell megfelelniük az új előírásoknak. A folyamatban lévő lajstromozási ügyeket a légiközlekedési hatóság az eljárás megindításának időpontjában hatályos rendelkezések alapján bírálja el.

(Magyar Közlöny, 2001/106. szám)

Gyógyszer-kereskedelem

November 2-ától az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek kereskedelmi jellegű behozatala, illetve kivitele esetén a belföldi forgalom számára történő vámkezeléskor, illetve a kiviteli ellenőrzéskor az importőrnek és az exportőrnek be kell mutatnia a vámhatóság számára a gyógyszer-nagykereskedelmi engedélyét, vagy a gyógyszergyártási engedélyét. Igazolnia kell azt is, hogy a belföldi forgalomba hozatal céljára behozni kívánt gyógyszer felhasználása az adott csomagolási egységben és hatáserősségben Magyarországon engedélyezett.

A gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenység szabályait a 9/2001. (X. 3.) EüM rendelet módosította.

(Magyar Közlöny, 2001/107. szám)

Sugárvédelem

Sugárvédelmi rendelet lép életbe 2002. január 1-jén, az atomenergia alkalmazási körében külső munkavállalóként ellenőrzött területen munkát végző munkavállalók egészségének megóvása érdekében. A jogszabály előírásait az ilyen munkavállalókat foglalkoztató munkáltatóknak és az ellenőrzött terület engedélyeseinek is be kell tartaniuk. Engedélyes az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet lehet, aki/amely az ellenőrzött területre sugáregészségügyi hatósági engedéllyel rendelkezik. A sugár-egészségügyi hatósági feladatokat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala (OTH), illetve a területileg illetékes megyei, fővárosi intézete látja el.

Az engedélyes köteles a sugár-egészségügyi hatóságnak bejelenteni, ha külső munkáltatóval szerződést kötött. Köteles továbbá biztosítani a biztonságos munkavégzés érdekében előírt tárgyi és személyi feltételeket, különösen: egyéni védőeszközt juttatni a munkavállalónak, a sugárzás jellegének megfelelő dozimetriai ellátást szolgáltatni, speciális munkahelyi sugárvédelmi oktatást tartani.

A külső munkavállaló egyéni sugárterhelésének ellenőrzését a 30/2001. (X. 3.) EüM rendelet mellékletében foglaltak szerint kell elvégezni. A dozimetriai igazolást a "Fodor József" Országos Közegészségügyi Központ "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugár-egészségügyi Kutató Intézete bocsátja ki.

Nemcsak a veszélyes munkakörökben dolgozók vannak kitéve a sugárveszélynek, hanem azok is, akik orvosi vizsgálaton, illetve kezelésben, munkaköri és egyéb alkalmassági vizsgálaton, egészségügyi szűrővizsgálaton, igazságügyi orvosszakértői vizsgálaton, vagy orvostudományi kutatási programban vesznek részt.

Az egészségügyi szolgáltatások során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről rendelkeztek a november 2-ától hatályos 31/2001. (X. 3.) EüM rendeletben.

(Magyar Közlöny, 2001/107. szám)

Építésügyi műszaki ellenőrök

Ismét változtak az építésügyi műszaki ellenőrök szakmai és vizsgakövetelményei. A 61/2001. (X. 3.) FVM rendelet október 18-ától hatályos, rendelkezéseit csak az ezt követően induló képzéseknél kell alkalmazni.

(Magyar Közlöny, 2001/107. szám)

Magyar-kirgiz vámügyi megállapodás

Kihirdették a Magyar Köztársaság és a Kirgiz Köztársaság között Budapesten, 1998. november 20-án aláírt, a vámügyekben való együttműködésről szóló megállapodást. A hivatalos magyar nyelvű szöveg a 179/2001. (X. 4.) Korm. rendeletben olvasható. A rendelet 2001. október 4-én lépett hatályba, rendelkezéseit 2000. április 10-étől kell alkalmazni.

(Magyar Közlöny, 2001/108. szám)

Műszaki termékek megfelelőségi vizsgálata

Változott a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló rendelet. A módosító szabályokat tartalmazó 26/2001. (X. 4.) GM rendelet október 19-től hatályos.

(Magyar Közlöny, 2001/108. szám)

Szakmai követelmények

Módosult az egyes szakmai és vizsgáztatási követelmények kiadásáról szóló 38/1997. (VI. 27.) BM rendelet. A módosítás érinti a személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, a rendőrszervező (tiszt), a rendőr, és a határrendész szakképesítések szakmai és vizsgáztatási követelményeit. Új szabályként a módosító rendelet beiktatta a nyilvántartási és okmányügyintéző, a határrendész szervező (tiszt) és a temetkezési szolgáltató szakképesítések szakmai és vizsgáztatási feltételeit. A 19/2001. (X. 10.) BM rendelet 2001. október 13-án lépett életbe.

Változtak a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgáztatási követelményeinek előírásai is. A módosítás többek között beiktatta az alaprendelet [2/1995. (II. 22.) PM rendelet] mellékletei közé a pénzügyi-számviteli ügyintéző, a biztosításközvetítő, a vámkezelő és vámügyintéző, valamint az okleveles adószakértő szakképesítések szakmai és vizsgáztatási követelményeinek szabályait. A folyamatban lévő képzések résztvevői az alaprendeletben előírt vizsgáikat 2004. december 31-ig tehetik le, ezt követően szakmai vizsgák csak a módosító rendelet előírásai szerint szervezhetők. A 35/2001. (X. 10.) PM rendelet 2001. október 18-án lépett hatályba.

(Magyar Közlöny, 2001/110. szám)

Termelési támogatás

Módosultak a gazdálkodó szervezetek 2001. és 2002. évi egyedi termelési támogatásának szabályai. A változás alapján a MÁV Rt. a Budapesti Közlekedési Szövetség működéséből adódó bevételkiesésének ellentételezésére a 2001-re előirányzott támogatás egyharmadát 2001. október 15-től havonként, a 2002-re előirányzott támogatás egytizenkettedét 2002. január 15-től havonként veheti igénybe. A 184/2001. (X. 11.) Korm. rendelet 2001. október 11-én lépett életbe.

(Magyar Közlöny, 2001/111. szám)

Fogyasztói csoportok

Fogyasztói csoportot csak az a részvénytársasági formában működő gazdálkodó szervezet, továbbá külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe szervezhet, amelyet a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GM EKH) a nyilvántartásba határozatával bejegyzett. A szervezőnek legalább húszmillió forint összegű vagyoni biztosítékkal kell rendelkeznie, melynek folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

A fogyasztói csoportban való részvételre irányuló szerződés a fogyasztó írásban tett ajánlatának tartalma alapján, a szervező elfogadó nyilatkozatával jön létre. Szerződés ingó dolog és ingatlan tulajdonjogának megszerzésére is köthető. A fogyasztó a szerződés alapján köteles egyszeri regisztrációs díjat, havi alaprészletet, megbízási és biztosítási díjat fizetni. A szerződést írásba kell foglalni, és egy példányát a fogyasztó részére át kell adni.

A fogyasztói csoport akkor tekinthető megalakultnak, ha a GM EKH által nyilvántartásba vett szervező írásban értesíti a fogyasztót a kedvezményezetti kiválasztás első időpontjáról. Az egy fogyasztói csoportba tartozó fogyasztók számára legalább negyedévente nyilvános kiválasztást kell tartani, mely történhet előtörlesztés vállalásával, vagy sorsolás útján. Amennyiben a fogyasztót ingó dolognál 60 hónapon, ingatlanok és építőanyagok esetében 120 hónapon belül nem választják ki, a szervező köteles lehetővé tenni, hogy a fogyasztó a kiválasztott dolog tulajdonjogát megszerezze.

A GM EKH folyamatosan ellenőrzi, hogy a szervező megfelel-e a nyilvántartásba vételhez szükséges feltételeknek. A 186/2001. (X. 11.) Korm. rendelet szabályai 2002. január 1-jével lépnek életbe.

(Magyar Közlöny, 2001/111. szám)

Termékellenőrzés

Módosultak az egyes nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák termék-ellenőrzési jegyzékének szabályai. A változás részletes szabályai a 2001. október 20-án életbe lépő 28/2001. (X. 12.) Korm. rendelet mellékletében olvashatók.

(Magyar Közlöny, 2001/112. szám)

Műszaki-biztonsági felügyelet

2001. október 19-től módosultak a műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet egyes államigazgatási eljárásainak és igazgatási jellegű szolgáltatásainak díjai. A módosítás lecserélte az alaprendelet [15/1997. (IV. 4.) IKIM rendelet] 1. számú mellékletét, és változott a 2. számú melléklet szabályozása is. A részletes szabályokat a 27/2001. (X. 11.) GM rendelet tartalmazza.

(Magyar Közlöny, 2001/111. szám)

Egészségügyi szolgáltatások

Módosultak az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásának szabályai. Többek között változtak a háziorvos szolgáltató területi kiegészítő díjazásának, az egészségügyi szolgáltatókat heti óraszámra megillető alapdíj összegének rendelkezései. A módosítás lecserélte az alaprendelet [43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet] 5. számú mellékletét, amely a gyógyító-megelőző ellátások 2001. évi kiadási előirányzatait tartalmazza. A 187/2001. (X. 12.) Korm. rendelet 2001. november 1-jétől, bizonyos rendelkezései 2001. december 1-jétől hatályosak.

(Magyar Közlöny, 2001/112. szám)

Takarmánykukorica

Az Országos Gabona Terméktanács tagjai által 2001-ben megtermelt MSZ 12540 szabvány minőségű takarmánykukorica első értékesítéskori irányára 21 000 Ft/tonna, mely az áfát vagy a kompenzációs felárat nem tartalmazza. A 62/2001. (X. 4.) FVM rendelet értelmében az irányár magában foglalja a termelő telephelyétől 70 km-nél nem távolabbi helyre szállított kukorica szállítási költségét. Ha a célszerű szállítási távolság ennél hosszabb, a szállítási költségről különmegállapodásban kell rendelkezni. A rendelet 2001. október 12-től hatályos, és 2002. július 1-jén hatályát veszti.

Az Országos Gabona Terméktanács tagjai által 2001-ben megtermelt MSZ 12540 szabvány minőségű takarmánykukorica első értékesítéskori alsó intervenciós ára 18 000 Ft/tonna, felső intervenciós ára 26 000 Ft/tonna, mely az áfát, vagy a kompenzációs felárat nem tartalmazza. Az irányár magában foglalja a termelő telephelyétől 70 km-nél nem távolabbi helyre szállított kukorica szállítási költségét. Ha a célszerű szállítási távolság ennél hosszabb, a szállítási költségről különmegállapodásban kell rendelkezni. A takarmánykukorica piaci árát a Magyar Mezőgazdaság című hetilapban minden tárgyhetet követő szerdán teszik közzé. A 63/2001. (X. 4.) FVM rendelet 2001. október 12-én lép életbe, és 2002. július 1-jén hatályát veszti.

(Magyar Közlöny, 2001/108. szám)

Élelmezési búza

Intervenciós ár

Az Országos Gabona Terméktanács tagjai által 2001-ben megtermelt MSZ 6383-98 szabvány minőségű élelmezési búza első értékesítéskori alsó intervenciós ára 20 000 Ft/tonna, felső intervenciós ára 30 000 Ft/tonna, mely az áfát vagy a kompenzációs felárat nem tartalmazza. Az intervenciós ár magában foglalja a termelő telephelyétől 70 km-nél nem távolabbi helyre szállított búza szállítási költségét. Ha a célszerű szállítási távolság ennél hosszabb, a szállítási költségről különmegállapodásban kell rendelkezni. Az élelmezési búza piaci árát a Magyar Mezőgazdaság című hetilapban minden tárgyhetet követő szerdán teszik közzé. A 65/2001. (X. 5.) FVM rendelet 2001. október 13-ától 2002. július 1-jéig hatályos.

Irányár

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter közzétette a 2001. évi termésű élelmezési búza irányárát. Az Országos Gabona Terméktanács tagjai által megtermelt, 2001. évi termésű, MSZ 6383-98 szabvány minőségi követelményeinek megfelelő élelmezési búza (vtsz.: 1001 100099) első értékesítéskori irányára 25 500 Ft/tonna. Az irányár az áfát vagy a kompenzációs felárat nem tartalmazza, de magában foglalja a termelő telephelyétől számított 70 km-nél nem távolabbi helyre szállított búza szállítási költségét. Amennyiben a célszerű szállítási távolság ennél hosszabb, a 70 km-t meghaladó távolságra eső szállítási költségről különmegállapodásban kell rendelkezni. A 66/2001. (X. 11.) FVM rendelet 2001. október 19-én lép életbe, és 2002. július 1-jén hatályát veszti.

Állami felvásárlás

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter rendeletet alkotott a 2002. évi termésű élelmezési búza garantált áron történő állami felvásárlásáról. A felvásárlás időszaka 2002. augusztus 1-jétől december 1-jéig tart. Az állam kizárólag az Országos Gabona Terméktanács tagjainak felajánlása alapján, a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő élelmezési búzát és durumbúzát vásárolja fel, 17 500 forint tonnánkénti garantált áron. A felvásárlás országosan maximum 100 ezer tonna mennyiségben történik, ami a piaci helyzet függvényében további mennyiségekkel bővíthető. A felvásárlásban azok a termelők vehetnek részt, akik az illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz legkésőbb az adott év június 15. napjáig a rendelet 2. számú melléklete szerint bejelentik a vetésterület nagyságát, továbbá őszi búza esetén egyidejűleg számlával vagy vételi jeggyel bizonyítják, hogy a 2002. évi búza vetésterületének 40 százalékán minősített, fémzárolt és legalább II. szaporulati fokú vetőmagot használtak. A termelő a bejelentett területéről származó termésből legfeljebb 2,4 tonna/ha mennyiséget ajánlhat fel állami felvásárlásra. A garantált ár az áfát vagy a kompenzációs felárat nem tartalmazza, de magában foglalja a búza vetésterületétől számított 50 km-nél nem távolabbi helyre szállított búza szállítási költségét. Amennyiben a célszerű szállítási távolság ennél hosszabb, az 50 km-t meghaladó távolságra eső szállítási költségről különmegállapodásban kell rendelkezni. A felvásárlást, tárolást és az értékesítést a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által megbízott szervezet végzi, melynek nevéről, címéről és a felvásárlás módjáról a napilapokban és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közleményt tesznek közzé. A felvásárló a termelőnek az átvételtől számított 15 napon belül, de legkorábban 2002. szeptember 1-jén köteles kifizetni a termék ellenértékének 60 százalékát. A vételár fennmaradó 40 százalékát a betárolás napját követő kilencven napon belül fizetik ki. A 67/2001. (X. 11.) FVM rendelet 2001. október 19-én lép életbe, és 2002. december 1-jén hatályát veszti.

(Magyar Közlöny, 2001/109., 111. szám)

Agrártámogatások

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter döntött a 2001-ben állami kezességvállalás biztosításával engedélyezett agrárhitelprogramokról és az agrárlogisztikai beruházások 2001. és 2002. évi állami támogatásáról.

A korábbi jogszabályokkal összhangban vehetnek igénybe a gazdálkodók:

– az agrártermelési technológiák fejlesztéséhez, meglévő és új termelőeszközök termelésbe állításához, továbbá a termelői közösségek tulajdonhoz jutását elősegítő, az élelmiszer-feldolgozást szolgáló reorganizációs kivásárlásokhoz felvett éven túli lejáratú hitelhez állami kezességvállalást és kamattámogatást,

– az agrártermelés és az agrártermékek értékesítésének, illetve piacra jutásának szervezettségét segítő logisztikai és infrastrukturális fejlesztések megvalósításához vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatást, valamint éven túli lejáratú hitelhez állami kezességvállalást és kamattámogatást.

A támogatások részletes feltételei a szeptember 21-étől hatályos 57/2001. (IX. 21.) FVM rendeletben olvashatók.

Módosították a Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy, valamint Békés megyékben az egyes agrárgazdasági célok 2001. és 2002. évi alap- és kiegészítő támogatásáról szóló jogszabályt. Az 58/2001. (IX. 21.) FVM rendeletnek a támogatások átütemezésére vonatkozó rendelkezéseit a 2000. évben megkötött szerződésekre is alkalmazni kell.

Változott a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek egyszerűsített pályázati rendszerű exporttámogatása. Az új előírásokat az 59/2001. (IX. 21.) FVM-PM-KüM együttes rendelet tartalmazza. A jogszabály szeptember 21-től hatályos, egyes rendelkezéseit azonban 2001. április 13-tól kell alkalmazni.

(Magyar Közlöny, 2001/ 102. szám)

Cukorrépa, kristálycukor

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter közzétette a cukorrépa, valamint a kristálycukor 2001. évi alsó és felső intervenciós árát. A rendelet a Cukor Terméktanács tagjaira terjed ki, akik ipari feldolgozás céljára cukorrépát (vámtarifaszám: 1212 91) termesztenek, valamint azokra a cukorgyárakra, amelyek kristálycukrot (vámtarifaszám: 1701 99) állítanak elő. A 16 százalék cukortartalmú, utánfejelt és az MSZ 17045:1985 szabványban előírt minőségi követelményeknek megfelelő cukorrépa első értékesítéskori alsó intervenciós ára 7300 Ft/tonna, felső intervenciós ára 9700 Ft/tonna. Az intervenciós ár az áfát vagy a kompenzációs felárat nem tartalmazza. A piaci árakat a Magyar Mezőgazdaság című hetilapban 2001. november 14-én és 2001. december 1-jén teszik közzé. A 68/2001. (X. 11.) FVM rendelet 2001. október 19-én lépett hatályba, és 2001. december 31-én hatályát veszti.

(Magyar Közlöny, 2001/111. szám)

Vágóállatok felvásárlása

Vágómarha

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter rendeletet alkotott a vágómarha garantált árú állami felvásárlásáról. Az állam kizárólag a Vágóállat és Hús Terméktanács tagjainak felajánlása alapján, a 69/2001. (X. 11.) FVM rendelet mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő, piaci forgalomba kerülő vágómarhát (BTO 012111 23 10) vásárolja fel, a rendelet mellékletében közzétett garantált áron. A garantált ár a vágómarha tartási helyéhez legközelebbi, az FVM Agrárrendtartási Hivatalával szerződést kötött felvásárló által kijelölt átvételi helyre szállított és ott átadott vágómarhára vonatkozik. A garantált ár az áfát vagy a kompenzációs felárat nem tartalmazza. A termelő állami felvásárlási igényét akkor jelentheti be a terméktanácsnál, ha a közzétett piaci átlagár a rendelet mellékletében közzétett garantált árat eléri, vagy az alá csökken. Az átvett vágómarha ellenértékét a minősítés elfogadását követő 30 napon belül kell kifizetni. A 69/2001. (X. 11.) FVM rendelet 2002. január 1-jén lép életbe.

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter közzétette a vágómarha garantált árú állami felvásárlásának lebonyolításában való részvétel feltételeit is. A felvásárlás lebonyolításában pályázat alapján szerződést kötött felvásárlók vehetnek részt. A pályázatokat a 70/2001. (X. 11.) FVM rendelet 2. számú melléklete szerint kitöltött pályázati lappal együtt, zárt borítékban "Pályázat vágómarha állami felvásárlására" jeligével ellátva lehet benyújtani az FVM Agrárrendtartási Hivatalának 2001. október 11-étől számított 30 munkanapon belül. A pályázatokat a miniszter 15 napon belül bírálja el. Előnyt élvez az a pályázó, aki saját tulajdonú vágóhíddal, illetve húsfeldolgozó üzemmel teljesíti a rendeletben foglalt feltételeket, továbbá aki a rendelet 1. számú melléklete szerinti maximális költségtérítésnél alacsonyabb térítés mellett vállalja a felvásárlás lebonyolítását. A pályázat elfogadásától számított 15 napon belül a hivatal szerződést köt a nyertes pályázókkal. A szerződésben a felvásárló vállalja, hogy legalább egy naptári éven keresztül közreműködik a vágómarha állami felvásárlásában. A 70/2001. (X. 11.) FVM rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.

Vágósertés

Rendelet született a vágósertés garantált áron történő állami felvásárlásáról is. Az állam kizárólag a Vágóállat és Hús Terméktanács tagjainak felajánlása alapján, a 71/2001. (X. 11.) FVM rendelet mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő, piaci forgalomba kerülő vágósertést (BTO 012310 32 00) vásárolja fel, a rendelet mellékletében közzétett garantált áron. A garantált ár a vágósertés tartási helyéhez legközelebbi, az FVM Agrárrendtartási Hivatalával szerződést kötött felvásárló által kijelölt átvételi helyre szállított és ott átadott, azonosíthatósági jelöléssel ellátott vágósertés hasított súlyára vonatkozik. A garantált ár az áfát vagy a kompenzációs felárat nem tartalmazza. A termelő állami felvásárlási igényét a terméktanácsnál akkor jelentheti be, ha a közzétett piaci átlagár a rendelet mellékletében közzétett garantált árat eléri, vagy az alá csökken. Az átvett vágósertés ellenértékét a minősítés elfogadását követő 30 napon belül kell kifizetni. A 71/2001. (X. 11.) FVM rendelet 2002. január 1-jén lép életbe.

A felvásárlás lebonyolításában pályázat alapján szerződést kötött felvásárlók vehetnek részt. A pályázatokat a 72/2001. (X. 11.) FVM rendelet 2. számú melléklete szerint kitöltött pályázati lappal együtt, zárt borítékban, "Pályázat vágósertés állami felvásárlására" jeligével ellátva, 2001. október 11-étől számított 30 munkanapon belül lehet benyújtani az FVM Agrárrendtartási Hivatalának. A pályázatokat a miniszter 15 napon belül bírálja el. Előnyt élvez az a pályázó, aki saját tulajdonú vágóhíddal, illetve húsfeldolgozó üzemmel teljesíti a rendeletben foglalt feltételeket, továbbá aki a rendelet 1. számú melléklete szerinti maximális költségtérítésnél alacsonyabb térítési érték mellett vállalja a felvásárlás lebonyolítását. A pályázat elfogadásától számított 15 napon belül a hivatal szerződést köt a nyertes pályázókkal. A szerződésben a felvásárló vállalja, hogy legalább egy naptári éven keresztül közreműködik a vágósertés állami felvásárlásában. A 72/2001. (X. 11.) FVM rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.

(Magyar Közlöny, 2001/111. szám)

Agrárgazdasági célok támogatása

Módosultak az agrárgazdasági célok 2001. évi költségvetési támogatásának szabályai. A részletes szabályozás a 73/2001. (X. 11.) FVM rendeletben olvashatók, amely 2001. október 11-én lép életbe azzal, hogy előírásait 2001. március 3-ától kell alkalmazni.

(Magyar Közlöny, 2001/111. szám)

Közraktári kukorica támogatása

Megjelent a közraktárba letett 2001. évi termésű kukorica támogatásáról szóló rendelet. A szabályozás alapján a közraktárba letett 2001. évi termésű kukoricára közraktárjegy fedezete alapján pénzügyi intézménytől, illetve közraktártól felvett, legfeljebb 8 hónap lejáratra engedélyezett hitel után kamattámogatás, valamint a maximum 8 hónapos közraktári tárolás idejének figyelembevételével tárolási támogatás igényelhető. A támogatások csak együttesen vehetők igénybe. A támogatások igénybevételére jogosultak körét a 74/2001. (X. 11.) FVM rendelet tartalmazza. A szabályozás értelmében a közraktárba vétel kezdő időpontja 2001. október 1., záró időpontja 2002. május 31. A kamattámogatás mértéke a hitelszerződés alapján a jegybanki alapkamat 100 százaléka, a tárolási támogatás mértéke 15 Ft/tonna/hét. A kamattámogatás negyedévente, a tárolási támogatás utólag, egy összegben a területileg illetékes adóhatóságtól igényelhető.

(Magyar Közlöny, 2001/111. szám)

Minőségi borok támogatása

Módosultak a minőségi borok művi tárolásának támogatási szabályai. A változás érinti a közraktárban elhelyezett borok nyilvántartásának, a borár meghatározásának, a betárolt bor támogatható mennyiségének előírásait. A kamattámogatás mértékét a rendelet melléklete tartalmazza. A 75/2001. (X. 11.) FVM rendelet 2001. október 11-én lépett életbe.

(Magyar Közlöny, 2001/111. szám)

Agrárszakértők

Megjelent az európai uniós agrárszakértő szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeit tartalmazó 35/2001. (X. 4.) OM rendelet. A képzés részletes szabályai a rendelet mellékletében olvashatóak, az új rendelkezéseket október 12-től kell alkalmazni.

(Magyar Közlöny, 2001/108. szám)

Növényminősítés

Október 21-ei hatállyal új díjtételek érvényesülnek a növényfajták állami elismerésének, valamint a vetőmag és szaporítóanyag minősítésére és vizsgálatára.

A megváltozott díjakat a 76/2001. (X. 17.) FVM rendelet mellékletei tartalmazzák.

(Magyar Közlöny, 2001/113. szám)

Nyugdíjemelés

2001. december 1-jétől – 2001. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – 1,5 százalékkal emelik a 2001. január 1-jét megelőzően megállapított öregségi nyugdíjat (ideértve a bányásznyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját, a szolgálati nyugdíjat és az előnyugdíjat), a rokkantsági nyugdíjat, a baleseti rokkantsági nyugdíjat, az özvegyi és a szülői nyugdíjat, az árvaellátást, valamint a baleseti hozzátartozói nyugellátásokat.

Ugyanígy emelkedik a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, valamint a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadéka is.

A nyugellátások és a baleseti járadék 2001. november havi kiegészítő emeléséről a 188/2001. (X. 17.) Korm. rendelet intézkedett.

A 189/2001. (X. 17.) Korm. rendelet szerint 2001. december 1-jétől – 2001. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – emelkedik a nyugdíjfolyósító szervek által fizetett nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások havi összege is.

(Magyar Közlöny, 2001/113. szám)

Számla nélkül elszámolható üzemanyagárak 2001-ben

 

MSZ 11793 ólmozatlan motorbenzinek

2001. I. 1.-III. 31.

2001. IV. 1.-VI. 30.

2001. VII. 1.-IX. 30.

2001. X. 1.-XII. 31.

ESZ-95

229,00

233,00

242,00

232,00

ESZ-98

239,00

243,00

252,00

242,00

Keverék

229,00

232,00

241,00

231,00

 

MSZ 167 gázolajok

2001. I. 1.-III. 31.

2001. IV. 1.-VI. 30.

2001 VII. 1.-IX. 30..

2001. X. 1.-XII. 31.

Normál 0,2

223,00

217,00

217,00

210,00

A jegybanki alapkamat változásai

 

Mérték %

Hivatkozás

1994. VI. 15.-1995. I. 31.

25

1/1994. (MK 63.) MNB közlemény

1995. II. 1.-1996. I. 31.

28

1/1995. (MK 7.) MNB közlemény

1996. II. 1.-1996. IV. 30.

27

1/1996. (MK 7.) MNB közlemény

1996. V. 1.-1996. VII. 15.

26

2/1996. (MK 35.) MNB közlemény

1996. VII. 16.-1996. VIII. 31.

25,5

3/1996. (MK 59.) MNB közlemény

1996. IX. 1.-1996. IX. 30.

24,5

4/1996. (MK 75.) MNB közlemény

1996. X. 1.-1997. I. 15.

23

5/1996. (MK 75.) MNB közlemény

1997. I. 16.-1997. II. 28.

22,5

1/1997. (MK 4.) MNB közlemény

1997. III. 1.-1997. VI. 30.

21,5

2/1997. (MK 19.) MNB közlemény

1997. VII. 1.-1997. IX. 14.

21

3/1997. (MK 57.) MNB közlemény

1997. IX. 15.-1998. I. 31.

20,5

4/1997. (MK 80.) MNB közlemény

1998. II. 1.-1998. IV. 7.

20

1/1998. (MK 5.) MNB közlemény

1998. IV. 8.-1998. V. 31.

19,5

2/1998. (MK 30.) MNB közlemény

1998. VI. 1.-1998. VII. 31.

19

3/1998. (MK 45.) MNB közlemény

1998. VIII. 1.-1998. XII. 14.

18

4/1998. (MK 69.) MNB közlemény

1998. XII. 15.-1999. I. 31.

17

5/1998. (MK 112.) MNB közlemény

1999. II. 1.-1999. V. 31.

16

1/1999. (MK 4.) MNB közlemény

1999. VI. 1.-1999. XI. 14.

15,

2/1999. (MK 45.) MNB közlemény

1999. XI. 15.-1999. XII. 21.

15

3/1999. (MK 99.) MNB közlemény

1999. XII. 22.-2000. I. 19.

14,5

4/1999. (MK 119.) MNB közlemény

2000. I. 20.-2000. II. 29.

13

1/2000. (MK 6.) MNB közlemény

2000. III. 1.-2000. IV. 2.

12

2/2000. (MK 15.) MNB közlemény

2000. IV. 3.-2001. VII. 12.

11

3/2000. (MK 29.) MNB közlemény

2001. VII. 13.-2001. IX. 9.

11,25

1/2001. (MK 82.) MNB közlemény

2001. IX. 10-től

11

2/2001. (MK 100.) MNB közlemény

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. november 1.) vegye figyelembe!