Július 16. – július 31.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. július 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 39. számában (2001. július 1.)
Július 20. Áfa bevallása, megfizetése, visszaigényléseÉrintettek: a havi és negyedéves adómegállapításra kötelezett adózók Az általános forgalmi adó megállapítására havonta, illetve negyedévente kötelezett adóalanynak az adóbevallást az adómegállapítási időszakot követő hó 20-áig kell benyújtania, és ezzel egyidejűleg köteles az áfa nettó, elszámolandó összegét megfizetni, illetőleg ettől az időponttól igényelheti azt vissza.1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/4. a) pont, 2. számú melléklet I/Határidők/2. a) pont;
1992. évi LXXIV. tv. 47. §
Július 20. Gyakorított áfa bevallása, megfizetése, visszaigényléseÉrintettek: az áfa gyakorított elszámolásának engedélyezését kérő adóalanyok A havonként bevallásra kötelezett adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy az adó nettó, elszámolandó összegét 15 naponként, a tárgyhót követő 5-én, illetve 20-án számolhassa el és vallhassa be. A negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti vagy a havonként kétszeri elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti.1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők 2. b) pont;
1992. évi LXXIV. tv. 48. §
Július 20. Társaságiadó-előleg megfizetéseÉrintettek: a gazdasági társaság, egyesülés, szövetkezet, állami vállalat, tröszt, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkező munkaközössége, erdőbirtokossági társulat, MRP szervezete, közhasznú társaság, vízitársulat, alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosítópénztár, kockázati tőkealap, külföldi vállalkozó, külföldi szervezet Az adózó, ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint havonta fizet adóelőleget, akkor minden hónap 20-áig köteles az adóelőleget megfizetni.1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/3. A/a) pont;
1996. évi LXXXI. tv 2. §
Július 20. Fogyasztási adó bevallása, megfizetése, visszaigényléseÉrintettek: a termelő, termeltető, vevő, felvásárló, importáló Az adózó a fogyasztási adó előlegének és a megállapított nettó fogyasztási adónak a különbözetét havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza.
A havi adóbevallásra kötelezett adózó a megállapított fogyasztási adót az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyidőszakot követő 20-áig vallja be.1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/1-2. pont, 2. számú melléklet I/Határidők/4. B) pont;
1991. évi LXXVIII. tv. 3. §, 4. §
Július 20. Jövedéki adó bevallása, megfizetése, visszaigényléseÉrintettek: a jövedéki terméket és az annak előállítására alkalmas terméket előállító, raktározó, tároló, importáló, exportáló, forgalmazó, illetve egyéb módon birtokló jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, természetes személy A jövedékiadó-fizetésre kötelezett adóalany – függetlenül attól, hogy adóbevallási kötelezettségét a törvény egyébként milyen időszakonként állapítja meg – a jövedéki adót havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig köteles bevallani.
Az adózó a jövedéki adó előlegének és a megállapított nettó jövedéki adónak a különbözetét havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza. (E rendelkezések a dohánygyártmányok esetében csak arra az adóra vonatkoznak, amelyet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény rendelkezései alapján nem adójeggyel fizetnek meg.)1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet 1. pont, 2. B) pont;
1997. évi CIII. tv. 4.§
Július 20. Összesített termékmérleg benyújtásaÉrintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek Az adóraktárankénti havi zárások alapján az adóraktár engedélyesének összesített zárást kell jövedéki termékenként készíteni, melyet a tárgyhót követő hónap 20-áig a jövedékiadó-ügyben eljáró vámhivatalhoz, az adóbevallással egyidejűleg kell benyújtani.35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (4) bek.
Július 20. Adóraktári adójegy elszámolásaÉrintettek: adóraktáriadójegy-felhasználók Az adóraktáriadójegy-felhasználónak az adójegyekről adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi eladási áranként nyilvántartást kell vezetnie, és az adójegy-nyilvántartás adatai alapján havonta, a tárgyhót követő 20-áig a rendelet 4. számú melléklete szerinti elszámolást kell elkészítenie.14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 8. § (1) bek.
Július 20. Fogyasztóiár-kiegészítés, mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás, egyéb mezőgazdasági támogatás igényléseÉrintettek: a költségvetési támogatás igénybevételére jogosult adóalanyok Ha a támogatást megállapító jogszabály eltérően nem rendelkezik, a havonta megállapított költségvetési támogatást az adózó havonta, a tárgyhót követő 20-ától igényelheti. (A feltétel bekövetkeztéhez kötött költségvetési támogatás az előírt mellékletekkel ellátott bevallás benyújtása időpontjától igényelhető.)1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet IV/2., 3. pont
Július 20. Fogyasztóiár-kiegészítés, mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás, egyéb mezőgazdasági támogatás gyakorított igénybevétele, bevallásaÉrintettek: a költségvetési támogatás gyakorított igénybevételének engedélyezését kérő adóalanyok Az adózó kérelmére az adóhatóság a költségvetési támogatás gyakoribb (öt-tíz-tizenöt naponkénti) igénybevételét is engedélyezheti. A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó a költségvetési támogatást havonta állapítja meg, és arról a tárgyhót követő 20-áig tesz bevallást. A hó közben igénybe vett előleg és a tárgyhónapra igényelhető tényleges támogatás különbözetét a tárgyhót követő 20-ától lehet igényelni, vagy eddig kell megfizetni.1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/5. c) pont, 2. számú melléklet IV/4. pont
Július 20. Megállapított személyi jövedelemadó, -adóelőleg, egészségügyi hozzájárulás bevallásaÉrintettek: a havi adóbevallásra kötelezett adózók A havi adóbevallásra kötelezett adózónak a levont jövedelemadót, adóelőleget és (tételes és százalékos) egészségügyi hozzájárulást az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyhót követő 20-áig kell bevallania.1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/2. a) pont
Július 20. Kulturális járulék bevallása, megfizetéseÉrintettek: meghatározott termékek és szolgáltatások értékesítői, forgalmazói, építmény építtetője, beruházója, kivitelezője, önkéntesen: jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, természetes személyek Az 1993. évi XXIII. törvény mellékletében felsorolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétele (jegybevétele) után kulturális járulékot kell fizetni. A kulturális járulékot a járulékfizetésre kötelezett (személy) maga állapítja meg, vallja be és fizeti meg negyedévente, a negyedévet követő hó 20-áig, az APEH-SZTADI által vezetett, az APEH által közzétett számlaszámú kulturális járulék beszedési számla javára.
A kivitelezőt terhelő kulturális járulék összegét a kivitelező állapítja meg, vallja be, és fizeti meg. A járulékfizetési kötelezettséget negyedévenként, a negyedévet követő hó 20-áig kell teljesíteni az APEH-SZTADI által vezetett 10032000-06056047 számú kulturális járulék beszedési számla javára.1993. évi XXIII. tv. 5. § (1) bek., 6. § (1) bek., Melléklet;
10/2001. (IV. 24.) NKÖM-PM együttes rendelet 5. §
Július 20. Turisztikai hozzájárulás bevallása, megfizetése, visszaigényléseÉrintettek: meghatározott SZJ-besorolás szerinti tevékenységet folytató jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók A turisztikai hozzájárulás befizetésének teljesítésére év közben a vállalkozók előleget fizetnek, az előleg alapja a tárgyévet megelőző teljes év nettó árbevételének (a csomagtúra szolgáltatási, az utazásközvetítési, a külföldi szálláshely-értékesítési, az egyéb utazási ügynöki szolgáltatási, valamint a kiállítás-, vásár-, kongresszusszervezési tevékenység árrésének) időarányos része. Az így kiszámított díjat a vállalkozók negyedévenként vallják be, az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint. Az év közben újonnan alakult vagy átalakult vállalkozások előlegének alapja a meghatározott tevékenységekből várható éves árbevétel (a csomagtúra szolgáltatás, az utazásközvetítési, a külföldi szálláshely-értékesítési, az egyéb utazási ügynöki szolgáltatási, valamint a kiállítás-, vásár-, kongresszusszervezési tevékenységnél árrés), amelynek összegét a vállalkozásnak az alakulástól, illetve átalakulástól számított 15 napon belül be kell jelentenie az állami adóhatósághoz. A turisztikai hozzájárulás fizetésének határidejére féléves, majd negyedévenkénti előlegfizetési kötelezettség vonatkozik. Az éves adatok alapján számított előlegfizetés mértéke az első fél évre 50 százalék. A tárgyévi befizetés határideje az első fél évet követő hónap 20. A kötelezettség és a tényleges befizetés közötti különbözet rendezésének (befizetés, visszaigénylés) határideje július 20.2000. évi CXXXIII. tv. 9. számú melléklet/Turisztikai hozzájárulás/1., 2., 3. pont;
1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/2. a) pont
Július 20. Adómentes felhasználó jövedékiadó-bevallása, -megfizetéseÉrintettek: a jövedéki termék adómentes beszerzésére engedéllyel rendelkező, a jövedéki terméket adómentes célra felhasználók Az adómentes felhasználó az adóbevallási kötelezettségének azon tárgynegyedévet követő hó 20-áig köteles eleget tenni és az adót megfizetni, amelyben beállt az adómegállapítási és adófizetési kötelezettsége.1997. évi CIII. tv. 32. § (9) bek.
Július 20. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, társadalombiztosítási járulék, baleseti járulék bevallásaÉrintettek: havi adóbevallás beadására kötelezett foglalkoztatók A 2000. évtől a tb-kötelezettségeket nem külön, hanem az adóbevallás részeként kell bevallani. A járulékokról a foglalkoztatónak olyan gyakorisággal és olyan határidővel kell benyújtani a bevallásokat, mint az összes többi adónál.1997. évi LXXX. tv. 50. §;
1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/1-2. pont
Július 20. Munkaadói járulék bevallása, megfizetéseÉrintettek: a munkaadók A munkaadó a munkavállaló részére munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt bruttó munkabér, illetmény (kereset), valamint végkielégítés, jubileumi jutalom, a betegszabadság idejére adott díjazás, továbbá a személyijövedelemadó-köteles természetbeni juttatás – kivéve a reprezentáció címén nyújtott természetbeni juttatást -, étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás és a munkaviszony keretében biztosított cégautó adójának 25 százaléka után 3 százalék munkaadói járulékot köteles fizetni, az elszámolt hónapot követő hónap 20-áig.
A munkaadói járulékot a munkaadó állapítja meg, vallja be, és közvetlenül fizeti be az állami adóhatóságnál kezelt számlára az elszámolt hónapot követő hó 20-áig.A havi adóbevallásra kötelezett adózónak a megállapított munkaadói járulékot az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyhót követő 20-áig kell bevallania.1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/1-2. pont;
1991. évi IV. tv. 40. § (1), 42. § (2), (4) bek.
Július 20. Munkavállalói járulék bevallása, megfizetéseÉrintettek: a munkaadók A munkavállaló járulékként a munkaviszonya(i) alapján a munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény (kereset) 1,5 százalékát köteles fizetni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra, aki öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, illetve arra jogosulttá vált.
A munkavállalói járulékot a munkaadó állapítja meg, vonja le és fizeti meg, valamint saját bevallása keretében vallja be az elszámolt hónapot követő hó 20-áig.
A havi adóbevallásra kötelezett adózónak a megállapított munkavállalói járulékot az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyhót követő 20-áig kell bevallania.1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/1-2. pont;
1991. évi IV. tv. 41. §, 42. § (3)-(4) bek.
Július 20. Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás II. negyedévi előlegének befizetéseÉrintettek: a munkaadók A rehabilitációs hozzájárulást a fizetésére kötelezett munkaadó maga vallja be, állapítja meg, és közvetlenül fizeti be az állami adóhatóságnál vezetett "Rehabilitációs hozzájárulás" számla javára. A rehabilitációs hozzájárulásra év közben negyedévenként előleget kell fizetni. Az előleg mértéke a mindenkori tárgynegyedévre vonatkozó tényadatok alapján kiszámított éves rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettség 25 százaléka. Az előleg összegét a munkaadó maga állapítja meg és fizeti be a negyedévet követő hó 20-áig. A tevékenységét megkezdő kötelezett az első teljes negyedév után köteles először előlegfizetést teljesíteni.1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/11. pont;
1991. évi IV. tv 42/A § (1)-(2) bek.
Július 20. Szakképzési hozzájárulás évközi visszaigényléseÉrintettek: azok a hozzájárulásra kötelezettek, akik a szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzés megszervezésével teljesítik, és a tárgyévben kifizetett költségeik (kiadásaik) önmagukban meghaladják a bruttó kötelezettség mértékét A negyedéves visszatérítési igényt az a hozzájárulásra kötelezett nyújthatja be, akinek az igazolt visszatérítési igénye adott negyedévben, az év elejétől számítva az 50 000 Ft-ot eléri. Az ennél kisebb visszatérítési igény az éves bevallásban érvényesíthető.
Az a hozzájárulásra kötelezett, aki többletköltség visszatérítését negyedévente kívánja érvényesíteni, az első három negyedévben felmerült igényét az "Adatlap a Munkaerőpiaci Alap Szakképzési Alaprészéből tényleges költség alapján történő visszaigénylés évközi folyósításához" című nyomtatványon nyújthatja be a negyedév lezárását követő hó 20. napjától.1996. évi LXXVII. tv. 9. § (2) bek.
17/1999. (IV. 2.) OM rendelet 3. § (4) bek.
Július 20. Környezetvédelmitermékdíj-fizetési kötelezettségről szóló beszámolóÉrintettek: belföldi előállítású termékek első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, a termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása esetén a másodlagos kötelezett, termékdíjköteles termék importálója. A belföldi kötelezettnek a negyedévet követő hó 20-áig – havi bontásban – beszámolót kell benyújtania a tárgynegyedévi fizetési kötelezettségéről. A másodlagos kötelezettet a termékdíj átvállalásáról szóló megállapodás hatálya idején ez akkor is terheli, ha a tárgynegyedévre vonatkozóan fizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az importáló kötelezett a termékdíjkedvezmény, illetve -mentesség igénybevétele esetén ugyancsak beszámolót köteles benyújtani.10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 1. §, 4. §, 5. §, 4. számú melléklet;
1995. évi LVI. tv. 2. §, 3. §
Július 20. Környezetvédelmi termékdíj visszaigényléseÉrintettek: belföldi előállítású termékek első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, a termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása esetén a másodlagos kötelezett, termékdíjköteles termék importálója. Ha a termékdíjköteles terméket – önállóan, más termékekkel együtt vagy más termék részeként – a kötelezett exportálja, vagy ha az exportáló a kötelezettől vásárolta, akkor a termékdíjat a Környezetvédelmi Alap Célfeladat (KAC) kezelését végző szervtől visszaigényelheti.
A visszaigénylés iránti kérelmet a jogszabályban meghatározott nyomtatványon lehet benyújtani, amelyet a termékdíjköteles termék – beleértve más termékkel vagy más termék részeként – exportálását igazoló vámáru-nyilatkozat, kitárolási rendelkezés (vámszabad területről külföldre irányuló export esetén), a termékdíjköteles termék megvásárlását igazoló számla egy példányával, anyagmérleggel együtt kell a KAC kezelését végző szerv számára megküldeni negyedévenként, a negyedévet követő hó 20-áig. A visszaigénylés benyújtásával egyidejűleg a visszaigénylőnek igazolnia kell azt is, hogy a vám- és pénzügyőrséggel, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatallal szemben 30 napnál régebbi tartozása nincs. A KAC kezelését végző szerv a visszaigénylés jogosságának ellenőrzését követően, de legkésőbb 60 napon belül a termékdíjat visszautalja az exportálónak.10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 8. §, 5. számú melléklet;
1995. évi LVI. tv. 5/A §
Július 20. Nyomtatványforgalmazó adatszolgáltatásaÉrintettek: nyomtatványforgalmazók A nyomtatványforgalmazó (alforgalmazó) az általa értékesített, adóigazgatási azonosításra alkalmas számla- vagy nyugtatömbökről – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – vevőnkénti részletezésben negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20-áig adatot köteles szolgáltatni az első fokú állami adóhatósághoz.1990. évi XCI. tv. 3. számú melléklet K) pont
Július 25. Bányajáradék bevallása, befizetéseÉrintettek: a bányavállalkozók, továbbá az 1993. évi XLVIII. törvény 1. §-ának (2) és (5) bekezdése szerinti tevékenységet végző, a geotermikus energiát energetikai hasznosítás céljából kitermelő, a jogosulatlanul bányászati tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság A bányajáradékot önbevallás alapján kell kiszámítani. Az önbevallást a befizetéssel egyidejűleg kell megküldeni a Magyar Bányászati Hivatalnak. Kőolajnál és földgáznál havonta, a tárgyhót követő hónap 25-éig. Egyéb ásványi nyersanyagok és kinyert geotermikus energia után negyedévenként, a negyedévet követő hó 25-éig kell befizetni a bányajáradékot.1993. évi XLVIII. tv. 20. § (2) bek.;
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. § (3) bek.
Július 28. Halasztott adófizetés dohánygyártmányoknálÉrintettek: dohánygyártmány adóraktár-engedélyese és importálója A tárgyhónapban átvett dohányadójegyekkel kapcsolatos halasztott fizetési kötelezettséget a tárgyhónapot követő harmadik hónap 28. napjáig kell teljesíteni.1997. évi CIII. tv. 63. § (7) bek.
Július 28. Fogyasztásiadó-előleg befizetése, visszaigényléseÉrintettek: a termelő, termeltető, vevő, felvásárló, importáló A fogyasztási adó alanya, ha az előző év azonos negyedévében nettó adója elérte a 6 millió forintot, akkor adóelőleget köteles fizetni, illetve igényelhet vissza. Az adóelőleg összege az előző év azonos negyedévi nettó adóösszegének egyhatod része.
Ugyancsak adóelőleget kell fizetnie annak az adóalanynak, aki a tárgyévet megelőző évben ugyan nem fizetett és nem igényelt vissza adót, de a tárgyév első negyedévében a nettó adó várható összege eléri a 6 millió forintot. Ebben az esetben a várható nettó adóösszeg egyhatodát kell adóelőlegként fizetni, illetve lehet igényelni.
A II., III., IV. negyedévben akkor kell előleget fizetnie (lehet visszaigényelnie), ha az előző negyedévi nettó adó, illetve visszaigénylés összege a 6 millió forintot meghaladja. Az adóelőleg összege az előző negyedévi nettó adó egyhatod része.
A megállapított nettó fogyasztásiadó-előleget havonta, a tárgyhónap 28-áig kell megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelhető vissza.1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/4. A) pont;
1991. évi LXXVIII. tv. 3. §, 4. §, 18. §
Július 28. Jövedékiadó-előleg befizetéseÉrintettek: a jövedéki terméket és az annak előállítására alkalmas terméket előállító, raktározó, tároló, importáló, exportáló, forgalmazó, illetve egyéb módon birtokló jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, természetes személy Az adózónak a jövedéki adó előlegét havonta, a tárgyhó 28-áig kell megfizetnie.1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet 2. A) pont;
1997. évi CIII. tv 4. §
Július 31. Magánszemélyek cégautóadó-fizetési kötelezettsége a kifizetőhözÉrintettek: kifizetők és magánszemélyek A kifizető írásban megállapodhat a magánszeméllyel, hogy a cégautó után havonta fizetendő adót a magánszemély fizeti meg. Ez csak egész hónapra történhet, mégpedig olyan módon, hogy a magánszemély a vele megállapodást kötő kifizetőnek az adott hónap utolsó napjáig befizeti a vonatkozó adótételt, amelyet a kifizető továbbít az adóhatóságnak. Amennyiben a magánszemély a vállalt kötelezettségének az említett időpontig nem tesz eleget, az ebből eredő jogvitától függetlenül a kifizetőnek kell az adót megfizetnie.1995. évi CXVII. tv. 70. § (7) bek.
Július 31. Külföldi rendszámú személyszállító gépjármű adózásaÉrintettek: külföldi rendszámú személyszállító gépjárművet üzemeltetők A külföldi rendszámú személyszállító gépjármű után fizetendő adót az adómentes időszak elteltét követő minden hónap utolsó napjáig, önadózás útján kell a vámhatóság megfelelő számlájára megfizetni.1990. évi XCI. tv. 4. számú melléklet 3. b) pont
Július 31. Negyedéves könyvelési kötelezettségÉrintettek: az éves beszámoló, illetve az egyszerűsített éves beszámoló, valamint az egyszerűsített mérleg készítésére kötelezett vállalkozók Az egyéb gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági műveletek, események megtörténte után, legalább negyedévenként, a számviteli politikában meghatározott időpontig (kivéve ha más jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz), legkésőbb a tárgynegyedévet követő hó végéig kell a könyvekben rögzíteni.2000. évi C. tv. 165. § (3) bek. b) pont

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. július 1.) vegye figyelembe!