Vásárlói kifogások

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. április 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 36. számában (2001. április 1.)

A vásárlók minőségi kifogásait a Polgári Törvénykönyv alapján a 4/1978. (III. 1.) BkM rendelet szerint kell elintézni. A vásárlói kifogás intézésére vonatkozó jogszabályoktól a vásárló hátrányára eltérni nem lehet.

A forgalomba hozott áru minőségéért a vásárlóval szemben a forgalmazó gazdálkodó szervezet felel. A vásárlói kifogás intézéséért a hibás árut forgalomba hozó üzlet vezetője, illetve az egyéni vállalkozó a felelős. A vásárlói kifogást az üzletvezető vagy az általa megbízott dolgozó köteles gondosan megvizsgálni.

A kifogás feltétele

A gazdálkodó szerv csak az áru eladásakor adott fizetési bizonylat bemutatását követően köteles megvizsgálni a vásárlói kifogást. Ha a vásárló határidőn túl jelentette be az igényét, továbbá ha a hiba oka az átadás után keletkezett (rendeltetésellenes használat, helytelen kezelés vagy tárolás, elemi kár, erőszakos külső behatolás stb.), tájékoztatni kell arról, hogy igénye nem teljesíthető.

A kifogás elintézése

A hibás áru kijavítását legkésőbb a hiba bejelentésétől számított 8 napon belül el kell végezni. Ha a javítás 8 napon belül nem készült el, a vásárló kívánsága szerint az áru árát le kell szállítani, az árut ki kell cserélni, vagy a vételárat vissza kell téríteni, illetve ha a vásárló a hibát kijavítja, vagy mással kijavíttatja, a javítás költségeit kell részére megtéríteni.

Ha a vásárló a hibás áru árának leszállítását, cseréjét vagy a vételár visszatérítését (elállás) igényli, a minőségi kifogást azonnal el kell intézni. (A vásárlói kifogás elintézésének idejébe nem számít bele a minőségvizsgálat időtartama.) Kijavítás, árleszállítás vagy az áru visszavétele és a vételár visszatérítése (elállás) helyett a gazdálkodó szervezet akkor cserélheti ki az árut, ha erre a minőségi kifogás bejelentésekor lehetőség van. Ha a csereigény érvényesítése esetén az áru kicserélésére nincs lehetőség, a vásárló kívánságára – a vételár-különbözet elszámolása mellett – más árut kell eladni. Az árleszállítás mértékét az eladáskor adott fizetési jegyzéken fel kell tüntetni.

Ha az áru köztudomásúan csökkent értékű, vagy a vásárló az előzetesen igazolhatóan közölt minőségi hiba ismeretében az árut tényleges értékének megfelelően csökkentett áron vásárolta meg, a csökkent értéket eredményező, illetve az ismert minőségi hiba miatt a gazdálkodó szervezet szavatossági felelősséggel nem tartozik.

Ha a vásárló a vételár visszatérítését igényli, az árut vissza kell venni, és a ténylegesen kifizetett vételárat vissza kell téríteni.

Az árut javításra elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni az áru azonosításához rendelkezésre álló adatokat, a hiba bejelentésének, valamint az áru átvételének idejét, a hiba megjelölését és azt az időpontot, amikor a vásárló a kijavított árut átveheti.

A minőséghibás élelmiszert, háztartási vegyi árut és kozmetikai készítményt a vásárló választása szerint azonnal ki kell cserélni vagy vissza kell venni, és a vételárat vissza kell téríteni.

Jótállás, szavatosság

Kötelező jótállás esetén a jótállási idő alatt érvényesített vásárlói kifogást a jótállásra vonatkozó jogszabályok szerint kell elbírálni. A jótállás kötelező időtartamának eltelte után a javítást a jótállásra vonatkozó jogszabályban megállapított határidőn belül kell elvégezni. A vállalt jótállás a szavatossági jogokat nem érinti. (A vállalt jótállás feltételeiről a vásárlót írásban tájékoztatni kell.)

Jótállást csak a gazdálkodót szavatosság, illetve kötelező jótállás alapján terhelő kötelezettségeknél a vásárlóra kedvezőbb feltételekkel szabad vállalni.

Ellenőrzés, tájékoztatás

A gazdálkodó szervezetek vezetői rendszeresen kötelesek ellenőrizni a vásárlói kifogások intézésére vonatkozó jogszabályok betartását. A vásárlók kifogásainak intézésére vonatkozó rendelkezéseket minden üzletben feltűnő helyen ki kell függeszteni.

Minőségvizsgálat

Ha a hiba jellegével, a javítás módjával, minőségével, az árleszállítás mértékével kapcsolatban, vagy más kifogás elbírálása szempontjából lényeges műszaki kérdésben vita merül fel, a gazdálkodó szervezet köteles három munkanapon belül szakvélemény beszerzése céljából vizsgálatra elküldeni az árut a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez. (Élelmiszereknél, háztartási vegyi áruknál és kozmetikai cikkeknél csak a kifogás elintézése után, a gazdálkodó szervezet tájékozódása céljából van helye a minőségvizsgáló szerv szakvéleményének beszerzésére.)

Az árut a vásárlótól elismervény ellenében kell átvenni. A minőségvizsgáló szervvel közölni kell az eladás időpontját, az áru vételárát, minőségi osztályát, a vásárlói kifogást, az üzletvezető megállapításait és az egyéb lényeges adatokat (a vásárló neve és címe, árengedmény, elvégzett javítások stb.).

A minőségvizsgáló szerv köteles soron kívül, de legkésőbb 10 napon belül elvégezni a vizsgálatot, értesíteni a gazdálkodó szervezetet a vizsgálat eredményéről. A minőségvizsgáló szerv szakvéleménye a gazdálkodóra kötelező. Tartós használatra rendelt áru esetén a gazdálkodó szervezet – kívánságára – köteles a szakvélemény egy példányát átadni a vásárlónak, más áruk esetében pedig bemutatni.

A minőségvizsgáló szerv lehetőleg az áru csonkítása (roncsolása) nélkül ad szakvéleményt. Ha a műszeres vagy laboratóriumi vizsgálat kizárólag az áru csonkításával (roncsolásával) végezhető el, a vásárlót akkor is kártalanítani kell, ha a kifogása nem alapos.

A költségek viselése

Ha a forgalomba hozott áru nem felel meg az előírt követelményeknek, a vizsgálat költsége a gazdálkodó szervezetet terheli. Ha a vásárló igényét határidőn túl jelentette be, továbbá ha a hiba oka az átadás után keletkezett (rendeltetésellenes használat, helytelen kezelés vagy tárolás, elemi kár, erőszakos külső behatolás), a vizsgálat költsége a vásárlót terheli.

A vizsgálat díjtételeit és/vagy a vizsgálati díj megállapításának és befizetésének módját, továbbá ezek módosulását az IKM hivatalos lapjában közzéteszik. A minőségvizsgálat várható költségeiről közzétett díjtételek alapján a gazdálkodó szervezetnek előzetesen tájékoztatnia kell a vásárlót.

Az összeállítást készítette:
Baktai Erika, Gróh Anikó, Torma Lászlóné
Jegyzőkönyv vásárlói minőségi kifogás elintézéséről A vásárlói kifogás elintézéséről jegyzőkönyvet kell felvenni 4 példányban. A jegyzőkönyv előre nyomott, sorszámmal ellátott nyomtatvány, amelynek formája a következő:

A mai napon minőségi hiba miatt visszahozott árut ...... év ............... hó ...... napján ...................................... számú fizetési bizonylattal vásároltam.

Az áru megnevezése, azonosításra alkalmas adat:

Fogyasztói ár:
A gyártómű neve:
A minőségi hiba leírása:

Elismerem, hogy az árut kijavítva átvettem.

............................. Ft árengedményt, javítási költséget kaptam; a hibás áru helyett árut ....................... Ft értékben átvettem; ......................... Ft vételárát visszakaptam; javítási költség ........................... Ft.

(Boltvezető tölti ki!)

A javítást végezte: .............................. vállalat, szövetkezet stb.

 ......................................................a vásárló olvasható aláírása......................................................lakcíme ......................................................a boltvezető aláírása

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. április 1.) vegye figyelembe!