Jogszabályváltozások

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. március 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 35. számában (2001. március 1.)

Hulladékok jegyzéke

Közzétették a hulladékgazdálkodásról szóló törvény szerinti kategóriákba tartozó hulladékok jegyzékét. A hulladékok nyilvántartását és bejelentését a jegyzékben megadott kódszámok alapján kell készíteni a hulladékcsoport- és főcsoport-megnevezések szerint.

Az 1/2001. (I. 24.) KöM rendelet előírásait február 1-jétől kell alkalmazni.

(Magyar Közlöny, 2001/8. szám)

Termésnövelő anyagok engedélyezése

Rendeletet alkottak a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról.

A termésnövelő anyagok, termesztőközegek és növénykondicionáló szerek (termésnövelő anyagok) forgalomba hozatalát és felhasználását a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium engedélyezi. A termésnövelő anyag forgalomba hozatali és felhasználási engedélye iránti kérelmet, valamint meghatározott vizsgálati eredményeket és adatokat a minisztériumhoz kell benyújtani a rendelet mellékletében foglaltak szerint.

Vizsgálatot az akkreditált magyarországi laboratórium végezhet, a vonatkozó honosított európai szabványok és a jelenleg hatályos magyar szabványok alapján. A mikroelemek és toxikus elemek vizsgálatában alkalmazott műszerek adott paraméterre vonatkozó kimutatási határa legfeljebb a paraméterre vonatkozó érték 10 százaléka lehet.

A veszélyes hulladéknak minősülő összetevőt, illetve szennyvíziszapot tartalmazó termésnövelő anyagnál be kell nyújtani az engedély iránti kérelemmel együtt a veszélytelenség megállapításáról szóló határozatot is. Termékcsalád engedélyezése esetén el kell végeztetni az előírt fizikai, kémiai és mikrobiológiai minősítő vizsgálatokat, valamint a toxikus elemek és a csírázásgátló hatás vizsgálatát valamennyi termék esetében. További vizsgálatokat a termékek típusától függően, a közegészségügyi és környezeti kockázatot jelentő összetevőket a legnagyobb arányban tartalmazó termék(ek)nél kell elvégeztetni.

A minisztérium beszerzi az engedélyezési eljárás során a Környezetvédelmi Minisztérium és a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ szakhatósági állásfoglalását. A kérelem elbírálása során szakértőként jár el a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat.

Tárolás

A tárolás során meg kell akadályozni a termésnövelő anyag hatóanyag-tartalmának csökkenését, fizikai és kémiai tulajdonságainak romlását, és meg kell tartani a környezetvédelmi előírásokat. Termésnövelő anyag raktározására szolgáló tárolót kizárólag olyan helyen lehet létesíteni, ahol a talajvíz az év egyetlen szakában sem emelkedik a tárlószint fölé, és a csapadékvíz elvezetése biztosítva van oly módon, hogy a tárolt készítménnyel ne érintkezzen.

Szilárd műtrágyát kizárólag olyan fedett, szilárd aljzatburkolatú helyen lehet tárolni, ami védett az ár- és belvíz veszélyeztetettségétől, és ahol biztosítva van, hogy a tárolt anyag nem okoz sem közvetlen, sem közvetett bevezetést a felszín alatti vízbe, valamint a kiszóródott anyagok összegyűjtése megoldható.

Különböző hatóanyag-tartalmú ömlesztett műtrágyákat egy tárolótérben elkülönítetten kell elhelyezni, beazonosítható módon, jelzőtáblán, nem vízoldható feliraton feltüntetve az adott helyen tárolt ömlesztett műtrágya nevét, kémiai képletét, gyártóját és az elhelyezés dátumát.

Folyékony műtrágyát kizárólag olyan csurgás- és csepegésmentes zárt tartályban lehet tárolni, amelyben a tartály anyaga és a műtrágya között nincs kémiai kölcsönhatás. A tartálynak rendelkeznie kell a túltöltés megakadályozását biztosító műszaki felszereltséggel. Hőtágulás lehetősége miatt a tartályok teletöltése tilos. A tartályon nem vízoldható feliraton fel kell tüntetni a tartályban tárolt folyékony műtrágya nevét, kémiai képletét, összetételét, gyártóját és a betöltés dátumát.

Csomagolás, forgalmazás

A termésnövelő anyag csomagolásának meg kell akadályoznia, hogy a tartalom kiszóródjon, kiszivárogjon. A külső megjelenésének olyannak kell lennie, hogy más anyaggal (gyógyszer, élelmiszer, háztartási vegyi anyag) a termésnövelő anyagot ne lehessen összetéveszteni. A kötelezően feltüntetett valamennyi adatot egyértelműen el kell különíteni a csomagolóeszközön, címkén és a kísérőokmányon feltüntetett minden egyéb információtól. A termésnövelő anyagot az engedélyben megjelölt kereskedelmi névvel kell forgalomba hozni.

A 28 tömegszázaléknál magasabb nitrogéntartalmú – ammónium-nitrátműtrágyát kizárólag csomagoltan lehet kiskereskedelmi forgalomba hozni.

Ellenőrzés

A termésnövelő anyag forgalmazását az illetékes növény- és talajvédelmi szolgálat ellenőrzi, amelynek során vizsgálja a forgalmazott készítmény engedélyének meglétét, a helyszínen megállapítható minőségi kifogásokat (küllem, csomagolástechnika, a csomagolóeszköz szennyezettsége, tárolási körülmények) és a gyártási és eltarthatósági időt.

A termékállandóság vizsgálatához az illetékes szolgálat a gyártónál, a kiszerelőnél, a kereskedőnél és a felhasználónál térítésmentesen mintát vehet. A mintavétel helyén ellenmintát kell hagyni. Az engedélyben előírt hatóanyag-tartalom csökkenése esetén a szolgálat arra kötelezi a forgalmazót, hogy jelölje a forgalomba hozott termésnövelő anyag használati értékének csökkenését. Az ellenőrzést és a vizsgálatot kérelemre is lefolytatják, ebben az esetben vizsgálati díjat kell fizetni.

Lejárt szavatosságú készítményt a minőség ellenőrzése nélkül nem lehet forgalomba hozni és felhasználni. A vizsgálatot a forgalmazónak, illetve a felhasználónak kell elvégeztetnie. Amennyiben a minőség-ellenőrzési vizsgálatok eredményei alapján a készítmény eredeti rendeltetésének megfelelően nem használható fel, a készítményt hulladéknak kell tekinteni.

Felhasználás

A termésnövelő anyagokat kizárólag az engedélyben foglalt feltételek szerint lehet felhasználni olyan módon és mennyiségben, hogy a talajok kockázatos anyagtartalma ne haladja meg tartós használat esetén sem a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges "B" szennyezettségi határértéket, valamint a felszín alatti vizek állapota a termésnövelő anyagok felhasználása következtében ne romoljon.

Termésnövelő anyag kísérleti felhasználása iránti kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani.

A 8/2001. (I. 26.) FVM rendelet 2001. február 1-jétől hatályos.

(Magyar Közlöny, 2001/9. szám)

Telefondíjak

Február 1-jétől felemelték a távbeszélő-szolgáltatások díjait. Az előfizetői szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokért havi előfizetési díjat, bérelt vonali szolgáltatásnál egyszeri csatlakozási díjat és havi bérleti díjat, időalapú díjazás esetében beszélgetési díjként hívásfelépítési (kapcsolási) és forgalmi díjat, vagy impulzusalapú díjazás esetében beszélgetési díjat kell fizetni.

Havi előfizetési díj

Az előfizetési díj mértéke különböző lehet: előfizetői kategóriánként (egyéni és üzleti/intézményi), állomástípusonként (iker- és főállomás), előfizetői kategórián belüli díjcsomagok szerint. Az előfizetési díj a tárgyhónapban előre esedékes. A távhívásra nem alkalmas vagy más, alacsonyabb színvonalat nyújtó szolgáltatás (csökkent értékű szolgáltatás) esetében a szolgáltató mérsékelt előfizetési díjat állapíthat meg. Ez esetben az előfizetési díj mérséklésének mértéke legalább 15 százalék.

Választható díjak

A szolgáltatók jogosultak előfizetőik részére díjcsomagokat képezni. A díjcsomagoknál a rendeletben meghatározott díjaktól el lehet térni. Az egyéni előfizető választhat kisfogyasztói díjcsomagot is. Az 1/2001. (I. 26.) MeHVM rendeletben kihirdetett közcélú távbeszélőszolgáltatásokért az alábbi előfizetési és beszélgetési díjakat kell fizetni 2001. február 1-jétől:

  • egyéni fővonal kisfogyasztói csomagot választó előfizetőknél gépi kapcsolással 1290 Ft/hó,
  • egyéni fővonal a többi előfizetőnél 2308 Ft/hó,
  • egyéni ikervonal 776 Ft/hó,
  • üzleti/intézményi fővonal 3100 Ft/hó,
  • üzleti/intézményi ikervonal 1048 Ft/hó.
(Magyar Közlöny, 2001/9. szám)

Magyar Reprográfiai Szövetség

2001. január 12-én a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma az alábbiak szerint módosította a Magyar Reprográfiai Szövetség nyilvántartásba vételéről szóló határozatot:

  1. A közös jogkezelő egyesület neve: Magyar Reprográfiai Szövetség.
  2. A közös jogkezelő egyesület rövidített neve: RSZ.
  3. A közös jogkezelő egyesület székhelye: 1015 Budapest, Hattyú u. 8/B.
  4. A közös jogkezelő egyesület képviselőjének neve, lakcíme:

Miticzky Gábor elnök, 1039 Budapest, Árpád u. 16.

Vaskovics Péter igazgató, 9023 Győr, Somogyi B. út 56.

(Magyar Közlöny, 2001/10. szám)

Közutakon végzett munka

Közzétették a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeire vonatkozó műszaki szabályzatot. A szabályzat tartalmazza az úton végzett munkák során a jelzőtáblák, az útépítési elkorlátozó elemek és eszközök, a forgalomirányító jelzőlámpák és az útelzáró jelzőlámpák alkalmazásának előírásait. A munkát végző kivitelező felelős az úton vagy annak közvetlen közelében végzett, a közúti forgalmat érintő munka miatt szükséges közúti jelzőtáblák, útépítési elkorlátozó elemek és eszközök, a forgalomirányító jelzőlámpák és az útelzáró jelzőlámpák elhelyezéséért és fenntartásáért, eltávolításáért.

A szabályzat a 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet mellékletében olvasható, rendelkezéseit 2001. május 1-jétől kell alkalmazni.

(Magyar Közlöny, 2001/11. szám)

Frekvenciagazdálkodás

Február 1-jétől hatályos a frekvenciagazdálkodás hatósági eljárásairól szóló rendelet, amely szabályozza a frekvenciakijelölési és rádióengedélyezési eljárást, a rádióforgalmazás szabályait, a rádió-ellenőrzést, a rádiózavar elhárítását, a nemzeti és nemzetközi rádió-mérőszolgálati tevékenységet és a hatósági nyilvántartást.

A rendelet vonatkozik mindazokra, akik Magyarország területén polgári célra rádióberendezést, rádióállomást, rádiótávközlő hálózatot fejlesztenek, előállítanak, telepítenek, üzemben tartanak; nagyfrekvenciás villamos berendezést üzemben tartanak; vagy nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezést használnak. Nem terjed ki a rádióamatőr tevékenységre és a rádióamatőr állomásokra.

A 2/2001. (I. 31.) MeHVM rendelet szerinti hatósági feladatokat a Hírközlési Főfelügyelet és területi szervei látják el.

(Magyar Közlöny, 2001/11. szám)

Rádióberendezések

Rendeletet alkottak a rádióberendezések és a távközlő végberendezések, bizonyos orvostechnikai eszközök részét képező készülékek, meghatározott gépkocsik és pótkocsik, motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok alkotórészét képező készülékek forgalomba hozatalára, forgalmazására és üzembe helyezésére.

A rendelet hatálya kiterjed minden Magyarországon készüléket gyártó, importáló, forgalomba hozó, forgalmazó, tanúsító, üzembe helyező és felhasználó természetes személyre, jogi személyre, egyéb szervezetekre, külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeire és ezek képviselőire.

A 3/2001. (I. 31.) MeHVM rendelet február 1-jétől hatályos, előírásait a folyamatban lévő hatósági ügyekre is alkalmazni kell. Forgalomba hozatalra jogosító hatósági engedély alapján a készülékeket az engedély lejártáig, de legkésőbb 2001. december 31-ig lehet forgalomba hozni. A hatóság nem akadályozhatja meg olyan távközlő végberendezés forgalomba hozatalát és üzembe helyezését, amelyet az MSZ 25051 szabvány 4. fejezete (B modul: típusvizsgálat) vagy 10. fejezete (H modul: teljes minőségbiztosítás) szerinti eljárás alapján tanúsítottak, megfelelőségi jelöléssel láttak el, és legkésőbb 2001. április 7-éig hoznak forgalomba.

(Magyar Közlöny, 2001/11. szám)

Nyári időszámítás

2001-ben a nyári időszámítás március 25-től (vasárnaptól) október 28-ig (vasárnapig) tart. Az órákat március 25-én kettő órakor három órára, október 28-án három órakor kettő órára kell állítani.

A nyári időszámítás alkalmazásáról a 8002/2001. (MK 11.) KöViM tájékoztatója intézkedett.

(Magyar Közlöny, 2001/11. szám)

Átlagkereset

Az Országos Munkaügyi Tanács 2001. január 24-i ülésén a kormány bejelentette, hogy csatlakozik az OMT munkaadói és munkavállalói oldal 2001. január 15-i megállapodásához, amely szerint a 2001. évre a versenyszférában az ajánlott átlagkereset-növekedés 9,75-12,5 százalékos mértékű legyen.

(Magyar Közlöny, 2001/11. szám)

Takarmányvizsgálati díjak

Módosították a takarmányok hatósági vizsgálataiért fizetendő díjakat. A február 9-ét követően kezdeményezett eljárásokban a takarmány-előállító üzem működésének engedélyezéséért (SZJ 74.30.13) 5300 forintot kell fizetni. Az előkeverékek gyártmánylapjának szakvéleményezési díja (SZJ 74.14.23.1) gyártmánylaponként 2120 forint.

A takarmányvizsgáló laboratóriumok minősítési eljárásának díja a laboratórium működésének technikai, műszaki, illetve személyi feltételeinek véleményezése (SZJ 74.30.13) vonatkozásában 77 500 forint. A minősített laboratóriumi vizsgálati spektrum bővítés minősítési eljárásának díja a laboratórium működésének technikai, műszaki, illetve személyi feltételeinek véleményezése (SZJ 74.30.13) vonatkozásában 35 000 forint.

A 9/2001. (II. 1.) FVM rendelet mellékletei tartalmazzák a takarmányok összetétele, beltartalma, előállítása és felhasználhatósága véleményezésének díjait; a minősítési és ellenőrzési eljárásban a laboratóriumi vizsgálatokért fizetendő díjakat és a takarmányvizsgáló laboratóriumok körvizsgálatának díjait.

(Magyar Közlöny, 2001/12. szám)

Kereskedelmi vámtarifa

A kereskedelmi vámtarifáról szóló rendelet 4. számú mellékletében a "Lengyel" jelzésű hasábból (4. számú oszlop) az 1/2001. (II. 1.) KüM-PM együttes rendelet mellékletében felsorolt vámtarifaszámoknál törölni kell a vámtételeket. Ezt a rendelkezést a február 6-át követő vámkezeléseknél kell alkalmazni.

(Magyar Közlöny, 2001/12. szám)

Vámkontingensek

Megváltoztak a Lengyel Köztársaságból származó egyes árukra alkalmazandó vámkontingensek. A 2001. január 1-jétől december 31-ig érvényes vámkontingenseket a 2/2001. (II. 1.) KüM-PM együttes rendeletben tették közzé. A rendelet február 6-tól hatályos azzal, hogy a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala által már korábban kiadott kedvezményes vámkontingensekre importált áruk vámkezelésénél még a régi szabályokat kell alkalmazni.

(Magyar Közlöny, 2001/12. szám)

Műsorszórás díjai

A 4/2001. (II. 1.) MeHVM rendeletben kihirdették a rádió és a televízió műsorszórás 2001. évi legmagasabb díjait.

(Magyar Közlöny, 2001/12. szám)

Szabadkereskedelmi megállapodás

Február 1-jétől hatályos a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás 3. számú, a származási szabályokról szóló jegyzőkönyvének módosítását tartalmazó kiegészítő jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv magyar nyelvű szövege a 15/2001. (II. 6.) Korm. rendeletben olvasható.

(Magyar Közlöny, 2001/13. szám)

Területi főépítészek

Március 11-től megváltozik a területi főépítészi irodák elnevezése, székhelye és illetékességi területe. Az irodákat a 10/2001. (II. 9.) FVM rendelet melléklete sorolja fel.

(Magyar Közlöny, 2001/14. szám)

Közjegyzők

Április 1-jétől hat új közjegyző fog működni Magyarországon. Az 1/2001. (II. 9.) IM rendeletben foglaltak szerint megváltoznak a közjegyzői körzetek Budapesten, Szentendrén, Mosonmagyaróváron, Veszprémben és Egerben.

Módosul a közjegyzői díjszabás is. A jelzálog-hitelintézetek által kötött jelzálog-hitelszerződések közokiratba foglalásáért február 24-től az eddigi munkadíj felét kell fizetni. Ezt a változást a 2/2001. (II. 9.) IM rendelet iktatta be.

(Magyar Közlöny, 2001/14. szám)

"Származó termék"

Kihirdették a Magyar Köztársaság és az EFTA-tagállamok között létrejött szabadkereskedelmi megállapodás "származó termék" fogalmának meghatározásáról szóló jegyzőkönyv módosítását. A 17/2001. (II. 12.) Korm. rendeletet január 1-jétől kell alkalmazni.

(Magyar Közlöny, 2001/15. szám)

Számítógépes helyfoglalás

Szabályozták a légiszállítási és a vasúti szállítási szolgáltatás számítógépes helyfoglalási rendszerének működését. A 6/2001. (II. 12.) KöViM rendelet június 1-jétől hatályos.

(Magyar Közlöny, 2001/15. szám)

Környezeti hatásvizsgálat

Közzétették a környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenységek listáját. A 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet mellékletében azokat a tevékenységeket, illetve a hozzájuk szükséges létesítményeket sorolták fel, amelyekre csak környezeti hatásvizsgálat elvégzése után lehet környezetvédelmi engedélyt adni. A rendelkezéseket az április 15-ét követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

(Magyar Közlöny, 2001/16. szám)

Levegővédelem

Új rendeletet adtak ki a levegővédelem szabályairól, amely azokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akiknek tevékenysége, létesítménye, terméke levegőterhelést okoz. Légszennyezési bírságot köteles fizetni, aki a légszennyező, aki a helyhez kötött légszennyező pontforrását, illetve a bejelentésre kötelezett helyhez kötött diffúz légszennyező forrását úgy üzemelteti, hogy a kibocsátási határértéket túllépi, vagy a levegővédelmi követelményeket nem teljesíti. A bírságot a környezetvédelmi hatóság szabja ki.

A 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet július 1-jétől hatályos, és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Azok, akik légszennyező anyag kibocsátásával járó létesítményt, tevékenységet üzemeltetnek, két éven belül, míg az engedéllyel nem rendelkezők egy éven belül kötelesek új engedély iránti kérelmet benyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.

(Magyar Közlöny, 2001/16. szám)

Biztonsági okmányok

Új típusú biztonsági okmányokat vezettek be. Február 22-től nemcsak külföldre utazásra, hanem hazatérésre jogosító okmányt is kiállítanak. Az új biztonsági okmányokat a 22/2001. (II. 14.) Korm. rendelet melléklete tartalmazza.

(Magyar Közlöny, 2001/16. szám)

Gumiabroncsok

2001-ben a Magyarországra felújítási (újrafutózási) célra behozható használt gumiabroncs mennyisége, amelyre az új gumiabroncsra vonatkozó termékdíjtételeket alkalmazni lehet: személygépkocsi-gumiabroncsnál 500 tonna, tehergépkocsi-gumiabroncsnál 1500 tonna, összesen 2000 tonna.

A mennyiségi korlátokat a 25/2001. (II. 14.) Korm. rendeletben tették közzé.

(Magyar Közlöny, 2001/16. szám)

Takarmánykukorica

Február 14-től a 11/2001. (II. 14.) FVM rendelettel feloldották a takarmánykukorica exporttilalmát.

(Magyar Közlöny, 2001/16. szám)

Közúti közlekedés hatósági díjai

Változnak a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, valamint környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével kapcsolatos díjak.

A közúti járművek vezetésére jogosító okmányokkal kapcsolatos eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak a következők: tanfolyammentes elméleti vagy gyakorlati vizsga engedélyezése, vizsgánként 2800 forint; külföldi vezetői engedély honosítása 2800 forint; ideiglenes vezetői engedély kiadása 1200 forint; nemzetközi vezetői engedély kiadása 1200 forint.

Az új díjtételeket a 8/2001. (II. 14.) KöViM-BM együttes rendelet tartalmazza, amely február 22-től hatályos, és rendelkezéseit csak az ezt követően kezdeményezett eljárásokban kell alkalmazni.

(Magyar Közlöny, 2001/16. szám)

Építési műszaki ellenőrök

A közlekedési (közúti, vasúti és hajózási) építményeket, valamint a vízi létesítményeket érintő építési műszaki ellenőri és a felelős műszaki vezetői névjegyzékbe való felvételért és más hatósági eljárásért díjat kell fizetni. A névjegyzékbe vétel díja 6000 forint, a jogosultság meghosszabbítása 2000 forint. A fellebbezés díja 3000 forint.

Az eljáró közlekedési hatóságokat a 9/2001. (II. 14.) KöViM rendelet melléklete tartalmazza. A rendelet február 22-től hatályos.

(Magyar Közlöny, 2001/16. szám)

Tartósítóipari vállalkozások

Módosították az agrárhitelekhez biztosított 65 milliárd forint összegű kezességvállalási keret felhasználásáról szóló rendelkezéseket a tartósítóipari vállalkozások hitelfelvételével kapcsolatban. Az 1011/2001. (II. 14.) Korm. határozatban foglaltakat 2000. december 27-től kell alkalmazni.

(Magyar Közlöny, 2001/16. szám)

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. március 1.) vegye figyelembe!