Hatósági eljárás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. március 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 35. számában (2001. március 1.)

Fogyasztóvédelmi felügyelőségek

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat – a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szakmai irányításával – az úgynevezett területi felügyelőségek látják el. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi felügyelőségek (felügyelőségek):

 • ellenőrzik a fogyasztóvédelmet érintő jogszabályok megtartását,
 • közreműködnek a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában,
 • figyelemmel kísérik és elemzik a fogyasztóvédelmi politika érvényesülését,
 • véleményezik a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket, és kezdeményezik a jogszabály-módosításokat,
 • arra irányuló megállapodás alapján együttműködnek a fogyasztóvédelmi tevékenységet ellátó más állami szervezetekkel,
 • piacfelügyeleti tevékenységük keretében ellenőrzik az áruk forgalmazására és a szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások megtartását, vizsgálatot folytathatnak a fogyasztókat érintő ügyekben, fogyasztóvédelmi bírságot szabhatnak ki, kivéve ha más hatóság azonos tényállás mellett már szabott ki bírságot,
 • irányítják a termékbiztonság ellenőrzésével összefüggő piacfelügyeleti feladatokat, és működtetik a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszert,
 • figyelemmel kísérik a fogyasztókat érintő általános szerződési feltételeket, – intézik a fogyasztók minőségi kifogásaival és panaszaival kapcsolatos ügyeket,
 • szakmai segítséget nyújtanak a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek tevékenységéhez és a fogyasztók oktatásához,
 • a fogyasztói jogokat ismertető kiadványokat jelentetnek meg,
 • termék-összehasonlító vizsgálatokat végeztetnek és közzéteszik azok eredményét,
 • módszertani segédanyagokat készítenek a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi tevékenységének elősegítése és egységessége érdekében,
 • támogatják az önkormányzati tanácsadó irodák működését, és
 • ellátják mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladat- és hatáskörükbe utal.

Mindezeken túlmenően a felügyelőségek hatásköre kiterjed:

 • a fogyasztókat érintő a tevékenységekre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megtartásának ellenőrzésére,
  az áruk forgalmazására és a szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogszabályi, hatósági előírások betartásának felügyeletére,
 • az áruk és szolgáltatások minőségére, a megfelelőség tanúsítására vonatkozó előírások megtartásának, a fogyasztók minőségi kifogásai és panaszai intézésének a felügyeletére,
 • az áru mérésére – ideértve a mérőeszköz hitelességét is –, elszámolására, valamint a kiállított számla, illetve nyugta helyességére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzésére,
 • a hatósági árakra vonatkozó rendelkezések betartatására,
 • a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó jogszabályi előírások teljesítésének folyamatos vizsgálatára, továbbá
 • a közterületi árusítás jogszerűségének ellenőrzésére.

A felügyelőségek a külön jogszabályban megállapított jogkörükben szabálysértési hatóságként járnak el. Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos bűncselekmény vagy a hatáskörükbe nem tartozó szabálysértés gyanúja esetén feljelentést tesznek az ügyben eljárásra jogosult hatóságnál.

Ellenőrzések

Piacfelügyeleti ellenőrzés

A felügyelőségek az áruk és a szolgáltatások biztonságosságával kapcsolatos piacfelügyeleti ellenőrzés során jogosultak tájékoztatást kérni a gyártótól és a forgalmazótól egyaránt. Biztonságossági vizsgálatok elvégzése céljából jegyzőkönyv ellenében ingyenes mintát és ellenmintát vehetnek. A biztonságossági vizsgálathoz szükséges időtartamra – ideiglenes intézkedéssel – megtilthatják az áru forgalmazását vagy a szolgáltatást, annak reklámozását, illetve kiállításon való bemutatását abban az esetben, ha az áru vagy szolgáltatás nem tűnik biztonságosnak.

A felügyelőségek a piacfelügyeleti ellenőrzésük során beléphetnek az áru vagy szolgáltatás biztonságosságának ellenőrzéséhez szükséges valamennyi telephelyre, és esetleges akadályoztatás esetén ehhez a rendőrség közreműködését is igénybe vehetik, továbbá betekinthetnek az ellenőrzéshez szükséges valamennyi dokumentumba és azokat lemásolhatják, s az ellenőrzéshez szükséges hang- és képfelvételeket is készíthetnek.

Ellenőrzés a forgalomba hozatal során

Az úgynevezett forgalomba hozatali engedélyezési eljárás és megfelelőség- tanúsítási kötelezettség alá eső áruk forgalomba hozatala során a felügyelőségek ellenőrzik, hogy a forgalomba hozott áru rendelkezik-e hatósági engedéllyel vagy jogszabály alapján kijelölt vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, szakvéleménnyel vagy a gyártó által kiadott megfelelőségi nyilatkozattal, valamint hogy az áru megfelel-e a hatósági engedélyben, tanúsítványban, szakvéleményben vagy a nyilatkozatban foglaltaknak.

A felügyelőségek ellenőrzésük során áruazonosítást vagy más vizsgálatot végezhetnek a főfelügyelőség saját laboratóriumában, illetve a fentieket elvégeztethetik más, akkreditált laboratóriummal. Nem végezheti el a vizsgálatot azonban az az akkreditált laboratórium, amely korábban a vizsgálat tárgyát képező áru megfelelőségét tanúsította.

Intézkedések

A felügyelőségek az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezései szerint járnak el – a fogyasztóvédelmi törvény speciális szabályai szerinti eltérésekkel.

Ha a felügyelőség eljárása során megállapította a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését,

 • elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését,
 • megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását,
 • elrendelheti a fogyasztó életére, egészségére, testi épségére veszélyes áru forgalomból való kivonását,
 • elrendelheti a fogyasztó életére, egészségére, testi épségére veszélyes áru megsemmisítését (a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével), valamint
 • a fogyasztók életét, egészségét veszélyeztető értékesítési körülmények, illetve a fogyasztók széles körét érintő vagy jelentős nagyságú hátrányt okozó és a tisztességtelen piaci magatartás tilalmába ütköző gazdasági tevékenység esetén – a szabálytalanság megszüntetéséig – elrendelheti az üzlet bezárását, emellett
 • jogosult (jegyzőkönyv felvétele mellett) minta és ellenminta vételére, ha az áru minősége, összetétele csak vegyi vagy műszaki vizsgálattal állapítható meg, továbbá próbavásárlást is végezhet.

Intézkedések a piacfelügyeleti eljárásokban

Ha a főfelügyelőség és a felügyelőségek a piacfelügyeleti ellenőrzés során megállapítják, hogy az áru vagy a szolgáltatás nem felel meg a biztonságossági követelményeknek, jogosultak

 • előírni az áru használatából vagy a szolgáltatás igénybevételéből származó veszélyre vonatkozó figyelmeztető tájékoztatás elhelyezését,
 • széles körű tájékoztatást elrendelni úgy, hogy a fogyasztók időben és megfelelő módon – szükség esetén a rádió és a televízió műsorszolgáltatásában vagy sajtótermékben – értesüljenek az áru használatából vagy a szolgáltatás igénybevételéből származó veszélyről,
 • korlátozni vagy megtiltani az áru forgalomba hozatalát vagy a szolgáltatást, illetve az áru vagy szolgáltatás reklámozását,
 • kivonni a forgalomból az árut, megtiltani a további szolgáltatást s az erről szóló tájékoztatást,
 • indokolt esetben elrendelni az áru megsemmisítését (a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével).

A piacfelügyeleti intézkedés alapján meghozott határozat végrehajtására a gyártón és a forgalmazón kívül – szükség esetén – minden más olyan személy kötelezhető, aki az áruból vagy szolgáltatásból eredő veszély elkerülését célzó intézkedésben részt vesz.

Szakhatósági vélemény

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségnek és a területi felügyelőségeknek eljárásuk során, a határozat meghozatala előtt ki kell kérniük az érdekelt szakhatóság véleményét. Amennyiben a szakhatóság tizenöt napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a meghozandó intézkedéssel egyetért. Az eljáró hatóság az általa kiadott határozatot tizenöt napon belül köteles megküldeni az érdekelt szakmai felügyeletnek.

Fogyasztóvédelmi bírság

Az eljáró hatóság a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén határozatával fogyasztóvédelmi bírságot szabhat ki. A bírság többszörös jogsértés esetén halmozottan is kiszabható.

A bírság összegét az eset összes körülményeire – így különösen a fogyasztói érdeksérelmek körére, súlyára, a jogsértő állapot időtartamára és a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, valamint a jogsértéssel elért előnyre – tekintettel kell meghatározni.

A bírságot a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség számlájára kell befizetni. A jogerősen kiszabott és be nem fizetett bírságot adók módjára és azokkal egy sorban kell behajtani. Az eljáró hatóság vezetője elrendelheti az élet, az egészség, a testi épség és a környezet védelme, vagy a fogyasztók széles körét érintő, különösen nagy kárral fenyegető veszély elhárítása érdekében hozott határozat azonnali végrehajtását is.

Az eljáró hatóság eljárása során jogosult:

 • megtiltani, vagy feltételhez kötni a mennyiségi, minőségi kifogás alá eső, valamint a szükséges engedély nélkül forgalomba hozott áru, valamint szolgáltatás forgalmazását, illetve végzését,
 • megtiltani a nem hitelesített, illetve lejárt hitelességű mérőeszköz vagy hamis mérőeszköz használatát, és az eszközöket kivonni a használatból,
 • az ellenőrzés vagy a vizsgálat során észlelt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezni az azért felelős személyt (a felelős személy 15 napon belül köteles értesíteni az eljáró hatóságot a megtett intézkedéséről),
 • az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló jogszabályban meghatározott intézkedéseket megtenni, emellett
 • javaslatot tenni a hatósági ár megállapítójánál a szükséges intézkedések megtételére, ha az ellenőrzés során a hatósági árakra vonatkozó rendelkezések megsértését észleli,
 • pert indítani, továbbá
 • megtiltani vagy feltételhez kötni annak a reklámnak, illetve támogatott műsorszámnak a közzétételét, amelyik megsérti a reklámozásra vagy a támogatásra vonatkozó előírásokat. Ebben az esetben az eljáró hatóság bírság kiszabására is jogosult.

Jogorvoslatok

A területi felügyelőség első fokú határozata ellen benyújtott fellebbezést a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség vezetője bírálja el.

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség vezetője által meghozott határozat felülvizsgálata keresettel kérhető a bíróságtól. A bíróság a határozatot megváltoztathatja.

A határozat nyilvánosságra hozatala

Az eljáró hatóság a súlyos fogyasztói érdeksérelem megelőzése, illetve csökkentése érdekében határozatát nyilvánosságra hozhatja. A nyilvánosságra hozatalnak nem akadálya, ha a határozat bírósági felülvizsgálatát kérték. Az eljáró hatóság köteles határozatát nyilvánosságra hozni, ha a határozat azonnali végrehajtását rendelte el.

Közérdekű keresetindítás

Az ellen, aki jogszabályba ütköző tevékenységével a fogyasztók széles körét érintő vagy jelentős nagyságú hátrányt okoz, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet vagy az ügyész pert indíthat a fogyasztók igényeinek érvényesítése iránt (akkor is, ha a sérelmet szenvedett fogyasztók személye nem állapítható meg).

A kereset a jogsértés bekövetkezését követő egy éven belül nyújtható be. A bíróság az ítéletben feljogosíthatja az igény érvényesítőjét, hogy a jogsértő költségére országos napilapban közzétegye az ítéletet.

A jogsértő köteles a sérelmet szenvedett fogyasztó igényét az ítéletnek megfelelően kielégíteni. Ez nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy a jogsértővel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesítse követelését.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. március 1.) vegye figyelembe!