Február 15. – február 28.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. február 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 34. számában (2001. február 1.)
Február 15. Könyvelési kötelezettség

Érintettek: az éves beszámoló, illetve az egyszerűsített éves beszámoló, valamint az egyszerűsített mérleg készítésére kötelezett vállalkozók

A pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, illetve bankszámlaforgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket legkésőbb a tárgyhót követő hó 15-éig a könyvekben rögzíteni kell.

2000. évi C. tv. 165. § (3) bek. a) pont

Február 15. Idegenforgalmi adó bevallása, megfizetése

Érintettek: az adó beszedésére kötelezettek: a kereskedelmi szálláshelyeken, csónakházakban, üdülőtelepeken az üzemeltetők, az üdülőt fenntartó szervek, a fizető-vendéglátó szálláshelyeken a szállásadók vagy a közvetítésre jogosult szervek, bérlet, ingyenes használat esetén a helyiség tulajdonosai vagy az azzal rendelkezni jogosultak

Az érintetteknek a beszedett helyi adóról a tárgyhónapot követő hónap 15-éig kell bevallást tenniük. Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adózónak a beszedést követő hó 15-éig kell az adóhatósághoz befizetnie.

1990. évi XCI. tv. 22. § (4) bek., 2. számú melléklet II/A) 16/b) pont;
1990. évi C. tv. 34. §

Február 15. Külföldi rendszámú teherszállító gépjármű adózása

Érintettek: belföldi szállítmányozási vállalkozások

Ha a külföldi rendszámú tehergépjármű után fizetendő adót belföldi szállítmányozási vállalkozó átvállalja, az adót havonta, a tárgyhót követő hónap 15-éig kell megfizetnie.

1990. évi XCI. tv. 4. számú melléklet 6. pont

Február 15. Átképzési támogatás igénylése

Érintettek: munkáltatók

Az érintettek az arra jogosult dolgozóik részére kifizetett támogatást az engedélyt kiadó munkaügyi központtól igényelhetik vissza havonta egy alkalommal, utólag, a tárgyhónapot követő hónap 15-étől.

23/1983. (VIII. 5.) PM rendelet 3. § (1) bek.

Február 15. Termékmérleg-nyilvántartás bemutatása

Érintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek

Az adóraktár termékmérleg-nyilvántartásait naptári hónaponként le kell zárni, és a készletváltozásokat jogcímenként összegezni kell. A termékmérleg zárását az országos parancsnokság által meghatározott adattartalommal kell elkészíteni.

A havi zárást adóraktáranként kell bemutatni a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatalnak a tárgyhót követő hónap 15-éig.

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (2)-(3) bek.

Február 15. Köteles példány megküldése

Érintettek: a nyomdák, filmgyártók, első forgalmazók

Az érintettek a sajtótermékből hat köteles példányt szolgáltatnak az Országos Széchényi Könyvtár számára, a helyi vonatkozású sajtótermékből egy példányt kötelesek szolgáltatni a székhelyük szerint illetékes megyei könyvtárnak, illetve a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak, legkésőbb az előállítás hónapját követő 15-éig.

60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 5. §, 8. § (1) bek.

Február 15. Éves adóbevallás

Érintettek: a havi, illetve évközi adóbevallás-tételre nem kötelezett adózók

Az érintetteknek adónként az adóévet követő év február 15-ig kell bevallást tenniük.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/3. a) pont

Február 15. Éves áfa bevallása, megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: éves adómegállapításra kötelezett adózók

Az érintettek az adóévet követő év február 15-ig nyújtják be adóbevallásukat.
Az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalany az általános forgalmi adó nettó, elszámolandó összegét, ha évente tesz adóbevallást, az adóévet követő év február 15-ig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/4. a) pont, 2. számú melléklet I/Határidők/2. a) pont

Február 15. Áfa-önellenőrzés

Érintettek: az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalanyok

Ha az érintettek a tárgyi eszközre jutó előzetesen felszámított adó megosztására és a bolti kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó különleges adózási módra előírt kötelezettségüket az adóév utolsó adóbevallási időszakáról szóló bevallásukban nem teljesítették, ezt önellenőrzésipótlék-mentesen az adóévet követő év február 15-ig elvégzett önellenőrzéssel korrigálhatják.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/2. b) pont;
1992. évi LXXIV. tv. 39. § (2) bek., 60. § (2) bek.

Február 15. Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély jövedelemadó-megfizetése

Érintettek: vállalkozási tevékenységet folytató vagy általános forgalmiadó-fizetési kötelezettséget eredményező értékesítést végző magánszemélyek

Az érintetteknek a jövedelemadót az adóévet követő év február 15-ig kell megfizetniük.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/1/B. g) pont

Február 15. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adó bevallása

Érintettek: kifizetők

A termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adóról a kifizető az adóbevallását a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz köteles benyújtani az adóévet követő év február 15-ig.

1990. évi XCI. tv. 96/A § (9) bek.

Február 15. Társadalmi szervezetek adóbevallása

Érintettek: alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosítópénztár, biztosítóegyesület

Az érintettek a társaságiadó-bevallás helyett az adóévet követő év február 15-ig – bevallást helyettesítő nyomtatványon – nyilatkozatot tesznek, feltéve hogy az adóévben vállalkozási tevékenységből (az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységéből) származó bevételt nem érnek el, vagy e tevékenységükhöz kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számolnak el.

1990. évi XCI. tv. 20. § (5) bek.

Február 15. Vállalkozói osztalékalap után fizetendő százalékos egészségügyi hozzájárulás megfizetése

Érintettek: egyéni vállalkozók

Az érintetteknek a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a 35 százalékos adóterhet viselő vállalkozói osztalékalap után évente, az osztalékalap megállapítása évének február 15-éig kell megállapítaniuk és megfizetniük.

1998. évi LXVI. tv. 11. § (5) bek.

 

Február 15. Szakképzési hozzájárulás elszámolása

Érintettek: szakképzési hozzájárulásra kötelezettek

A szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzés megszervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettségét – legfeljebb annak mértékéig – csökkentheti. Ha a kötelezettségcsökkentő tételek éves szinten együttesen sem érik el a bruttó kötelezettséget, akkor a különbségnek megfelelő összeget (nettó kötelezettség) a tárgyévet követő év február 15-éig kell befizetni a Munkaerőpiaci Alap Magyar Államkincstárnál vezetett MPA Szakképzési Alaprész Lebonyolítása 10032000-00282345-70000007 számú számlájára.
A szakképzési hozzájárulást a gyakorlati képzés megszervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett az éves szakképzési hozzájárulásról a tárgyévet követő február 15-éig megküldi az Oktatási Minisztérium részére az elszámolást. Ha a hozzájárulásra kötelezett utólag feltárja, hogy éves elszámolását helytelenül állapította meg, akkor a különbözetet egyidejűleg közvetlenül a Munkaerőpiaci Alap Kincstárnál vezetett számlájára kell befizetnie, illetőleg onnan igényelheti vissza.
Annak a hozzájárulásra kötelezettnek, aki nem szervez gyakorlati képzést, az év közben befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét a tárgyévet követő év február 15-éig kell megküldenie, illetve a többletbefizetést ettől az időponttól igényelheti vissza. Ezeknek a kötelezetteknek a 2000. évi szakképzési hozzájárulási kötelezettségükről az Oktatási Minisztérium felé nem kell bevallást, elszámolást, tájékoztatást küldeniük, és a kötelezettségük befizetését az APEH szakképzési hozzájárulás beszedési számla 10032000-06056061 számlájára kell teljesíteniük.

1996. évi LXXVII. tv. 4. § (2), (6), (8), (9) bek., 6. § (1), (5) bek.;
17/1999. (IV. 2.) OM rendelet 3. § (1) bek.

Február 15. Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás különbözetének megfizetése

Érintettek: rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás fizetésére kötelezettek

Az érintetteknek az év közben befizetett előlegek és az éves hozzájárulás különbözetét az adóévet követő év február 15-ig kell megfizetniük.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/11. pont

Február 15. Nyilatkozat a vállalkozás jellegéről

Érintettek: mikro- és kisvállalkozások

Ha az adózó (kivéve a bemutatóra szóló részvényt kibocsátó részvénytársaságot) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény előírása szerint 2000-ben mikro- és kisvállalkozásnak minősült, akkor a 2001. január 1-jétől június 30-ig terjedő időszakra esedékes adóelőlegnek
  1. a havi 150 ezer forintot meghaladó részét köteles megfizetni, ha az adóelőleg havonta esedékes,
  2. a negyedévi 450 ezer forintot meghaladó részét köteles megfizetni, ha az adóelőleg negyedévente esedékes.

Ezt az adózó akkor alkalmazhatja, ha 2001. február 15-ig az adóhatóság részére nyilatkozatot tesz arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény előírása szerint 2000. december 31-én mikro- és kisvállalkozásnak minősült. E nyilatkozatot – amely az adózás rendjéről szóló törvény alkalmazásában végrehajtható okiratnak minősül – az éves adóbevallásra kötelezett adózó éves adóbevallásában, más adózó éves különbözeti adóbevallásában teheti meg.

1996. évi LXXXI. törvény 29/C. § (10)-(11) bek.

Február 20. Áfa bevallása, megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: a havi adómegállapításra kötelezett adózók

Az általános forgalmi adó megállapítására havonta kötelezett adóalanynak az adóbevallást az adómegállapítási időszakot követő hó 20-áig kell benyújtania, és ezzel egyidejűleg köteles az áfa nettó, elszámolandó összegét megfizetni, illetőleg ettől az időponttól igényelheti azt vissza.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/4. a) pont, 2. számú melléklet I/Határidők/2. a) pont;
1992. évi LXXIV. tv. 47. §

Február 20. Gyakorított áfa bevallása, megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: az áfa gyakorított elszámolásának engedélyezését kérő adóalanyok

A havonként bevallásra kötelezett adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy az adó nettó, elszámolandó összegét 15 naponként, a tárgyhót követő 5-én, illetve 20-án számolhassa el és vallhassa be. A negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti vagy a havonként kétszeri elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők 2. b) pont

Február 20. Társaságiadó-előleg megfizetése

Érintettek: a társasági adó alanyai

Az adózó, ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint havonta fizet adóelőleget, akkor minden hónap 20-áig köteles az adóelőleget megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/3. A/a) pont

Február 20. Fogyasztási adó bevallása, megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: fogyasztási adó fizetésére kötelezettek

Az adózó a fogyasztási adó előlegének és a megállapított nettó fogyasztási adónak a különbözetét havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza.
A havi adóbevallásra kötelezett adózó a megállapított fogyasztási adót az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyidőszakot követő 20-áig vallja be.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/1-2. pont, 2. számú melléklet I/Határidők/4. B) pont

Február 20. Jövedéki adó bevallása, megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok

A jövedékiadó-fizetésre kötelezett adóalany – függetlenül attól, hogy adóbevallási kötelezettségét a törvény egyébként milyen időszakonként állapítja meg – a jövedéki adót havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig köteles bevallani.
Az adózó a jövedéki adó előlegének és a megállapított nettó jövedéki adónak a különbözetét havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza. (E rendelkezések a dohánygyártmányok esetében csak arra az adóra vonatkoznak, amelyet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény rendelkezései alapján nem adójeggyel fizetnek meg.)

1990. évi XCI. törvény 8. számú melléklet 1. pont, 2. B) pont

Február 20. Összesített termékmérleg benyújtása

Érintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek

Az adóraktárankénti havi zárások alapján az adóraktár engedélyesének összesített zárást kell jövedéki termékenként készítenie, melyet a tárgyhót követő hónap 20-áig a jövedékiadó-ügyben eljáró vámhivatalhoz, az adóbevallással egyidejűleg kell benyújtani.

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (4) bek.

Február 20. Adóraktári adójegy elszámolása

Érintettek: adóraktáriadójegy-felhasználók

Az adóraktáriadójegy-felhasználónak az adójegyekről adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi eladási áranként nyilvántartást kell vezetnie, és az adójegy-nyilvántartás adatai alapján havonta, a tárgyhót követő 20-áig a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 4. számú melléklete szerinti elszámolást kell elkészítenie.

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 8. § (1) bek.

Február 20. Fogyasztóiár-kiegészítés, mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás, egyéb mezőgazdasági támogatás igénylése

Érintettek: a költségvetési támogatás igénybevételére jogosult adóalanyok

Ha a támogatást megállapító jogszabály eltérően nem rendelkezik, a havonta megállapított költségvetési támogatást az adózó havonta, a tárgyhót követő 20-ától igényelheti. (A feltétel bekövetkeztéhez kötött költségvetési támogatás az előírt mellékletekkel ellátott bevallás benyújtása időpontjától igényelhető.)

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet IV/2., 3. pont

Február 20. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, társadalombiztosítási járulék, baleseti járulék bevallása

Érintettek: havi adóbevallás beadására kötelezett foglalkoztatók

A 2000. évtől a tb-kötelezettségeket nem külön, hanem az adóbevallás részeként kell bevallani. A járulékokról a foglalkoztatónak olyan gyakorisággal és olyan határidővel kell benyújtani a bevallásokat, mint az összes többi adónál.

1997. évi LXXX. tv. 50. §;
1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/1-2. pont

Február 20. Fogyasztóiár-kiegészítés, mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás, egyéb mezőgazdasági támogatás gyakorított igénybevétele, bevallása

Érintettek: a költségvetési támogatás gyakorított igénybevételének engedélyezését kérő adóalanyok

Az adózó kérelmére az adóhatóság a költségvetési támogatás gyakoribb (öt-tíz-tizenöt naponkénti) igénybevételét is engedélyezheti. A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó a költségvetési támogatást havonta állapítja meg, és arról a tárgyhót követő 20-áig kell bevallást tennie. A hó közben igénybe vett előleg és a tárgyhónapra igényelhető tényleges támogatás különbözetét a tárgyhót követő 20-ától lehet igényelni, vagy eddig kell megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/5. c) pont, 2. számú melléklet IV/4. b) pont

Február 20. Megállapított személyi jövedelemadó, adóelőleg, egészségügyi hozzájárulás bevallása

Érintettek: a havi adóbevallásra kötelezett adózók

A havi adóbevallásra kötelezett adózónak a levont jövedelemadót, adóelőleget és (tételes és százalékos) egészségügyi hozzájárulást az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyhót követő 20-áig kell bevallania.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/2. a) pont

Február 20. Munkaadói járulék bevallása, megfizetése

Érintettek: a munkaadók

A munkaadó a munkavállaló részére munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt bruttó munkabér, illetmény (kereset), valamint végkielégítés, jubileumi jutalom, a betegszabadság idejére adott díjazás, továbbá a személyijövedelemadó-köteles természetbeni juttatás – kivéve a reprezentáció címén nyújtott természetbeni juttatást -, étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás és a munkaviszony keretében biztosított cégautó adójának 25 százaléka után 3 százalék munkaadói járulékot köteles fizetni, az elszámolt hónapot követő hónap 20-áig.
A havi adóbevallásra kötelezett adózónak a megállapított munkaadói járulékot az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyhót követő 20-áig kell bevallania.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/1-2. pont;
1991. évi IV. tv. 40. § (1), 42. § (2), (4) bek.

Február 20. Munkavállalói járulék bevallása, megfizetése

Érintettek: valamennyi munkáltató

A munkavállalói járulékot a munkaadó állapítja meg, vonja le és fizeti meg az elszámolt hónapot követő hónap 20-áig. A havi adóbevallásra kötelezett adózónak a megállapított munkavállalói járulékot az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyhót követő 20-áig kell bevallania.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/1-2. pont;
1991. évi IV. tv. 41. §, 42. § (4) bek.

Február 20. Adatszolgáltatás a nyugdíj megállapításához

Érintettek: foglalkoztató, egyéni vállalkozó

A foglalkoztató és egyéb szerv, valamint a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó köteles a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv részére legalább évenkénti rendszerességgel közölni (átadni) a nyugdíjjogosultsághoz, illetőleg a nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő, kereseti (jövedelmi) és egyéb adatokat. Az egyéni vállalkozó első alkalommal a 2000. évi szolgálati idő, jövedelmi és egyéb adatairól 2001. évben, február 20-ig köteles az adatszolgáltatásra.

1997. évi LXXXI. törvény 97. § (2) bek.

Február 20. Nyugdíj-biztosítási egyéni nyilvántartó lap megküldése, kiállítása

Érintettek: foglalkoztatók

A társadalombiztosítási egyéni nyilvántartás részeként nyugdíj-biztosítási egyéni nyilvántartó lapot kell kiállítania a foglalkoztatónak a biztosítottakról és a szolgálati idő szerzésére irányuló megállapodást kötött személyekről. A foglalkoztató a számítógépes programot, illetőleg a nyomtatványt az erre a célra rendszeresített "Adatlap" kitöltésével és leadásával a területileg illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatóságon (kirendeltségen) igényelheti, amiről visszaigazolást kap.
A nyilvántartó lapot a tárgyév december 31. napjával minden biztosítottra vonatkozóan le kell zárnia, és a biztosítottak születési dátuma szerinti rendezettségben a jegyzék, valamint az adathordozó átvételekor a nyugdíj-biztosítási igazgatóság (kirendeltség) által kiadott visszaigazoló lap kíséretében a tárgyévet követő év február 20-áig a területileg illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatóság (kirendeltség) részére meg kell küldeni.

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 86. §, 87. §, 89. § (1)-(2) bek.

Február 20. Adatszolgáltatás helyesbítése a magánnyugdíjpénztár felé

Érintettek: foglalkoztatók

Az érintettek arra az időtartamra vonatkozó adatszolgáltatás helyesbítését, amelyre a biztosítottnak nem volt nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelme, a tárgyévet követő év február 20-áig kötelesek az érintett magánnyugdíjpénztárhoz az önellenőrzési lap felhasználásával teljesíteni.

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. § (4) bek.

Február 25. Bányajáradék bevallása, befizetése

Érintettek: a bányavállalkozók, továbbá az 1993. évi XLVIII. törvény 1. §-ának (2) és (5) bekezdése szerinti tevékenységet végző, a geotermikus energiát energetikai hasznosítás céljából kitermelő, a jogosulatlanul bányászati tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság

A bányajáradékot önbevallás alapján kell kiszámítani. Az önbevallást a befizetéssel egyidejűleg kell megküldeni a Magyar Bányászati Hivatalnak. Kőolajnál és földgáznál havonta, a tárgyhót követő hónap 25-éig. Egyéb ásványi nyersanyagok és kinyert geotermikus energia után negyedévenként, a negyedévet követő hó 25-éig kell befizetni a bányajáradékot.

1993. évi XLVIII. tv. 20. § (2) bek.;
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. § (3) bek.

Február 28. Halasztott adófizetés dohánygyártmányoknál

Érintettek: dohánygyártmány adóraktár-engedélyese és importálója

A tárgyhónapban átvett dohányadójegyekkel kapcsolatos halasztott fizetési kötelezettséget a tárgyhónapot követő harmadik hónap 28. napjáig kell teljesíteni.

1997. évi CIII. tv. 63. § (7) bek.

Február 28. Fogyasztásiadó-előleg befizetése, visszaigénylése

Érintettek: fogyasztásiadó-előleg fizetésére kötelezett adóalanyok

A fogyasztási adó alanya, ha az előző év azonos negyedévében nettó adója elérte a 6 millió forintot, akkor adóelőleget köteles fizetni, illetve igényelhet vissza. Az adóelőleg összege az előző év azonos negyedévi nettó adóösszegének egyhatod része.
Ugyancsak adóelőleget kell fizetnie annak az adóalanynak, aki a tárgyévet megelőző évben ugyan nem fizetett és nem igényelt vissza adót, de a tárgyév első negyedévében a nettó adó várható összege eléri a 6 millió forintot. Ebben az esetben a várható nettó adóösszeg egyhatodát kell adóelőlegként fizetni, illetve lehet igényelni.
A II., III., IV. negyedévben akkor kell előleget fizetnie (lehet visszaigényelnie), ha az előző negyedévi nettó adó, illetve visszaigénylés összege a 6 millió forintot meghaladja. Az adóelőleg összege az előző negyedévi nettó adó egyhatod része.
A megállapított nettó fogyasztásiadó-előleget havonta, a tárgyhónap 28-áig kell megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelhető vissza.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/4. A) pont;
1991. évi LXXVIII. tv. 18. §

Február 28. Jövedékiadó-előleg befizetése

Érintettek: jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok

Az adózónak a jövedéki adó előlegét havonta, a tárgyhó 28-áig kell megfizetnie.

1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet 2. A) pont

Február 28. Magánszemélyek cégautóadó-fizetési kötelezettsége a kifizetőhöz

Érintettek: kifizetők és magánszemélyek

A kifizető írásban megállapodhat a magánszeméllyel, hogy a cégautó után havonta fizetendő adót a magánszemély fizeti meg. Ez csak egész hónapra történhet, mégpedig olyan módon, hogy a magánszemély a vele megállapodást kötő kifizetőnek az adott hónap utolsó napjáig befizeti a vonatkozó adótételt, amelyet a kifizető továbbít az adóhatóságnak. Amennyiben a magánszemély a vállalt kötelezettségének az említett időpontig nem tesz eleget, az ebből eredő jogvitától függetlenül a kifizetőnek kell az adót megfizetnie.

1995. évi CXVII. tv. 70. § (7) bek.

Február 28. Külföldi rendszámú személyszállító gépjármű adózása

Érintettek: külföldi rendszámú személyszállító gépjárművet üzemeltetők

A külföldi rendszámú személyszállító gépjármű után fizetendő adót az adómentes időszak elteltét követő minden hónap utolsó napjáig, önadózás útján kell a vámhatóság megfelelő számlájára megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 4. számú melléklet 3. b) pont

Február 28. Szakképzési támogatás igénylése

Érintettek: a főtevékenységként gyakorlati képzést végző gazdasági társaságok

Az érintetteknek a támogatás folyósításához szükséges kérelmet a kitöltött nyomtatványon minden év szeptember 30-áig, illetve február 28-áig kell benyújtani az Oktatási Minisztérium Szakképzési Támogatások Főosztályára.

17/1999. (IV. 2.) OM rendelet 6. § (4) bek.

Február 28. Pincekönyv lezárása

Érintettek: egyszerűsített adóraktár engedélyese

Az érintetteknek a pincekönyvben a szőlőbort palackos, kannás és hordós kiszerelés szerinti bontásban, mennyiségét az adó alapjaként meghatározott mennyiségi egységben kimutatva kell szerepeltetni.

A pincekönyv adatait tárgynegyedévenként kell lezárni, meg kell állapítani a tárgynegyedévi készletváltozásokat és a tárgynegyedévi zárókészlet mennyiségét. E kötelezettség tekintetében a tárgynegyedév alatt a gazdasági év december 1-jétől február 28-áig tartó időszakát kell érteni.

1997. évi CIII. tv. 54/F § (3)-(4) bek.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. február 1.) vegye figyelembe!