Január 1. – január 15.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 33. számában (2001. január 1.)
Január 5. Gyakorított áfa bevallása, befizetése, visszaigénylése

Érintettek: az áfa gyakorított elszámolásának engedélyezését kérő adóalanyok

A havonként bevallásra kötelezett adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy az adó nettó, elszámolandó összegét 15 naponként, a tárgyhót követő 5-én, illetve 20-án számolhassa el és vallhassa be. A negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti vagy a havonként kétszeri elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/2. b) pont

Január 5. Adójeggyel kapcsolatos fizetési kötelezettség

Érintettek: adóraktáriadójegy-felhasználók

Az adóraktáriadójegy-felhasználó a fizetési kötelezettségének a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 11. §-ának (1) bekezdésével összefüggő, a tárgyhónapban bekövetkezett csökkentését vagy visszatérítését a tárgyhót követő 5-éig a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatal jóváhagyásával kérheti a 16. számú vámhivataltól. A 16. számú vámhivatal legkésőbb a tárgyhónap 15-éig köteles határozatot hozni a kérelemről.

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 11. §

Január 5. Egészségügyi adatszolgáltatás

Érintettek: az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók A szolgáltató az általa nyújtott, a finanszírozás alapjául szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról – a fekvőbeteg-szakellátás kivételével – kísérőjegyzékkel, számítógépes adathordozón, e rendelet szerint adatot szolgáltat (jelentést) a megyei (fővárosi) pénztárak, valamint a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság részére. A fekvőbeteg-szakellátás során nyújtott ellátásokról a jelentést az Egészségügyi Minisztérium Gyógyító Ellátás Információs Központja (GYÓGYINFOK) részére kell megküldeni. A jelentések megküldésének határideje a tárgyhónapot követő hónap 5., illetve 10. napja. A szolgáltató a teljesítmények elszámolásához a rendelet mellékleteiben előírt adatokat köteles közölni.

Adathiány vagy hibás jelentés miatt a szolgáltató a pótlólagos elszámolás iránti igényét vagy a beküldött adat javítását legfeljebb a teljesítés hónapját követő második hónap 10-éig küldheti meg. Az elszámolásra már beküldött adatok javítása, illetve a technikai okokból feldolgozhatatlan adatok pótlása az elszámoló által megküldött hibalista alapján, annak kiküldését követő második hónap 10. napjáig nyújtható be.

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (2) bek., 5. § (1) bek.

Január 10. Adóraktáriadójegy-igény (havi) bejelentése

Érintettek: adóraktáriadójegy-felhasználók

Az adóraktáriadójegy-felhasználónak a tárgyhót megelőző hó 10-ig kell a tárgyhóra vonatkozó előzetes adójegyigényét a 16. számú vámhivatalhoz a rendelet 1/A. sz. melléklete szerinti adattartalommal, adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi eladási árankénti bontásban bejelentenie, és megadnia az átvétel időpontját (kért ütemezését).

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 2. § 1/A. számú melléklet

Január 10. Egészségügyi adatszolgáltatás

Érintettek: az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók

A szolgáltató az általa nyújtott, a finanszírozás alapjául szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról – a fekvőbeteg-szakellátás kivételével – kísérőjegyzékkel, számítógépes adathordozón, e rendelet szerint adatot szolgáltat (jelentést) a megyei (fővárosi) pénztárak, valamint a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság részére. A fekvőbeteg-szakellátás során nyújtott ellátásokról a jelentést az Egészségügyi Minisztérium Gyógyító Ellátás Információs Központja (GYÓGYINFOK) részére kell megküldeni. A jelentések megküldésének határideje a tárgyhónapot követő hónap 5., illetve 10. napja. A szolgáltató a teljesítmények elszámolásához a rendelet mellékleteiben előírt adatokat köteles közölni.
Adathiány vagy hibás jelentés miatt a szolgáltató a pótlólagos elszámolás iránti igényét vagy a beküldött adat javítását legfeljebb a teljesítés hónapját követő második hónap 10-éig küldheti meg. Az elszámolásra már beküldött adatok javítása, illetve a technikai okokból feldolgozhatatlan adatok pótlása az elszámoló által megküldött hibalista alapján, annak kiküldését követő második hónap 10. napjáig nyújtható be.

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (2) bek., 5. § (1) bek.

Január 10. Reprográfiai tájékoztatási kötelezettség

Érintettek: reprográfiára szolgáló készülék gyártói, ellenérték fejében üzemeltetői, illetve az ilyen kép-, hanghordozó vagy készülék behozatala miatt jogszabály szerint vám fizetésére kötelezett személyek

Aki üzletszerűen gyárt üres kép- vagy hanghordozót vagy készüléket, illetve aki jogszabály szerint vám fizetésére kötelezett, az ilyen kép- vagy hanghordozó vagy készülék behozatala miatt minden naptári hónap 10. napjáig köteles tájékoztatni a közös jogkezelő szervezetet a forgalomba hozott vagy behozott mennyiségről, továbbá a kép- vagy hanghordozó vagy a készülék fajtájáról. A közös jogkezelő szervezet további felvilágosítást kérhet a forgalomba hozatali adatokról és a beszerzési forrásokról; a reprográfiára szolgáló készüléket ellenérték fejében üzemeltető személytől pedig a megfelelő díj megállapításához adatokat kérhet.

1999. évi LXXVI. tv. 20. § (2), 21. §

 
Január 10. Kockázati tőketársaságok és kockázati tőkealap-kezelők negyedéves jelentése

Érintettek: kockázati tőketársaságok és kockázati tőkealap-kezelők

Az érintettek általuk kezelt tőkealapról a befektetési, kölcsönnyújtási, összeférhetetlenségi szabályok betartásának ellenőrzéséhez negyedéves jelentést készítenek, amelyet meghatározott tartalommal a tárgynegyedévet követő hónap 10-éig kötelesek megküldeni a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének.

29/1998. (X. 21.) PM rendelet 1. §

 
Január 12. Osztalékadó megfizetése

Érintettek: kifizetők

A kifizető az osztalékadót a levonást, juttatást követő hó 12-éig köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/3. C/g) pont

Január 12. Személyi jövedelemadó megfizetése

Érintettek: kifizetők

A kifizető az általa levont jövedelemadót a levonást követő hó 12-éig köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/1. B/e) pont

Január 12. Személyi jövedelemadó-előleg megfizetése

Érintettek: munkáltatók, kifizetők, magánszemélyek, egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők

A munkáltató az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő hó 12-éig, a kifizető az általa levont jövedelemadó-előleget a kifizetés hónapját követő hó 12-éig köteles megfizetni.
A magánszemély (ha nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, vagy a kifizető bármely ok miatt nem vonta le az adóelőlegét), az egyéni vállalkozó, valamint a mezőgazdasági őstermelő az adóelőleget negyedévenként, a negyedévet követő hó 12-éig köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/1. A/a)-b)-c) pont

Január 12. Átalányadó-előleg megfizetése

Érintettek: az átalányadózást választó egyéni vállalkozók, mezőgazdasági kistermelők

Az érintetteknek a negyedévet követő hó 12-éig kell befizetniük az átalányadó-előleget.
Az átalányadózás szerint adózó egyéni vállalkozónak és mezőgazdasági kistermelőnek a befizetendő adóelőleg összege az év elejétől számított jövedelem utáni átalányadó és az év során korábban már befizetett átalányadó-előleg különbözetével egyezik meg. Az adóelőlegnél alkalmazott adómérték az év során addig elért jövedelem összegéhez és a végzett tevékenységhez igazodik és annak teljes összegére vonatkozik.

1990. évi XCI. tv. 6. számú melléklet 9. pont;
1995. évi CXVII. tv. 49/A § (1) bek., 53. §, 55. §, 56. §

Január 12. Tételes átalányadó megfizetése

Érintettek: fodrász, kozmetikus és személyszállító egyéni vállalkozók, valamint a fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemélyek, ha a tételes átalányadózást választották

A tételes átalányadót egyenlő részletekben a negyedévet követő hó 12-éig – ideértve az utolsó negyedévet is –, a tevékenység megszüntetése esetén a megszüntetés napját követő 15 napon belül kell megfizetni.
2001-től tételes átalányadózást csak a fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemélyek választhatnak.

1995. évi CXVII. tv. 57/A §, 57/B §, 57/C §

Január 12. Cégautó adója

Érintettek: cégautót üzemeltető kifizetők

A cégautó utáni adótételeket havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell megfizetni. Minden megkezdett hónap az adókötelezettség szempontjából egész hónapnak számít. Évközi tulajdonos (üzemeltető)-változás esetén az új tulajdonost (üzemeltetőt) a változást követő hónaptól terheli az adókötelezettség.

1995. évi CXVII. törvény 70. § (7) bek.

Január 12. Külföldi személytől levont adó megfizetése

Érintettek: azok a kifizetők, akik külföldi illetőségű magánszemélynek, külföldi szervezetnek és külföldi illetőségű osztalékban részesülőnek adóköteles bevételt fizettek ki

Az érintettek a külföldi személynek kifizetett adóköteles bevétel összegéből az adót kötelesek megállapítani, levonni, és azt a kifizetést követő hó 12-éig megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 5. számú melléklet 1-2. pont

Január 12. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adó befizetése

Érintettek: kifizetők, magánszemély adózók

A kifizető a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adót a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz köteles átutalni a kifizetést követő hó 12-éig.
Ha a magánszemélynek termőföld-bérbeadásból olyan bevétele, jövedelme keletkezik, amely nem kifizetőtől származik, vagy a kifizető a jövedelem juttatásakor az adót levonni elmulasztotta, vagy a kifizető a bérleti díjat természetben fizette meg, a vagyoni érték után az adót a magánszemély a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12-éig köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 96/A § (7), (9) bek.

Január 12. Százalékos egészségügyi hozzájárulás megfizetése

Érintettek: munkáltatók, kifizetők, magánszemélyek

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a kifizető havonta állapítja meg, és a jövedelem juttatását követő hónap 12-éig köteles megfizetni.
A magánszemély – az egyéni vállalkozó kivételével – a hozzájárulást negyedévente állapítja meg, és a tárgynegyedévet követő hó 12-éig fizeti meg. Az egyéni vállalkozó 2001. január 1-jétől az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény alkalmazásában magánszemélynek minősül.

1998. évi LXVI. tv. 2. §, 11. § (2), (4) bek.

Január 12. Tételes egészségügyi hozzájárulás megfizetése

Érintettek: munkáltatók, kifizetők, egyéni vállalkozók

A tételes egészségügyi hozzájárulást az annak fizetésére kötelezett személy havonta állapítja meg, és a tárgyhót követő hónap 12-éig köteles megfizetni.

1998. évi LXVI. tv. 11. § (1) bek.

Január 12. Kamat-kedvezményből származó jövedelem után fizetendő százalékos egészségügyi hozzájárulás

Érintettek: munkáltatók, kifizetők, magánszemélyek

A kamatkedvezményből származó jövedelem után fizetendő százalékos egészségügyi hozzájárulást évente, az adóévet követő január 12-éig kell megfizetni.

1998. évi LXVI. tv. 11. § (6) bek.

Január 12. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék megfizetése

Érintettek: munkáltatók, kifizetők

A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott), járulékalapot képező jövedelme alapján köteles a járulékok összegét megállapítani, és a biztosítottat terhelő járulékot levonni. A megállapított járulékok összegét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerint kell az állami adóhatóságnak bevallani és megfizetni az elszámolt hónapot, illetve a kifizetés hónapját követő hónap 12-éig.

1997. évi LXXX. tv. 50. §;
1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/5. A/a)-b) pont

Január 12. Társadalombiztosítási járulék megfizetése

Érintettek: munkáltatók, kifizetők

A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott), járulékalapot képező jövedelme alapján köteles a járulékok összegét megállapítani, és a biztosítottat terhelő járulékot levonni. A megállapított járulékok összegét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerint kell az állami adóhatóságnak bevallani és megfizetni az elszámolt hónapot, illetve a kifizetés hónapját követő hónap 12-éig.

1997. évi LXXX. tv. 50. §;
1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/5. B/a) pont

Január 12. Baleseti járulék megfizetése

Érintettek: társas vállalkozások

Az érintetteknek a megállapított járulékok összegét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerint kell az állami adóhatóságnak bevallani és megfizetni az elszámolt hónapot, illetve a kifizetés hónapját követő hónap 12-éig.

1997. évi LXXX. tv. 50. §;
1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/5.C/a) pont

Január 12. Egyéni vállalkozók egészségbiztosítási, nyugdíj-, tb-, baleseti- járulék-fizetése

Érintettek: egyéni vállalkozók, kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozók

A biztosított egyéni vállalkozónak a személyes munkavégzés címén e tevékenysége keretében költségként elszámolt összeg (vállalkozói kivét), átalányadózó esetén az átalányadó alapját képező jövedelem, de legalább a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbérnek megfelelő összeg után a negyedévet követő hónap 12-éig társadalombiztosítási járulékot kell fizetnie.
A tételes átalányadózó esetében a társadalombiztosítási járulék alapja a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér.
Az egyéni vállalkozónak a társadalombiztosítási járulék alapja, legfeljebb azonban a járulékfizetési felső határ összegének figyelembevételével a negyedévet követő hónap 12-éig nyugdíjjárulékot és egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie.
A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak a baleseti járulékot negyedévenként, a negyedévet követő hónap 12-éig kell megfizetnie.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/5. A/c) pont, B/b) pont, C/b) pont;
1997. évi LXXX. tv. 29. § (1)–(3) bek.

Január 12. Magánnyugdíj-pénztárnak szóló bevallás, tagdíj befizetése

Érintettek: foglalkoztatók

Az érintettek a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelme alapján kötelesek a tagdíj összegét megállapítani és levonni, az érintett magánnyugdíjpénztárnak bevallani, és megfizetni a tárgyhónapot követő hónap 12-éig. A havi tagdíjbevallásban a levont tagdíj alapját és összegét – név és taj-szám jelölésével – biztosítottanként kell feltüntetni.

1997. évi LXXX. tv. 51. § (1) bek.;
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. § (1) bek.

Január 12. Egyéni vállalkozók magánnyugdíj-pénztárnak szóló bevallása, tagdíj befizetése

Érintettek: egyéni vállalkozók

Az érintettek a magán-nyugdíjpénztári tagdíjat negyedévenként állapítják meg, és a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig vallják be és fizetik meg az érintett magánnyugdíjpénztárnak. A tagdíjbevallást a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által rendszeresített nyomtatványon, vagy a kötelezett rendelkezésére bocsátott számítógépes program használatával, elektronikus adathordozón kell benyújtani.

1997. évi LXXX. tv. 51. § (3)–(4) bek.

Január 12. Adatszolgáltatás a tb-biztosítottakról

Érintettek: foglalkoztatók

A foglalkoztatónak az általa foglalkoztatott biztosítottról a taj-szám megjelölésével bejelentést kell tennie a biztosítás kezdetéről, megszűnéséről, illetve a biztosítás szünetelésének időtartamáról. A társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató bejelentésének ki kell terjednie a biztosítás megszűnését követően folyósított táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási segélyre is. A bejelentésnek tartalmaznia kell, hogy a biztosított pénztártag-e. Igenlő esetben a bejelentésben meg kell jelölni a pénztár nevét és azonosítóját is. A bejelentést az illetékes MEP-hez a biztosítás kezdetét, megszűnését, a szünetelés kezdetét, befejezését, a biztosítás megszűnését követően folyósított ellátás kezdő és befejező időpontját közvetlenül követő hónap 12-éig kell benyújtani.

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 22. § (1) bek.

Január 15. Idegenforgalmi adó bevallása, megfizetése

Érintettek: az adó beszedésére kötelezettek: a kereskedelmi szálláshelyeken, csónakházakban, üdülőtelepeken az üzemeltetők, az üdülőt fenntartó szervek, a fizető-vendéglátó szálláshelyeken a szállásadók vagy a közvetítésre jogosult szervek, bérlet, ingyenes használat esetén a helyiség tulajdonosai vagy az azzal rendelkezni jogosultak

Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adózónak a beszedést követő hó 15-éig kell az adóhatósághoz befizetnie, a bevallással együtt.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet II/A) 16/b) pont;
1990. évi XCI. tv. 22. § (4) bek;
1990. évi C. tv. 34. §

Január 15.

Könyvelési kötelezettség

Érintettek: az éves beszámoló, illetve az egyszerűsített éves beszámoló, valamint az egyszerűsített mérleg készítésére kötelezett vállalkozók

Az érintetteknek az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket a tárgyhót követő 15-ig kell rögzíteniük a törvényben.

1991. évi XVIII. tv. 83. § (3) a) pont

Január 15.

Külföldi rendszámú teherszállító gépjármű adózása

Érintettek: belföldi szállítmányozási vállalkozások

Ha a külföldi rendszámú tehergépjármű után fizetendő adót belföldi szállítmányozási vállalkozó átvállalja, az adót havonta, a tárgyhót követő 15-éig kell megfizetnie.

1990. évi XCI. tv. 4. számú melléklet 6. pont

Január 15.

Átképzési támogatás igénylése

Érintettek: munkáltatók

Az érintettek az arra jogosult dolgozóik részére kifizetett támogatást az engedélyt kiadó munkaügyi központtól igényelhetik vissza havonta egy alkalommal, utólag, a tárgyhónapot követő 15-étől.

23/1983. (VIII. 5.) PM rendelet 3. § (1) bek.

Január 15.

Termékmérleg-nyilvántartás bemutatása

Érintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek

Az adóraktár termékmérleg-nyilvántartásait naptári hónaponként le kell zárni, és a készletváltozásokat jogcímenként összegezni kell. A termékmérleg zárását az országos parancsnokság által meghatározott adattartalommal kell elkészíteni.

A havi zárást adóraktáranként kell bemutatni a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatalnak a tárgyhót követő hónap 15-éig.

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (2), (3) bek.

Január 15.

Jövedéki termék adómentes felhasználásának elszámolása

Érintettek: jövedéki termék adómentes felhasználói

Az adómentes felhasználó a tárgynegyedévet követő hó 15-éig, illetve a jogosultság megszűnésének napját követő 15. napig elszámolást köteles készíteni a jövedéki terméknek – adómegállapítási és adófizetési kötelezettség alóli mentesüléssel járó – tárgynegyedévi felhasználásáról (készletcsökkenéséről).

1997. évi CIII. tv. 30. § (1) bek.

Január 15.

Vízkészletjárulék befizetése

Érintettek: a vízhasználók, üzemi fogyasztók

Az érintettek a tárgynegyedévet követő hó 15-éig kötelesek befizetni a vízkészletjárulékot az illetékes vízügyi hatóság vízügyi célelőirányzata számlájára.

1998. évi XC. tv. 10. számú melléklet 18., 19. pont

Január 15.

Éves vízkészletjárulék befizetése

Érintettek: a kisfogyasztó, az időszakos vízhasználó, és az, aki a vízjogi engedélyben meghatározott vízmennyiséget 10 százaléknál nagyobb mértékben túllépi

A tárgyévet követő első hónap 15-éig köteles a vízhasználó a vízkészletjárulékot befizetni

  1. ha a vízjogi engedélyben meghatározott éves vízmennyiség napi átlaga (365 nap alapján) nem haladja meg a 25 m3/nap mennyiséget (kisfogyasztó),
  2. ha az évnek csak meghatározott időszakában használ vizet (időszakos vízhasználó),
  3. ha a vízjogi engedélyben meghatározott vízmennyiséget – az egyes külön megjelölt időszakra is tekintettel – 10 százaléknál nagyobb mértékben túllépi.

1998. évi XC. tv. 10. számú melléklet 18. (3) b) pont, 19. (2) pont

Január 15.

Nyilatkozat a vízkészletjárulékról

Érintettek: a vízkészletjárulék fizetésére kötelezettek

A járulékfizetésre kötelezett köteles a vízügyi hatóság részére nyilatkozatot adni

  1. a tényleges vízigénybevételről, a fizetési kötelezettség alapadatairól, kiszámításáról, a negyedévet követő hónap 15-éig, illetve a tárgyévet követő első hónap 15-éig. A negyedéves befizetési kötelezettség körébe eső vízhasználó az éves adatokról összevontan is köteles nyilatkozatot adni, a tárgyévet követő hónap 15-éig, az e célra szolgáló adatlapon, a befizetett összegek jogcímeiről pedig teljesítési (átutalási) bizonylatán;
  2. az üzemi fogyasztók részére lekötött vízmennyiségekről a tárgyévet követő hónap 15-éig az e célra szolgáló adatlapon.

1998. évi XC. tv. 10. számú melléklet 20. (2) pont

Január 15.

Magánszemély nyilatkozata az adóbevallásról

Érintettek: magánszemélyek

A magánszemély a munkáltatónak az adóévet követő január 15-ig kell nyilatkoznia arról, hogy kizárólag munkáltatótól származó, adómentességet nem élvező jövedelme van, vagy adóbevallást tesz. A munkáltató a magánszemély jövedelemadóját akkor köteles megállapítani, ha annak törvényben foglalt feltételei fennállnak.

1990. évi XCI. tv. 19. § (2) bekezdés

Január 15.

Fejlesztési támogatásról szóló szerződések megküldése

Érintettek: a szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezettek és a kedvezményezett szakképző iskolák

A szakközépiskola, a szakmunkásképző iskola, a szakiskola a hozzájárulásra kötelezettől támogatási szerződés alapján fejlesztési támogatást kaphat. A kedvezményezett szakképző iskolák a tárgyévet követő január 15-éig a támogatási szerződéseket vagy azok cégszerű aláírással hitelesített másolatát – a szerződések szerinti támogatók nevét (cégnevét), címét (székhelyét) és a támogatás összegét tartalmazó összesítőt – kötelesek megküldeni az Oktatási Minisztérium Szakképzési Támogatások Főosztályának.

17/1999. (IV. 2.) OM rendelet 4. §

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. január 1.) vegye figyelembe!