Könyvespolc

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. szeptember 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 29. számában (2000. szeptember 1.)

 

Illő és hasznos

Ottlik Károly: Protokollkódex
Dinasztia Kiadó, 2000. 431 oldal, 3490 Ft

Közel fél évtizede jelent meg a protokollfőnök és illemszakértő Ottlik Károly viselkedési és magatartási szabálykönyvei közül az utolsó a köznapok viselkedéskultúrájáról. Most megjelent, félelmetes terjedelmű kötete újra feldolgozza az előzmények teljességét. Ez a korábbiaknál gyakorlatiasabb, részletesebb. Továbbra is közli (kurtábban) az illemszabályok nemzeti sajátosságait. Csaknem ötven ország, néha régió másokétól eltérő szokásait igyekszik közel hozni az olvasóhoz. Némelyik leírása felszínes, közhelyekkel operál, például Fekete-Afrika vagy Latin-Amerika esetében. Vannak azonban életszerű, személyes értesüléseiről tanúskodó briliáns fejezetei (kenyai, burmai összefoglaló).

Jelentős részt foglal el könyvében a mindennapi viselkedéstechnika, amit a kapcsolatteremtés eszközrendszerének nevez. A kimerítően taglalt hétköznapi magatartási rend természetesen nem valódi protokoll. Az öltözködés, a megszólítás, a tegezés-magázás és hasonlók kérdései, a pontosság kívánalmai ugyanis bármely helyzetben bárkire vonatkoznak. Különböző élethelyzetekben az ember szembekerülhet protokollfeladványokkal, akár ajándékoz, akár borravalózik, akár divatot követ. Abból, amit tesz, embertársai lemérik: vérévé váltak-e az illemszabályok, avagy bárdolatlan, civilizálatlan.

Ottlik nélkülözhetetlennek ítéli a kiegyensúlyozott megjelenést, a tudatosan fegyelmezett magatartást az üzleti életben és a munkahelyeken. Az evvel összefüggő előkészületeket, teendőket az általános viselkedésmintára építi. Legjobban itt tudja bemutatni, hogy csak a szabályokkal tisztában lévő és ezeket természetesen alkalmazó személy képes a speciális szakterületeken is boldogulni. (Ha faragatlan, kizárja magát sok mindenből.) Lényegre tapintó (és külön kalauzokat pótló) összefoglalással segíti a főnököket és a titkárnőket feladataik előírásos teljesítésében. Igazán szemléletes a képzelt főnök első napjának megjelenítése; ám az úgynevezett büroszex, a zaklatás vagy a hivatali fúrások ügyében – érthetetlen módon – megelégszik a futólagos szentenciákkal, ejnye-bejnyékkel.

Az üzletemberek találkozásairól írott rész szinte minden bekezdéséből érezhető, hogy a szerző rengeteg ilyen alkalomnak volt szervezője, résztvevője. Aranyat érnek ebben a tekintetben éles szemű, néha ironikus oldalvágásai arról, milyen kínos meglepetések adódhatnak ezen az ingatag területen. Röviden kitér a kereskedelmi, üzletkötői etikett íratlan nemzeti szokásaira. A járatlanabb olvasó nem is hinné: fontos üzletek sora múlik azon, hogy az áru közvetítője, a termék vagy szolgáltatás ajánlója mennyire ismeri a helyi tárgyalásmenetet, rigolyákat.

Kissé túlméretezett az ünnepek protokolljának nevezett áttekintés. Az ünnepi események sorra vétele a néphagyományok fölelevenítésével, a családias ömlengésekkel elüt a többi téma tárgyilagosabb felvezetésétől.

Módfelett időszerű a közszereplők protokollja, hiszen nyilvánosság előtti megnyilvánulásaik csínja-bínja ugyancsak alkalmazkodást és slágfertigséget igényel. Kritikus és találó a városi vezetőkre áldozott fejezet. Híven tükrözi a számos baklövésbe és idétlenségbe ütköző szerző őszinte aggodalmát a normákhoz nem igazodó tisztségviselők külföldi elbírálása ügyében.

Első látásra ugyanilyen lényeges mondandókat ígér a kampányokkal foglalkozó kérdéscsoport. Belemerülve azonban észrevesszük, hogy inkább az amerikai irodalom feldolgozásáról van szó. Elsőrangú a diplomáciai protokoll és az állami szertartások ismertetése. Ha a szervezők és intézkedésre jogosultak mindazt betartják, amit belesűrített ebbe a fejezetbe, bízvást elkerülik az összes balfogást, fiaskót.

A feltűnően elegáns és drága kézikönyv tanulmányozásához bizony le kell ülni. A hatalmas méret mindenekelőtt a színes hirdetések érvényesülésének tesz jót. Számuk több mint hatvan (!), és általában illeszkednek az előttük-mögöttük tárgyalt témákhoz.

Iszlai Zoltán

Cégvezetők felelőssége

Az ügyvezetői felelősség kézikönyve
Szerkesztette: dr. Várkonyi Tamás
WEKA Szakkiadó Kft. Budapest, 2000. 9800 Ft+áfa

A fejlődő gazdaságban nagyrészt azon múlik a gazdasági növekedés, hogy a cégek tudnak-e élni lehetőségeikkel, találnak-e piacokat, tudják-e befolyásolni a gazdálkodás feltételeit meghatározó állami és helyi szabályozókat. A cégvezetők magatartása befolyásolja az üzleti kultúra alakulását, a különféle hatóságok tőlük kérik számon a cégek közvetlen működésével kapcsolatos előírások betartását is.

A több mint háromszázezer gazdasági társaság első számú vezetőjének szól a WEKA szakkiadó ügyvezetői felelősségről szóló kézikönyve. A kapcsos szerkezetű könyv tíz fejezete a vállalkozások működésének mindazon területére kitér, ahol vezetői kontrollra van szükség, s aminek elmulasztása szankciókkal járhat.

A könyv – miután tisztázza, kit tekinthetünk ügyvezetőnek – részletes képet ad a különböző gazdasági társasági formákról, azok vezetési szerkezetéről. Így például míg a kft.-nél, illetve a betéti társaságnál az ügyvezető/üzletvezető egy személyben lehet felelős, a nyílt részvénytársaságokra a kollektív felelősség a jellemző, az igazgatóság tagjai együttesen felelősek a társaság dolgaiért.

Szinte az összes törvény és rendelet, ami tartalmaz társaságokra vonatkozó paragrafusokat is, érinti az ügyvezetői felelősséget. Alapvetően a társasági törvény (Gt.) tisztázza a felelősségi szabályokat, többségüket azonban a többi, a működés során alkalmazandó jogszabály tartalmazza. A Gt. számos helyen említi az ügyvezetőt, mint a társaság törvényes működéséért, a szerződések megkötéséért és azok betartásáért felelős személyt. (Az egyes esetekben felmerülő felelősségre vonatkozó részletek kikereshetők a könyv bőséges tárgymutatójából.)

A könyv foglalkozik az ügyvezetők munkajogi felelősségével, főként a foglalkoztatási előírások betartására vonatkozó előírásokkal. A polgári jogi felelősség túlnyomó részét a kárfelelősség teszi ki, de tárgyalja a könyv a jogellenesen megszüntetett munkaviszony következményeit és a veszélyes üzem működtetésével kapcsolatos felelősséget is.

A gazdálkodás eredményességéről az ügyvezetők elsősorban a tulajdonosoknak tartoznak beszámolási kötelezettséggel, de annak tisztasága, szabályossága más fórumokra is tartozik. Ilyen a számviteli rend és az adóügyi előírások betartása, ami a legérzékenyebb területek egyike.

Érdekes kérdéseket boncolgatnak a szerzők a közigazgatási és szabálysértési felelősség című fejezetben. Ismertetik a hatóságok "lélektanát", a szankciórendszerek és a kényszerítő eszközök használatát. A büntetőjogi felelősségről szóló fejezet azokról a bűncselekményekről ad szinte teljes képet, amelyek a cégvezetés során szándékosan vagy az ellenőrzés elmulasztásával (stb.) követhetők el. Külön fejezetbe kerültek a munka-, tűz- és egészségvédelemre vonatkozó felelősség kérdései.

A könyv szerkesztője a bevezetőben hangsúlyozza: az olvasó a 2000. áprilisi állapotnak megfelelő gyűjteményt kap kézhez. A kapcsos szerkezet azonban lehetővé teszi, hogy a kiadó negyedévente bővítse, frissítse a tartalmat.

T. A.

Profitnövelő stratégiák

Robert J. Dolan-Hermann Simon: Árképzés okosan
Geomédia Szakkönyvek, 2000. 358 oldal, 4400 Ft

Dolan és Simon műve az árutermelés egyik létfontosságú területéről szól: arról, hogyan alakítsa a vállalkozó az árait annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb jövedelmet érje el termékei/szolgáltatásai értékesítéséből. A jó árképzés, az elérhető értékesítési árak optimális alakítása ugyan csak egyike a sikeres gazdálkodás nélkülözhetetlen elemeinek, az e téren elkövetett hibák viszont önmagukban semmivé tehetik annak minden eredményét.

Az a cég, amelyik rendelkezik elegendő szabad forrással, a piaci verseny valamennyi területén nagy erőfölényt élvez. A nyilvánvaló példák mellett kritikus szerepe van ennek a mind nagyobb jelentőségű vállalatfelvásárlások, a vállalatközi fejlesztőtőke-befektetések, valamint a cégek immateriális – benne szellemi – vagyonának fejlesztése és oltalma terén. A szabad forrást nagyrészt az optimális árakon képződő jövedelem hozza létre.

A korszerű vállalatértékelésben ugyancsak kiemelkedő jelentősége van a cég jövőbeni jövedelmének, pénztermelő képességének. Ebben a megközelítésben a cég értékét nagyrészt az határozza meg, hogy mekkora a nettó jelenértéke a jövőbeni kumulált jövedelmének. A szerzők alaptételként kezelik, hogy az ár minden más tényezőnél jobban befolyásolja a nyereséget. Ki-ki maga ítélheti meg, igazat ad-e nekik ebben.

A marketingmunkához is kulcsfontosságú az a megállapításuk, hogy az árat a fogyasztó mindig a termék általa észlelt értékével hasonlítja össze. Ebből egyértelműen következik, milyen nagy szerepe lehet a fizetőképes kereslet felkeltésében, illetve bővítésében a piac "megdolgozásának", a reklámnak, a marketingkommunikációnak. Minden olyan eszköznek, amely alkalmas arra, hogy befolyásolja a termékről és annak előállítójáról, forgalmazójáról kialakuló képet. (Figyelmeztetésnek is vehető a manipuláció lehetőségeit, távlatait illetően.)

Ez nem a nagy felfedezések, az új elméletek, technikák, megoldások könyve. Olyan régi ismerősök is megjelennek benne – kissé más bemutatásban –, mint a fedezeti ponthoz kapcsolódó megfontolások vagy az értéktervezés alkalmazása a termékfejlesztésben és -tervezésben. Amit nyújt, az inkább a tudás összefoglalása, rendszerezése, felidézése. Ez hasznos azoknak, akik tanulják az árképzést, s azoknak is, akik már tudják, de újból át akarják tekinteni azt. Nagy értéke, hogy igen sok tanulságos példát vonultat fel az üzleti gyakorlatból.

A közlés módja nem könnyíti meg az olvasó dolgát – gyakori, hogy magyarázat, kifejtés helyett mások írásaira hivatkozik. Így a benne felsorakoztatott teljes tudás birtokába elsősorban azok juthatnak, akiknek van idejük, türelmük és nyelvtudásuk a hivatkozott irodalom elolvasására. Ezt nehezíti, hogy vannak köztük cikkek a hetvenes évekből is. A mű szerkezete azonban segít a hatékony tanulmányozásban. A szerzők minden fejezet elején felvázolják és példával szemléltetik mondandójuk lényegét, s összefoglalják azt, milyen tudásra tesz szert az olvasó a fejezetből.

Sok részlet megérdemelné a dicséretet. Vannak ugyanakkor vitatható vagy korlátozott érvényűnek tűnő állítások, s olykor kételyünk támad a fogalmazás pontosságát illetően. Némelyik magyarázat, ábra elnagyolt, és akad olyan is, amely ugyan mutatós, de gazdasági tartalmát illetően fenntartásokat ébreszt.

Álságos lett volna csupa jót mondani a könyvről, de nyugodtan állítható: érdemes tanulmányozni.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. szeptember 1.) vegye figyelembe!