Június 16. – június 30.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. június 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 26. számában (2000. június 1.)
Június 16. Vámáru-nyilvántartás hitelesíttetéseÉrintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. § (2) bek.

Június 20. Áfa bevallása, megfizetése, visszaigényléseÉrintettek: a havi adómegállapításra kötelezett adózók Az általános forgalmi adó megállapítására havonta kötelezett adóalanynak az adóbevallást az adómegállapítási időszakot követő hó 20-áig kell benyújtania, és ezzel egyidejűleg köteles az áfa nettó, elszámolandó összegét megfizetni, illetőleg ettől az időponttól igényelheti azt vissza. 1992. évi LXXIV. tv. 47. §;
1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/4. a) pont, 2. számú melléklet I/Határidők/2. a) pont
Június 20. Gyakorított áfa bevallása, megfizetése, visszaigényléseÉrintettek: az áfa gyakorított elszámolásának engedélyezését kérő adóalanyok A havonként bevallásra kötelezett adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy az adó nettó, elszámolandó összegét 15 naponként, a tárgyhót követő 5-én, illetve 20-án számolhassa el és vallhassa be. (A negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti vagy a havonként kétszeri elszámolás és bevallás, az évente bevallásra kötelezett adózó a negyedévenkénti vagy a havonkénti elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti.) 1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők 2. b) pont
Június 20. Társaságiadó-előleg megfizetéseÉrintettek: a társasági adó alanyai Az adózó, ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint havonta fizet adóelőleget, akkor minden hónap 20-áig köteles az adóelőleget megfizetni. 1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/3. A) pont
Június 20. Fogyasztási adó bevallása, megfizetése, visszaigénylése Érintettek: fogyasztási adó fizetésére kötelezettek Az adózó a fogyasztási adó előlegének és a megállapított nettó fogyasztási adónak a különbözetét havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza. A havi adóbevallásra kötelezett adózó a megállapított fogyasztási adót az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyhót követő 20-áig vallja be. 1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/1. pont, 2. számú melléklet I/Határidők/4. B) pont
Június 20. Jövedéki adó bevallása, megfizetése, visszaigényléseÉrintettek: jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok A jövedékiadó-fizetésre kötelezett adóalany – függetlenül attól, hogy adóbevallási kötelezettségét a törvény egyébként milyen időszakonként állapítja meg – a jövedéki adót havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles bevallani. Az adózó a jövedéki adó előlegének és a megállapított nettó jövedéki adónak a különbözetét havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza. (E rendelkezések a dohánygyártmányok esetében csak arra az adóra vonatkoznak, amelyet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény rendelkezései alapján, nem adójeggyel fizetnek meg.) 1990. évi XCI. törvény 8. számú melléklet 1. pont, 2. B) pont
Június 20. Összesített termékmérleg benyújtásaÉrintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek Az adóraktárankénti havi zárások alapján az adóraktár engedélyesének összesített zárást kell jövedéki termékenként készíteni, melyeket a tárgyhót követő hónap 20-áig a jövedékiadó-ügyben eljáró vámhivatalhoz, az adóbevallással egyidejűleg kell bevallani. 35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (4) bek.
Június 20.   Adóraktári adójegy elszámolásaÉrintettek: adóraktáriadójegy-felhasználókAz adóraktáriadójegy-felhasználónak az adójegyekről adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi eladási áranként nyilvántartást kell vezetnie, és az adójegy-nyilvántartás adatai alapján havonta, a tárgyhót követő 20-áig a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 4. számú melléklete szerinti elszámolást kell elkészítenie. 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 8. § (1) bek.
Június 20. Fogyasztóiár-kiegészítés, mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás, egyéb mezőgazdasági támogatás igényléseÉrintettek: a költségvetési támogatás igénybevételére jogosult adóalanyok Ha a támogatást megállapító jogszabály eltérően nem rendelkezik, a havonta megállapított költségvetési támogatást az adózó havonta, a tárgyhót követő 20-ától igényelheti. (A feltétel bekövetkeztéhez kötött költségvetési támogatás az előírt mellékletekkel ellátott bevallás benyújtása időpontjától igényelhető.)1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet IV/2. a) pont
Június 20. Fogyasztóiár-kiegészítés, mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás, egyéb mezőgazdasági támogatás gyakorított igénybevétele, bevallásaÉrintettek: a költségvetési támogatás gyakorított igénybevételének engedélyezését kérő adóalanyok Az adózó kérelmére az adóhatóság a költségvetési támogatás gyakoribb (öt-tíz-tizenöt naponkénti) igénybevételét is engedélyezheti. A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó a költségvetési támogatást havonta állapítja meg, és arról a tárgyhót követő 20-áig tesz bevallást. A hó közben igénybe vett előleg és a tárgyhónapra igényelhető tényleges támogatás különbözetét a tárgyhót követő 20-ától lehet igényelni vagy eddig kell megfizetni.1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/5. c) pont, 2. számú melléklet IV/4. pont
Június 20. Megállapított személyi jövedelemadó, -adóelőleg, egészségügyi hozzájárulás bevallásaÉrintettek: a havi adóbevallásra kötelezett adózók A havi adóbevallásra kötelezett adózó a levont jövedelemadót, adóelőleget és (tételes és százalékos) egészségügyi hozzájárulást az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyhót követő 20-áig vallja be. 1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/2. a) pont
Június 20. Jövedelemadó-különbözet bevallásaÉrintettek: munkáltatók Ha a jövedelemadót a munkáltató állapítja meg, az adó és a korábban levont adóelőleg különbözetét levonja vagy visszafizeti. A munkáltatónak a levont vagy visszafizetett különbözetről – ha évente tesz bevallást – az adóévet követő év június 20-ig kell bevallást tennie. 1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/4. b) pont
Június 20. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, társadalombiztosítási járulék, baleseti járulék bevallása Érintettek: azok a foglalkoztatók, akik havi adóbevallás beadására kötelezettek A 2000. évtől a tb-kötelezettségeket nem külön, hanem az adóbevallás részeként kell bevallani. A járulékokról a foglalkoztatónak olyan gyakorisággal és olyan határidővel kell benyújtani a bevallásokat, mint az összes többi adónál. 1997. évi LXXX. tv. 50. §;
1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/1.
Június 20. Munkaadói járulék bevallása, megfizetéseÉrintettek: a munkaadók A munkaadó a munkavállaló részére munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt bruttó munkabér, illetmény (kereset), valamint végkielégítés, jubileumi jutalom, a betegszabadság idejére adott díjazás, továbbá a személyijövedelemadó-köteles természetbeni juttatás, étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás és a munkaviszony keretében biztosított cégautó adójának 25 százaléka után 3 százalék munkaadói járulékot köteles fizetni, az elszámolt hónapot követő hónap 20-áig.
A havi adóbevallásra kötelezett adózó a megállapított munkaadói járulékot az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyhót követő 20-áig vallja be. 1991. évi IV. tv. 40. § (1), 42. § (2), (4) bek.;
1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/1. pont
Június 20. Munkavállalói járulék bevallása, megfizetéseÉrintettek: valamennyi munkáltató A munkavállaló járulékként a munkaviszonya(i) alapján a munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény (kereset) 1,5 százalékát köteles befizetni. Ez nem vonatkozik arra, aki öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, illetőleg arra jogosulttá vált. A munkavállalói járulékot a munkaadó állapítja meg, vonja le és fizeti meg az elszámolt hónapot követő 20-áig.
A havi adóbevallásra kötelezett adózó a megállapított munkavállalói járulékot az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyhót követő 20-áig vallja be. 1991. évi IV. tv. 41. §, 42. § (4) bek.;
1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/1. pont
Június 23. Vámáru-nyilvántartás hitelesíttetéseÉrintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni. 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. § (2) bek.
Június 25. Bányajáradék bevallása, befizetéseÉrintettek: a bányavállalkozók, továbbá az 1993. évi XLVIII. törvény 1. §-ának (2) és (5) bekezdése szerinti tevékenységet végző, a geotermikus energiát energetikai hasznosítás céljából kitermelő, a jogosulatlanul bányászati tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság A bányajáradékot önbevallás alapján kell kiszámítani. Az önbevallást a befizetéssel egyidejűleg kell megküldeni a Magyar Bányászati Hivatalnak. Kőolajnál és földgáznál havonta, a tárgyhót követő hónap 25-éig. (Egyéb ásványi nyersanyagok és kinyert geotermikus energia után pedig negyedévenként, a negyedévet követő hó 25-éig kell befizetni a bányajáradékot.) 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. § (3) bek.;
1993. évi XLVIII. tv. 20. § (2) bek.
Június 28. Halasztott adófizetés dohánygyártmányoknál Érintettek: dohánygyártmány adóraktár-engedélyese és importálója A tárgyhónapban átvett dohányadójegyekkel kapcsolatos halasztott fizetési kötelezettséget a tárgyhónapot követő harmadik hónap 28. napjáig kell teljesíteni. 1997. évi CIII. tv. 63. § (7) bek.
Június 28. Fogyasztásiadó-előleg befizetése, visszaigényléseÉrintettek: fogyasztásiadó-előleg fizetésére kötelezett adóalanyok A fogyasztási adó alanya, ha az előző év azonos negyedévében nettó adója elérte a 6 millió forintot, akkor adóelőleget köteles fizetni, illetve igényelhet vissza. Ugyancsak adóelőleget kell fizetnie annak az adóalanynak, aki a tárgyévet megelőző évben ugyan nem fizetett és nem igényelt vissza adót, de a tárgyév első negyedévében a nettó adó várható összege eléri a 6 millió forintot. A II., III., IV. negyedévben akkor kell előleget fizetnie (lehet visszaigényelnie), ha az előző negyedévi nettó adó, illetve visszaigénylés összege a 6 millió forintot meghaladja. A megállapított nettó fogyasztásiadó-előleget havonta, a tárgyhónap 28-áig kell megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelhető vissza. 1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/4. A) pont;
1991. évi LXXVIII. tv. 18. §
Június 28. Jövedékiadó-előleg befizetéseÉrintettek: jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok Az adózó a jövedéki adó előlegét havonta, a tárgyhó 28-áig fizeti meg. 1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet 2. A) pont
 Június 30. Vámáru-nyilvántartás hitelesíttetéseÉrintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. § (2) bek.

Június 30.

Magánszemélyek cégautóadó-fizetési kötelezettsége a kifizetőhöz

Érintettek: kifizetők és magánszemélyek
A kifizető írásban megállapodhat a magánszeméllyel, hogy a cégautó után havonta fizetendő adót a magánszemély fizeti meg. Ez csak egész hónapra történhet, mégpedig olyan módon, hogy a magánszemély a vele megállapodást kötő kifizetőnek az adott hónap utolsó napjáig befizeti a vonatkozó adótételt, amelyet a kifizető továbbít az adóhatóságnak. Amennyiben a magánszemély a vállalt kötelezettségének az említett időpontig nem tesz eleget, az ebből eredő jogvitától függetlenül a kifizetőnek kell az adót megfizetnie.

1995. évi CXVII. tv. 70. § (7) bek.

Június 30.

Külföldi rendszámú személyszállító gépjármű adózásaÉrintettek: külföldi rendszámú személyszállító gépjárművet üzemeltetők A külföldi rendszámú személyszállító gépjármű után fizetendő adót az adómentes időszak elteltét követő minden hónap utolsó napjáig, önadózás útján kell a gépjárműadót a vámhatóság megfelelő számlájára megfizetni.1990. évi XCI. tv. 4. számú melléklet 3. b) pont

Június 30. Idegenforgalmi tevékenység utáni áfabevallás önellenőrzéseÉrintettek: az idegenforgalmi tevékenység után áfafizetésre kötelezett adóalanyok Ha az adóalany az idegenforgalmi tevékenysége utáni általánosforgalmiadó-fizetési kötelezettségét előkalkuláció alapján teljesíti, azt az árrés megállapításához szükséges adat kézhezvételének időpontját követő első adóbevallás benyújtására előírt időpontig, de legfeljebb az adóévet követő év június 30-ig pótlékmentesen önellenőrizheti.1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/2. b) pont

Június 30. Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak éves beszámolójának közzétételeÉrintettek: önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak Az érintettek a pénztári beszámoló részét képező mérleget, eredménykimutatást és a beszámoló könyvvizsgálói záradékát a jóváhagyást követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő június 30-ig a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében kötelesek közzétenni.270/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés

Június 30. Magánnyugdíjpénztárak éves beszámolójának közzétételeÉrintettek: magánnyugdíjpénztárak  Az érintettek a pénztári beszámoló részét képező mérleget és eredménykimutatást a közgyűlés jóváhagyását követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-áig a beszámoló könyvvizsgálói záradékával együtt a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében kötelesek közzétenni.173/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés

Június 30. Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak éves beszámolójának közzétételeÉrintettek: önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak Az érintettek az éves pénztári beszámoló részét képező mérleget és eredménykimutatást a közgyűlés jóváhagyását követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-áig a beszámoló könyvvizsgálói záradékával együtt a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében kötelesek közzétenni.
A magánnyugdíjpénztárat is működtető önkéntes nyugdíjpénztár közzétételi kötelezettsége a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyesített (összesített) mérleg, valamint az egyesített (összesített) eredménykimutatás közzétételére terjed ki.269/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 32. § (1)-(2) bekezdés

Június 30. Társaságiadó-előleg megfizetése átalakulás eseténÉrintettek: társasági adó fizetésére kötelezett adóalanyok Az átalakulás napjától számított 30 napon belül a jogutód köteles a jogelőd által az adóévre bevallott adóelőlegből számított (az átalakulás formájától függően: azzal egyező, összesített, megosztott) adóelőleget bevallani, és ennek alapján köteles a bevallás esedékességének napjától az adóévet követő év június 30-ig adóelőleget fizetni. Kiválás esetén a fennmaradó gazdasági társaság és a részlegesen átalakuló szövetkezet is jogutódnak minősül.1996. évi LXXXI. tv. 26. § (3) bekezdés

Június 30. Önkormányzatok könyvvizsgálói jelentésének megküldéseÉrintettek: helyi önkormányzatok A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok, valamint azok a települési önkormányzatok, ahol a lakosságszám a beszámolási időszak január 1-jén a 10 000 fő lakosságszámot meghaladja, kötelesek meghatározott tartalmú, egyszerűsített – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást, eredménykimutatást, valamint a kiegészítő mellékletnek a központosított előirányzatok, a kötött felhasználású normatív állami támogatások, a cél- és címzett támogatás, továbbá az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működésiforrás-hiányos) helyi önkormányzatok támogatása elszámolására vonatkozó mellékleteket könyvvizsgálóval hitelesíttetni, és a könyvvizsgálatról szóló jelentést minden év június 30-áig az Állami Számvevőszéknek megküldeni.1992. évi XXXVIII. törvény 64. § (1) bekezdés b) pont

Június 30.

Költségvetés alapján gazdálkodó szervek féléves beszámolójának elkészítése

Érintettek: költségvetés alapján gazdálkodó szervek
Az érintettek a naptári év első feléről június 30-i fordulónappal féléves költségvetési beszámolót, illetve az alapok féléves beszámolót kötelesek készíteni.54/1996. (IV. 12.) Korm. rendelet 6. § (1)-(2) bekezdés

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. június 1.) vegye figyelembe!