Június 1. – június 15.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. június 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 26. számában (2000. június 1.)
Június 2. Vámáru-nyilvántartás hitelesíttetéseÉrintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni. 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. § (2) bek.
Június 5. Gyakorított áfa bevallása, befizetése, visszaigényléseÉrintettek: az áfa gyakorított elszámolásának engedélyezését kérő adóalanyok A havonként bevallásra kötelezett adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy az adó nettó, elszámolandó összegét 15 naponként, a tárgyhót követő 5-én, illetve 20-án számolhassa el és vallhassa be. (A negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti vagy a havonként kétszeri elszámolás és bevallás, az évente bevallásra kötelezett adózó a negyedévenkénti vagy a havonkénti elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti.) 1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/2. b) pont
Június 5. Adójeggyel kapcsolatos fizetési kötelezettségÉrintettek: adóraktáriadójegy-felhasználók Az adóraktáriadójegy-felhasználó a fizetési kötelezettségének a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 11. §-ának (1) bekezdésével összefüggő csökkentését vagy visszatérítését havonta, a tárgyhót követő 5-éig kérheti a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatal jóváhagyásával a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságától. A VPOP legkésőbb a tárgyhónap 15-éig köteles határozatot hozni a kérelemről. 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 11. § (2), (5) bek.
Június 5. Egészségügyi adatszolgáltatásÉrintettek: az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók A szolgáltató az általa nyújtott, a finanszírozás alapjául szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról – a fekvőbeteg-szakellátás kivételével – kísérőjegyzékkel, számítógépes adathordozón, e rendelet szerint adatot szolgáltat (jelentést) a megyei (fővárosi) pénztárak, valamint a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság részére. A fekvőbeteg-szakellátás során nyújtott ellátásokról a jelentést az Egészségügyi Minisztérium Gyógyító Ellátás Információs Központja (GYÓGYINFOK) részére kell megküldeni. A jelentések megküldésének határideje a tárgyhónapot követő hónap 5., illetve 10. napja. A szolgáltató a teljesítmények elszámolásához a rendelet mellékleteiben előírt adatokat köteles közölni.
Adathiány vagy hibás jelentés miatt a szolgáltató a pótlólagos elszámolás iránti igényét vagy a beküldött adat javítását legfeljebb a teljesítés hónapját követő második hónap 10-éig küldheti meg. Az elszámolásra már beküldött adatok javítása, illetve a technikai okokból feldolgozhatatlan adatok pótlása az elszámoló által megküldött hibalista alapján, annak kiküldését követő második hónap 10. napjáig nyújtható be. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (2) bek., 5. § (1) bek.
Június 9. Vámáru-nyilvántartás hitelesíttetéseÉrintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni. 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. § (2) bek.
Június 10. Adóraktáriadójegy-igény (havi) bejelentéseÉrintettek: adóraktáriadójegy-felhasználók Az adóraktáriadójegy-felhasználó a tárgyhót megelőző hó 10-éig köteles bejelenteni a VPOP-hoz adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi eladási árankénti bontásban a tárgyhóra vonatkozó előzetes adójegyigényét, és meg kell adnia az átvétel időpontját (kért ütemezését). 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 2. § (1) bek.
Június 10. Egészségügyi adatszolgáltatásÉrintettek: az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók A szolgáltató az általa nyújtott, a finanszírozás alapjául szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról – a fekvőbeteg-szakellátás kivételével – kísérőjegyzékkel, számítógépes adathordozón, e rendelet szerint adatot szolgáltat (jelentést) a megyei (fővárosi) pénztárak, valamint a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság részére. A fekvőbeteg-szakellátás során nyújtott ellátásokról a jelentést az Egészségügyi Minisztérium Gyógyító Ellátás Információs Központja (GYÓGYINFOK) részére kell megküldeni. A jelentések megküldésének határideje a tárgyhónapot követő hónap 5., illetve 10. napja. A szolgáltató a teljesítmények elszámolásához a rendelet mellékleteiben előírt adatokat köteles közölni.
Adathiány vagy hibás jelentés miatt a szolgáltató a pótlólagos elszámolás iránti igényét vagy a beküldött adat javítását legfeljebb a teljesítés hónapját követő második hónap 10-éig küldheti meg. Az elszámolásra már beküldött adatok javítása, illetve a technikai okokból feldolgozhatatlan adatok pótlása az elszámoló által megküldött hibalista alapján, annak kiküldését követő második hónap 10. napjáig nyújtható be. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (2) bek., 5. § (1) bek.
Június 12. Osztalékadó megfizetéseÉrintettek: kifizetők A kifizető az osztalékadót a levonást, juttatást követő hó 12-éig köteles megfizetni. 1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/3. C/g) pont
Június 12. Személyi jövedelemadó megfizetéseÉrintettek: kifizetők A kifizető az általa levont jövedelemadót a levonást követő hó 12-éig köteles megfizetni. 1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/1. B/e) pont
Június 12. Személyi jövedelemadó- előleg megfizetése Érintettek: munkáltatók, kifizetők A munkáltató az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő hó 12-éig, a kifizető az általa levont jövedelemadó-előleget a kifizetés hónapját követő hó 12-éig köteles megfizetni. 1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/1. A/a)-b) pont
Június 12. Cégautó adója Érintettek: cégautót üzemeltető kifizetők A cégautó utáni adótételeket havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell megfizetni. Minden megkezdett hónap az adókötelezettség szempontjából egész hónapnak számít. Évközi tulajdonos (üzemeltető)-változás esetén az új tulajdonost (üzemeltetőt) a változást követő hónaptól terheli az adókötelezettség. 1995. évi CXVII. törvény 70. § (7) bek.
Június 12. Külföldi személytől levont adó megfizetése Érintettek: azok a kifizetők, akik külföldi illetőségű magánszemélynek, a külföldi szervezetnek és a külföldi illetőségű osztalékban részesülőnek adóköteles bevételt fizettek ki Az érintettek a külföldi személynek kifizetett adóköteles bevétel összegéből az adót kötelesek megállapítani, levonni és azt a kifizetést követő hó 12-éig megfizetni.1990. évi XCI. tv. 5. számú melléklet 1-2. pont
Június 12. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adó befizetéseÉrintettek: kifizetők A kifizető a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adót a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz köteles átutalni a kifizetést követő hó 12-éig. 1990. évi XCI. tv. 96/A § (9) bek.
Június 12. Százalékos egészségügyi hozzájárulás megfizetéseÉrintettek: kifizetők A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a kifizető havonta állapítja meg, és a jövedelem juttatását követő hónap 12-éig köteles megfizetni. 1998. évi LXVI. tv. 11. § (2) bek.
Június 12. Tételes egészségügyi hozzájárulás megfizetéseÉrintettek: munkáltatók, kifizetők, egyéni vállalkozók A tételes egészségügyi hozzájárulást az annak fizetésére kötelezett személy havonta állapítja meg, és a tárgyhót követő hónap 12-éig köteles megfizetni. 1998. évi LXVI. tv. 11. § (1) bek.
Június 12. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék megfizetése Érintettek: munkáltatók, kifizetők Az érintettek kötelesek megfizetni az illetékes állami adóhatóságnak az általuk levont egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot az elszámolt hónapot, illetve a kifizetés hónapját követő hónap 12-éig. 1997. évi LXXX. tv. 50. §; 1990. évi XCI. tv. I/Határidők/5. pont
Június 12. Társadalombiztosítási járulék megfizetéseÉrintettek: munkáltatók, kifizetők Az érintettek kötelesek megfizetni a társadalombiztosítási járulékot az illetékes állami adóhatóságnak az elszámolt hónapot követő hónap 12-éig. 1997. évi LXXX. tv. 50. §; 1990. évi XCI. tv. I/Határidők/5. pont
Június 12. Baleseti járulék megfizetéseÉrintettek: társas vállalkozások Az érintettek kötelesek megfizetni a társadalombiztosítási járulékot az illetékes állami adóhatóságnak az elszámolt hónapot követő hónap 12-éig. 1997. évi LXXX. tv. 50. §; 1990. évi XCI. tv. I/Határidők/5. pont
Június 12. Magánnyugdíjpénztárnak szóló bevallás, tagdíj befizetése Érintettek: foglalkoztatók Az érintettek a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelme alapján köteles a tagdíj összegét megállapítani és levonni, az érintett magánnyugdíjpénztárnak bevallani és megfizetni a tárgyhónapot követő hónap 12-éig. A havi tagdíjbevallásban a levont tagdíj alapját és összegét – név és taj-szám jelölésével – biztosítottanként kell feltüntetni. 1997. évi LXXX. tv. 51. § (1) bek.;
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. § (1) bek.
Június 12. Adatszolgáltatás a tb-biztosítottakról Érintettek: foglalkoztatók A foglalkoztatónak az általa foglalkoztatott biztosítottról a taj-szám megjelölésével bejelentést kell tennie a biztosítás kezdetéről, megszűnéséről, illetve a biztosítás szünetelésének időtartamáról. A társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató bejelentésének ki kell terjednie a biztosítás megszűnését követően folyósított táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási segélyre is. A bejelentésnek tartalmaznia kell, hogy a biztosított pénztártag-e. Igenlő esetben a bejelentésben meg kell jelölni a pénztár nevét és azonosítóját is. A bejelentést az illetékes MEP-hez a biztosítás kezdetét, megszűnését, a szünetelés kezdetét, befejezését, a biztosítás megszűnését követően folyósított ellátás kezdő és befejező időpontját közvetlenül követő hónap 12-éig kell benyújtani. 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 22. §
Június 15. Helyi adó bevallásaÉrintettek: helyi adó beszedésére kötelezett személyek A helyi adó beszedésére kötelezett személynek az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot követő 15-éig kell bevallást tennie. 1990. évi XCI. tv. 22. § (4) bek.
Június 15. Idegenforgalmi adó megfizetéseÉrintettek: az adó beszedésére kötelezettek: a kereskedelmi szálláshelyeken, csónakházakban, üdülőtelepeken az üzemeltetők, az üdülőt fenntartó szervek, a fizető-vendéglátó szálláshelyeken a szállásadók vagy a közvetítésre jogosult szervek, bérlet, ingyenes használat esetén a helyiség tulajdonosai vagy az azzal rendelkezni jogosult személyek Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adózónak a beszedést követő hó 15-éig kell az adóhatósághoz befizetnie.1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet II/A) 16/b pont
Június 15. Könyvelési kötelezettségÉrintettek: az éves beszámoló, illetve az egyszerűsített éves beszámoló, valamint az egyszerűsített mérleg készítésére kötelezett vállalkozók A pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett vállalkozó késedelem nélkül, a pénzmozgással egyidejűleg, illetve a pénzintézeti értesítés megérkezésekor, az egyszerűsített mérleg készítésére kötelezett vállalkozó a készpénzforgalmat érintő bizonylatainak adatait késedelem nélkül a pénzmozgással egyidejűleg, illetve a pénzintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket pedig a tárgyhót követő 15-éig köteles a könyveiben rögzíteni. 1991. évi XVIII. tv. 83. § (3) bek. a) pont
Június 15. Külföldi rendszámú teherszállító gépjármű adózásaÉrintettek: belföldi szállítmányozási vállalkozások Ha a külföldi rendszámú tehergépjármű után fizetendő adót belföldi szállítmányozási vállalkozó átvállalja, az adót havonta, a tárgyhót követő 15-éig kell megfizetnie. 1990. évi XCI. tv. 4. számú melléklet 6. pont
Június 15. Átképzési támogatás igényléseÉrintettek: munkáltatók A munkáltatók az arra jogosult dolgozóik részére kifizetett támogatást az engedélyt kiadó munkaügyi központtól igényelhetik vissza havonta egy alkalommal, utólag, a tárgyhónapot követő 15-étől. 23/1983. (VIII. 5.) PM rendelet 3. § (1) bek.
Június 15. Köteles példány megküldése Érintettek: a nyomdák, filmgyártók, első forgalmazók Az érintettek a sajtótermékből hat köteles példányt szolgáltatnak az Országos Széchényi Könyvtár számára, a helyi vonatkozású sajtótermékből egy példányt kötelesek szolgáltatni a székhelyük szerint illetékes megyei könyvtárnak, illetve a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak, legkésőbb az előállítás hónapját követő 15-éig. 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 5. §, 8. § (1) bek.
Június 15. Termékmérleg-nyilvántartás benyújtásaÉrintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek A havi zárást adóraktáranként kell bemutatni a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatalnak a tárgyhót követő hónap 15-éig. 35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (3) bek.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. június 1.) vegye figyelembe!