Május 16. – május 31.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. május 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 25. számában (2000. május 1.)
Május 19. Vámáru-nyilvántartás hitelesíttetése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. § (2) bek.

Május 20. Társadalombiztosítási alapok beszámolójának megküldése

Érintettek: a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

Az érintetteknek a társadalombiztosítási alapokról, a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó alapok éves beszámolóját május 20-ig kell a Pénzügyminisztérium, illetve az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Számítástechnikai és Adóelszámolási Intézete (APEH SZTADI) rendelkezésére bocsátani.
A társadalombiztosítási alapok könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó éves öszszevont (konszolidált) beszámolójának, valamint a társadalombiztosítás éves összevont (konszolidált) beszámolójának elkészítéséről és a tárgyévet követő év május 20-áig a Pénzügyminisztérium és az Állami Számvevőszék részére történő továbbításáról az alapok kezelői gondoskodnak.

54/1996. (IV. 12.) Korm. rendelet 6. § (8)–(9) bekezdés

Május 20. Áfa bevallása, megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: a havi adóbevallásra kötelezett adózók

Az általános forgalmi adó megállapítására havonta, illetve negyedévente kötelezett adóalanynak az adóbevallást az adómegállapítási időszakot követő hó 20-áig kell benyújtania, és ezzel egyidejűleg köteles az áfa nettó, elszámolandó öszszegét megfizetni, illetőleg ettől az időponttól igényelheti azt vissza.

1992. évi LXXIV. törvény 47. §;
1990. évi XCI. törvény 1. számú melléklet II/4. a) pont, 2. számú melléklet I/Határidők/2. a) pont

Május 20. Gyakorított áfa bevallása, megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: az áfa gyakorított elszámolásának engedélyezését kérő adóalanyok

A havonként bevallásra kötelezett adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy az adó nettó, elszámolandó összegét 15 naponként, a tárgyhót követő 5-én, illetve 20-án számolhassa el és vallhassa be. (A negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti vagy a havonként kétszeri elszámolás és bevallás, az évente bevallásra kötelezett adózó a negyedévenkénti vagy a havonkénti elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti.)

1990. évi XCI. törvény 2. számú melléklet I/Határidők 2. b) pont

Május 20. Társaságiadó-előleg megfizetése

Érintettek: a társasági adó alanyai

Az adózó, ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint havonta fizet adóelőleget, akkor minden hónap 20-áig köteles az adóelőleget megfizetni.

1990. évi XCI. törvény 2. számú melléklet I/Határidők/3. A) pont

Május 20. Fogyasztási adó bevallása, megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: fogyasztási adó fizetésére kötelezettek

Az adózó a fogyasztási adó előlegének és a megállapított nettó fogyasztási adónak a különbözetét havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza. A havi, illetve negyedéves adóbevallásra kötelezett adózó a megállapított fogyasztási adót az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyhót követő 20-áig vallja be.

1990. évi XCI. törvény 1. számú melléklet II/1. pont, 2. számú melléklet I/4. B) pont

Május 20. Jövedéki adó bevallása, megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok

A jövedékiadó-fizetésre kötelezett adóalany – függetlenül attól, hogy adóbevallási kötelezettségét a törvény egyébként milyen időszakonként állapítja meg – a jövedéki adót havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles bevallani. Az adózó a jövedéki adó előlegének és a megállapított nettó jövedéki adónak a különbözetét havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza. (E rendelkezések a dohánygyártmányok esetében csak arra az adóra vonatkoznak, amelyet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény rendelkezései alapján, nem adójeggyel fizetnek meg.)

1990. évi XCI. törvény 8. számú melléklet 1. pont, 2. B) pont

Május 20. Összesített termékmérleg benyújtása

Érintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek

Az összesített termékmérlegeket a tárgyhónapot követő 20-áig kell benyújtani (az adóbevallással egyidejűleg) a jövedéki adóval kapcsolatos ügyben eljáró vámhivatalhoz.

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (4) bek.

Május 20. Adóraktári adójegy elszámolása

Érintettek: adóraktáriadójegy-felhasználók

Az adóraktáriadójegy-felhasználónak az adójegyekről adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi eladási áranként nyilvántartást kell vezetnie, és az adójegy-nyilvántartás adatai alapján havonta, a tárgyhót követő 20-áig a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 4. számú melléklete szerinti elszámolást kell elkészítenie.

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 8. § (1) bek.

Május 20. Fogyasztóiár-kiegészítés, mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás, egyéb mezőgazdasági támogatás bevallása, igénylése

Érintettek: a költségvetési támogatás igénybevételére jogosult adóalanyok

Ha a támogatást megállapító jogszabály eltérően nem rendelkezik, a havonta megállapított és bevallott költségvetési támogatást az adózó havonta, a tárgyhót követő 20-ától igényelheti. (A feltétel bekövetkeztéhez kötött költségvetési támogatás az előírt mellékletekkel ellátott bevallás benyújtása időpontjától igényelhető.)

1990. évi XCI. törvény 2. számú melléklet IV/2. pont

Május 20. Fogyasztóiár-kiegészítés, mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás, egyéb mezőgazdasági támogatás gyakorított igénybevétele, bevallása

Érintettek: a költségvetési támogatás gyakorított igénybevételének engedélyezését kérő adóalanyok

Az adózó kérelmére az adóhatóság a költségvetési támogatás gyakoribb (öt-tíz-tizenöt naponkénti) igénybevételét is engedélyezheti. A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó a költségvetési támogatást havonta állapítja meg, és arról a tárgyhót követő 20-áig tesz bevallást. A hó közben igénybe vett előleg és a tárgyhónapra igényelhető tényleges támogatás különbözetét a tárgyhót követő 20-ától lehet igényelni vagy eddig kell megfizetni.

1990. évi XCI. törvény 1. számú melléklet II/5. c) pont, 2. számú melléklet IV/4. pont

Május 20. Munkaadói járulék bevallása, megfizetése

Érintettek: a munkaadók

A munkaadó a munkavállaló részére munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt bruttó munkabér, illetmény (kereset), valamint végkielégítés, jubileumi jutalom, a betegszabadság idejére adott díjazás, továbbá a személyijövedelemadó-köteles természetbeni juttatás, étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás és a munkaviszony keretében biztosított cégautó adójának 25 százaléka után 3 százalék munkaadói járulékot köteles fizetni, az elszámolt hónapot követő hónap 20-áig. A havi adóbevallásra kötelezett adózó a megállapított munkaadói járulékot az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyhót követő 20-áig vallja be.

1991. évi IV. törvény 40. § (1), 42. § (2), (4) bek.;
1990. évi XCI. törvény 1. számú melléklet II/1. pont

Május 20. Munkavállalói járulék bevallása, megfizetése

Érintettek: valamennyi munkáltató

A munkavállaló járulékként a munkaviszonya(i) alapján a munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény (kereset) 1,5 százalékát köteles befizetni. Ez nem vonatkozik arra, aki öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, illetőleg arra jogosulttá vált. A munkavállalói járulékot a munkaadó állapítja meg, vonja le és fizeti meg az elszámolt hónapot követő 20-áig. A havi adóbevallásra kötelezett adózó a megállapított munkavállalói járulékot az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyhót követő 20-áig vallja be.

1991. évi IV. törvény 41. §, 42. § (4) bek.;
1990. évi XCI. törvény 1. számú melléklet II/1. pont

Május 20. Megállapított személyi jövedelemadó, -adóelőleg, egészségügyi hozzájárulás bevallása

Érintettek: a havi adóbevallásra kötelezett adózók

A havi adóbevallásra kötelezett adózó a levont jövedelemadót, adóelőleget és (tételes és százalékos) egészségügyi hozzájárulást az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyhót követő 20-áig vallja be.

1990. évi XCI. törvény 1. számú melléklet II/2. a) pont

Május 25. Engedélykérelem benyújtása a 2000. I. félévi fogyasztásicikk-globálkvóta terhére

Érintettek: hagyományos importőrök és új importigénylők

A globálkvóta terhére az engedélykérelem a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalához nyújtható be 2000. május 25-ig.

68/1999. (XII. 15.) GM rendelet 4. § (1) bek., 1. számú melléklet II/3. pont

Május 25. Bányajáradék bevallása, befizetése

Érintettek: a bányavállalkozók, továbbá az 1993. évi XLVIII. törvény 1. §-ának (2) és (5) bekezdése szerinti tevékenységet végző, a geotermikus energiát energetikai hasznosítás céljából kitermelő, a jogosulatlanul bányászati tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság

A bányajáradékot önbevallás alapján kell kiszámítani. Az önbevallást a befizetéssel egyidejűleg kell megküldeni a Magyar Bányászati Hivatalnak. Kőolajnál és földgáznál havonta, a tárgyhót követő hónap 25-éig, egyéb ásványi nyersanyagok és kinyert geotermikus energia után pedig negyedévenként, a negyedévet követő hó 25-éig kell befizetni a bányajáradékot.

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. § (3) bek.;
1993. évi XLVIII. törvény 20. § (2) bek.

Május 26. Vámáru-nyilvántartás hitelesíttetése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. § (2) bek.

Május 28. Halasztott adófizetés dohánygyártmányoknál

Érintettek: dohánygyártmány adóraktár-engedélyese és importálója

A tárgyhónapban átvett dohányadójegyekkel kapcsolatos halasztott fizetési kötelezettséget a tárgyhónapot követő harmadik hónap 28. napjáig kell teljesíteni.

1997. évi CIII. törvény 63. § (7) bek.

Május 28. Fogyasztásiadó-előleg befizetése, visszaigénylése

Érintettek: fogyasztásiadó-előleg fizetésére kötelezett adóalanyok

A fogyasztási adó alanya, ha az előző év azonos negyedévében nettó adója elérte a 6 millió forintot, akkor adóelőleget köteles fizetni, illetve igényelhet viszsza. Ugyancsak adóelőleget kell fizetnie annak az adóalanynak, aki a tárgyévet megelőző évben ugyan nem fizetett és nem igényelt vissza adót, de a tárgyév első negyedévében a nettó adó várható összege eléri a 6 millió forintot. A II., III., IV. negyedévben akkor kell előleget fizetnie (lehet visszaigényelnie), ha az előző negyedévi nettó adó, illetve visszaigénylés összege a 6 millió forintot meghaladja. A megállapított nettó fogyasztásiadó-előleget havonta, a tárgyhónap 28. napjáig kell megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelhető vissza.

1990. évi XCI. törvény 2. számú melléklet I/4. A) pont;
1991. évi LXXVIII. törvény 18.

Május 28. Jövedékiadó-előleg befizetése

Érintettek: jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok

Az adózó a jövedéki adó előlegét havonta, a tárgyhó 28-áig fizeti meg.

1990. évi XCI. törvény 8. számú melléklet 2. A) pont

Május 31. Éves beszámoló letétbe helyezése, közzététele

Érintettek: kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó; külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe

A kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó – éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot vagy határozatot legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig a cégbíróságnál letétbe helyezni. Ezzel egyidejűleg az éves beszámoló (az üzleti jelentés kivételével), illetve az egyszerűsített éves beszámoló egy eredeti vagy egy hiteles másolati példányát az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának meg kell küldeni közzététel végett. A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe köteles a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó – a külföldi székhelyű vállalkozás által elfogadott – éves beszámolót, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig a cégbíróságnál letétbe helyezni, annak egy eredeti vagy egy hiteles másolati példányát – a letétbe helyezéssel egyidejűleg – a Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatnak megküldeni.

1991. évi XVIII. törvény 71. § (1), (7) bekezdés, 72. § (1), (7) bekezdés

Május 31. Egyszerűsített mérleg letétbe helyezése

Érintettek: egyszeres könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozók

Az érintettek az egyszerűsített mérleget kötelesek a tárgyévet követő év május 31-ig a cégbíróságnál letétbe helyezni.

1991. évi XVIII. törvény 71. § (4) bekezdés

Május 31. Pénzügyi intézmények éves beszámolójának megküldése

Érintettek: pénzügyi intézmények

Az érintettek kötelesek az arra jogosult testület által elfogadott – a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó – éves beszámolót, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének a tárgyévet követő év május 31-éig megküldeni.

1996. évi CXII. törvény 132. § (1) bekezdés

Május 31. Hitelintézetek kiegészítő jelentésének megküldése

Érintettek: hitelintézetek könyvvizsgálói

Az érintetteknek a törvényben előírt megállapításokat külön kiegészítő jelentésben kell rögzíteni, és ezt a hitelintézet igazgatóságának, az ügyvezetőnek, a felügyelőbizottság elnökének, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének, valamint a Magyar Nemzeti Banknak legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-éig meg kell küldeni.

1996. évi CXII. törvény 136. § (2) bekezdés

Május 31. Magánnyugdíjpénztárak éves beszámolójának megküldése

Érintettek: magánnyugdíjpénztárak

Az érintettek az éves pénztári beszámolót a naptári évről december 31-i fordulónappal kötelesek elkészíteni az Állami Pénztárfelügyelet által kiadott nyomtatványok felhasználásával. A könyvvizsgáló által auditált éves pénztári beszámolót két példányban, legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-éig kell a Pénztárfelügyeletnek megküldeni. A nyomtatványok helyettesíthetők elektronikus adatfeldolgozó rendszerek segítségével azonos formában kinyomtathatóan készített, azonos tartalmú dokumentumokkal.

173/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés

Május 31. Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak éves beszámolójának megküldése

Érintettek: önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak

Az érintettek az éves pénztári beszámolót – a magánnyugdíjpénztárat működtető pénztár az egyesített (összesített) éves beszámolót – a naptári évről december 31-i fordulónappal köteles elkészíteni az Állami Pénztárfelügyelet által kiadott nyomtatványok felhasználásával. A könyvvizsgáló által auditált éves pénztári beszámolót, illetve az egyesített (összesített) éves beszámolót két példányban, legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig kell a Pénztárfelügyeletnek megküldeni. A nyomtatványok helyettesíthetők elektronikus adatfeldolgozó rendszerek segítségével azonos formában kinyomtathatóan készített, azonos tartalmú dokumentumokkal.

269/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés

Május 31. Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak éves hozamrátáinak nyilvánosságra hozatala

Érintettek: önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak

Az érintetteknek a fedezeti tartalékra és a pénztár egészére számított éves hozamrátáit (nettó és bruttó hozamok) a pénzügyi évet követő év május 31-ig kell nyilvánosságra hoznia a Pénzügyi Közlönyben és legalább egy országos terjesztésű napilapban. Az éves hozamrátaértékek nyilvánosságra hozatalakor be kell mutatni a tárgyévet megelőző négy év éves hozamrátáit, a pénztár befektetéseinek piaci értékét és befektetési formák szerinti megoszlását.

267/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés

Május 31. Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak éves beszámolójának megküldése

Érintettek: önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak

Az érintettek az éves pénztári beszámolót a naptári évről december 31-i fordulónappal kötelesek elkészíteni a Pénztárfelügyelet által kiadott nyomtatványgarnitúra űrlapjainak kitöltésével, és két példányban legkésőbb a következő év május 31-ig a Pénztárfelügyeletnek megküldeni. A nyomtatványgarnitúra helyettesíthető elektronikus adatfeldolgozó és adathordozó rendszerek segítségével azonos formában kinyomtathatóan készített, azonos tartalmú dokumentumokkal.

270/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés

Május 31. Kockázati tőketársaságok és kockázati tőkealap-kezelők éves beszámolójának megküldése

Érintettek: kockázati tőketársaságok és kockázati tőkealap-kezelők

Az érintettek az általuk kezelt alap könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolóját a tárgyévet követő év május 31-ig kötelesek megküldeni az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

29/1998. (X. 21.) PM rendelet 3. §

Május 31. Kockázati tőketársaságok éves jelentésének megküldése

Érintettek: nyilvánosan működő kockázati tőketársaságok

Az érintettek a részvényeseik számára kötelesek a tárgyévet követő május 31-ig éves jelentést készíteni, és azt megküldeni a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének.

1998. évi XXXIV. törvény 25. § (1) bekezdés

Május 31. Kockázati tőkealap-kezelők éves jelentésének megküldése

Érintettek: kockázati tőkealap-kezelők

Az érintettek a nyilvánosan működő alapról a tőkejegy-tulajdonosok részére kötelesek a tárgyévet követő május 31-ig éves jelentést készíteni, és azt megküldeni a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének.

1998. évi XXXIV. törvény 25. § (2) bekezdés

Május 31. Kockázati tőketársaságok és kockázati tőkealapok éves jelentésének közzététele

Érintettek: nyilvánosan működő kockázati tőketársaságok és kockázati tőkealapok

Az érintettek legkésőbb május 31-ig egy országos napilapban és a tőzsde lapjában kötelesek nyilvánosságra hozni a részvényesek, illetve a tőkejegy-tulajdonosok számára a tőketársaság, illetve az alap éves jelentése megtekintésének helyét és idejét.

1998. évi XXXIV. törvény 25. § (3) bekezdés

Május 31. Országos Betétbiztosítási Alap éves beszámolójának benyújtása

Érintettek: Országos Betétbiztosítási Alap

Az érintettnek az éves beszámolót legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig kell elkészítenie és benyújtania a tagintézetekhez, az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelethez, a Magyar Nemzeti Bankhoz, a Bankszövetséghez, az Országos Takarékszövetkezeti Szövetséghez, továbbá az Állami Számvevőszékhez és a Pénzügyminisztériumhoz is.

12/1997. (I. 30.) Korm. rendelet 10. §

Május 31. Önkéntes alapok éves beszámolójának benyújtása

Érintettek: önkéntes betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok

Az éves beszámolót legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig kell elkészíteni és benyújtani a tagintézetekhez, az állam tagsága esetén a Pénzügyminisztériumhoz, az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelethez és az önkéntes alap elszámolási betétszámláját vezető hitelintézethez, a Magyar Nemzeti Bankhoz.

12/1997. (I. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdés

Május 31. Befektetővédelmi Alap éves beszámolójának benyújtása

Érintettek: Befektetővédelmi Alap

Az éves beszámolót legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig kell elkészíteni és benyújtani a tagokhoz, az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelethez és a Magyar Nemzeti Bankhoz.

12/1997. (I. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés

Május 31. Tőzsdék éves beszámolójának készítése

Érintettek: árutőzsde, értékpapírtőzsde

Az érintettek a rendelet szerinti mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből álló éves beszámolót kötelesek készíteni, legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-éig.

11/1997. (I. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 8. § (1) bekezdés

Május 31. Egyéb szervezetek beszámolójának letétbe helyezése, közzététele

Érintettek: lakásszövetkezetek, közhasznú társaságok, erdőbirtokossági társulatok, víziközmű-társulatok, cégbíróságon be nem jegyzett egyéb szervezetek

Az érintettek kötelesek a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó – beszámolót legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-éig a cégbíróságnál letétbe helyezni, és a letétbe helyezéssel egyidejűleg a beszámoló egy eredeti vagy hiteles másolati példányát az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának megküldeni. A cégbíróságon be nem jegyzett egyéb szervezet, amely csak fontosabb adatait köteles nyilvánosságra hozni, illetve beszámolóját saját elhatározásából nyilvánosságra hozza, a közzétételnek a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében, a székhelyén történő betekinthetőséggel vagy egyéb más, a számviteli politikájában rögzített módon tehet eleget. A közzététel határideje ez esetben is a tárgyévet követő év május 31-e. A fentiekben nem említett egyéb szervezeteknek sem nyilvánosságra hozatali, sem közzétételi, sem beszámoló letétbe helyezési kötelezettségük jogszabályból adódóan nincs, a beszámolót azonban legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-éig el kell készíteniük, és a jóváhagyásra jogosult testülettel el kell fogadtatniuk.

219/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1)–(4) bekezdés

Május 31. TÉSZ-ek zárómérlegének megküldése

Érintettek: zöldség-, gyümölcstermelői, -értékesítő szervezetek (TÉSZ-ek)

Az érintettek kötelesek május 31-ig a tárgyévet megelőző zárómérleget a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium részére a területileg illetékes megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal útján megküldeni.

25/1999. (III. 5.) FVM rendelet 11. § (1) bekezdés

Május 31. Biztosítók eredményelszámolásának elkészítése

Érintettek: a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást művelő biztosítók és a Kártalanítási Számlát kezelő szervezet

Az érintettek kötelesek a tárgyév üzletági eredményéről a jogszabály melléklete alapján elszámolást készíteni a tárgyévet követő év május 31-ig. A biztosítóknak és a kezelő szervezetnek az eredményelszámolást a hozzá tartozó függelékekkel együtt az Állami Biztosításfelügyelethez kell benyújtani. Az eredményelszámoláshoz a biztosítónak csatolni kell az adategyezőségre vonatkozó nyilatkozatot is, mely szerint a számítógépes feldolgozásra átadott adatok megegyeznek az eredményelszámolásnál alapul vett adatokkal.

17/1992. (VI. 10.) PM rendelet 1. § (1)–(2) bekezdés, 2. § (2) bekezdés

Május 31. Utazási vállalkozók vagyonibiztosíték-korrekciója

Érintettek: utazási vállalkozók

Az érintettek kötelesek a vagyoni biztosíték összegét minden év május 31-ig hozzáigazítani az utazásszervező tevékenységből a tárgyévet megelőző évben a számviteli törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel alapján irányadó értékhez. Ennek megtörténtét és az árbevételt az utazási vállalkozó köteles megfelelően igazolni a nyilvántartást végző kereskedelmi és iparkamarának.

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés

Május 31. Társasági adó, osztalékadó éves bevallása

Érintettek: társasági adó, osztalékadó fizetésére kötelezett adózók

Az érintetteknek a társasági adóról és az osztalékadóról az adóévet követő év május 31-ig kell bevallást tenni.

1990. évi XCI. törvény 1. számú melléklet II/3. c) pont

Május 31. Társasági adó megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: társasági adó fizetésére kötelezett adózók

Az érintettek a társasági adót, a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított társasági adó különbözetét az adóévet követő év május 31-ig fizetik meg, illetőleg ettől az időponttól igényelhetik vissza. Az év közben átalakuló, illetve szétválás, egyesülés, beolvadás miatt vagy egyéb okból felszámolás nélkül megszűnő jogi személynek vagy egyéb szervezetnek az adóévben megfizetett adóelőleg és az átalakulás, illetve megszűnés időpontjáig számított tényleges társasági adó különbözetét az átalakulásról, illetve a megszűnésről benyújtott adóbevallásával egyidejűleg kell megfizetnie, illetve ettől az időponttól kezdődően igényelheti vissza.

1990. évi XCI. törvény 2. számú melléklet I/Határidők/3. B/c), d) pont

Május 31. Osztalékadó visszaigénylése

Érintettek: belföldi illetőségű osztalékban részesülő adózók

Az érintettek a kifizető által tőlük levont osztalékadót az adóévet követő év május 31-től igényelhetik vissza.

1990. évi XCI. törvény 2. számú melléklet I/Határidők/3. C/h) pont

Május 31. Külföldi személytől levont adó éves bevallása

Érintettek: azok a kifizetők, akik külföldi illetőségű magánszemélynek, a külföldi szervezetnek és a külföldi illetőségű osztalékban részesülőnek adóköteles bevételt fizettek ki

A társasági adót és az osztalékadót a kifizető a társaságiadó-bevallásában, amennyiben társaságiadó-bevallási kötelezettsége nincs, külön nyomtatványon az adóévet követő év május 31-ig vallja be.

1990. évi XCI. törvény 5. számú melléklet 4. pont

Május 31. Kommunális adó és iparűzési adó éves bevallása, megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: vállalkozók

Az érintetteknek a vállalkozók kommunális adójáról és az iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-ig kell bevallást tenni. A megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-ig kell megfizetni, illetőleg ettől az időponttól igényelhető vissza.

1990. évi XCI. törvény 22. § (1) bekezdés, 2. számú melléklet II/A 15. e) pont

Május 31. Turisztikai hozzájárulás éves bevallása

Érintettek: kereskedelmi szálláshelyet (fizetővendéglátás kivételével), vendéglátóhelyet üzemeltető, utazásszervezői és egyéb turisztikai szolgáltatást végző jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók

Az érintetteknek a tárgyévet követő év május 31-éig kell bevallást adni a turisztikai hozzájárulásról.

1997. évi CXLVI. törvény 10. számú melléklet 11. pont

Május 31. Magánszemélyek cégautóadó-fizetési kötelezettsége a kifizetőhöz

Érintettek: kifizetők és magánszemélyek

A kifizető írásban megállapodhat a magánszeméllyel, hogy a cégautó után havonta fizetendő adót a magánszemély fizeti meg. Ez csak egész hónapra történhet, mégpedig olyan módon, hogy a magánszemély a vele megállapodást kötő kifizetőnek az adott hónap utolsó napjáig befizeti a vonatkozó adótételt, amelyet a kifizető továbbít az adóhatóságnak. Amennyiben a magánszemély a vállalt kötelezettségének az említett időpontig nem tesz eleget, az ebből eredő jogvitától függetlenül a kifizetőnek kell az adót megfizetnie.

1995. évi CXVII. törvény 70. § (7) bek.

Május 31. Külföldi rendszámú személyszállító gépjármű adózása

Érintettek: külföldi rendszámú személyszállító gépjárművet üzemeltetők

A külföldi rendszámú személyszállító gépjármű után fizetendő adót az adómentes időszak elteltét követő minden hónap utolsó napjáig, önadózás útján kell a gépjárműadót a vámhatóság megfelelő számlájára megfizetni.

1990. évi XCI. törvény 4. számú melléklet 3. b) pont

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. május 1.) vegye figyelembe!