Könyvespolc

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. március 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 23. számában (2000. március 1.)

Görbe tükör a mi kis ügyeinkről

Angyal Ádám: A nagy kaszálás
Aula Kiadó, 1999.
155 oldal, 990 Ft

Nemegyszer idézi fel Moldova György szatirikus írásainak túlzásait és akasztófahumorát Angyal Ádám közgazdász hatodik, rendhagyó művében, melynek meglehetősen fanyar a végkicsengése. A tizennégy fejezetre osztott, logikus szerkezetű könyv a huszadik század kilencvenes éveinek kiáltó gazdasági és társadalmi ellentmondásaival foglalkozik – pénzügyi szemlélettel.

Elképzelt célközönsége – az előszó szerint – az a nyugat-európai vagy még távolabbi befektető, aki tőkéjét Kelet-Közép-Európában akarná működtetni, és aki ehhez a remélhetőleg hasznos munkájához szeretne tisztán látni az esélyeit befolyásoló viszonyokat illetően. Ha lesz olyan felelősségteljes – szakzsargonnal kockázatkerülő – üzletember aki a komoran kedélyes, különleges szaktájékoztatót végigolvassa, s levonja tanulságait, ha nem is adja fel reményeit, a tisztességes ügymenetről táplált illúzióit bizonyára elfelejti.

Egyéb anomáliák és nehézségek mellett ugyanis tapasztalnia kell, hogy térségünkben (vagy nálunk) a vállalkozó, ha igazán "menő", mostanáig mindenekelőtt a közjavakat dézsmálta. Az ilyen természetű bizniszmenek ügyködése az érvényes jogrend tudatos kijátszásán alapszik. Virulásukhoz természetesen hozzásegít a kigyomlálhatatlanul meggyökeresedett korrupció, a kölcsönös lenyúlási lehetőségek gátlástalanul cinkos kihasználása. A korrupt nyerészkedéshez aszszisztálnak a demokratikus pártok, saját számláik folyamatos benyújtásával. Az adott vagyongyarapítási körülmények között érdekközpontúan alakulnak az üzleti partnerek szerelmi (házasságon belüli és rajta kívüli) kapcsolatai is. Ugyancsak eltorzul társasági életük, amelynek keretében lebonyolítják államkárosító, fű alatti tranzakcióikat. A szabályokat névlegessé lefokozó, kiterjedt kapcsolatokból keletkezik a lekötelezettségek, az összefonódások szövevénye. Ebből a hálózatból eleve kiesnek a viszonzásra képtelenek, azokkal együtt, akik e függőségi rendszert, magyarán a tartós megzsaroltságot nem bírják elviselni...

Angyal Ádám jól feltételezi, hogy szellemesen gunyoros, szándékosan sarkított esszéit az érintettek légből kapott kellemetlenkedésnek minősíthetik, s főként eszük ágában sincs magukra venni. Ezért egészíti ki mindegyik fejezetét egy-egy úgynevezett esettanulmánnyal, ahogy ő mondja, valóságalapú mesével.

Történeteinek névvel-címmel-foglalkozással ellátott szereplői vannak. Nem hiányoznak belőlük a konkrétumok, a jellegzetes helyzetek, az ismerős csalafintaságok vagy a sajtóból lépten-nyomon visszaköszönő manipulációk sem. Az épületes sztorik főhőse bizonyos Rotweiler Péter Pál. Ő számos szerepkörben feltűnik; általában győz, sőt kudarcaiból okuló, egyre inkább kikupálódó szélhámosként sikert sikerre halmoz.

A műveleteit nyomon követők gyakran érzik úgy, hogy a szerző igazi svindlerről mintázta típusát, s ha kell, bűnvádibizonyíték-számba menő személyleírást is tudna róla adni. Kilétére azonban egy villanásig sem derít fényt, mint ahogy a többi, nyakig sáros kulcsszereplő sem azonosítható senkivel. Még akkor sem, ha netán a Demokratikus Gazdapárt elnökének vagy kormányszóvivőnek hívják őket.

Lendületes szerzőnk azzal indokolja tartózkodását a valódi esetek kínos részleteinek feltárásától, hogy bonyolultságukkal nem óhajtja őrületbe kergetni publikumát. Egyelőre tehát személyével szavatolja mondanivalója hitelességét, ami megint nem tréfadolog. A messzebbről jött bátortalanokat (bármily kevesen is vannak) mindazonáltal óvatosságra fogja inteni.

Iszlai Zoltán

Felkészülés a csatlakozásra

Fülöp Gyula és munkatársai: Vállalati gazdálkodás az európai integrációban
Aula Kiadó, 1999.
350 oldal, 3500 Ft

Az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt minden országnak – így hazánknak is – gazdasági és politikai feltételeket kell teljesítenie. Az Unió létrehozása a politikai integráció mellett a gazdasági egységesítést is célozta a harmonikus fejlődés, az életszínvonal növelése érdekében. A tagállamok az áruforgalmi mennyiségi korlátozások eltörlésére, vámunió létrehozására, a munkaerő és a tőke szabad áramlásának a megteremtésére, a közös piac kialakítására szövetkeztek. A nemzeti gazdaságpolitikák összehangolását, az infrastruktúra fejlesztését és a közös mezőgazdaságpolitika egységes létrehozását tűzték ki célul; erre irányulnak az egymást követő nemzetközi szerződések.

Az integrációs törekvések gyakorlati megvalósítása során – kellő tapasztalatok hiányában – a hazai vállalati vezetők egyre több problémával kerülnek szembe. Megoldásukhoz megfelelő információkra van szükség, meg kell ismerni a vállalati gazdálkodás uniós alapelveit és összefüggéseit. A könyv a közösség rendszabályainak, a globalizálódó üzleti világ fejlődésének nyomon kíséréséhez, a vállalati működés funkcionális területi összefüggéseinek megértéséhez nyújt sokoldalú útbaigazítást felmérések, esettanulmányok kíséretében.

Az Európai Közösségek/Unió, mint az első igazán nemzetek feletti szerződés, új jogrendszer a nemzetközi jogban. Az egységes belső piaci, közösségi jogszabályok átvételéhez a kelet- és közép-európai országok számára készült Fehér Könyv szolgál iránymutatásul. A könyv bemutatja az áruk, a szolgáltatások szabad áramlását, a közös valuta létrejöttét, a pénzügyi integrációt célzó gazdasági és monetáris unió (EMU) tevékenységét. A közös iparpolitika a tagállamok közötti különbségek kiegyenlítésére törekszik. Követelményeinek hazánk csak akkor felelhet meg, ha versenyképessége a felkészülési időszakban jelentősen javul. A kereskedelempolitika az EU egyik legjobban integrált szabályzata, részleteinek fokozatos átvétele mindenképpen megkívánja a magyar kereskedelempolitika eszköztárának folyamatos bővítését.

A vállalati gazdálkodás integrációs folyamatának ismertetése közben a könyv részletezi az euromarketinget, a hazai vállalatok külpiacra jutásának lehetőségeit és a partnerkeresés eszköztárát. Sokat várhat a csatlakozástól a hazai kutatás-fejlesztés. A kötet bemutatja az európai minőségösztönző politikát és az EU környezetvédelmi politikáját, tájékoztat a vállalati pénzügyek, az adózás és a számvitel integrációs problémáiról. Az euró bevezetése érinti a bankügyletek teljes körét, ezért igényli a vállalati információs rendszerek átalakítását, ám jelentősége ennél jóval nagyobb: befolyásolja az árképzést, az üzleti stratégiát, a beszerzést, a marketinget stb.

Az adóhatárok megszüntetése, az egységes adózás kialakítása, a vállalatcsoportok adózásának szabályozása ugyancsak az egységesítést szolgálja. A számviteli alapelveket, módszereket nemzetközi standardok foglalják össze, amelyek a kapcsolódó keretszabállyal együtt lehetővé teszik, hogy az éves beszámolók nemzetközileg összehasonlíthatóvá váljanak. A kötet kitér a jogi szervezeti formák és a vállalati kultúrák eltérő sajátosságaira és a különböző vezetői viselkedésnormákra is.

Végül Ausztria uniós tapasztalatairól, a magyar vállalati szféra elvárásairól, valamint – stratégiai esettanulmányban – egy osztrák vállalatcsoport, illetve a Mátrai Erőmű Rt. integrációs stratégiájáról alkothatunk képet.

R. I.

Tőkepiaci fogalomtár

Lenkei Gábor: 1000 szó a pénzről
KÁVÉ Kiadó, Budapest, 1999.
255 oldal, 2450 Ft

A hazai pénz- és tőkepiac az elmúlt évtizedben minden várakozást felülmúló ütemben növekedett. Különösen az első öt évben voltak forradalmiak a változások, az utolsó harmadban már sokkal inkább a konszolidálódás, a fejlettebb piacokhoz való igazodás jellemezte a pénzintézeteket. A pénzügyi közvetítésre új szakmák honosodtak meg, új tartalmat nyert a befektetés és a pénz fogalma. Színesedett a bankok szolgáltatási palettája, a több évtized után újra megnyitott tőzsde teret adott a merészebb befektetői szándékok megvalósulásának, a spekulációknak is.

A lehetőségek tárházának bővülésével azonban nem tartott lépést az ismeretterjesztés, a potenciális befektetők felvilágosítása. Gyakran egy egyszerű fogalom helytelen értelmezése sokak kárát okozta, mint ahogy azt például a Realbank összeomlásakor tapasztalhattuk (sokan abban a hiszemben vették a pénzintézet kötvényét, hogy befektetésük biztonsága azonos azzal, mintha bankbetétet helyeztek volna el). Akik tudatlanságuk okán megégették magukat, egy életre megjegyezték, hogy vagy alaposabban tájékozódnak, vagy maguk is megtanulják a pénz- és tőkepiacok nyelvét.

A tanulásra, a fogalomértésre sokaknak szüksége van. Ezért fontos, hogy kaphatóak legyenek olyan könyvek és más ismeretterjesztő művek, amelyeket forgatva a laikusok is könnyen tájékozódhatnak. Különösen gondot okoz e téren a tőkepiac, a tőzsde – hazánkfiai számára sokáig szükségtelen, érdektelen s emiatt többnyire ismeretlen – fogalomtárának folyamatos bővülése és módosulása. Az angolszász területről átvett szavak, mozaikszavak, kifejezések megértéséhez mindenképpen magyarázat szükséges gyakran még azoknak is, akik közgazdász végzettséggel rendelkeznek. Éppen ezért fontos és jó dolog, ha olyan könyv megjelenéséről írhatunk, amelyet a pénz- és tőkepiacok iránt érdeklődők haszonnal forgathatnak. Ilyen az 1000 szó a pénzről című könyv, amely alcíme szerint népszerű pénz- és tőkepiaci fogalomtár. A kötet a tőzsdei és banki hírekben, beszámolókban használt fogalmak majd' mindegyikére könnyen felfogható értelmezést ad.

A könyv lexikonokból ismert utalásos rendszere segít az összetartozó fogalmak közötti eligazodásban, illetve azok megértésében. A szerző megadja számos, korábban más területen általánosan használt fogalom tőkepiaci értelmezését is, és dicséretes az a törekvése, hogy igyekszik megtalálni az idegen nyelvű szavak magyar megfelelőit. A pénz- és tőkepiacok globalizálódása korlátot szab ugyan ennek a törekvésnek, hiszen e területen már nem lehet, talán nem is kell minden esetben "magyarítani" a világon mindenütt egyforma tartalommal használt szavakat.

A szerző színesíti a tőzsdei fogalomtárat néhány új keletű kifejezéssel is, ilyen például a potyavadászat vagy a macicsapda. Megjelennek olyan, a pénzügyi elmélet fejlődése által teremtett új szavak, értelmezések is, mint a pénz jelen- és jövőértékének viszonyát középpontba állító megközelítés. Egyes fogalmakat ábrákkal, grafikonokkal, illetve képletekkel tesz szemléletesebbé (például a technikai elemzések értelmezése), ami ugyancsak a könnyű és gyors megértést segíti elő.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. március 1.) vegye figyelembe!