Jogszabályváltozások

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. március 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 23. számában (2000. március 1.)

Üzemanyagárak

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal – az áremelkedésre tekintettel – újra közzétette a 2000. január 1-je és március 31-e között alkalmazható üzemanyagárakat. Ha a magánszemély az üzemanyagot e közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges beszereznie számlát az üzemanyagról.

MSZ 11793 ólmozatlan motorbenzinek

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 217 Ft/l
ESZ-98 ólmozatlan motorbenzin 226 Ft/l
Keverék 216 Ft/l

MSZ 127 gázolajok

Gázolaj 0,2 normál gázolaj 206 Ft/l
(Magyar Közlöny, 2000/2. szám)

Lakáscélú támogatások

2000. február 1-jén lépett életbe a lakáscélú támogatásokról szóló rendelet módosítása. Az új szabályokat a február 1-jét követően igényelt támogatásokra és megkötött hitelintézeti kölcsönszerződésekre kell alkalmazni.

A lakásépítési kedvezményt új lakás felépítése (a tetőtér beépítésének kivételével) és az újonnan épített és építtetett lakás megvásárlása céljából lehet igénybe venni, három vagy több gyermeket eltartó építtető esetében pedig olyan építési munkákra is, amelyek eredményeképpen a korábbi lakás alapterület-növeléssel legalább egy szobával bővül. A kedvezmény összege az első gyermek után 200 000 forint, a második gyermek után 1 200 000 forint, a harmadik gyermek után 2 200 000 forint, utána gyermekenként 200 000 forint. A kedvezmény összege nem haladhatja meg az építési költség (eladási ár) 65 százalékát.

Az adó-visszatérítési támogatás összege a bizonylatok vagy az új lakás megvásárlásáról kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó 60 százaléka, de lakásonként legfeljebb 400 000 forint. Saját beruházású lakásépítésnél a kedvezményt akkor lehet igénybe venni, ha az építtető bemutatja a folyósító pénzintézetnek a lakás felépítéséhez szükséges összes vásárolt anyag, szolgáltatás jogszerű eredetét igazoló, saját nevére kiállított számlákat, egyszerűsített számlákat, illetve számlát helyettesítő okmányokat (bizonylatokat), a nem vásárolt anyagok és szolgáltatások eredetéről és mennyiségéről pedig írásban nyilatkozik.

Ha a fiatal házaspár első önálló közös lakása céljára új lakást épít, illetve értékesítés végett épített új lakást vásárol, a vételár megfizetéséhez, illetve az építési költségekhez nyújtott legfeljebb 8 millió forint összegű hitelintézeti kölcsön kamatainak kiegyenlítéséhez az állam 10 évig támogatást nyújt. Ugyanez érvényesül a három vagy több gyermeket eltartó házaspárokra vagy magánszemélyekre, valamint azokra a kétgyermekes házaspárokra is, akik vállalják, hogy a törlesztés első három évén belül harmadik gyermekük születik.

A lakáscélú támogatások új szabályait az 1/2000. (I. 14.) Korm. rendelet állapította meg.

(Magyar Közlöny, 2000/4. szám)

Ökológiai követelmények

A mezőgazdaságban érvényesülő ökológiai követelményeket a 2/2000. (I. 18.) FVM-KöM együttes rendelet tette közzé. Az egyes szereknek és anyagoknak a talajjavításhoz, a tápanyag-utánpótláshoz, a növények kondicionálásához, valamint a kártevők és a betegségek elleni védekezéshez felhasználható anyagok jegyzékét és felhasználásuk feltételeit, valamint a feldolgozásnál alkalmazható egyes nem mezőgazdasági eredetű anyagok vagy nem ökológiai termelésből származó mezőgazdasági eredetű anyagok jegyzékét és felhasználásuk feltételeit a rendelet melléklete tartalmazza.

Ökológiai termelésnek minősül a környezeti adottságok harmonikus használatán alapuló termék-előállítási műveletek összessége. A termelő kizárólagosan ökológiai gazdálkodásból származó vetőmagot vagy vegetatív szaporítóanyagot használhat. A vetőmag és a vegetatív szaporítóanyag akkor tekinthető ilyennek, ha legalább egy generációban vagy évelő kultúrák esetén legalább két vegetációs időszakon keresztül a jogszabályban foglalt követelményeknek megfelelően termelték az anyanövényeket.

Ökológiai termelésre utaló kötelező jelölésként a terméken, annak kísérőokmányán az "ökológiai" vagy "biológiai" kifejezést kell alkalmazni. Ez nem zárja ki az "öko" vagy "bio" rövidítéseknek a kötelező jelölésen kívüli használatát, ha azt a jogszabályi előírásokkal összhangban alkalmazzák.

A rendelet hatálybalépését (január 26.) megelőzően, a korábbi követelményeknek megfelelően legyártott és a jelölésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak részben megfelelő csomagolóanyagok egy éven belül még felhasználhatók. A termékek minőségmegőrzésük időpontjáig – de legfeljebb 2000. december 31-ig – forgalmazhatók.

(Magyar Közlöny, 2000/5. szám)

Telefondíjak

Február 1-jétől megváltoztak a távbeszélő-szolgáltatások díjai. A módosítás az egyéni előfizetők számára bevezette a kedvezményes, kisfogyasztói díjcsomagot. Az egyes szolgáltatások előfizetési és beszélgetési díjait az 1/2000. (I. 18.) KHVM rendelet melléklete tartalmazza.

(Magyar Közlöny, 2000/5. szám)

Külföldiek magyarországi foglalkoztatása

Módosult a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezése. Az új rendelet szerint az engedélyt ki kell adni az olyan külföldi munkavégzéséhez is, akinek a magyarországi foglalkoztatásához a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatala az idegenrendészeti jogszabályok szerint hozzájárult. Ugyanez vonatkozik annak a befogadottnak a befogadóállomáson kívüli munkavégzésére, akinek a magyarországi foglalkoztatását a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatala humanitárius szempontból támogatja.

A kedvezőbb szabályokat a 2/2000. (I. 18.) SZCSM rendelet állapította meg.

(Magyar Közlöny, 2000/5. szám)

Szabadkereskedelmi megállapodás

Kihirdették a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodás C jegyzőkönyvének B mellékletében szereplő élő marhára és fagyasztott marhahúsra vonatkozó kompenzációról szóló vegyes bizottsági határozatot. Az 5/2000. (I. 21.) Korm. rendelettel közzétett megállapodás rendelkezéseit 2000. január 4-től kell alkalmazni.

2000. január 1-jétől módosult az említett szabadkereskedelmi megállapodás D jegyzőkönyve, amelynek magyar nyelvű szövege a 6/2000. (I. 21.) Korm. rendeletben olvasható.

(Magyar Közlöny, 2000/6. szám)

name="Termékértékesítés és szolgáltatás igazolása">Termékértékesítés és szolgáltatás igazolása

A NATO Biztonsági Beruházási Program (NSIP) keretében teljesített termékértékesítés és szolgáltatás során a Honvédelmi Minisztérium igazolást ad ki a minisztériummal közvetlen szerződéses kapcsolatban álló gazdálkodó szervezeteknek, amely azt csatolja az általa kibocsátott számla másolatához. Az igazolást a minisztérium illetékes szerve vezetőjének aláírásával és hivatalos pecsétjével hitelesítik.

Az igazolás mintáját a 2/2000. (I. 21.) HM-PM együttes rendeletében tették közzé.

(Magyar Közlöny, 2000/6. szám)

Jegybanki alapkamat

A Magyar Nemzeti Bank 1/2000. (MK 6.) MNB közleményével közzétette a jegybanki alapkamat mértékét, mely 2000. január 20-ától 13 százalék.

(Magyar Közlöny, 2000/6. szám)

Vámkontingensek

Módosultak a Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokból származó egyes árukra vonatkozó vámkontingensek. A változásokat a 2/2000. (I. 27.) GM-PM együttes rendelet melléklete tartalmazza. Az új szabályokat a 2000. január 24-ét követő vámkezeléseknél kell alkalmazni.

(Magyar Közlöny, 2000/7. I. szám)

Nemzeti szabványok

A tűzvédelem és a polgári védelem kötelező nemzeti szabványait 2004. február 29-éig kell alkalmazni. A nemzeti szabványok vagy azok előírásainak alkalmazása alól a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója – a szabvány alkalmazójának kérelmére – felmentést adhat. A kérelemnek tartalmaznia kell: a kérelmező nevét, székhelyét; a szabvány alkalmazásának pontos helyszínét, az érintett építmény, szabad tér, dolog stb. megnevezését; az érintett szabvány azonosító jelzetét és azt a részét, amelyre az eltérési kérelem vonatkozik; a szabványtól való eltérés indokát; a tervezett megoldás (eltérés) műszaki dokumentációját, amely bizonyítja, hogy az a kötelező szabványban foglalt előírásokkal legalább egyenértékű biztonságot nyújt.

Megváltoztak egyes tűzvédelmi szabványok is, ezek felsorolását a 3/2000. (I. 31.) BM rendelet melléklete tartalmazza. E szabványokat 2000. február 15-étől kell alkalmazni.

(Magyar Közlöny, 2000/9. szám)

Telepengedély

Abban az esetben, ha a kérelmező nem rendelkezik korábbi telepengedéllyel, illetve ha a telepengedélyezési eljárást nem előzte meg építésügyi hatósági engedélyezési eljárás, úgy a jegyző az építésügyi hatóság szakhatósági állásfoglalása alapján a telepengedély kiadására vonatkozó döntése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a településrendezési tervben meghatározott övezeti besorolás alapján végezhető-e egyáltalán az adott tevékenység a kérelemben feltüntetett telepen.

Azok, akik az új rendelet hatálybalépésekor már működő telepen végzik az engedélyhez kötött tevékenységet, kötelesek 2001. június 30-áig telepengedélyt kérni.

Az engedélyezési eljárás új szabályait a 9/2000. (II. 2.) Korm. rendelet állapította meg.

(Magyar Közlöny, 2000/10. szám)

Cégbejegyzési kérelem változása

Február 8-ától módosult a cégbejegyzési kérelemre szolgáló nyomtatvány. A cég bejegyzését kérő számára lehetőség van a jövőben arra is, hogy akként nyilatkozzon az APEH-nek, miszerint nem alanya az általános forgalmi adónak.

A bejegyzési kérelmet az 1/2000. (II. 8.) IM rendelet módosította.

(Magyar Közlöny, 2000/11. szám)

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. március 1.) vegye figyelembe!