Január 1. – január 19.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. december 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 21. számában (1999. december 1.)
Január 1. Tájékoztató, éves jelentés

Érintettek: az értékpapírt kibocsátók

Az a kibocsátó, amely a tárgyévet követő év január 1. és április 30. között tájékoztatót ad ki, nem köteles a tárgyévről éves jelentést készíteni és közzétenni, feltéve hogy a tájékoztató tartalmazza az éves beszámoló adatait.

1996. évi CXI. tv. 49. § (4)bek.

Január 1. Szennyvíztisztítók vizsgálata

Érintettek: a szennyvíztisztító telepek üzemeltetői

Az üzemeltető az 50 000 m3/nap teljesítőképességet meghaladó szennyvíztisztító telepek körében 1998. január 1-jétől; a 2000-50 000 m3/nap közötti teljesítőképességű szennyvíztisztító telepek körében 1999. január 1-jétől köteles elvégezni a 18/1992. (VII. 14.) KHVM rendelet 10. §-ának (6) bekezdése szerinti vizsgálatokat.

18/1992. (VII. 14.) KHVM rendelet 10. §, 12. §

Január 1. Ügyvédi felelősségbiztosítás

Érintettek: az ügyvédi irodák

Az érintetteknek legkésőbb 1999. január 1-ig felelősségbiztosítással kell rendelkezniük.

1998. évi XI. törvény 128. § (2)bek.

Január 5. Jövedelemadó

Érintettek: a kifizetők

A kifizetők az általuk levont jövedelemadó-előleget a kifizetés hónapját követő 5-éig fizetik meg, a levont jövedelemadót pedig a levonást követő 5-éig. (MNB: 10032000-06056353 APEHSzemélyi jövedelemadó beszedési számla.)

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/1/A/b pont, I/1/B/e pont;
1995. évi CXVII. tv. 70. §;
1996. évi LXXXIII. tv. 55. § (2) bek.;
5/1997. (II. 7.) AB határozat;
1997. évi CV. tv. 32. §, 40. § (4) bek.

Január 5. Társadalombiztosítási, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék

Érintettek: a jogi személy felelősségvállalásával működő gazdasági munkaközösségek

Az érintettek a tárgyhónapot követő 5-éig kötelesek befizetni a járulékot és a tagdíjat a felelősséget vállaló gazdálkodó szervezethez.

1997. évi LXXX. tv. 4. § l) pont, 52. § (5) bek.

Január 5. Gyakorított áfa

Érintettek: az áfa fizetésére kötelezettek

Az adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy az adó nettó, elszámolandó összegét 15 naponként, a tárgyhót követő hó 5-én, illetve 20-án számolhassa el. A negyedévenkénti bevallásra kötelezett adózó a havonkénti elszámolás és bevallás vagy a havonkénti kétszeri elszámolás engedélyezését kérheti. Az adóhatóság a gyakorított elszámolás lehetőségét az adóév végéig engedélyezheti.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/2/b pont

Január 5. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

A befektetési szolgáltató az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet

Január 5. Tagi kölcsön

Érintettek: azok a szövetkezetek, amelyek a természetes személy tagjaik által – a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény 54. §-ának (1) bekezdése alapján – egy évnél nem hosszabb időtartamra nyújtott kölcsön összegét a 3/1997. (I. 18.) FM rendelet 3. §-ának (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági tevékenységük költségeinek fedezetére használják fel

A tagi kölcsönökkel kapcsolatos kamattámogatást igénybe vevő szövetkezet a tárgyhónapban felvett tagi kölcsön összegéről havonta, a tárgyhót követő 5. munkanapon köteles tájékoztatni a területileg illetékes földművelésügyi hivatalt. (10032000-01905616 APEH Agrárfinanszírozás támogatása folyósítási számla.)

109/1997. (XII. 30.)FM rendelet 9. § (4) bek.

Január 8. Vámáru-nyilvántartás hitelesítése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás esetén az aznap felvett adatokat naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §;
116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 34. §

Január 10. Tb-kötelezettségek

Érintettek: az egyéni vállalkozók

Az egyéni vállalkozók havonta, a tárgyhónapot követő 10-éig kötelesek a vállalkozói kivét, illetve a minimálbér után bevallani és befizetni a társadalombiztosítási, a nyugdíj-, illetve az egészségbiztosítási járulékot. A járulékalapot képező tárgyhavi jövedelmükről a tárgyhónapot követő 10-éig kell benyújtaniuk az 1997. évi LXXX. törvény 50. §-ának (2)bekezdésében előírt bevallásukat.

1997. évi LXXX. tv. 4. § b) pont, 30. § (1)bek., 50. § (4) bek.

Január 10. Egészségügyi hozzájárulás

Érintettek: az 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 4. §-a a) pontjának 1., 3. és 4. alpontja szerinti foglalkoztatók [az 5. § (1) bekezdésének a) és b) pontja, valamint a 4. § d) pontja alapján], a törvény alkalmazásában munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak, továbbá az 5. § (2) bekezdésében említett választott tisztségviselők – ide nem értve a 11. §-ban meghatározott személyt – és a munkanélküli-ellátást folyósító szervek; a Tbj.-törvény 4. §-ának b) pontja szerinti egyéni vállalkozók

A havi 2100 (napi 70) forintos egészségügyi hozzájárulás befizetése az 1996. évi LXXXVIII. törvény 2. §-ában foglalt – az 1997. évi CLIII. törvény által módosított – rendelkezések szerint.
Az egészségügyi hozzájárulást a 278/1997. (XII. 22.) Korm. rendelettel módosított 202/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában megjelölt foglalkoztatók és foglalkoztatónak nem minősülő egyéni vállalkozók az 1997. évi LXXX. törvény 50. §-ában említett összesítő bevalláson vallják be, és a járulékkal együtt kell befizetniük.

1996. évi LXXXVIII. tv. 2. §, 5. §, 7. §, 14. §;
1997. évi CLIII. tv. 44. §, 60. §;
202/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §;
278/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §;
63/1998. (III. 31.) Korm. rendelet 25. §

Január 10. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a befektetési vállalkozások

Az érintettek havonta, a tárgyhónapot követő hó 10. munkanapjáig tesznek jelentést – tulajdonosi bontásban – a saját tulajdonukban lévő és a náluk letétbe helyezett értékpapírokról.

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 4. számú melléklet, 91199/97. elrendelési szám

Január 10. Adójegy igénylése

Érintettek: az adójegy-felhasználók

Az adóraktári adójegy-felhasználó a tárgyhót megelőző hó 10. napjáig a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksághoz bejelenteni köteles a tárgyhóra vonatkozó előzetes adójegy igényét, ésmegadja az átvétel időpontját.

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 2. § (1) bek.

Január 10. Befektetési szolgáltatók jelentése

Érintettek: a befektetési vállalkozások

Az érintettek kötelesek jelentést készíteni a tárgyhót követő hó 10. munkanapjáig a saját tulajdonban lévő és a náluk letétbe helyezett értékpapírok állományáról (tulajdonosi bontásban) a Magyar Nemzeti Banknak.

7/1997. (PK. 26.) MNB rendelkezés 4. számú melléklet

Január 10. Pénzváltási tevékenység

Érintettek: a pénzváltási tevékenységgel foglalkozó, hitelintézetnek nem minősülő átváltóhelyek

Az érintettek kötelesek jelentést készíteni a tárgyhót követő hó 10. munkanapjáig a külföldi fizetőeszközök állományáról és forgalmáról a Magyar Nemzeti Banknak.

7/1997. (PK. 26.) MNB rendelkezés 1. számú melléklet

Január 10. Halkutatási adatok

Érintettek: a kutatást végzők

A kutatási célból kifogott és elszállított hal mennyiségéről, annak faj szerinti összetételéről a kutatást végző személy – eltérő megállapodás hiányában – a tárgyévet követő január 10-éig köteles írásban jelentést tenni a halászati jog jogosultjának, haszonbérlőjének.

78/1997. (XI. 4.) FM rendelet 3. §, 13. § (7)bek.

Január 10. Halfogási napló

Érintettek: az önálló vagy a társult halászati jog jogosultjai, illetve a halászati jog haszonbérlői (jogosultak)

Az engedélyesek a fogási naplót legkésőbb a tárgyévet követő január 10-éig kötelesek leadni a halászati jog jogosultjának.

78/1997. (XI. 4.) FM rendelet 3. §, 13. § (5)bek.

Január 10. Társasági adó

Érintettek: a külföldi szervezeteknek kifizetést teljesítő belföldi személyek

A külföldi szervezet adóköteles bevétele után a belföldi személy a kifizetett összegből levont adót a kifizetést követő hó 10-éig fizeti meg. (MNB: 10032000-01076019 APEHTársasági adó bevételi számla.)

1990. évi XCI. tv. 5. számú melléklet 7. pont;
1996. évi LXXXVI. tv. 4. számú melléklet 2. pont;
1996. évi LXXXI. tv. 26. §

Január 10. Elszámolóházak adatszolgáltatása

Érintettek: az elszámolóházak

Az érintettek a 39/1996. (XII. 28.) PMrendelet 1. §-ában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségüket az a)-b) pont esetén a nemteljesítés bekövetkeztének napjáig, a c)-e) pont alapján havonta, a tárgyhót követő 10-éig, az f) pont esetén pedig a kényszerlikviditás elrendelése napjáig kötelesek teljesíteni.

1996. évi CXI. tv. 3. § (3) bek. 3. pont, 209. §;
39/1996. (XII. 28.) PM rendelet 2. §

Január 10. Jegyzési garancia

Érintettek: a befektetési vállalkozások

Az érintettek az általuk teljesített jegyzési garanciákról a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerinti formában, valamint az 1996. évi CXI. törvény 101. §-ának (2) bekezdése szerinti ügyletekről a rendelet 7. számú melléklete szerinti formában jelentést kötelesek készíteni az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10-éig.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bek.;
1996. évi CXI. tv. 101. §

Január 10. Árutőzsde

Érintettek: árutőzsdetagok

A tőzsdetag felett gyakorolt folyamatos felügyeleti tevékenység alapján negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hó 10-éig kell díjat fizetni az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet részére.

3/1995. (III. 1.) PM rendelet 5. § b) pont

Január 10. Társas vállalkozások járulékfizetése

Érintettek: a társas vállalkozások

A társas vállalkozásoknak a tárgyhónapot követő 10-éig kell megfizetniük a társas vállalkozó után fizetendő járulékot, az annak jövedelméből levont járulékokkal, tagdíjjal együtt.

1997. évi LXXX. tv. 4. § c)-d) pont, 52. § (4)bek.

Január 10. Tb-kötelezettségek

Érintettek: a foglalkoztatók

Az érintettek kötelesek a biztosítottaknak juttatott – a járulék, illetve az egészségügyi hozzájárulás alapját képező – tárgyhavi kifizetések után megállapítani a járulékokat és a hozzájárulás összegét, a járulékot levonni és erről bevallást tenni, továbbá a megállapított járulék/hozzájárulás összegét a tárgyhónapot követő 10-éig befizetni az illetékes tb-igazgatási szervnek.

1997. évi LXXX. tv. 50. § (2) bek.;
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 14 § (1) bek., 17. §

Január 10. Táppénz-hozzájárulás

Érintettek: a kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztatók

Az érintettek a tárgyhónapot követő 10-éig kötelesek az összesítő bevalláson feltüntetni és a járulékokkal együtt bevallani és befizetni a táppénz-hozzájárulást.

1997. évi LXXX. tv. 52. § (1) bek.;
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 15. §

Január 10. Baleseti járulék

Érintettek: a társas vállalkozások, illetve a kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozók

A társas vállalkozás a kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő társas vállalkozó után, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó baleseti járulékot köteles fizetni.

1997. évi LXXX. tv. 19. § (4) bek., 36-37. §

Január 10. Magánnyugdíjpénztárnak szóló bevallás

Érintettek: a foglalkoztatók

Az érintettek a tárgyhónapot követő 10-éig kötelesek megállapítani a magánnyugdíjpénztárhoz tartozó, általuk foglalkoztatott biztosítottaktól levont tagdíj alapját és összegét (a magánnyugdíjpénztárnak küldendő bevalláson),
s egyben be is kell fizetniük a levont tagdíjat.

1997. évi LXXX. tv. 51. § (1) bek.;
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. §

Január 10. Magánnyugdíjpénztár tagjai

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

Az érintettek havonta, a tárgyhónapot követő 10-éig kötelesek közölni a pénztárak központi nyilvántartását végző szervezettel az új pénztártagok személyes adatait.

1997. évi LXXXII. tv. 10. § (2) bek. 2. számú melléklet

Január 10. Adatközlés, változásbejelentés

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

A pénztárak havonta, a tárgyhónapot követő 10-éig közlik a Pénztárfelügyelettel a tárgyhónapban belépett új tagjaik adatait [lásd a 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet mellékletének C1 és C2 jelű adatlapjait]. A pénztárak a változást követő hó 10-éig kötelesek értesíteni a Pénztárfelügyeletet (az adatszolgáltatás keretében) a pénztártag tagsági viszonyában bekövetkezett változásról.

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5. § (1)–(2)bek.

Január 10. Magán-nyugdíjpénztári tagdíj

Érintettek: az 1997. évi LXXX. törvény 29. §-a (1)–(5) bekezdésének hatálya alá tartozó magánnyugdíjpénztár-tag egyéni vállalkozók

Az érintetteknek az 1998. decemberi tagdíjat a tárgyhót követő 10-éig kell bevallaniuk és befizetniük.

64/1998. (III. 31.) Korm. rendelet 26. § (5) bek.

Január 10. Magán-nyugdíjpénztári tagdíj

Érintettek: az 1997. évi LXXX. törvény 29. §-a (6) bekezdésének hatálya alá tartozó magánnyugdíjpénztár-tag egyéni vállalkozók

 

Az érintettek a tárgynegyedévet követő hó 10-éig kötelesek bevallani és befizetni a tagdíjat. A bevallást havi bontásban kell elkészíteni. Az egyéni vállalkozó nyilatkozhat úgy a magánnyugdíjpénztárnak, hogy a tagdíjat havonta, a tárgyhót követő 10-éig vallja be és fizeti meg.

64/1998. (III. 31.) Korm. rendelet 26. § (6) bek.

Január 10. Tb-összesítő bevallás

Érintettek: a foglalkoztatók

Az érintettek a tárgyhónapot követő 10-éig kötelesek megküldeni az összesítő bevallást az illetékes tb-igazgatási szervhez, és csatolniuk kell ehhez a tárgyhót megelőző hónap bevallása szerinti összeg befizetésének igazolását.

1997. évi LXXX. tv. 50. § (2)bek.;
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. §, 15. §

Január 10. Változásbejelentés

Érintettek: a foglalkoztatók

Az érintettek az ellátás kezdő és befejező időpontját követő hónap 10-éig kötelesek benyújtani az általuk foglalkoztatott biztosítottakra vonatkozó változásokról szóló bejelentést.

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 22. §

Január 12. Jövedelemadó

Érintettek: a magánszemély, ha nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett vagy a kifizető bármely ok miatt nem vonta le az adóelőlegét, az egyéni vállalkozó, valamint a mezőgazdasági őstermelő

Az érintettek negyedévenként, a negyedévet követő hó 12-éig kötelesek megfizetni a jövedelemadó-előlegüket.

1990. XCI. tv. 2. számú melléklet I/1/A/c pont;
1996. évi LXXXVI. tv. 2. számú melléklet 1. pont

Január 12. Jövedelemadó

Érintettek: a munkáltatók, kifizetők

A munkáltatók az elszámolt hónapot követő hónap, a kifizetők pedig a kifizetés hónapját követő hónap 12-éig fizetik meg a levont szja-előleget. A természetbeni juttatásnak minősülő üzemanyagköltség-térítés után a 44 százalékos adót az év első és utolsó napján rögzített kilométeróra-állás alapján kell kiszámítani, és az azt követő év februárjában kell megfizetni a jövedelemadó befizetésének szabályai szerint. Amennyiben a gépjármű használata év közben megszűnik, az adót a megszűnés hónapját követő hónapban kell befizetni az szja befizetésekor. (10032000-06056353 APEH Személyi jövedelemadó beszedési számla.) A kifizető a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adót a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz utalja át a befizetést követő hónap 12-éig.

1990. évi XCI. tv. 96/A § (9) bek. 2. számú melléklet I. Határidők 1. pont;
1995. évi CXVII. tv. 71. §, 72/A §, 82. § (2) bek.;
1997. évi CV. tv. 32. §, 39. §;
1997. évi CX. tv. 23. §, 25. §, 40. § (1) bek., (4) bek.

Január 12. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

A befektetési szolgáltató az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet

Január 14. Nagykockázati jelentés

Érintettek: a befektetési vállalkozások

Az érintetteknek az 1996. évi CXI. törvény 112. §-ában meghatározott bontásban havonta kell jelentést készíteniük az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet részére a tárgyhót követő hónap 10. munkanapjáig.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

Január 14. Kötelezettségek minősítése

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az érintettek a jegyzés garanciavállalás miatt fennálló kötelezettségeik minősítéséről és a minősítés alapján képzett céltartalék mértékéről negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 10. munkanapjáig készítenek jelentést az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. számú melléklete szerinti formában.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § e) pont

Január 15. Jövedékiadó-visszatérítés

Érintettek: a mezőgazdasági termelők

Az érintetteknek az egyes munkafázisokra vonatkozó jövedékiadó-visszatérítési igényük a munka elvégzését követő hónap 15-étől esedékes.

216/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. § (2) bek.

Január 15. Jövedékiadó-visszatérítés

Érintettek: az erdőgazdálkodók, haltermelők, szarvasmarhatartók

Az érintettek jövedékiadó-visszatérítési igénye a tárgyévet követő év január 15-től esedékes.

216/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. § (3) bek.

Január 15. Előzetes jövedékiadó-visszaigénylés

Érintettek: az erdőgazdálkodók és a haltermelők

Az érintettek a tárgynegyedévben vásárolt és felhasznált gázolajmennyiség után előzetes jövedéki adó visszaigénylésére jogosultak a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjától.

216/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. § (4) bek.

Január 15. Idegenforgalmi adó

Érintettek: az adó beszedésére kötelezettek (a kereskedelmi szálláshelyeken, csónakházakban, üdülőtelepeken az üzemeltető, az üdülőt fenntartó szerv, a fizető-vendéglátó szálláshelyeken a szállásadó vagy a közvetítésre jogosult szerv, bérlet, ingyenes használat esetén a helyiség tulajdonosa vagy az azzal rendelkezni jogosult személy)

Az adóbeszedésre kötelezett vállalkozónak a beszedett adót a tárgyhónapot követő 15-éig kell bevallania és befizetnie az adóhatósághoz.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet II/A/16/b pont;
1990. évi C. tv. 34. §

Január 15. Fogyasztóiár-kiegészítés

Érintettek: a hatósági áras különjárati autóbusz-szolgáltatást végző, továbbá az, aki a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény alapján végzett koncesszióköteles, menetrend szerinti vasúti vagy közúti személyszállítási szolgáltatást, belvízi személyszállítást, révközlekedést nyújt, ha ezekhez a szolgáltatásokhoz a jogszabály utazási kedvezményt állapít meg

Az érintettek a fogyasztóiár-kiegészítést a tárgyhónapot követő 15-étől igényelhetik. (MNB: 10032000-01905070 APEH Fogyasztóiár-kiegészítés folyósítási számla.)

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet IV/1. pont;
1991. évi LXXVIII. tv. 13-18. §;
1996. évi LXXXII. tv. 2. számú melléklet;
1998. XXXIII. 26-28. §

Január 15. Fogyasztási adó

Érintettek: a) az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, amelyet (akit) a – saját nevében és felelősségére, bevétel elérése érdekében – belföldön végzett termékértékesítése, illetve szolgáltatásnyújtása után az 1991. évi LXXVIII. tv. 4. § (1) bekezdése adófizetésre kötelez, illetve adóalany az az egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy is, aki a törvény 3. §-ának (1) bekezdése szerinti termékértékesítést rendszeresen vagy üzletszerűen végzi

Az érintettek a fogyasztási adó előlegének és a megállapított nettó fogyasztási adónak a különbözetét a tárgyhónapot követő 15-éig fizetik meg, illetve igényelhetik vissza. A nem adóalany, kizárólag adó-visszatérítésre jogosultak is ekkor élhetnek ezzel a jogukkal.

1990. évi XCI. tv. 17. §, 2. számú melléklet I/4/B pont;
1991. évi LXXVIII. tv. 7. §, 16-18. §;
1996. évi LXXXII. tv.;
1997. évi CIII. tv. 84. §

Január 15. Környezetvédelmi termékdíj

Érintettek: a belföldi előállítású termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, illetve az ilyen termék importálója

A termékdíj-fizetési kötelezettség – az 1995. évi LVI. törvény (2) bekezdésében foglalt eltéréssel – a belföldi előállítású termékdíjköteles termék első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján, vagy a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napján keletkezik. Az üzemanyagot terhelő termékdíj-fizetési kötelezettség keletkezésére a fogyasztási adóról és a fogyasztóiár-kiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény (Fat.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A belföldön forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált termékdíjköteles termék mennyisége (a termékdíj alapja) után megállapított termékdíjat (a termékdíj alapja és a termékdíjtétel szorzata) a kötelezett az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által vezetett, a Pénzügyminisztérium hivatalos lapjában megjelölt számla javára fizeti be, és a termékdíj-kötelezettségről az adóhatóságnál tesz bevallást a Fat. és az adózás rendjéről szóló törvény fogyasztási adóra vonatkozó rendelkezései szerint. A belföldön forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált termékdíjköteles termék utáni termékdíj megállapításának és befizetésének teljesítését az adóhatóság ellenőrzi.

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 2. §;
1995. évi LVI. tv. 3. §, 4. § (1) bek., 24. § (2) bek.;
1996. évi LXXXII. tv. 9. § (3)–(4) bek.

Január 15. Jövedékiadó-visszatérítés

Érintettek: a szarvasmarhatartók

A szarvasmarhatartó a tárgyév első három negyedévében, a tárgynegyedév utolsó napján tulajdonában tartott tehénállomány alapján, a tárgynegyedévben vásárolt, de legfeljebb tehenenként 20 liter gázolaj mennyisége után a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjától előzetes jövedékiadó-visszatérítést kérhet.

216/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. § (5) bek.

Január 15. Sertésállomány-mentesítési hozzájárulás, mentesítési támogatás, mentességi felár

Érintettek: sertésfeldolgozó üzemek

A hozzájárulás befizetése az előző havi feldolgozás, illetve átvétel alapján, továbbá a sertésállomány-mentesítési támogatás, valamint a mentességi felár igénylése a tárgyhónapot követő 15-étől.

1990. évi XCI. tv. 17. §, 2. számú melléklet 10. pont;
2/1987. (II. 9.) MÉM-PM együttes rendelet 10. § (1) bek., 12. § (1) bek., 13. § (1) bek.

Január 15. Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás

Érintettek: a 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdése szerinti igénylők, akik/amelyek megfelelnek a 110/1997. (XII. 30.) FM-PM-IKIM együttes rendeletben meghatározott feltételeknek

Az érintettek a támogatást a tárgyhónapot követő 15-étől igényelhetik. (MNB: 10032000-01905245 APEH Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás folyósítási számla.)

1990. évi XCI. tv. 17. §, 2. számú melléklet IV/4. pont;
110/1997. (XII. 30.) FM-PM-IKIM együttes rendelet

Január 15. Külföldi rendszámú tehergépjármű adója

Érintettek: azok a belföldi szállítmányozási vállalkozók, vámügynökségek, akik átvállalják a külföldi rendszámú tehergépjármű adóját

Az érintetteknek havonta, a tárgyhónapot követő 15-éig kell az adót megfizetniük.

1990. évi XCI. tv. 4. számú melléklet 6. pont;
1991. évi LXXXII. tv. 17. § (1) bek.

Január 15. Vámkezelés

Érintettek: a bizományosi és vevőszolgálati szerződés alapján létesített magánraktárak raktárengedélyesei

Az egy hónap alatt kitárolt és belföldi forgalomba hozott vámáruk belföldi forgalom számára történő vámkezelését – a nemesfém tárgyak és a drágakő, valamint a gépjármű kivételével, amelyek vámkezelését a kitárolással egy időben kell kérni – a raktárengedélyesnek legkésőbb a tárgyhónapot követő 15-éig kell kérnie.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 112. § (2) bek. b) pont

Január 15. Vámáru-nyilvántartás hitelesítése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás esetén az aznap felvett adatokat naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §;
116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 34. §

Január 15. Bizonylatolás

Érintettek: az éves beszámoló, illetve az egyszerűsített éves beszámoló, valamint az egyszerűsített mérleg készítésére kötelezett vállalkozók

A pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett vállalkozó késedelem nélkül, a pénzmozgással egyidejűleg, illetve a pénzintézeti értesítés megérkezésekor, az egyszerűsített mérleg készítésére kötelezett vállalkozó a készpénzforgalmat érintő bizonylatainak adatait késedelem nélkül, a pénzmozgással egyidejűleg, illetve a pénzintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket pedig a tárgyhót követő 15-éig köteles a könyvekben rögzíteni.

1991. évi XVIII. tv. 83. § (3) bek. a) pont;
1996. évi CXV. tv. 42. § (3) bek.

Január 15. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamos energiát átadó szállítók (vagy szolgáltatók) és az átvevő szolgáltatók

A havi második számlát a villamos energiát átadó szállító (vagy szolgáltató) a tárgyhónapot követő hó 8. napjáig dokumentáltan nyújthatja be az átvevő szolgáltatónak. A havi második számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átvevő szolgáltató a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, de legkésőbb az ezt követő első banki napon köteles teljesíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Január 15. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a pénzváltási tevékenységgel foglalkozó, hitelintézetnek nem minősülő átváltóhelyek

Az érintettek havonta, a tárgyhónapot követő 15-éig adnak kimutatást a konvertibilis fizetőeszközök állományáról és forgalmáról.

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 3. számú melléklet 91196/1997. elrendelési szám

Január 15. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a pénzváltási tevékenységgel foglalkozó, hitelintézetnek nem minősülő átváltóhelyek

Az érintettek havonta, a tárgyhónapot követő 15-éig adnak kimutatást a nem konvertibilis fizetőeszközök állományáról és forgalmáról.

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 3. számú melléklet 91197/97 elrendelési szám

Január 15. Vágósertés minőségi termelésének támogatása

Érintettek: a vágósertést előállító alapanyag-termelők és a feldolgozók

Az érintettek intervenciós támogatást igényelhetnek a vágósertés minőségi termeléséhez minden tárgyhónapot követő 15-étől az APEH-től.

87/1997. (XI. 26.) FM rendelet 4. § (4) bek.

Január 15. Átképzési támogatás

Érintettek: a 23/1983. (V. 4.) MT rendelet 1. §-a alapján jogosult dolgozók munkáltatói

A munkáltatók a támogatást az engedélyt kiadó munkaügyi központtól igényelhetik havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő 15-étől.

23/1983. (VIII. 5.) PM rendelet 3. § (1) bek.

Január 15. Vízigénybevételi nyilatkozat

Érintettek: a vízkészletjárulék fizetésére kötelezettek

A járulékfizetésre kötelezett köteles nyilatkozatot adni a vízügyi hatóság részére a tényleges vízigénybevételről, a fizetési kötelezettség alapadatairól, kiszámításáról, az 1992. évi LXXXIII. törvény 61. §-ának (1)–(3) bekezdéseiben előírt határidőben, valamint a negyedéves befizetési kötelezettség körébe eső vízhasználó az éves adatokról összevontan is, a tárgyévet követő hónap 15-éig, az e célra szolgáló adatlapon, a befizetett összegek jogcímeiről pedig a teljesítés (átutalási) bizonylatán. Az üzemi fogyasztók részére lekötött vízmennyiségekről a tárgyévet követő hónap 15-éig kell nyilatkozni az e célra szolgáló adatlapon.

1992. évi LXXXIII. tv. 62. §

Január 15. Költségvetési előirányzat felhasználása

Érintettek: a fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek

Az érintetteknek a költségvetési előirányzatok felhasználásáról jogcímenkénti bontásban negyedéves (év végén összesített éves) jelentést kell készíteniük, és azt a negyedévet (tárgyévet) követő 15-éig meg kell küldeniük a vagyonkezelői jogok gyakorlójához.

2/1996. (III. 13.) IM-PM együttes rendelet 3. §;
12/1997. (IV. 10.) IM-PMegyüttes rendelet 2. §

Január 15. Részvények bejelentése

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az érintettek az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelettel szemben fennálló bejelentési kötelezettségüknek az 1996. évi CXI. törvény 127. §-a (1) bekezdésének b) pontja esetében a tárgyévet követő január 15-éig kötelesek eleget tenni.

1996. évi CXI. tv. 127. § (2) bek. b) pont

Január 15. Kamattámogatás

Érintettek: a szövetkezetek

Amennyiben a szövetkezet a természetes személy tagja által – a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény 54. § (1) bekezdése alapján egy évnél nem hosszabb időtartamra – nyújtott kölcsön összegét a 3. § (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági tevékenysége költségeinek fedezetére használja fel, a kölcsönszerződés szerinti időszakra kamattámogatást vehet igénybe. A támogatás negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjától igényelhető az adóhatóságtól. (10032000-01905616 számú APEH Agrárfinanszírozás támogatása folyósítási számla.)

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 9. §

Január 15. Hulladékfelhasználási támogatás

Érintettek: a hulladékot hasznosítók, felhasználók

A pályázat útján elnyert rendszeres támogatást negyedévente, a negyedévet követő hónap 15-éig, utólagosan lehet igényelni a negyedéves beszámoló szerint.

1995. évi LVI. törvény 7. § (3) bek.

Január 15. Vízkészletjárulék

Érintettek: a vízfelhasználók, üzemi fogyasztók

Az érintettek a tárgynegyedévet követő hónap 15-éig kötelesek befizetni a vízkészletjárulékot az illetékes vízügyi hatósághoz.

1992. évi LXXXIII. tv. 61. § (1)–(3) bek., 63. §;
1996. évi CXXIV. tv. 78. § (14) bek.

Január 15. Átalányadó-előleg

Érintettek: azok az egyéni vállalkozók, akik megfelelnek az 1995. évi CXVII. törvény X. fejezetében foglaltaknak

A negyedévet követő hó 15-éig kell befizetni az átalányadó-előleget.

1990. évi XCI. tv. 6. számú melléklet;
1996. évi LXXXVI. tv. 5. számú melléklet

Január 15. Tételes átalányadó

Érintettek: a tételes átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozók

A tételes átalányadót egyenlő részletekben, a negyedévet (ideértve az utolsó negyedévet is) követő hó 15-éig, a tevékenység megszüntetése esetén pedig a megszüntetés napját követő 15 napon belül kell megfizetni.

1995. évi CXVII. tv. 57/C §, 6. számú melléklet;
1996. évi LXXXIII. tv. 43. §, 5. számú melléklet

Január 15. Felügyeleti díj

Érintettek: a befektetési szolgáltatók és az elszámolóházak

Az érintetteknek az 1996. évi CXI. törvény 125. §-ának (2)–(6) bekezdésében meghatározott felügyeleti díjat a tárgynegyedévet követő hó 15. napjáig, míg a (7) bekezdésben meghatározott díjat a tárgyévet követő január 15-éig kell megfizetni.

1996. évi CXI. tv. 125. § (8) bek.

Január 15. Felügyeleti díj

Érintettek: a befektetési alapok kezelői

Az érintetteknek a befektetési alap működése feletti folyamatos felügyeleti tevékenység díját a negyedévet követő 15-éig kell befizetniük az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet számára.

27/1994. (IX. 15.) PM rendelet 1. § c) pont, 4. § c) pont

Január 15. Szerencsejáték-eljárási díj

Érintettek: a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. tv. 1. §-ában, valamint a 37. § 15. pontjában meghatározott szerencsejáték-szervezők

Az érintettek a szerencsejáték-törvény melléklete 1. §-ának c) pontja esetén a 2. § (3) bek. a)-d) pontjaiban meghatározott eljárásért a negyedévet követő 15-éig kötelesek díjat fizetni.

1991. évi XXXIV. tv. melléklet 3. § c) pont

Január 15. Követelésátutalás

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

A pénztártag másik pénztárba történő átlépése esetén az átadó pénztár a tag követelését legkésőbb az átlépési bejelentés negyedévét követő 15 napon belül köteles átutalni.

171/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 23. §

Január 15. Tájékoztatási kötelezettség

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

Ha a közgyűlés nem fogadja el az éves pénzügyi tervet a terv tárgyévét megelőző év december 31-éig, akkor a pénztár 15 napon belül írásban köteles tájékoztatni erről az Állami Pénztárfelügyeletet.

170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 13. § (7) bek.

Január 15. Bor ellenőrző jegy

Érintettek: a bor állami ellenőrzőjegyek felhasználói

Az érintettek kötelesek nyilvántartást vezetni az állami ellenőrző jegyekről, és január 15-éig az Országos Borminősítő Intézetnek megküldeni a felhasználásról kiállított összesítő kimutatást.

1997. évi CXXI. tv. 42. § (1)bek.

Január 15. Befektetésialap-kezelők jelentése

Érintettek: a befektetésialap-kezelők

Az érintettek az Állami Értékpapír-felügyeletnek kötelesek bejelenteni a tárgyévet követő január 15-éig a részvényeseik listáját, illetve tagjaik jegyzékét.

1991. évi LXIII. tv. 43. § (1) bek. b) pont, (2)bek.

Január 15. Befektetésialap-kezelők jelentése

Érintettek: a befektetésialap-kezelők

Az érintettek az Állami Értékpapír-felügyeletnek kötelesek bejelenteni minden hónap 15. és utolsó napján is az általuk kezelt zárt végű befektetési alap(ok) értékpapír- és ingatlantárcájában lévő vagyontárgyak forgalmi és bekerülési értékét.

1991. évi LXIII. tv. 43. § (1) bek. d) pont, (2) bek.

Január 15. Kincstári szerv negyedéves adatszolgáltatása

Érintettek: kincstári költségvetéssel rendelkező szervek

Az érintetteknek a tárgynegyedévet megelőző 5. napig, az első negyedévre vonatkozóan pedig január 15-ig kell benyújtani a kincstár fiókja részére a negyedéves előirányzat-teljesítési tervre vonatkozó adatszolgáltatást. (EF-01 számú "Negyedéves előirányzat-teljesítési terv" elnevezésű űrlap.)

42/1996. (XII. 28.) PMrendelet

Január 15. Állat-egészségügyi támogatás

Érintettek: a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 214. §-ának (1)bekezdésében meghatározott gazdálkodó szervezetek

Az érintettek a tárgynegyedévet követő hónap 15-étől igényelhetik a támogatást az APEH-től.

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 214. § (2) bek.

Január 15. Állati hulladék ártalmatlanítása

Érintettek: az állati hulladékot ártalmatlanító szervezetek

Az érintettek a tárgynegyedévet követő hónap 15 napjától igényelhetik a támogatást az APEH-től.

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 204-205. §

Január 15. Kőolaj (kőolajtermék)

Érintettek: jogi személyek, természetes személyek, akik (amelyek) az 1993. évi IL. törvény mellékletében meghatározott kőolajat, kőolajterméket, valamint az ezek gyártásához, keveréséhez használt alapanyagot hoznak be belföldi feldolgozás, értékesítés, felhasználás céljából

Az érintettek minden hónap 15-éig kötelesek nyilatkozni a Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetségnek arról, hogy számukra mennyi kőolajat vagy kőolajterméket vámkezeltek a megelőző hónapban.

1993. évi IL. tv. 2. §, 38. § (1) bek.;
1997. évi CXVII. tv. 1. §

Január 15. Útalap-hozzájárulás

Érintettek: belföldi üzemanyag-termelők, -termeltetők és -importőrök

A befizetett adóelőleg és a tényleges adókötelezettség közötti különbözet rendezése a tárgyhót követő 15-éig (10032000-01076277 APEHEgyéb kötelezettségek bevételi számla.)

1992. évi XXX. tv. 2. §;
Adó- és Ellenőrzési Értesítő 1993/4 (III. 24.) APEH-KHVM tájékoztató

Január 15. Árubejelentés

Érintettek: a csővezetéket, illetve elektromos vezetéket üzemeltetők

A csővezetéken, elektromos vezetéken külföldről beérkező és külföldre kiszállított vámáruról/áruról a vezeték üzemeltetője 2 példányos "Jegyzék"-et köteles benyújtani az illetékes vámhivatalhoz folyamatos szállítás esetén a tárgyhónapot követő 15-éig, az egy hónapot meg nem haladó eseti szállításról pedig a szállítás befejezését követő 5. napig.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 55. §;
116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 19. §

Január 15. Termelési árkiegészítés és dotáció

Érintettek: a vonatkozó rendeletben meghatározott feltételek alapján adózók

Az adózó a tárgyhó 15. napjáig igényelheti a termelési árkiegészítést és a dotációt. (MNB: 100032000-01905049 APEH Egyedi támogatás folyósítási számla.)

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet IV/2. pont

Január 15. Közteherjegy-értékesítés

Érintettek: a közteherjegy-forgalmazók

Az érintettek a havi értékesítésről a következő hónap 15-éig elszámolást kötelesek készíteni a Pénzügyminisztérium részére.

29/1997. (IX. 3.) PM rendelet 5. §

Január 17. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamosenergia-termelők, -szállítók

A termelő az első számlát minden hónap 15-ét követő két napon belül a szállítónak dokumentáltan megküldi, és a szállító köteles azt legkésőbb a hónap 21. napjáig kiegyenlíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Január 19. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

A befektetési szolgáltató az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. december 1.) vegye figyelembe!